Project Management ການບໍລິຫານໂຄງການ

pic_pm_header

Project Management

ການບໍລິຫານໂຄງການ

ການບໍລິຫານໂຄງການຢ່າງມືອາຊີບເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການກ່ຽວກັບເວລາ, ຄຸນນະພາບ ແລະມູນຄ່າ.

ໄອແອລເອັຟມີປະສົບການຫລາຍປີໃນການຕຽມການ ແລະດຳເນີນການຂະໜາດໃຫຍ່, ໂຄງການວິຊາການຕ່າງໆ. ວາດພາບຈາກປະສົບການນີ້, ໄອແອລເອັຟມີີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານການບໍລິຫານໂຄງການໃນວຽກທີ່ປຶກສາສະເພາະ.

ປະສິດທິພາບ ແລະຄຸນນະພາບຂອງການດຳເນີນການໂຄງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫຼາຍໂດຍການເພີ້ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການການບໍລິຫານ. ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການ, ໄອແອລເອັຟຈະຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການບໍລິການຂອງໂຄງການ.

pic_projektmanagement

ILF ໄອແອລເອັຟໃຫ້ບໍລິການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • Pro­ject Orga­niz­a­ti­on ອົງການຈັດຕັ້ງໂຄງການ
  • Pro­ject Manage­ment Con­sul­tancy ທີ່ປຶກສາດ້ານການບໍລິຫານໂຄງການ
  • Risk Manage­ment ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
  • Sta­ke­hol­der Manage­ment ການບໍລິຫານຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
  • Pro­ject Exe­cu­ti­on Plan­ning ການວາງແຜນການດຳເນີນການໂຄງການ
  • Pro­cu­re­ment Ser­vices ບໍລິການຝ່າຍຈັດຊື້
  • Sup­ply Chain Manage­ment ການບໍລິຫານຜູ້ສະໜອງຕ່ອງໂສ້
  • Con­struc­tion Super­vi­si­on ຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ
  • Com­mis­sio­ning Super­vi­si­on ການວ່າຈ້າງການກຳກັບດູແລ
  • Ope­ra­ti­on Super­vi­si­on ການກຳກັບດູແລແລະການດຳເນີນງານ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຄລິກທີ່ນີ້:

Hello UptimeRobot