Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການຮັກສານ້ຳ

pic_header_wastewater_treatment1

ການອອກແບບເຂື່ອນບຳບັດນໍ້າ

ເນື່ອງຈາກການຊົມໃຊ້ນໍ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າຫຼຸດລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ມົນລະຜິດທາງນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ການໃຊ້ນໍ້າດິບທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ ຊຶ່ງຜ່ານການບຳບັດດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ນໍ້າບໍລິສຸດນັ້ນມັກເປັນທາງເລືອກດຽວເພື່ອຢຸດຄວາມກະຫາຍນໍ້າຂອງໂລກ.

ລະບົບບຳບັດນໍ້າທີ່ເໝາະສົມຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບແຕ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບຄຸນນະພາບນໍ້າດິບ, ການໃຊ້ນໍ້າຕາມວັດ ຖຸປະສົງ ແລະຂໍ້ຈຳເກັດໃນການປະຕິບັດງານ. ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງໄອແອລເອັຟແມ່ນກວມເອົາລະດັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສົມບູນ, ຈາກວິທີແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມສາມາເຮັດໄດ້ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນໍ້າບໍລິສຸດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ, ກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີນະວັດຕະກຳ, ຂັ້ນຕອນການບຳບັດນໍ້າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ(hi-tech)ເຊັ່ນ ການກັ່ນຕອງນໍ້າໂດຍໃຊ້ແຮງກົດດັນ(reverse osmosis systems).

ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບຄວາມຕ້ອງການນໍ້ດື່ມ ແລະຄວາມຕ້ອງການ ນໍ້າໃນການຜະລິດ, ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການປຽບທຽບທາງເລືອກການບໍາບັດນໍ້າທີ່ເໝາະສົມ, ການພັດທະນາອອກແບບສຳລັບແກ້ໄຂບັນຫາ,   ແລະ/ຫຼື ສະໜັບສະໜູນໃນໄລຍະການຈັດຊື້, ການກໍ່ສ້າງ ແລະການວ່າຈ້າງໂຮງງານບຳບັດນໍ້າເສຍ-ຜູ້ຊຽວຊານດ້ານໂຮງງານບຳບັດນໍ້າຂອງໄອແອລເອັຟມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຄໍ້າຈູນຊີວິດມະນຸດ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ

  • ຂະບວນການວິສະວະກຳລວມເຖິງການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການ
  • ການບຳບັດນໍ້າເສຍ
  • ວິສະວະກຳໄຮໂດຼລິກ
  • ”ຄົບວົງຈອນ”ບໍລິການອອກແບບສຳລັບສ່ວນປະກອບຂອງເຂື່ອນທັງໝົດ
  • ອອກແບບໃບອະນຸຍາດ
  • ການຄາດຄະເນ CAPEX ແລະ OPEX
  • ການສຶກສາທາງເລືອກອື່ນໆລວມທັງການສ້າງແບບຈຳລອງທາງການເງິນ
  • ການຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ, ທົດສອບ ແລະ ການວ່າຈ້າງ
  • ບໍລິການໃຫ້ຄຳປືກສາສຳລັບການດຳເນີນງານແລະບຳລຸງຮັກສາເຂື່ອນ
  • ການຝຶກອົບຮົບບຸຂະລາກອນ
Get in touch
Werner_Redtenbacher_2024

Werner Redtenbacher

Mail
Tel+43 / 512 / 2412 - 0

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

pic_appeldornw

Wolfgang van Appeldorn

Mail
Tel+43 / 512 / 2412 - 5208

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

Hello UptimeRobot