Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

Services ILF Group

collage_HGF_rev3_2018-1

ຜົນງານການບໍລິການຂອງໄອແອລເອັຟ

ໄອແອລເອັຟໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິສະວະກຳ ແລະການໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ສົມບູນແບບໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ໄອແອລເອັຟສາມາດບໍລິຫານວຽກງານສະວະກຳທັງໝົດ ແລະວິຊາສະເພາະທີ່ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສຳລັບໂຄງການ.

ສິ່ງນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂຄງການຊັດເຈນ ແລະການປະສານງານໜ້ອຍທີ່ສຸດສຳລັບລູກຄ້າຂອງໄອແອລເອັຟຕະຫຼອດການດຳເນີນໂຄງການ.

service_grafik_EN_2018

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາກົດດທີ່ນີ້:

thumbnail of brochure_ILF_Group_13-03-19

ILF Group

Hello UptimeRobot