Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານທຸລະກຳ, ການວິເຄາະສະຖານະທາງການເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ

pic_pm_header

ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານທຸລະກຳ, ການວິເຄາະສະຖານະທາງການເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ທຸກການຕັດສິນໃຈລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນໃດໆ ກ່ຽວກັບ greenfield ຫຼື brownfield ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການວິເຄາະບັນຫາທີ່ຊັບຊ້ອນຢ່າງລະອຽດ, ເຊັ່ນການລົງທຶນດ້ານທຶນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ, ດ້ານສັນຍາ ແລະ ດ້ານກົດລະບຽບ. ນອກຈາກນີ້, ປະສິດທິພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມລວມເຖິງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ.

ລູກຄ້າທີ່ສົນໃຈໃນການເຮັດທຸລະກໍາ ຈະຕ້ອງມີການວິເຄາະບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເຫມາະສົມ ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງການລົງທຶນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.

ບົດບາດຂອງໄອແອລເອັຟ

ໄອແອລເອັຟ ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຂາຍ ແລະ ນັກລົງທຶນໃນໄລຍະການຂາຍ / ຊື້ກິດຈະການໂດຍປະເມີນມູນຄ່າ, ຈຸດແຂງໂດຍທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຊັບສິນທີ່ເປັນປັນຫາ. ໄອແອລເອັຟ ຍັງສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າໃນຂະບວນການຫຼັງການຊື້ ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃນການບໍລິການ ແລະ ການຮັບປະກັນທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຄ້າ

ໄອແອລເອັຟ ປັບແຕ່ງການວິເຄາະສະຖານະຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງລູກຄ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຂາຍ, ຜູ້ຊື້ ຫຼື ນັກການເງິນ. ພະນັກງານຂອງ ໄອແອລເອັຟ ມີຄວາມສາມາດຕາມໂຄງການທີ່ຄອບຄຸມສໍາລັບການດໍາເນີນກິດຈະກໍາການກວດສອບວິເຄາະທາງດ້ານເຕັກນິກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄ້າ, ການເງິນ ແລະ ກົດຫມາຍ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ ໄອແອລເອັຟ ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ‘ພາບລວມ’ ຢ່າງໄວວາ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີ່ປຶກສາດ້ານການກວດສອບສະຖານະອື່ນໆໄດ້ຢ່າງສະດວກ.

 

pic_beliefs_values
pic_transaktionsberatung_2
pic_transaktionsberatung
Hello UptimeRobot