Project Management

pic_pm_header

ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ການບໍລິຫານໂຄງການຢ່າງມືອາຊີບເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການກ່ຽວກັບເວລາ, ຄຸນນະພາບ ແລະມູນຄ່າ.

ໄອແອລເອັຟມີປະສົບການຫລາຍປີໃນການຕຽມການ ແລະດຳເນີນການຂະໜາດໃຫຍ່, ໂຄງການວິຊາການຕ່າງໆ. ວາດພາບຈາກປະສົບການນີ້, ໄອແອລເອັຟມີີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານການບໍລິຫານໂຄງການໃນວຽກທີ່ປຶກສາສະເພາະ.

ປະສິດທິພາບ ແລະຄຸນນະພາບຂອງການດຳເນີນການໂຄງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫຼາຍໂດຍການເພີ້ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການການບໍລິຫານ. ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການ, ໄອແອລເອັຟຈະຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການບໍລິການຂອງໂຄງການ.

pic_projektmanagement

ໄອແອລເອັຟໃຫ້ບໍລິການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ອົງການຈັດຕັ້ງໂຄງການ
  •  ທີ່ປຶກສາດ້ານການບໍລິຫານໂຄງການ
  •  ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
  •  ການບໍລິຫານຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
  • ການວາງແຜນການດຳເນີນການໂຄງການ
  •  ບໍລິການຝ່າຍຈັດຊື້
  • ການບໍລິຫານຜູ້ສະໜອງຕ່ອງໂສ້
  •  ຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ
  •  ການວ່າຈ້າງການກຳກັບດູແລ
  •  ການກຳກັບດູແລແລະການດຳເນີນງານ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຄລິກທີ່ນີ້:

Hello UptimeRobot