Aktualności

collage_HGF_rev3_2018-1

Rurociąg przesyłowy wodoru w Finlandii

więcej

ILF Consulting Engineers Polska podpisał umowę z firmą Gasgrid Vetyverkot Oy, która powstała pod koniec 2022 roku w celu promo­wania rozwoju fińskiej sieci wodorowej, między­na­r­odowej współ­pracy infra­struk­tu­ralnej oraz rynku wodoru w Finlandii i otacza­jących ją obszarach.

W ramach umowy ILF Polska opracowuje projekt podstawowy rurociągu przesyłowego wodoru w Finlandii (23 km) wraz z tłocznią i infra­strukturą towar­zy­szącą oraz – w uzgod­nieniu z lokalnymi insty­tucjami – przygotuje wnioski o uzyskanie niezbędnych dla reali­zacji inwes­tycji pozwoleń i uzgodnień. Dokumen­tacja ta będzie stanowiła podstawę do uzyskania pozwo­lenia na budowę.

Rurociąg umożliwi transport wodoru wytwarzanego w zakładzie Kemira w Joutseno do huty stali Ovako w Imatra. Będzie to pierwszy projekt przesyłu wodoru wykrac­zający poza obszar przemysłowy.

Inwes­tycja umożliwi wdrożenie pierwszego w Finlandii pełnego łańcucha wartości wodoru, od energii elektrycznej, przez wodór będący produktem ubocznym przemysłu chemicznego, po produkty końcowe ekolo­gicznego przemysłu stalowego.

Będzie to pierwszy krok w kierunku krajowych i między­na­r­odowych rynków opartych na wodorze i infra­struk­turze dedyko­wanej do przesyłu wodoru.

Klub Młodego Inżyniera znowu w terenie!

więcej

Klub Młodego Inżyniera znowu w terenie!
Nasi koledzy i koleżanki z Klubu Młodego Inżyniera ILF Polska odwiedzili Elektro­cie­płownię Żerań.
Podczas wizyty mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat funkc­jo­no­wania układów techno­lo­gicznych części kolek­to­rowej elektro­cie­płowni oraz nowego bloku gazowo-parowego, dla którego ILF Polska opracował dokumen­tację projektową.
Klub Młodego Inżyniera działa w ILF Polska od 2019 roku i w ramach jego funkc­jo­no­wania organi­zowane są wydarzenia eduka­cyjne i integra­cyjne. Dzięki tej inicja­tywie pracownicy naszej firmy mają możliwość prakty­cznego zapoz­nania się z inwes­ty­cjami, w których udział bierze ILF Polska, a także aktywnie nabywają oraz wymie­niają się zdobytymi doświadczeniami.
Klub Młodego Inżyniera ILF Polska jest częścią globalnej organi­zacji zrzes­za­jącej pracow­ników biur Grupy ILF, m.in. z Abu Zabi, Monachium, Pragi, Innsbrucka, Zurychu i Wiednia.

Polimery Police

więcej

Postęp prac na inwes­tycji Polimery Police wynosi już ponad 98%. 22 grudnia 2022 r. do gazoportu w Policach dotarła pierwsza dostawa propanu.
Polimery Police to zinte­growany kompleks chemiczny, obejmujący instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipro­pylenu, terminal przeła­dunkowo-magazynowy, a także infra­strukturę logis­tyczną oraz odpowiednie instalacje pomoc­nicze. Terminal umożliwi dostawy dwóch kluczowych surowców do inwes­tycji, tj. propanu i etylenu. W polickim gazoporcie wybudowano trzy zbiorniki – dwa na propan o pojem­ności 40 tys. m3 każdy i jeden na etylen o pojem­ności 12 tys. m3.

ILF Consulting Engineers Polska prowadzi nad tą inwes­tycją nadzór wielobranżowy.

Baltic Pipe

więcej

27 września otwarto gazociąg Baltic Pipe. Reali­zacja ta zapewni bezpie­c­zeństwo energe­tyczne Polsce, ale w dłuższej perspek­tywie także całej Europie Wschodniej.
Baltic Pipe jest częścią gazociągu Europipe II, a jego łączna długość wynosi ok. 900 km. Baltic Pipe został połączony z istniejącą już infra­strukturą przesyłową na Morzu Północnym, zapew­niając tym samym dostęp do gazu ze złóż norweskich.
Konsorcjum PGNiG GAZOPROJEKT S.A. oraz ILF Consulting Engineers Polska odpowiadało za projekt połączenia miejsca „lądowania” podmor­skiego rurociągu z krajowym systemem przesyłowym wraz z termi­nalem odbiorczym.

Jesteśmy dumni, że braliśmy udział w najważ­nie­jszym projekcie energe­ty­cznym reali­zowanym w ramach rządowej strategii dywer­sy­fi­kacji źródeł dostaw gazu do Polski.

II linia metra w Warszawie (odcinek wschodni-północny)

więcej

Nowy odcinek metra oficjalnie otwarty!

Uroczy­stość związana z otwarciem nowego odcinka podziemnej kolei odbyła się na stacji Bródno. Pierwsi pasaże­rowie wraz z przed­sta­wi­cielami stołecznego ratusza wsiedli po godzinie 14:00 do podciągu odjeż­dża­jącego w kierunku stacji Trocka.

Długość wspom­nianego odcinka wynosi: 3 950 m i obejmuje 3 stacje – Zacisze, Kondra­to­wicza i Bródno.

 • W ramach usługi wykonaliśmy:
  dokumen­tację przedprojektową,
  projekt koncepcyjny,
  projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwo­lenia na budowę,
  projekt budowlany zamienny wraz z uzyskaniem zamiennego pozwo­lenia na budowę,
  projekt wykonawczy,
  nadzór autorski.

Projekt reali­zow­a­liśmy od 2016 roku.

III linia metra w Warszawie

więcej

Ruszyły prace nad trzeci linią metra! Pierwszy odcinek linii M3 połączy stacje Stadion Narodowy i Gocław. To aż 8 km tuneli i sześć nowych stacji, co z pewnością przełoży się na uspraw­nienie komuni­kacji w Warszawie.

W ramach powier­zonych nam prac opracowujemy:
— projekt koncep­cyjny – raport wstępny i końcowy,
— ustalenia stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą,
— ocenę stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra,
— analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przeby­wa­jących, dokumen­tacji hydro­geo­lo­gicznej i geologiczno-inżynierskiej,
— program funkc­jo­nalno-użytkowy oraz Specy­fi­kację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Linie kablowe zyskują na popularności

więcej

Elektro­en­er­ge­tyczne linie napowie­trzne są często spoty­kanym elementem krajobrazu. Atutem tej techno­logii jest niższy koszt inwes­ty­cyjny czy łatwość naprawy ewentu­alnych awarii. Coraz częściej odchodzi się od tego rozwią­zania na rzecz linii kablowych podziemnych.  

Pomimo wielu zalet linii napowie­trznych, ich obecność mocno ingeruje w estetykę krajobrazu. Tymczasem atrak­cy­jność terenu to obecnie jeden z istot­nie­jszych czynników we współc­zesnej urbanistyce, mający wpływ na popyt na rynku nierucho­mości i stano­wiący poważny argument w dyskusji o przyszłości terenów miejskich i podmie­jskich, a nawet obszarów niezur­ba­ni­zowanych. Dominacja linii napowietrznych wynika głównie z wyższego kosztu instalacji podziemnych – do ich wybudo­wania konieczny jest wykop, przekop lub przewiert oraz zasto­so­wanie kabli o odpowiedniej konstrukcji, która jest dużo bardziej złożona niż w przypadku linii napowie­trznych. Obecnie podejście do infra­struktury zmienia się, a linii elektro­en­er­ge­ty­cznych prowad­zonych pod powier­z­chnią przybywa.  

Sieci kablowe prowadzone pod ziemią są bezpie­cz­niejsze: chronione przed niekor­zystnymi, zmiennymi warunkami atmos­fe­rycznymi czy zwarciami. Ryzyko związane z porażeniem jest dużo mniejsze niż w przypadku linii napowie­trznych. – tłumaczy Marcin Przepiórka Dyrektor Zarząd­zający w ILF Polska. Jak dodaje: – Linie podziemne to dobry pomysł także w inwes­ty­cjach, w których warunki techniczne uniemoż­li­wiają zasto­so­wanie tych napowie­trznych. To na przykład miejsca, w których występują pyły czy gazy żrące, biegnące nad dużymi zbior­nikami wodnymi czy obszary gęsto zabudowane. 

Mniejsze narażenie na niekor­zystne warunki atmos­fe­ryczne pozwala także obniżyć ryzyko ewentu­alnych awarii – spowo­do­wanych np. burzami, wichurami czy mrozami. Choć samo stwor­zenie podziemnej infra­struktury jest kosztowne, to rzadsza konie­czność napraw pozwala docelowo równo­ważyć tę różnicę.  

Przebudowa linii napowie­trznych na kablowe niesie za sobą jeszcze jedną zaletę. Warto od razu myśleć o przyszłych potrzebach i możli­wościach infra­struktury, aby dosto­so­wanie jej do zmienia­jących się okoli­cz­ności nie wiązało się ze stosunkowo wysokimi kosztami. Linia podziemna stwarza łatwiejsze warunki do rozbudowy w przypadku zwięks­zonego poboru energii.   

Rozwój techno­logii sprawia, że z czasem zarówno koszty budowy, jak i eksploatacji obu typów linii będą się równo­ważyć. W osiedlach mieszka­niowych coraz częściej będą spotykane linie podziemne, a takie podejście w nowoc­zesnej urbanistyce stanie się standardem.  

Linie kablowe

Uruchomienie nowych stacji II linii metra

więcej

W lipcu oficjalnie urucho­miono dwie nowe stacje II linii metra – Ulrychów i Bemowo, dla których ILF Polska opracował m.in. projekty wykonawcze. Metro to jedna z bardziej oczeki­wanych inwes­tycji w kraju. 

Ten bezko­li­zyjny środek trans­portu zapewnia lepszą dostępność poszc­ze­gólnych obszarów, zmniejsza zanie­c­zy­szczenie powietrza, redukuje natężenie ruchu oraz zwiększa atrak­cy­jność lokali­zacji, w której występuje. Z projek­t­owaniem wiąże się jednak wiele trudności.

Prace nad plano­waniem II linii metra były skompli­kowane przede wszystkim ze względu na trudne warunki geolo­giczno-inżynierskie i hydro­lo­giczne. To silnie zurba­ni­zowany teren, z bardzo ruchliwymi ulicami, zwartą tkanką miejską, a do tego oczywiście z Wisłą. Projek­t­owanie trasy musiało uwzględniać wszystkie te czynniki. nie zapomi­nając o najważ­nie­jszym, że metro ma przede wszystkim służyć ludziom jako środek trans­portu – przyznaje Marcin Przepiórka, członek zarządu ILF Polska.

Podczas projek­t­owania metra konieczne jest dokładne rozpoz­nanie podłoża, czasami nawet na głębo­kości większej niż 50 metrów. Prace wykonawcze także są wymagające, chociażby ze względu na lokali­zację placu budowy czy przekła­danie instalacji podziemnych.

Mówiąc o metrze, zwłaszcza w konte­kście nowych odcinków, zazwyczaj zwraca się uwagę na to, co widać: archi­tekturę i wystrój wnętrza stacji. Tymczasem ogromna praca stoi za tym, co niewi­doczne. To odpowiednie wytyczenie trasy, projekt koncep­cyjny i wykonawczy, projek­t­owanie odwod­nienia, analiza statecz­ności dna wykopu, praca maszyny drążącej tunele czy nawet samo uzyskanie pozwo­lenia na budowę pod tak gęstą tkanką miejską. Podróżując na co dzień metrem widzimy tylko część tego skompli­ko­wanego i nowoc­zesnego środka trans­portu jakim jest metro w Warszawie. Pasaże­rowie nie widzą ogromu instalacji elektrycznych, energe­ty­cznych, telein­for­ma­ty­cznych, sanitarnych z jakich składa się choćby najprostsza stacja. Dodajmy do tego skompli­kowane wentylacje, systemy pożarowe, gaszenia gazem, podtrzy­mania zasilania czy prowadzenia pociągu to zrozu­miemy, dlaczego metro projektuje i buduje się tyle czasu. Do tego dużo dzieje się na powier­zchni, zapew­niamy skomu­ni­ko­wanie stacji, drogi ewaku­acyjne, dojazd służb serwi­sowych i ratun­kowych, dbamy o zieleń. Metro musi być przede wszystkim bezpieczne, przyjazne dla mieszańców i środo­wiska oraz zachęcać na wszelkie sposoby do jak najczęst­szego korzy­stania z komuni­kacji miejskiej – dodaje Marcin Przepiórka.

Inwes­tycja w metro, choć kosztowna i angażująca wielu specja­listów z wielu dziedzin, jest trwałym podnie­sieniem jakości życia mieszkańców. ILF Polska swoje pierwsze prace nad projektem metra rozpoczął w 2007 roku, a dziś możemy się pochwalić udziałem w projek­t­owaniu 18 z 21 stacji II linii metra. Obecnie prowadzimy prace przed­pro­jektowe dla III linii, a także opracowujemy studium rozwoju systemu metra w Warszawie.

zdjęcie-5_patrycja-bulska-_-ilf-consulting-engineers-polska_optimized

Połączenie Elektrociepłowni Siekierki z linią wysokiego napięcia

więcej

15 czerwca 2022 roku PGNiG Termika S.A. oraz ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. podpisały umowę na opraco­wanie studium wykonal­ności budowy połączenia linią wysokiego napięcia nowej rozdzielni Elektro­cie­płowni Siekierki z linią w relacji Piaseczno-Mory. ILF Polska przygotuje kilka wariantów tej inwes­tycji oraz zareko­menduje rozwią­zanie optymalne pod kątem aspektów planis­ty­cznych, techno­lo­gicznych, społecznych i środo­wis­kowych. 

Studium wykonal­ności będzie obejmować budowę nowej dwuto­rowej linii 220 kV z nowej rozdzielni 220 kV do wcinki w linię 220 kV relacji Piaseczno-Mory w rejonie Sokołowa obok Janek, a także budowę linii przyłączenia nowego bloku gazowo-parowego do tej rozdzielni. Rozpa­trywane będą trzy warianty jej lokali­zacji. 

ILF Polska opracuje dla każdego z wariantów podstawowe parametry linii, przed­stawi rozwią­zania techniczne, techno­logie ich wykonania (linie kablowe, napowie­trzne lub rozwią­zania mieszane) oraz propo­nowane warianty trasy: 

 • - wariant wykor­zys­tujący korytarze infra­struk­tu­ralne innych obiektów liniowych, 
 • - wariant o najmnie­jszej ingerencji w zabudowę mieszkaniową, 
 • - wariant o najmnie­jszej ingerencji w obszary przyrodnicze.

ILF Polska wskaże także wariant optymalny — rekomen­dowany i komprom­isowy, uwzględ­niający w największym stopniu wszystkie aspekty inwes­tycji: techno­lo­giczne, kosztowe, społeczne i środo­wiskowe. 

W naszych pracach zawsze bierzemy pod uwagę wpływ na mieszkańców oraz przyrodę. To oczywiste. Zależy nam na minima­li­zacji ingerencji w zabudowę mieszka­niową oraz w cenne obszary przyrod­nicze. Pod kątem kosztów i harmo­no­gramu inwes­tycji będziemy zwracać uwagę na wykor­zy­stanie już istnie­jących korytarzy infra­struk­tu­ralnych innych obiektów liniowych, a także rozważymy różne warianty techno­lo­giczne: linii napowie­trznych, kablowych oraz opcji łączącej te dwie techno­logie w jedną całość – mówi Rafał Blankiewicz, Dyrektor Zarząd­zający ILF Polska.

W ostatnich latach nasila się niechęć skierowana przeciw budowaniu nowych linii napowie­trznych wysokiego napięcia. Rosną społeczne oczeki­wania, aby sieć elektro­en­er­ge­tyczna była rozbu­do­wywana jako sieć kablowa. To rozwią­zanie droższe, ale korzyst­niejsze pod kątem społecznym i środo­wis­kowym.  

Studium zawierać będzie ocenę porównawczą wszystkich wariantów wraz z ich szcze­gółową analizą SWOT, w tym porównanie kosztów i uwarun­kowań reali­zacji. Rekomen­dowana opcja wyważy kwestie rozwiązań technicznych, czasu reali­zacji, przed­miaru prac i nakładów inwes­ty­cy­jnych, uwarun­kowań społecznych, planis­ty­cznych i środo­wis­kowych. Ponadto studium zawierać będzie analizę rozkładu pola elektro­ma­gne­ty­cznego oraz hałasu w otoczeniu linii.  

Inwes­tycja PGNiG Termika, dla której ILF Polska wykona studium wykonal­ności, jest odpowiedzią na rosnące z roku na rok zapotrze­bo­wanie energe­tyczne aglome­racji warszaw­skiej oraz centralnej Polski. Rozbudowa jest kluczowa dla utrzy­mania sprawnego systemu zasilania i podwyższenia stopnia bezpie­c­zeństwa energe­ty­cznego, szczególnie w warunkach awarii. Ważne są także wymogi między­na­r­odowe i dosto­so­wanie istnie­jących i plano­wanych linii do standardów obowią­zu­jących w UE, ponieważ stanowią one część składową europe­jskiej infra­struktury przesyłowej. 

 PGNiG Termika S.A. jest wiodącym wytwórcą ciepła i energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w Polsce, a objęta inwes­tycją Elektro­cie­płownia Siekierki jest największym tego typu zakładem w Unii Europe­jskiej. Nowa dwutorowa linia wysokiego napięcia będzie docelowo własnością PSE S.A. 

 Zakończenie wszystkich prac planowane jest przez ILF Polska na grudzień 2023 r. 

14294_picture

Energetyka wiatrowa gwarancją niezależności Polski?

więcej

Rynek energetyki wiatrowej rośnie w siłę. To dobra okazja, aby zastanowić się nad tym źródłem nie tylko w kontekście opłacalności, lecz także szerzej jego wpływu na kwestie uniezależnienia się od importu energii. Jak dziś rośnie rynek i jakie są jego perspektywy i wyzwania?

Jak wskazuje raport „Energia wiatrowa w Europie: staty­styki z 2021 r. i prognozy na lata 2022–2026” opracowany przez europe­jskie stowar­zy­szenie WindEurope, tylko w 2021 roku zains­ta­lowano w Polsce na lądzie farmy wiatrowe o mocy 660 MW. Onshore zaspokoił zatem 9% krajowego zapotrze­bo­wania na prąd. Zainte­re­so­wanie odnawi­alnymi źródłami energii jest jednak wysokie nie tylko ze względu na posta­wione przez Komisję Europejską cele klima­tyczne, lecz także – a może przede wszystkim – z uwagi na potrzebę przynajmniej częściowego unieza­leż­nienia się energe­ty­cznie naszego kraju. Potrzebę tę drasty­cznie uwypukliła wojna w Ukrainie i europe­jskie sankcje nałożone na rosyjs­kiego agresora.

Zapotrze­bo­wanie rośnie

Firmy doradcze i projektowe dostrz­egają rosnące zainte­re­so­wanie usługami z zakresu przygo­to­wania instalacji wiatrowych. O tym, czego poszukują obecnie, opowiada przed­sta­wi­cielka ILF Consulting Engineers Polska – firmy, która pozyskała kontrakty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej na kwotę ponad 20 milionów złotych.

Inwestorzy składają do nas różne zapytania: o doradztwo techniczne, formalne, prawne, środowiskowe, określenie parametrów technicznych, przygo­to­wanie wsadu do wniosków o wydanie pozwo­lenia na wznoszenie lub wykor­zy­sty­wanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, pozwo­lenia na układanie i utrzymy­wanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza teryto­ri­alnego, pozys­ki­wanie pozwoleń i decyzji na etapie badań geolo­gicznych, przygo­to­wanie kontrw­niosku o pozwo­lenie na lokalizację czy opraco­wanie projektu koncep­cy­jnego – mówi Beata Nepelska-Kula, Dyrek­torka Zarząd­zająca ILF Consulting Engineers Polska. Liczba kiero­wanych do nas zapytań rośnie w 2021 dostaliśmy 6‑krotnie więcej zapytań o usługi dotyczące morskiej energetyki wiatrowej niż jeszcze 3 lata wcześniej. Pokazuje to, że trans­for­macja energe­tyczna kraju nabiera tempa.

Nie ma energetyki wiatrowej bez systemów magazynowania

Holis­tyczne myślenie o systemie zarząd­zania tym ważnym dla Polski zasobem energe­ty­cznym jest kluczem do osiąg­nięcia celów posta­wionych w PEP 2040.

Energetyka wiatrowa rozwija się dynamicznie, ale w parze z tym musi iść rozbudowa systemu dystry­bucji i magazynowania energii. Uczest­niczyliśmy i aktualnie uczest­niczymy w większości prowad­zonych w Polsce projektów morskiej energetyki wiatrowej i widzimy, że rośnie świadomość roli OZE w dążeniu do większej niezależności energe­ty­cznej kraju mówi Beata Nepelska-Kula, Dyrek­torka Zarząd­zająca ILF Consulting Engineers Polska. Jak dodaje: Energetyka wiatrowa jest, co oczywiste, zależna od warunków pogodowych. Niere­gu­larność produkcji energii ze źródeł odnawi­alnych jest jednym z największych współczesnych wyzwań naszej branży. Same wiatraki nie wystarczą: równolegle należy rozwijać infra­strukturę umożliwiającą dystrybucję i magazynowanie energii, a także rozwiązania, które pozwalają integrować większą liczbę źródeł w sieci elektroenergetycznej.

 Dobrze obrazuje to przykład fotowol­taiki. Zainte­re­so­wanie instal­acjami fotowol­taicznymi jest duże, jednak powszechnie znanym problemem jest kwestia przyłączenia wielkoska­lowego źródła do sieci. Aby tego uniknąć, niezbędne jest dosto­so­wanie całej infra­struktury do fakty­cznych potrzeb związ­anych z reali­zacją inwes­tycji w nowe instalacje.

Potrzeba specjalistów

Rynek energetyki wiatrowej będzie rosnąć. Jak wskazuje Raport Polskiego Stowar­zy­szenia Energetyki Wiatrowej i Instytutu Jagiel­lońs­kiego (luty 2022), onshore ma zapewnić do 2030 roku nawet 51–97 tys. nowych miejsc pracy. Z kolei publi­kacja „Energia (od)nowa” opracowana przez ILF Consulting Engineers Polska zwraca uwagę na popyt na pracow­ników w zakresie offshore. Tu do 2030 roku ma powstać ok. 77 tys. nowych miejsc pracy.

Dostrz­egają to także uczelnie wyższe, propo­nując wiele nowych, przyszłościowych kierunków. To bardzo istotne, bo braki kadrowe mogą być poważnym wyzwaniem dla rynku odnawi­alnych źródeł energii. Potrzeba zatem wykwa­li­fi­kowanych specja­listów, funduszy na rozbudowę infra­struktury, holis­ty­cznego patrzenia na system, ale i stwor­zenia odpowied­niego miksu energetycznego.

Offshore,Wind,Power,And,Energy,Farm,With,Many,Wind,Turbines

Największy kolektor tranzytowo-retencyjny w Warszawie

więcej

ILF Consulting Engineers Polska opracowuje kompleksową dokumen­tację projektową dla ostat­niego etapu budowy kolektora Wiślanego – od komory połącze­niowej z kolek­torem Bielańskim do Zakładu „Farysa”, wraz z przepom­pownią i niezbędną̨ infra­strukturą towar­zy­szącą̨ (etap III). Będzie to największy kolektor tranzytowo-reten­cyjny w stolicy, który dodatkowo ma przeciwd­ziałać negatywnym skutkom zmian klima­ty­cznych. Generalnym wykonawcą inwes­tycji Miejs­kiego Przedsię­bi­o­rstwa Wodociągów i Kanali­zacji w m. st. Warszawie S.A. jest Budimex S.A.  

 Nowa infra­struktura, poza trans­portem ścieków, będzie także czasowo magazynowała nadmiar wód opadowych, ogranic­zając ryzyko podtopień oraz zmnie­js­zając uruch­a­mianie się tzw. przelewów burzowych do Wisły. Inwes­tycja otrzymała uzgod­nienia ZUD – Zespołu Uzgodnień Dokumen­tacji.  

Do nowego kolektora zostaną włączone istniejące kolektory burzowe: Mostowa, Kościelna, Wenedów, Krasińskiego, Bielański oraz kolektory dosyłowe do Zakładu „Farysa” i przewód tłoczny z przepom­powni „Powiśle”.  

Objętość reten­cyjna kolektora wyniesie około 50 tys. m3 przy średnicach podsta­wowych mierzących – dla całego etapu – od 1,2 do 3,2 m. Cały kolektor będzie liczył niemal 9,5 km i zostanie posado­wiony na głębokości od 6 do 15 m wzdłuż ulic: Wybrzeże Kościusz­kowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie. Kolektor zostanie wykonany metodą bezwy­kopową w techno­logii mikro­tu­n­e­lingu.   

Zadaniem ILF Polska przy tej inwes­tycji jest opraco­wanie komplek­sowej dokumen­tacji projek­towej dla III etapu budowy kolektora Wiślanego – konkretnie od komory połącze­niowej z kolek­torem Bielańskim do Zakładu „Farysa”, wraz z przepom­pownią i niezbędną̨ infra­strukturą towar­zy­szącą – wyjaśnia Marcin Przepiórka, Dyrektor Zarząd­zający z ILF Polska. 

Budowa tej wielkości kolektorów pozwoli na zmnie­js­zanie ryzyka powsta­wania zalewisk i podtopień, a także uruch­a­miania się tzw. przelewów burzowych podczas ulewnych deszczy – dodaje Marek Smółka, rzecznik prasowy stołecznego MPWiK. 

Inwes­tycja jest częścią szerszego przedsięw­zięcia współ­fin­an­so­wanego ze środków unijnych, reali­zowanego przez MPWiK, którego celem jest przeciwd­ziałanie negatywnym skutkom zmian klima­ty­cznych poprzez zwięks­zanie retencji w systemie kanali­zacji.   

ILF Polska rozpoczął prace w styczniu 2022 r. Zakończenie prac nad dokumen­tacją projektową (projekt budowlany i projekty wykonawcze) planowane jest do końca 2022 roku.

Kolektor_Wislany_01

EPCM dla budowy linii produkcyjnej szarego polistyrenu

więcej

ILF Consulting Engineers Polska świadczy usługi w formule EPCM dla budowy II linii produk­cyjnej szarego polis­tyrenu do spieniania InVento firmy Synthos. InVento to ekolo­giczne produkty stosowane w termoi­zo­lacji, stworzone w trosce o środo­wisko naturalne. Inwes­tycja uzyskała pozwo­lenie na budowę. 

Rozbudowa w formule EPCM

W inwes­tycji firmy Synthos, która ma na celu rozbudowę możli­wości produk­cy­jnych dla produktów InVento, ILF Polska jest odpowied­zialny za świad­czenie usług w formule EPCM. Obejmuje ona projek­t­owanie, przepro­wadzenie procesów przetar­gowych i zamówień oraz zarząd­zanie budową dla inwes­tycji. Do obowiązków firmy należy także wykonanie trójwy­mi­a­rowego modelu inwes­tycji we wszystkich fazach opraco­wania dokumen­tacji oraz we wszystkich branżach.

Formuła EPCM zyskuje na popular­ności wśród inwestorów – jest to konku­ren­cyjny model wdrażania inwes­tycji, optyma­li­zujący koszty. W tym podejściu nie ma generalnego wykonawcy, inwes­tycja dzielona jest na kilka­naście lub kilkad­ziesiąt pakietów. Dla każdego wybierany jest inny wykonawca lub dostawca – wyjaśnia Rafał Blankiewicz, Dyrektor Zarząd­zający, ILF Consulting Engineers Polska. Nasza firma posiada doświad­czenie w zarząd­zaniu inwes­ty­cjami w modelu EPCM. Pierwszy projekt w Polsce w tej mało jeszcze wówczas znanej formule – zreali­zow­a­liśmy z dużym sukcesem już w latach 2007–2010 – dodaje.

ILF Polska zakończył etap polegający na opraco­waniu projektu budow­lanego na potrzeby budowy II linii produk­cyjnej XEPS oraz pozyskał pozwo­lenia na budowę. W najbliższym czasie ILF Polska będzie kontrak­tował wykonawców poszc­ze­gólnych pakietów zakupowych oraz rozpo­cznie proces przejęcia placu budowy.

Dla środo­wiska

Efektem reali­zacji inwes­tycji będą zwiększone możli­wości produk­cyjne dla InVento. Produkty te to ekolo­giczny środek termoi­zo­la­cyjny dla budynków, stworzony w trosce o środo­wisko naturalne. Są to szare polis­tyreny przez­naczone do spieniania produ­kowane w procesie ekstruzji (XEPS). Do ich wytwarzania wykor­zystuje się ekolo­giczny dodatek geopo­li­merowy, pełniący funkcję środka obniża­jącego współc­zynnik przewodzenia ciepła i tym samym popra­wia­jącego właści­wości termoi­zo­la­cyjne końcowych wyrobów budow­lanych (szare płyty styro­pianowe). Co ważne, innowa­cyjne produkty InVento wpisują się w pełni w ideę Circular Economy, czyli wyróż­niają się zdolnością do pełnego recyklingu oraz zawierają w swojej formule 30% wsad recyklingu pochod­zącego z pokon­su­menckich odpadów.

Umowa na świad­czenie usług dla inwes­tycji została podpisana w sierpniu 2021 roku. Zakończenie budowy nowej linii produk­cyjnej planowane jest na pierwszą połowę 2023 roku.

 

inf. prasowa_shutterstock_1055720813

Współpraca przy cywilnym projekcie jądrowym

więcej

ILF Consulting Engineers Polska, jedna z wiodących inżynier­skich firm projektowo-dorad­czych w Polsce, podpisał memorandum o współ­pracy z amery­kańską firmą Bechtel. Dotyczy ono poten­c­jalnej budowy dwóch nowych cywilnych elektrowni jądrowych w Polsce. Ceremonia podpi­sania protokołu ustaleń odbyła się 25 kwietnia br. w Rezydencji Ambasadora USA w Warszawie.

Bechtel Corpo­ration i Westing­house Electric Company wspólnie przygo­towują projekt inżynie­ryjny front-end dla polskiego rządu do wyboru techno­logii elektrowni z trzema reaktorami na wybrzeżu Morza Bałty­ckiego. Elektrownia, która wykor­zystuje reaktory Westing­house AP1000, byłaby pierwszą cywilną elektrownią jądrową w Polsce.

Nasza firma, specja­li­zująca się w konsul­tingu inżynierskim i posia­dająca multi­dys­cy­pli­narny zespół, będzie stanowiła solidne wsparcie w pracach przygo­to­waw­czych inwes­tycji – powiedział Rafał Blankiewicz, Dyrektor Zarząd­zający ILF Consulting Engineers Polska.

W wydarzeniu udział brało 12 firm – jedne z największych i wiodących w Polsce w dzied­zinie budow­nictwa ciężkiego i inżynierii – z którymi Bechtel zamierza współ­pra­cować przy rozwoju sektora energetyki jądrowej w Polsce.

To kolejny ważny krok naprzód w projekcie, który jeszcze bardziej zbliży nasze kraje w ciągu 100-letniego partnerstwa. Ambasada USA w Polsce ma przyjemność wspierać Bechtel i Westing­house w wyborze lokalnych polskich dostawców do tego strate­gicznego projektu – mówił Mark Brzezinski, Ambasador USA w Polsce.

Bechtel i Westing­house wnoszą praktyczną wiedzę do budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Bechtel zbudował lub serwi­sował ponad 80 reaktorów w USA i 150 na całym świecie. Bechtel kończy obecnie budowę elektrowni jądrowej w Stanach Zjedno­c­z­onych, w Zakładzie Vogtle w stanie Georgia — ta dwuczęściowa rozbudowa wykor­zystuje również reaktory Westing­house typu AP1000.

 

IMG_2761

Zespół ILF Polska w Ukrainie

więcej

ILF Consulting Engineers Polska ma swoje przed­sta­wi­cielstwo w Ukrainie i dwa biura zloka­li­zowane w Dnieprze i Kijowie. Obie te miejs­co­wości są dotknięte wojną.

Większość naszej załogi pracu­jącej w tych biurach opuściła Ukrainę i przebywa w Polsce.

Od pierwszych dni inwazji Rosji na Ukrainę jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi pracow­nikami, podwy­ko­nawcami i klientami dotkniętymi wojną i na bieżąco odpowiadamy na ich potrzeby. Jedno­czymy się ze wszystkimi obywa­telami Ukrainy, a także tymi z Was, którzy mają w Ukrainie swoich bliskich i przyjaciół.

Dołożymy wszelkich starań, by zabez­pieczyć potrzeby naszych pracow­ników z Ukrainy oraz ich rodzin w tym trudnym czasie.

shutterstock_2125667768 copy

Studium rozwoju systemu metra w Warszawie

więcej

ILF Consulting Engineers Polska na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa przygo­towuje studium rozwoju systemu metra. Studium zawierać będzie kompleksową analizę wariantów przebiegu kolejnych linii metra, a także możli­wości rozbudowy tych istnie­jących oraz powiązań z innymi środkami trans­portu zbiorowego. 

Warszawa to jedyne w Polsce miasto, w którym funkc­jonuje metro. Do dyspo­zycji pasażerów są obecnie dwie linie składające się z 34 stacji – łącznie 35,6 kilometrów trasy.

Aby poznać możliwe kierunki rozwoju sieci metra w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa powierzyło ILF Polska opraco­wanie koncepcji technicznej docelowego układu linii metra w Warszawie. W tym celu zostanie przepro­wadzona wielo­wa­ri­antowa analiza możliwego przebiegu nowych linii metra i/lub rozbudowy istnie­jących, biorąc pod uwagę wszystkie powią­zania z innymi środkami trans­portu w Warszawie, a także siecią TEN‑T (Trans­eur­o­pejska Sieć Transportowa).

Zakres prac ILF Polska obejmuje analizę porów­nawczą 5 wariantów przebiegu linii metra, w tym: 3 wariantów o długości łącznie ok. 75 km, bazujących na otrzy­manych materiałach, oraz 2 wariantów autor­skich, będących własną rekomen­dacją. Opraco­wanie będzie podzielone na 3 etapy, z których ostatni to raport podsumowujący przepro­wadzone analizy wraz ze wskazaniem i uzasad­nieniem najkor­zyst­nie­jszego wariantu.

Sprawny transport publiczny w Warszawie jest niezwykle ważny, zarówno dla mieszkańców stolicy, jak i dla podróżnych — w końcu Warszawa to ważny węzeł trans­portowy na mapie Europy. Tym bardziej istotny jest jego rozwój, pozwa­lający na płynne przemies­zc­zanie się. Opraco­wywane przez nas studium ma na celu wskazanie właściwego kierunku dalszej rozbudowy sieci metra  – mówi Marcin Przepiórka, Dyrektor Zarząd­zający ILF Consulting Engineers Polska.  Pod koniec roku 2021 podpi­sa­liśmy również umowę na wykonanie przed­pro­jek­t­owych prac dla etapu I – Praga – budowy III linii metra w Warszawie, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. Reali­zując takie projekty możemy wykor­zy­stywać najbardziej aktualną wiedzę naszych specja­listów oraz umacniać pozycję najbardziej doświad­c­zonej firmy w Polsce w obszarze projek­t­owania metra – dodaje.

14.02.22_zdjęcie-inf.prasowa

Nowy Zarząd ILF Polska

więcej

1 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana w struk­turze Zarządu ILF Consulting Engineers Polska. Dotych­czasowy Prezes pan Andrzej Dercz przeszedł na emeryturę, a nowymi równo­prawnymi Członkami Zarządu zostali: Beata Nepelska-Kula, Rafał Blankiewicz i Marcin Przepiórka. Firma nie powołała Prezesa Zarządu, stawiając na innowa­cyjną formułę zarząd­zania przedsiębiorstwem.

Spółka ILF Polska przyjęła zasadę równor­zędnej współod­po­wied­zi­al­ności za zarząd­zanie firmą. Odzwier­ciedla to kulturę organi­zacji, którą cechuje m.in. partnerstwo, profes­jo­nalizm oraz wzajemne zaufanie.

W skład nowego Zarządu spółki ILF Consulting Engineers Polska weszli Beata Nepelska-Kula, Rafał Blankiewicz oraz Marcin Przepiórka.

Beata Nepelska-Kula, dotych­czasowa Dyrektor Działu Projekty, dołączyła do ILF Polska w 1999 roku. Na nowym stano­wisku – konty­nuując dotych­czasowe obowiązki – będzie odpowiadała za projekty z zakresu ropy, gazu i przemysłu oraz energetyki i ochrony klimatu, za zarząd­zanie projektami, a także HR.

W związku z zachodzącą trans­for­macją Polskę czeka wiele wyzwań m.in. zmiany legis­la­cyjne, brak wykwa­li­fi­kowanych w nowych obszarach kadr oraz potrzeby społec­zeństwa w zakresie odpowiedniej komuni­kacji tego procesu. Anali­zując historię naszej firmy, gdzie już niejed­no­krotnie dosto­so­wy­wa­liśmy się do potrzeb rynku, patrzymy na tę sytuację z optymizmem. W ILF Polska chętnie podej­mujemy się nowych wyzwań, ponieważ stwarzają one warunki do rozwoju – wskazuje Beata Nepelska-Kula, Dyrektor Zarząd­zająca ILF Consulting Engineers Polska.

Rafał Blankiewicz, dotych­czasowy Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, z firmą związany jest od 2001 roku. Obecnie nadal będzie odpowiadał za rozwój biznesu, a dodatkowo obejmie nadzór nad finansami i adminis­tracją, jakością oraz compliance.

ILF Polska będzie konty­nuował uczest­nictwo w najważ­nie­jszych reali­za­cjach w kraju. Nasze plany wiążemy w dużej mierze z odnawi­alnymi źródłami energii, zwłaszcza z farmami wiatrowymi na Bałtyku, gdzie jesteśmy już zaangażowani w przygo­to­wanie wielu projektów. Planujemy także wykor­zystać między­na­r­odowe doświad­czenie firmy i zwiększyć nacisk na ekspansję poza granice Polski – mówi Rafał Blankiewicz, Dyrektor Zarząd­zający ILF Consulting Engineers Polska.

Marcin Przepiórka, dotych­czasowy Wicedy­rektor Działu Projekty, odpowied­zialny za obszar infra­struktury trans­por­towej, swoją karierę w spółce zaczął w 2011 roku. Będzie odpowiadał za projekty z zakresu trans­portu oraz środo­wiska, a także za zarząd­zanie relacjami z klientami.

Już od dłuższego czasu obser­wujemy szeroko pojęty boom budowlany. Obecnie wywiera się presję na miasta, aby reagowały na postę­pującą urbani­zację i rozwijały komuni­kację publiczną. Takie działania zapew­niają uspraw­nienie ruchu, zmnie­jszają ilość zanie­c­zy­szczeń oraz popra­wiają warunki życia mieszkańców. Jesteśmy i dalej chcemy być obecni przy inwes­ty­cjach w infra­strukturę trans­portową, które zmieniają na lepsze otaczające nasz środo­wisko – wskazuje Marcin Przepiórka, Dyrektor Zarząd­zający ILF Consulting Engineers Polska.

 

Celem nowego Zarządu jest umocnienie pozycji spółki na rynku rodzimym oraz zwiększenie dotych­cza­sowej ekspansji zagra­nicznej. Ponadto jednym z kierunków konty­nuo­wania dotych­cza­sowej strategii będzie widoczne uczest­nictwo w trans­for­macji energe­ty­cznej w Polsce i na świecie oraz w szeroko rozumianym sektorze offshore.

DSC_5078_hires

III linia metra w Warszawie

więcej

ILF Consulting Engineers Polska, firma zaangażowana w budowę warszaw­skiego metra już od blisko 15 lat, podpisała umowę na wykonanie przed­pro­jek­t­owych prac dla etapu I – Praga – budowy III linii metra w Warszawie, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. 

ILF Polska wykona prace przed­pro­jektowe dla I etapu budowy III linii metra, który połączy Pragę Południe z centrum Warszawy, a docelowo z Ochotą i Mokotowem. Obejmie on ok. 8 km trasy i 6 stacji metra (Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostro­bramska, Jana Nowaka-Jezio­r­ańs­kiego, Gocław). W zakres prac włączona jest również Stacja Techniczno-Postojowa Kozia Górka wraz z dojazdem.

Do obowiązków firmy należy opraco­wanie projektu koncep­cy­jnego, ustalenie stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsia­dującą, wykonanie oceny stanu technicznego budynków w tych strefach oraz dokonanie analizy wpływu drgań od przyszłego ruchu pociągów metra na te budynki.

ILF Polska sporządzi także dokumen­tację hydro­geo­lo­giczną i geolo­giczno-inżynierską oraz opracuje program funkc­jo­nalno-użytkowy, wraz ze specy­fi­kacją techniczną wykonania i odbioru robót budow­lanych (STWiORB).

Opracowana przez ILF Polska dokumen­tacja posłuży do ogłoszenia postę­powania na reali­zację inwes­tycji budowy III linii metra w formule „Projektuj i Buduj”.

Przy projek­t­owaniu stacji III linii metra firma starała się konty­nuować charakter II linii metra. Stacje będą energooszc­zędne i, na ile to możliwe dla dużych obiektów podziemnych, przyjazne dla środo­wiska. Projek­tując, ILF Polska stara się minima­li­zować wpływ budowy na komfort mieszkańców, wykor­zys­tując metodę podstropową – co stało się już znakiem rozpoz­nawczym firmy. Pozwala to szybko przebu­dować rozliczne sieci gazowe, ciepłow­nicze, kanali­za­cyjne, elektryczne i teletech­niczne, tak aby nie powodować niepo­trzebnych przerw w dostawach mediów dla mieszkańców w okolicach przyszłych stacji.

W ciągu ostat­niego dziesięciolecia staliśmy się najbardziej doświad­czoną firmą w Polsce w obszarze projek­t­owania metra. Byliśmy zaangażowani w prace przy 18 z 21 stacji II linii warszaw­skiego metra, dla więks­zości świadcząc kompleksowe usługi projektowe. Bazując na naszym doświad­czeniu i solidnym know-how, z pewnością wniesiemy dużo ciekawych pomysłów i zapro­po­nujemy optymalne rozwią­zania projektowe również dla III linii. Przygo­to­wanie materiałów przetar­gowych dla przyszłego wykonawcy w systemie „Projektuj buduj” także nie będzie dla nas nowością wielok­rotnie tworzy­liśmy je w tej formule – mówi Rafał Blankiewicz, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, ILF Consulting Engineers Polska. Planowana inwes­tycja wzbudza duże zainte­re­so­wanie. Szcze­gólnie czekają na nią mieszkańcy tych miejsc, gdzie III linia ma przebiegać i gdzie usprawni komuni­kację – dodaje.

 

 

IMG_0501

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

więcej

ILF Consulting Engineers Polska dołączył do grona sygna­ta­riuszy „Porozu­mienia sekto­rowego na rzecz rozwoju gospo­darki wodorowej”, którego najważ­nie­jszym celem jest wykor­zy­stanie krajowego poten­cjału i maksy­m­a­li­zacja udziału polskich podmiotów w kreowaniu gospo­darki wodorowej w Europie i na świecie.

Wodór w ostatnich latach mocno zyskuje na popular­ności jako nośnik energii zarówno dla sektora trans­portu, jak i energetyki. Przy zachowaniu odpowiedniej deter­mi­nacji, wodór może stać się istotną przewagą konku­ren­cyjną i techno­lo­giczną Europy.

Wyzwaniem jest obecnie infra­struktura do przesyłu i dystry­bucji wodoru oraz wytwarzanie tzw. zielonego wodoru (do którego produkcji nie wykor­zystuje się źródeł kopalnych).

Świad­c­zy­liśmy już usługi przy inwes­tycji, której celem jest urucho­mienie produkcji zielonego wodoru. Więcej na ten temat można przec­zytać TUTAJ

 

15.10.2021(2)

Elektryczna przyszłość Polski

więcej

Trudno nam sobie wyobrazić codzienne funkc­jo­no­wanie bez energii elektrycznej. Zapominamy jednak o tym, że ciągłość jej dostaw to rezultat sprawnie działa­jącego systemu elektro­en­er­ge­ty­cznego, na który składają się jednostki wytwarzające, przet­warzające, przesyłające i rozdziel­ające energię. Polska jest w czołówce Europy pod względem cen za energię elektryczną – mamy najwyższą hurtową cenę energii elektrycznej, która przekracza o 50% średnią europejską. Jak będzie wyglądał rozwój sieci przesyłu energii w obliczu trans­for­macji energetycznej?

Przyszłość energii

Bezpie­c­zeństwo energe­tyczne oznacza aktualne i przyszłe zaspo­ko­jenie potrzeb odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekono­micznie uzasad­niony. Istotne jest również to, aby zachowane były przy tym wymagania ochrony środo­wiska. Polska branża energe­tyczna jest w około 70% zależna od stałych paliw kopalnych. Dynamicznie rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, które w maju 2021 roku przebiły barierę 50 EUR za tonę, mają ogromny wpływ na kształ­to­wanie się cen hurtowych energii elektrycznej w naszym kraju. Jeszcze niedawno eksperci przewidywali, że taki poziom cen uprawnień do emisji CO2 zostanie osiąg­nięty dopiero w 2040 roku.

Chcąc ograniczyć emisję zanie­c­zy­szczeń z sektora energetyki stopniowo wycof­ywane będą jednostki wytwórcze o niskiej spraw­ności. Będą one zastę­powane mocami o wyższej spraw­ności. Według obecnych założeń, do 2040 r. zostanie zbudowany niemal nowy system elektro­en­er­ge­tyczny, którego silną podstawą będą źródła nisko i zero-emisyjne – wskazuje Rafał Blankiewicz, dyrektor działu Rozwoju Biznesu, ILF Consulting Engineers Polska.

W celu dosto­so­wania się do planów Unii Europe­jskiej mających na celu ochronę klimatu, w naszym kraju rozbu­do­wywana i moder­ni­zowana jest również infra­struktura przesyłowa, co pozwoli na wypro­wadzenie mocy z istnie­jących i nowych źródeł, w tym z energetyki wiatrowej i jądrowej. Przykładem takich inwes­tycji są m.in. budowa stacji elektro­en­er­ge­ty­cznych (SE) Choczewo i Krzemienica dla przyłączenia morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektro­en­er­ge­ty­cznego czy budowa przyłącza morskiej farmy wiatrowej PGE Baltica.

Nasza firma obser­wując zmiany, jakie zachodzą w światowej i polskiej energetyce, podjęła szereg działań, aby aktywnie uczest­niczyć w trans­for­macji energe­ty­cznej kraju. Jesteśmy obecni m.in. przy budowie stało­prą­dowego podmor­skiego połączenia trans­gra­nicznego między Polską i Litwą (Harmony Link) oraz przy rozbu­dowie i moder­ni­zacji polskiego systemu przesyłu energii elektrycznej – wskazuje Beata Nepelska-Kula, dyrektor działu Projekty, ILF Consulting Engineers Polska. Do naszych zadań przy budowie przyłącza morskich farm wiatrowych PGE Baltica należy m.in. opraco­wanie optymalnych rozwiązań pod względem technicznym, ekono­micznym, prawnym, środo­wis­kowym i planis­ty­cznym dla całego układu wypro­wadzenia mocy. Natomiast przy SE Choczewo i SE Krzemienica dla Polskich Sieci Elektro­en­er­ge­tyczny przygo­towujemy dokumen­tację niezbędną do uzyskania pozwo­lenia na budowę i rozpo­c­zęcia prac budow­lanych. Podobne działania podej­mowane są również w Europie. Dobrym przykładem jest budowa systemu przesyłowego Suedlink HVDC w Niemczech, w którą zaangażowana jest Grupa ILF – dodaje.

(nie)Nowoczesny przepływ prądu

Aby energia elektryczna trafiła do odbiorcy konieczne jest odpowiednie funkc­jo­no­wanie skompli­ko­wanej struktury złożonej z wielu urządzeń i linii elektro­en­er­ge­ty­cznych, zwanej systemem elektro­en­er­ge­ty­cznym. Rozróżnia się w nim sieć przesyłową i sieci dystry­bu­cyjne. Sieci te, w związku z nowymi inwes­ty­cjami, będą potrze­bowały moder­ni­zacji. Co istotne, to już się dzieje. Przykładem jest inwes­tycja związana z przełączeniem linii 220 kV Piła Krzewina – Bydgoszcz Zachód – Jasiniec – Grudziądz Węgrowo na napięcie 400 kV wraz z dosto­so­waniem stacji Bydgoszcz Zachód do pracy na napięciu 400 kV.

Takie działania dopro­wadzą do powstania nowoc­zesnej infra­struktury przesyłowej, co zwiększy możli­wości rozwojowe pobliskich aglome­racji. Co więcej, wzmocnią bezpie­c­zeństwo energe­tyczne regionu i umożliwią odebranie mocy z plano­wanych morskich farm wiatrowych, a w przyszłości także z plano­wanej elektrowni jądrowej – wskazuje Michał Gorzoch, menedżer ds. rozwoju biznesu, ILF Consulting Engineers Polska. Do naszych zadań przy tej reali­zacji należy wykonanie części Studium Wykonal­ności w zakresie dosto­so­wania linii Bydgoszcz Zachód – Jasiniec pracu­jącej obecnie na napięciu 220 kV do pracy na napięciu 400 kV – dodaje.

Elektryczność wkracza w każdą sferę naszego życia, również w transport. Dlatego, tak istotna jest także trans­for­macja przesyłu i zarząd­zania energią ze względu na rozwój elektro­mo­bil­ności i carsharingu.

Ogromne wyzwanie dla sieci dystry­bu­cy­jnych stanowi rosnąca liczba samochodów elektrycznych, które muszą być ładowane. Samochody (baterie w nich umies­zczone) mogą tworzyć ogromny wirtualny magazyn energii. Przy założeniu, że za jakiś czas będzie zwiększał się udział carsha­ringu, firmy z tego sektora będą świad­czyły również usługi na rzecz sieci dystry­bu­cy­jnych. Wszystko to ma bezpoś­redni wpływ na rozwój i moder­ni­zację sieci przesyłowych – podsumowuje Beata Nepelska-Kula, dyrektor działu Projekty, ILF Consulting Engineers Polska.

Tram,On,The,Street,Of,Old,Town,In,Krakow,,Poland.

Gaz z bałtyckiego złoża B8 popłynął na ląd

więcej

ILF Consulting Engineers Polska wspierał LOTOS Petro­baltic przy pracach nad urucho­mieniem nowoc­zesnego systemu osuszania, sprężania i eksportu gazu na platformie eksploat­a­cyjnej PETROBALTIC. System został urucho­miony 1 października br.

Platforma PETROBALTIC należąca do spółki LOTOS Petro­baltic S.A. operuje na morskim złożu B8, w polskiej strefie ekono­micznej Morza Bałty­ckiego, ok. 70 km na północ od Jastarni.

Wydobycie na tym złożu trwa od ponad 6 lat. Rozpo­c­zęcie produkcji było możliwe dzięki przysto­so­waniu platformy wiert­niczej LOTOS Petro­baltic do prowadzenia prac wydobywczych.

We wrześniu 2019 roku na złożu B8 obok platformy LOTOS Petro­baltic posado­wiona została platforma PETROBALTIC – jednostka przeksz­tałcona z platformy wiert­niczej w nowoc­zesne Centrum Produk­cyjne – morską kopalnię ropy i gazu. Natomiast we wrześniu 2020 roku Centrum Produk­cyjne osiągnęło pełną zdolność produk­cyjną w zakresie separacji i trans­portu ropy, zasilania zespołu energe­ty­cznego oraz zatłac­zania wody złożowej. Ostatnim etapem zagos­po­dar­owania złoża B8 była budowa i urucho­mienie gazociągu z platformy na ląd do Władysławowa.

Zamon­towaną instalację sprężania i eksportu gazu zasila odseparowany gaz złożowy pochodzący z urucho­mionego wcześniej systemu separacji ropy naftowej. Instalacja jest podobna do lądowych tłoczni gazu, jednak dodatkowo separuje frakcje ciężkie niesione przez gaz z platformy. Te frakcje są również później wtłaczane do gazociągu i trans­por­towane na ląd.

Dziękujemy firmie LOTOS Petro­baltic za powier­zenie nam zadania wsparcia nad urucho­mieniem systemu osuszania, sprężania i eksportu gazu na platformie eksploat­a­cyjnej PETROBALTIC. To bardzo ciekawa inwes­tycja – gaz zamiast być spalany na tzw. świeczce platformy, będzie trans­por­towany 75 km rurociągiem do elektro­cie­płowni we Władysła­wowie, gdzie zostanie wykor­zy­stany do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej – komentuje Rafał Blankiewicz, dyrektor działu Rozwoju Biznesu ILF Consulting Engineers Polska.

Zakres prac wykon­anych przez ILF Consulting Engineers Polska obejmował m.in. weryfi­kację procedur rozruchowych oraz nadzór nad reali­zacją prac związ­anych z urucho­mieniem systemu osuszania, sprężania i eksportu gazu na platformie PETROBALTIC.

Hello UptimeRobot