Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ຄວາມຍືນຍົງ

IMG_6005

ຄວາມຍືນຍົງ@ILF

ໄອແອລເອັຟ ປະກອບສ່ວນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນການເສີມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່, ສົ່ງເສີມຄວາມຢືດຢຸ່ນແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງລູກຄ້າ, ພະນັກງານ, ແລະຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທັງຫມົດ, ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດທົ່ວໂລກ. ການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນບາດກ້າວໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອບັນລຸອະນາຄົດທີ່ດີຂື້ນ ແລະ ຍືນຍົງສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສອດຄ່ອງກັບຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການປະກອບສ່ວນເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ, ໄອແອລເອັຟ ໄດ້ວາງເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (SDGs) ທີ່ເປັນຫົວໃຈສຳຄັນຂອງກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດ. ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs) ໄດ້ສະຫນອງໂຄງສ້າງການເຮັດວຽກສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ໄອແອລເອັຟ ເພື່ອສ້າງອານາຄົດທີ່ໜ້າຢູ່ ແລະ ຍືນຍົງຫຼາຍຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ, ສໍາລັບຄົນລຸ້ນປັດຈຸບັນແລະອະນາຄົດ.

ພາຍໃຕ້ການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເຂັ້ມແຂງຂອງ ໄອແອລເອັຟ  ໃນການດຳເນີນເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງຜ່ານ:

  • ບໍ​ລິ​ການທີ່ທຸ້ມເທໃຫ້ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​ (ແລະ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ໄດ້ສ່ວນເສຍ​)
  • ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ອົງກອນທີ່​ຍືນ​ຍົງ​​
  • ການມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ
  • ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຄລິກທີ່ນີ້:
The 17 Sustainable Development Goals (Source: UN*; https://www.un.org/sustainabledevelopment/) * UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October 2015, A/RES/70/1, available at: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication [accessed 26 May 2020]

The 17 Sustainable Development Goals (Source: UN*; https://www.un.org/sustainabledevelopment/)
* UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October 2015, A/RES/70/1, available at: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication [accessed 26 May 2020]

Get in touch
pic_huttenlaum

Matthias Huttenlau

Mail
Tel+43 / 512 / 2412 - 5389

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

thumbnail of ILF_Sustainability Report_2022_Screen

ILF Sustainability Report 2022

Hello UptimeRobot