SIOT

20+ lat
doświadczenia

Dowiedz się więcej

Ukierunkowanie na klienta

Dowiedz się więcej

Inżynierska doskonałość

Dowiedz się więcej

Wyjątkowi
ludzie

Dowiedz się więcej

Innowacja i rzetelność

Dowiedz się więcej

Dla lepszej jakości życia

Dowiedz się więcej
Aktualności
Pokaż wszystko

Inżynierska Doskonałość

Naj­wyżs­zej jakości świad­c­zo­ne przez nas usłu­gi inży­nier­skie wspier­ają zrów­no­waż­o­ny rozwój ludzkości oraz popra­wę jakości życia – nie­za­leż­nie od tego czy doty­c­zy to wydo­by­wa­nia złóż mine­ral­nych w trud­nych warunk­ach, budo­wy inno­wa­cy­j­n­e­go zakła­du prze­mys­ło­we­go czy prze­syłu wody i ener­gii elek­trycz­nej do metro­po­lii.
Poma­ga­my nawet naj­bard­ziej wyma­ga­ją­cym kli­en­tom z suk­ce­sem zrea­li­zować nawet naj­bard­ziej złożo­ne pro­jek­ty. Jes­teś­my jed­ną z wiodą­cych inży­nier­s­kich firm projektowo-doradczych.

Szeroki wachlarz usług

Ofe­ru­je­my kom­plek­sowe usłu­gi inży­nier­skie i dorad­c­ze na każ­dym eta­pie inwes­ty­c­ji. Umie­jęt­nie zar­ządza­my wszystki­mi pra­ca­mi inży­nie­ry­jny­mi, dba­jąc o odpo­wied­nią koor­dy­nac­ję międzybranżową.4by3

Usłu­gi ILF:
  

pic_home_services

Energetyka i ochrona klimatu

 • Ener­ge­ty­ka słoneczna
 • Far­my wiatrowe
 • Elek­trow­nie wodne
 • Blo­ki ener­ge­ty­cz­ne na biopaliwa
 • Ener­ge­ty­ka konwencjonalna
 • Instal­ac­je ter­micz­ne­go przeksz­tałca­nia odpadów
 • Wodór
 • Sys­te­my prze­syłu i dys­try­buc­ji ener­gii elektrycznej
 • Maga­zy­ny energii
 • Elek­trow­nie hybrydowe
 • Cie­płow­nict­wo i Chłód
Pokaż referencje

Woda i środowisko

 • Instal­ac­je do odsa­l­a­nia wody morskiej
 • Zakła­dy uzdat­nia­nia wody
 • Oczy­szcz­al­nie ścieków
 • Wody prze­mys­ło­we
 • Sys­te­my prze­syłu wody
 • Sys­te­my miejskie
Pokaż referencje

Transport i przestrzeń miejska

 • Rozwój Obs­zarów Miejskich
 • Kole­je
 • Komu­ni­ka­c­ja miejska
 • Dro­gi
 • Lot­nis­ka
 • Por­ty mor­skie i terminale
 • Tune­le
 • Budyn­ki
 • Kon­struk­c­je
 • Kur­or­ty narciarskie
Pokaż referencje

Ropa, gaz i przemysł

 • Napowier­z­ch­nio­we zago­s­po­dar­owa­nia złóż ropy i gazu
 • Pod­ziem­ne maga­zy­ny gazu
 • Sys­te­my rurociągowe
 • Ter­mi­na­le naftowe
 • Ter­mi­na­le LNG
 • Rafi­ne­rie
 • Zakła­dy che­micz­ne i petrochemiczne
 • Gór­nict­wo
 • Prze­mysł
Pokaż referencje
Hello UptimeRobot