Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການຄັດເລືອກໂຄງການ

pic_projektauswahl_header

ການຄັດເລືອກໂຄງການ 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການວາງແຜນ ແລະການດຳເນີນໂຄງການທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະບວນການກວດກາກ່ອນຫນ້າໄດ້. ການຄັດເລືອກໂຄງການຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຂະຫຍັນຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ຖືເປັນໂອກາດໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດເມື່ອສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃໝ່. ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເລືອກເອົາໂຄງການທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດຈາກການດຳເນີນຕາມແຜນ, ຕ້ອງກໍານົດເງື່ອນໄຂເປົ້າຫມາຍໄວ້ກ່ອນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກພື້ນທີ່ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະ.

ບົດບາດຂອງໄອແອລເອັຟ

ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກັບສະຖາບັນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ທະນາຄານ ແລະ ນັກລົງທຶນໃນທຸກພື້ນທີ່ທຸລະກິດທັງໝົດໃນການເລືອກ ແລະ ກໍານົດໂຄງການ. ຮ່ວມກັນກັບລູກຄ້າ ແລະຜູ້ ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍອື່ນໆ, ໄອແອລເອັຟ ພັດທະນາ ແລະ ຈັດລໍາດັບເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງພື້ນຖານທີ່ໝັ້ນຄົງສໍາລັບການຕັດສິນໃຈເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການລົງທຶນ. ເມື່ອດຳເນີນໂຄງການ, ໄອແອລເອັຟ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມຊ່ຽວຊານເປັນເວລາຫຼາຍປີ ທີ່ໄດ້ຮັບໃນຖານະທີ່ປຶກສາຢູ່ພື້ນທີ່ທຸລະກິດທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນຖານະຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານ.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຄ້າ

ໄອແອລເອັຟ ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າກໍານົດວິທີແກ້ໄຂໂຄງການທີ່ດີທີ່ສຸດ ຕາມເງື່ອນໄຂການຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂະບວນການກວດກາທີ່ປະສານງານກັບລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວຍເສຍອື່ນໆ ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງຂັ້ນຕອນການພັດທະນາ ຊ່ວຍໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ການແກ້ໄຂໂຄງການທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ອີງຕາມລັກສະນະຂອງໂຄງການ, ການບໍລິການອາດຈະຕັ້ງແຕ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ເໝາະສົມ ໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດສູງສຸດຂອງຜູ້ປະກອບການ.

pic_projektauswahl
pic_projektauswahl_2
pic_projektauswahl_3
Hello UptimeRobot