Risk & Safety Management

pic_safety_header

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະຄວາມປອດໄພ

ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນອາດີດ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ໂຄງການອຸດສາຫະກໍາໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ກາຍເປັນຈຸດສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນ. ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີມາດຕະຖານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂື້ນສໍາລັບໂຄງສ້າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ແລະ ນໍາໄປສູ່ການກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນສະເພາະດ້ານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທີ່ຈໍາເປັນຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດຂອງໂຄງການ.

ບໍລິການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ອາດຈະລວມເຖິງການພັດທະນາສະຖານະການອັນຕະລາຍ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໄລຍະການກໍ່ສ້າງ.

ໄອແອລເອັຟ ມີປະສົບການຫຼາຍປີ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ. ການບໍລິການຂອງ ໄອແອລເອັຟ ໃນດ້ານນີ້ລວມມີ:

  • ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ (ENVID, HAZID, HAZOP, SIL, QRA, ແລະອື່ນໆ)
  • ແນວຄວາມຄິດຄວາມປອດໄພ ແລະ ການກວດສອບ
  • ແຜນການອົບພະຍົບ ແລະ ການຈໍາລອງ
  • ແຜນເຕືອນໄພ ແລະ ຮັບມືເຫດສຸກເສີນ
  • ການປະສານງານດ້ານຄວາມປອດໄພ (ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຮັບເໝົາ)
  • ແຜນປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນອາຊີບ
  • ການປະເມີນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບເຕັກນິກ
  • ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA)
Hello UptimeRobot