Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການວາງແຜນຜັງເມືອງ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

Green Globe On Moss - Envinronmental Concept

ການວາງແຜນຜັງເມືອງ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ເງື່ອນໄຂຕັດສິນໃນການດຳເນີນງານໂຄງການທີ່ຊັບຊ້ອນຄືເງິນທຶນ ແລະໂອກາດໃນການໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ມີອຳນາດ. ຄວາມພ້ອມຂອງເງິນທຶນ ແລະຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ມີອຳນາດກຳນົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການທີ່ຊັບຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນພິເສດ. ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ລະ​ຫວ່າງ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ ແລະ​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ໃນ​ໄລຍະ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້​ຂອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ ແລະຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ. ຂັ້ນຕອນນີ້ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການປະສານງານເບື້ອງຕົ້ນກັບຜູ້ມີອຳນາດໃນການອະນຸມັດ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເພື່ອຮັບປະກັນຂະບວນການອະນຸມັດທີ່ລຽບງ່າຍ.

ການບໍລິການຂອງ ໄອແອລເອັຟ ໃນດ້ານການວາງແຜນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພູມສັນຖານ ປະກອບມີ:

  • ການສ້າງແຜນທີ່ນິເວດວິທະຍາ
  • ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
  • ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າທາງ​ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາສາຂາວິຊາຊີບ
  • ການວາງແຜນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະມາດຕະການຊົດເຊີຍ
  • ແຜນສະໜັບສະໜູນການອະນຸລັກພູມສັນຖານ
  • ຄິດໄລ່ການປ່ອຍມົນລະພິດ ແລະອາຍເສຍ
  • ການຄວບຄຸມລະບົບນິເວດໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ
Hello UptimeRobot