Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະຄວາມປອດໄພ

pic_safety_header

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະຄວາມປອດໄພ

ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນອາດີດ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ໂຄງການອຸດສາຫະກໍາໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ກາຍເປັນຈຸດສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນ. ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີມາດຕະຖານຄວາມສ່ຽງ ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂື້ນສໍາລັບໂຄງສ້າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ແລະນໍາໄປສູ່ການກວດສອບ ແລະຢັ້ງຢືນສະເພາະດ້ານຄວາມສ່ຽງ ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ຈໍາເປັນຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດຂອງໂຄງການ.

ບໍລິການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ອາດຈະລວມເຖິງການພັດທະນາສະຖານະການອັນຕະລາຍ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໄລຍະການກໍ່ສ້າງ.

ໄອແອລເອັຟ ມີປະສົບການຫຼາຍປີໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ. ການບໍລິການຂອງໄອແອລເອັຟ ໃນດ້ານນີ້ລວມມີ:

  • ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະປະລິມານ (ENVID, HAZID, HAZOP, SIL, QRA, ແລະອື່ນໆ)
  • ແນວຄວາມຄິດຄວາມປອດໄພ ແລະການກວດສອບ
  • ແຜນການອົບພະຍົບ ແລະການຈໍາລອງ
  • ແຜນເຕືອນໄພ ແລະຮັບມືເຫດສຸກເສີນ
  • ການປະສານງານດ້ານຄວາມປອດໄພ (ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຮັບເໝົາ)
  • ແຜນປະກັນສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພໃນອາຊີບ
  • ການປະເມີນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບເຕັກນິກ
  • ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESIA)
Hello UptimeRobot