Aktualności

collage_HGF_rev3_2018-1

Budownictwo podziemne przyszłością miast?

więcej

W miastach zac­zy­na bra­ko­wać wol­nej prze­strze­ni. Do 2060 roku popu­lac­ja świa­ta prze­kro­c­zy 10 mili­ar­dów osób – wyni­ka z pro­g­noz Orga­ni­za­c­ji Nar­odów Zjed­no­c­z­onych. Wzrost licz­by lud­ności, migrac­je oraz zachod­zące zmi­a­ny kli­ma­ty­cz­ne powo­du­ją, że w przy­szłości wykor­zy­sta­nie pod­ziem­nej infra­struk­tu­ry może stać się konie­cz­nością. Tune­le to zna­ny nam wynal­azek, ale czy prze­nie­sie­n­ie pra­wie całe­go mias­ta pod powier­z­ch­nię zie­mi jest moż­li­we? Na to pyta­nie odpowia­da eks­pert z fir­my ILF Polska.

Tune­le i ich zalety

Zna­ne na całym świe­cie pod­ziem­ne tune­le komu­ni­ka­cy­j­ne poz­wa­la­ją skrócić dro­gę lub ją ułat­wić. Prze­jazd dłu­gą trasą, wydrążoną w masyw­nej gór­ze, zawsze jest sporą atrak­c­ją i uroz­maice­niem dla podróżu­ją­cych lud­zi. Jed­nak nie tyl­ko takie tune­le są dla nas dost­ęp­ne – może­my porus­zać się także pod dnem rze­ki lub mor­za. Tun­el pod kanałem La Man­che, łąc­zą­cy Wie­l­ką Bry­ta­nię oraz Fran­c­ję, któ­re­go dłu­go­ść wynosi ponad 50 kilo­me­trów, to bard­zo waż­na inwes­ty­c­ja poz­wa­la­ją­ca na swo­bo­dną podróż pomięd­zy tymi państ­wa­mi, bez konie­cz­ności budo­wa­nia skom­pli­ko­wa­nej infra­struk­tu­ry portowej.

Budo­wa tun­e­li jest dro­ga, ale uważam, że to przy­szłość. Mają one jed­ną wie­l­ką zale­tę – potra­fią schować pod zie­mię to, co nie jest nam potrzeb­ne na powier­z­ch­ni, czy­li np. ruch samoch­o­do­wy. To waż­ne, ponie­waż nie inge­ru­je­my wów­cz­as w tere­ny zie­lo­ne, nie koli­du­je­my z tym, co czło­wiek chciał­by robić na powier­z­ch­ni zie­mi. Tun­el najc­zęściej skra­ca lub ułat­wia nam dro­gę – mówi Mar­cin Przepiór­ka, Wice­dy­rek­tor, obs­zar infra­struk­tu­ry trans­por­to­wej ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka. Dla przy­kła­du – tun­el pod Świną – poz­wa­la na szyb­ki, nies­krę­powa­ny ruch w obie stro­ny, bez angażo­wa­nia infra­struk­tu­ry por­to­wej. W przy­pad­ku terenów gór­zy­stych tun­el wyraź­nie skra­ca nam dro­gę do pokona­nia – tłu­mac­zy.

Coraz częściej, oprócz budo­wy pod­ziem­nych tun­e­li, poja­wia­ją się pomys­ły, aby więks­zą część miast, a w szc­ze­gól­ności ich infra­struk­turę, spro­wad­zić do pod­ziem­ne­go świata.

Czy będ­zie­my żyć pod ziemią? 

Pomysł schowa­nia (pra­wie) całych miast pod zie­mię zac­zy­na być coraz śmi­e­lej przed­sta­wia­ny i oma­wia­ny na świa­to­wym forum. Oczy­wiście na powier­z­ch­ni wciąż pozo­sta­nie część infra­struk­tu­ry, jak np. budyn­ki mieszkal­ne, par­ki czy ścież­ki rowerowe.

Twor­zy się trend, któ­ry zakła­da, że nie tyl­ko tune­le, ale też całe mias­ta moż­na spro­wad­zić pod zie­mię. Oczy­wiście jest to pew­na przen­oś­nia, bo nie jest to moż­li­we, żeby dosłow­nie wszyst­ko schować pod powier­z­ch­nię zie­mi – czło­wiek potrze­bu­je świa­tła dzi­en­n­e­go do życia. Jed­nak nic nie stoi na przeszkod­zie, aby cały ruch uli­cz­ny, tak jak metro, prze­nieść niżej. Do tego może­my dodać wszyst­kie sie­ci niez­będ­ne do funk­c­jo­no­wa­nia mias­ta, co już się dzie­je, czy np. zbio­r­ni­ki wod­ne – tak napraw­dę wszyst­ko, co jest moż­li­we i nie­po­trzeb­ne na powier­z­ch­ni – tłu­mac­zy Mar­cin Przepiór­ka, Wice­dy­rek­tor, obs­zar infra­struk­tu­ry trans­por­to­wej ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka. W części naziem­nej pozosta­wi­my tere­ny zie­lo­ne, budyn­ki mieszkal­ne, par­ki, chod­ni­ki. Efek­tem jest mias­to zie­lo­ne, mias­to o zero­wej emis­ji hała­su, ponie­waż ruch pod­ziem­ny moż­na wytłu­mić, a jeże­li wejdzie­my w erę samoch­o­dów elek­trycz­nych w trans­por­cie, to pro­blem zosta­nie w całości zażegna­ny. Przy odpo­wied­nim wen­ty­lo­wa­niu prze­strze­ni pod­ziem­nychmoże­my stworzyć mias­ta, któ­re są wol­ne od zanie­c­zy­szc­zeń – pod­sumowu­je.

To już się dzieje

Pla­ny pod­ziem­nych miast już pow­sta­ją, a ich pro­jek­ty są twor­zo­ne z dużym roz­ma­chem. The Line – czy­li linear­ne mias­to przy­szłości – ma połąc­zyć wybrzeże Mor­za Czer­wo­n­e­go z pół­no­c­no-zachod­nim krańcem Ara­bii Sau­dy­js­kiej. Według założeń ma w nim zamieszkać około mili­on lud­zi, a jego dłu­go­ść wynie­sie aż 170 kilo­me­trów! Pomi­mo to wszyst­kie niez­będ­ne do życia potrze­by będ­zie moż­na załat­wić w prze­cią­gu kil­ku­mi­n­u­to­we­go spa­ce­ru. Ta moż­li­wość pozo­sta­nie dzię­ki części naziem­nej, któ­ra ma być oazą dla pies­zych i rower­zys­tów. Usłu­gi oraz trans­port znaj­dą się właś­nie pod zie­mią. Koszt całej inwes­ty­c­ja jest sza­co­wa­ny na kwo­tę 500 mili­ar­dów USD.

Patrząc jed­nak w sposób bard­ziej przy­ziem­ny, na inwes­ty­c­je u nas­zych zachod­nich sąsia­dów oraz te w Polsce, widać, że trend jest dostrzegalny.

W Niemc­zech ist­nie­je trend chowa­nia linii elek­trycz­nych pod zie­mię, w tune­le. O ile linia nis­kie­go napięcia nie wyma­ga szc­ze­gól­nych zabie­gów to przy więks­zym napięciu (110–220 kV) zag­ad­nien­ie należy do trud­nie­js­zych. Nie może­my w takim wypad­ku zako­pać w zie­mi linii ener­ge­ty­cz­nej, ponie­waż pły­nie w niej na tyle wys­o­kie napięcie, że konie­cz­ne jest pro­wadze­nie spec­ja­l­nych tun­e­li – mówi Mar­cin Przepiór­ka, Wice­dy­rek­tor, obs­zar infra­struk­tu­ry trans­por­to­wej ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka. Tego typu inwes­ty­c­ji będ­zie więcej. Tech­no­lo­gia budo­wa­nia pod zie­mią się upows­zech­nia – zwróć­my, cho­ciaż­by uwa­gę na połud­nio­wą obwod­nicę Wars­za­wy, któ­ra jest w dużej mier­ze schowa­na pod powier­z­ch­nię. Pro­ces przen­o­sze­nia części miast do tej strefy dzie­je na nas­zych ocz­ach – doda­je.

urban4 [Converted]

Czy Polska może stać się drugą Islandią? Analiza

więcej

Pol­s­ka obec­nie stoi przed wyzwa­niem trans­for­mac­ji ener­ge­ty­cz­nej. Będ­zie ona pocią­gać za sobą nie tyl­ko skut­ki gos­pod­ar­c­ze, ale i społecz­ne. Jest to rów­nież potęż­ny koszt – nakła­dy inwes­ty­cy­j­ne w branży elek­tro­en­er­ge­ty­cz­nej w lat­ach 2021–2040 wyni­osą – według stra­te­gii zawar­tej w Poli­ty­ce ener­ge­ty­cz­nej Pol­ski do 2040 (PEP2040) – około 110 mld EUR. W tym na ener­ge­ty­kę odna­wi­alną przez­nac­zo­ne zosta­nie ponad 40 mld EUR. Z pod­ob­nym wyzwa­niem mier­zył się jeden ze świa­to­wych liderów OZE – Islan­dia – któ­ry jes­zc­ze w lat­ach 40. XX wie­ku w dużej mier­ze opier­ał swo­ją ener­ge­ty­kę o węgiel. Trud­no w to obec­nie uwier­zyć, ale w tam­tym cza­sie mieszkań­cy Rej­kia­wi­ku rów­nież bory­ka­li się z pro­ble­mem smo­gu tak, jak dzi­siaj wie­le pol­skich miast. 

Ener­ge­ty­cz­na przy­szłość Polski

Ener­ge­ty­ka jako jeden za znac­zą­cych kon­su­men­tów paliw kopal­nych odgry­wa i odgry­wać będ­zie istot­ną rolę w osią­g­nięciu neu­tral­ności emi­sy­j­nej do poło­wy tego stule­cia. Cel ten osią­g­nąć trze­ba, gwa­ran­tu­jąc sta­bil­ne dost­a­wy ener­gii elek­trycz­nej dla wszyst­kich odbi­o­r­ców, nie zapo­mi­na­jąc o tym, że obec­nie ok. 1,5 mld mieszkańców glo­bu nie ma w ogó­le do niej dost­ę­pu – wyni­ka z rapor­tu ENERGIA [OD]NOWA o trans­for­mac­ji ener­ge­ty­cz­nej w Polsce, któ­ry opra­co­wała fir­ma ILF Con­sul­ting Engi­neers Polska.

Potrzeb­ne jest wie­lo­kie­run­kowe pode­jście, dyna­micz­ny rozwój tech­no­lo­gii i wres­zcie zaan­gażo­wa­nie gigan­ty­cz­nych środ­ków fin­an­so­wych, któ­re – według ost­rożnych pro­g­noz – się­ga­ją 25 bln USD na wyt­warza­nie i 18 bln USD na prze­sył, zwiększe­nie elas­ty­cz­ności sys­temu i maga­zynowa­nie ener­gii – wska­zu­je Andrzej Der­cz, Pre­zes Zar­zą­du ILF Con­sul­ting Engi­neers Polska.

Uwad­ze nie powin­no umknąć zag­ad­nien­ie cie­płow­nict­wa i zero­en­er­ge­ty­cz­ne­go budow­nict­wa. Inic­ja­ty­wa w tym kie­run­ku jest przez wie­lu ana­li­ty­ków wid­zia­na nawet jako pil­nie­js­za od reduk­c­ji emis­ji CO2. Pozi­om stęże­nia pyłów zawi­es­zonych i benzo(a)pirenu w wie­lu pol­skich miastach wie­lok­rot­nie w cią­gu roku prze­krac­za nor­my dopuszc­zo­ne przez WHO. Skut­ku­je to licz­bą około 90 000 przedw­c­zes­nych zgonów rocz­nie – wyni­ka z naj­nows­zych danych Uni­wer­sy­te­tu Har­var­da i Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don przy­to­c­z­onych w rapor­cie ENERGIA [OD]NOWA fir­my ILF Polska.

War­to wied­zieć, że z trans­for­mac­ją ener­ge­ty­cz­ną mier­zy się nie tyl­ko Pol­s­ka. Ten pro­ces jest widocz­ny w wie­lu kra­jach, a niek­tó­re – jak np. Islan­dia – mają już go za sobą. Co cie­ka­we, z danych Islandzkiej Agen­c­ji Ener­gii wyni­ka, że kraj ten jes­zc­ze w lat­ach 40. XX wie­ku do ogrze­wa­nia mieszkań kor­zystał głów­nie z węg­la, a nas­tęp­nie z ropy naf­towej, któ­ra obec­nie nadal jest wykor­zy­sty­wa­na w trans­por­cie. Final­nie jed­nak Islan­dia, w wyni­ku trans­for­mac­ji, zac­zęła wykor­zy­sty­wać na sze­ro­ką skalę ener­gię geo­ter­malną i rozwi­ja tech­no­lo­gie umoż­li­wia­jące jej pozys­ki­wa­nie. To pos­kut­ko­wało tym, że z kra­ju o zanie­c­zy­szc­z­onym powie­trzu, zależnym od impor­to­wa­n­e­go węg­la, przeksz­tałciła się w jed­no z cał­ko­wi­cie nie­za­leżnych ener­ge­ty­cz­nie państw.

Trans­for­mac­ja pol­skiej branży ener­ge­ty­cz­nej jest trud­nym wyzwa­niem, prze­de wszystkim z uwa­gi na istot­ną – się­ga­jącą obec­nie 70% – zależ­ność od stałych paliw kopal­nych. Spra­wia ona, że hur­to­wa cena kra­jo­wej ener­gii elek­trycz­nej jest naj­wyżs­zą w UE i prze­krac­za o 50% śred­nią euro­pe­js­ką. W porówna­niu do Islan­dii nie mamy moż­li­wości rozwi­nięcia tech­no­lo­gii pozys­ki­wa­nia ener­gii z źró­deł geo­ter­mal­nych, jed­nak może­my wykor­zystać „moc­ne stro­ny” nas­ze­go śro­do­wis­ka. Dobrym kie­run­kiem roz­wo­ju OZE w Polsce są inwes­ty­c­je w far­my wia­tro­we i rozpr­os­zo­ne źró­dła odna­wi­al­ne, głów­nie foto­wol­ta­ikę, któ­ra – przy ok. 1600 słon­ecz­nych god­zi­n­ach w roku – ma w Polsce znacz­ne, nie­do­ce­nia­ne jes­zc­ze w peł­ni moż­li­wości. Zale­canym przez eks­per­tów kie­run­kiem roz­wo­ju pol­skie­go miksu ener­ge­ty­cz­ne­go jest także rozwój ener­ge­ty­ki jądrowej.

Trans­for­mac­ja a społeczeństwo 

Trans­for­mac­ja ener­ge­ty­cz­na, według założeń PEP2040, ma zostać przepro­wad­zo­na w spra­wi­ed­li­wy sposób. Oznac­za to, że w trak­cie działań zapew­nio­ne zostaną nowe moż­li­wości regi­o­nom i społecz­ności­om naj­bard­ziej dot­knię­tym nega­tywny­mi skut­ka­mi przeksz­tałceń, jed­no­c­ześ­nie zapew­nia­jąc nowe mie­j­s­ca pra­cy i budu­jąc nowe gałę­zie przemysłu.

Trans­for­mac­ja ener­ge­ty­cz­na będ­zie pocią­gać za sobą skut­ki społecz­ne. Lik­wi­dac­ji około 100 tys. mie­jsc pra­cy w branży wydo­byw­c­zej towar­zy­szyć będ­zie pow­sta­wa­nie, w przy­b­liże­niu, 300 tys. nowych w sek­tor­ach zwią­z­anych z ener­ge­ty­ką odna­wi­alną. Włas­ne środ­ki i wspar­cie uni­j­ne dla spra­wi­ed­li­wej trans­for­mac­ji mogą spra­wić, że regio­ny gór­nic­ze nie tyl­ko uni­kną zapaści, lecz zys­ka­ją na atrak­cy­j­ności jako cen­tra nowych tech­no­lo­gii, rady­kal­nie przy tym pod­nos­ząc stan­dard życia mieszkańców – wska­zu­je Andrzej Der­cz, Pre­zes Zar­zą­du ILF Con­sul­ting Engi­neers Polska.

War­to wied­zieć, że coraz więks­za świa­do­mość Polaków w zak­re­sie ochro­ny śro­do­wis­ka oraz moż­li­wości zaos­zc­zędze­nia na rachunk­ach za ener­gię elek­trycz­ną prze­kła­da­ją się na ros­nące zain­te­re­so­wa­nie pro­duk­c­ją ener­gii z włas­nych, eko­lo­gicz­nych źró­deł energii.

W 2020 roku zaob­ser­wo­wa­no ponad trzykrot­ny (w sto­sun­ku do 2019 roku) wzrost wolu­menu ener­gii elek­trycz­nej wpro­wad­zo­nej do sie­ci z mikro­instal­ac­ji. Blis­ko 98,5 proc. tej ener­gii wypro­du­ko­wa­no w instal­ac­jach foto­wol­taicz­nych – wyni­ka z rapor­tu Urzę­du Regu­lac­ji Ener­ge­ty­ki. Co więcej, aktu­al­nie pro­sumen­ci (czy­li oso­by wyt­warza­jące ener­gię elek­trycz­ną z odna­wi­al­nych źró­deł ener­gii na włas­ne potrze­by za pomocą mikro­instal­ac­ji) kor­zysta­ją z tzw. sys­temu opus­tów pole­ga­ją­cych na bez­go­tów­ko­wym rozli­c­za­niu ener­gii wpro­wad­za­nej do sie­ci i tej pobier­anej (kie­dy instal­ac­ja pro­su­men­ta nie pro­du­ku­je ener­gii lub nie pokry­wa jego potrzeb ener­ge­ty­cz­nych w całości).

Pla­no­wa­ne jest jed­nak zas­tą­pie­nie sys­temu opus­tów przez nowy model rozli­c­zeń, odpowia­da­jąc na uni­j­ne regu­lac­je oraz na wzrost instal­ac­ji foto­wol­taicz­nych, któ­ry sta­no­wi coraz większe wyzwa­nie dla pod­mio­tów zar­ząd­za­ją­cych sie­cią. Nowy model rozli­c­zeń zakła­da, że wypro­du­ko­wa­na w instal­ac­ji pro­su­men­ta ener­gia będ­zie sprze­da­wa­na, a nie tak jak do tej pory rozli­czana razem z ener­gią pobier­aną z sie­ci. Pomi­mo, że cena sprze­daży ener­gii, będ­zie znacz­nie niżs­za niż cena zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej w momen­cie, gdy instal­ac­ja pro­su­men­ta nie będ­zie pra­co­wać, stałe spad­ki cen modułów foto­wol­taicz­nych spra­wia­ją, że taka inwes­ty­c­ja nadal może być opła­cal­na. Nowy model rozli­c­zeń to też szan­sa na rozwój przy­do­mo­wych maga­zynów ener­gii elek­trycz­nej. Poz­wolą one na zwiększe­nie auto­kon­sump­c­ji ener­gii elek­trycz­nej przy domo­wych instal­ac­jach foto­wol­taicz­nych i zmnie­jsze­nie konie­cz­ności zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej, któ­rej ceny sta­le rosną.

Zie­l­o­ny kie­ru­nek w ener­ge­ty­ce nie tyl­ko może przy­nieść kor­zyści dla państ­wa, ale rów­nież dla pry­wat­nych odbi­o­r­ców oraz, co naj­waż­nie­jsze, oto­cze­nia, w któ­rym żyjemy.

Szybki, bezkolizyjny transport szynowy w Krakowie

więcej

Od wrześ­nia 2018 roku ILF pra­co­wał nad zna­le­zi­e­niem naj­bard­ziej efek­tyw­n­e­go, niezawodnego,
i real­ne­go fin­an­so­wo wari­an­tu budo­wy nowe­go trans­por­tu szyno­we­go w Kra­ko­wie. W tym celu przepro­wad­ził sze­ro­kie ana­li­zy uwz­ględ­nia­jące m.in. uwa­run­ko­wa­nia pla­nis­ty­cz­ne, fin­an­so­we, cha­rak­te­ry­sty­kę i ocenę ist­nie­ją­cych pod­sys­te­mów trans­por­tu, ana­li­zy ruchowe dla prze­bie­gów tras, ana­li­zy tech­nicz­ne, śro­do­wis­kowe i eko­no­mic­z­ne, bada­nia geo­lo­gicz­ne, a także plan fin­an­so­wy. Ważnym aspek­tem wpły­wa­ją­cym na przed­sta­wio­ne rozwią­za­nia był prze­bieg tras w rejo­nie Sta­re­go Mias­ta i znaj­du­ją­cych się tam zabyt­ków, co wyma­gało szc­ze­góło­wych kon­sultac­ji z mie­js­ki­mi i woje­wódzki­mi służb­a­mi kon­ser­wa­tor­ski­mi. Zada­niem ILF Pol­s­ka było także uzys­ka­nie opi­nii licz­nych pod­mio­tów w zak­re­sie pro­po­no­wanych rozwiązań.

Przea­na­li­zowa­ne zostały trzy rod­za­je trans­por­tu zbio­ro­we­go – metro, pre­me­tro „waha­dło” oraz pre­me­tro szyb­ki tram­waj. Pod uwa­gę wzię­to 7 wari­an­tów prze­bie­gu tras na kie­run­ku wschód-zachód w pół­no­c­nej części mias­ta, w tym 4 pod­wari­an­ty dla każ­de­go z nich, któ­re pod­da­no ana­li­zom ruchu i sprawd­zo­no moż­li­wość zas­to­so­wa­nia wymi­e­n­ionych środ­ków trans­por­tu. Ana­li­za obej­mo­wała sie­dem hory­zon­tów cza­so­wych aż do 2058 roku. Nas­tęp­nie przepro­wad­zo­na została opty­ma­li­za­c­ja sys­temu tram­wajo­we­go i auto­bu­so­we­go. W sumie wykona­no ponad 300 kom­bi­n­ac­ji obli­c­zeń, dzię­ki któ­rym wyło­ni­o­no trzy wari­an­ty do dals­zych ana­liz tech­nicz­nych. ILF Pol­s­ka, po rozważe­niu otrzy­manych wyni­ków zare­ko­men­do­wał wybór pre­me­tra szyb­kie­go tram­waju jako naj­kor­zyst­nie­js­ze­go rozwią­za­nia pod wzglę­dem fin­an­so­wym, społecz­nym i funkcjonalnym.

Według założeń, suge­ro­wa­ny wari­ant pre­me­tra to tra­sa o dłu­go­ści ok. 22 km z 32 przy­s­tan­ka­mi, łąc­zą­ca Wzgór­za Krzesła­wi­ckie z rejo­nem ul. Jas­no­górskiej w Prąd­niku Białym. Dłu­go­ść odcin­ka tune­lo­we­go na tej tra­sie ma wynieść 6,6 km, a odcin­ka naziem­ne­go (est­aka­dy) — 1,4 km. Pozostała część tra­sy ma prze­bie­gać na powier­z­ch­ni. ILF Pol­s­ka w stu­di­um zapro­po­no­wał pod­ział odcin­ka na trzy eta­py, dla któ­rych pla­no­wa­ny ter­min urucho­mie­nia został okreś­l­o­ny na lata 2033 – 2037. Sza­co­wa­na licz­ba pasażerów podróżu­ją­ca w god­zi­n­ach szc­zy­tu nowym środ­kiem trans­por­tu może wynieść ok. 14 tysię­cy osób, a koszt rea­li­za­c­ji całe­go zada­nia to ok. 6 mld zło­tych brutto.

7 czerw­ca 2021 na kon­fe­ren­c­ji pra­so­wej w Kra­ko­wie, ILF Pol­s­ka zap­re­zen­to­wał naj­waż­nie­jsze założe­nia wyko­na­n­e­go studium.

Beautiful,Historic,Market,Square,At,Sunrise,,Krakow,,Poland

Miasto Bydgoszcz z ogromną ekologiczną inwestycją

więcej

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka przy­go­tu­je kom­plek­sową doku­men­ta­c­ję pro­jek­t­ową dla inwes­ty­c­ji budo­wy i prze­bu­do­wy kana­li­za­c­ji des­zc­zowej i dos­to­so­wa­nia sie­ci kana­li­za­c­ji des­zc­zowej do zmi­an kli­ma­ty­cz­nych na tere­nie mias­ta Bydgoszcz. Pro­jekt rea­li­zowa­ny będ­zie na zle­ce­nie IDS BUD S.A.

Głównym celem przedsięw­zięcia jest dos­to­so­wa­nie kana­li­za­c­ji des­zc­zowej w Bydgoszc­zy do obec­n­e­go i pla­no­wa­n­e­go sposo­bu zago­s­po­dar­owa­nia tere­nu. Inwes­ty­c­ja ma zabez­pie­c­zyć mias­to przed skut­ka­mi des­zc­zy nawal­nych oraz dużą ilością wód opa­do­wych i roz­to­powych – tzn. zmi­ni­ma­li­zować pod­topie­nia budyn­ków i zala­nia ulic, a także umoż­li­wić reten­c­jo­no­wa­nie wody i wykor­zy­sta­nie jej w okre­sach suchych.

Do obo­wiąz­ków fir­my ILF Pol­s­ka należą kom­plek­sowe usłu­gi pro­jek­t­owe, obej­mu­jące przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu budow­la­n­e­go, pro­jek­tu wyko­naw­c­ze­go oraz doku­men­ta­c­ji powy­ko­naw­c­zej, a także nad­zór autor­ski. Usłu­ga obej­mu­je rów­nież uzgod­nien­ia z ges­tor­ami i jed­nost­ka­mi mie­js­ki­mi, uzys­ka­nie decyzji o poz­wo­le­niu na budo­wę lub dokona­nie zgło­sze­nia prac dla budowy/przebudowy kana­li­za­c­ji des­zc­zowej oraz koliz­ji wtórnych.

Budo­wa i prze­bu­do­wa kana­li­za­c­ji des­zc­zowej to ogrom­na eko­lo­gicz­na inwes­ty­c­ja rea­li­zowa­na przez mie­js­kie wodo­cią­gi – wska­zu­je Bea­ta Nepels­ka-Kula, Dyrek­tor Działu Pro­jek­ty ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka. Działa­nia pro­wad­zo­ne są w szc­ze­gól­nie trud­nych warunk­ach z uwa­gi na cen­trum mias­ta – wiąże się to z gęs­tą zabu­do­wą i uzbro­je­niem tere­nu oraz konie­cz­nością zmi­a­ny orga­ni­za­c­ji ruchu. Są one jed­nak niez­będ­ne do popra­wy jakości życia w mieście i mają real­ny wpływ na śro­do­wis­ko natu­ral­ne. Cies­zymy się, że kor­zysta­jąc z nas­ze­go doś­wiad­cze­nia pro­jek­t­o­we­go przy pod­ob­nych inwes­ty­c­jach, może­my być częścią tak waż­nej rea­li­za­c­ji ­– doda­je.

Pro­jekt jest współ­fin­an­so­wa­ny ze środ­ków Fun­dus­zu Spó­j­ności Unii Euro­pe­js­kiej. Pla­no­wa­ne zakończe­nie prac prze­wid­zia­no na 2022 r.

Concret,Pipe,Stacked,Sewage,Water,System,In,A,Row

Innowacyjny blok parowy zasilany ciepłem odpadowym

więcej

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka – na zle­ce­nie fir­my Re Alloys – objął funk­c­ję dorad­cy tech­nicz­ne­go przy budo­wie inno­wa­cy­j­n­e­go blo­ku paro­we­go, zasi­la­n­e­go cie­płem odpa­do­wym zawar­tym w spa­li­nach pow­stałych w pro­ce­sie pro­duk­c­ji żela­zos­to­pów. Przedsięw­zięcie wpi­su­je się w stra­te­gię zmnie­jsze­nia udziału węg­la w gos­pod­ar­ce ener­ge­ty­cz­nej Polski.

Cały pro­jekt rea­li­zowa­ny jest zgod­nie ze stra­te­gią dywer­sy­fi­ka­c­ji w pozys­ki­wa­niu ener­gii elek­trycz­nej. Coraz więks­zy udział w gos­pod­ar­ce ener­ge­ty­cz­nej powin­ny obej­mo­wać źró­dła inne niż węgiel. Z tego powo­du inwes­ty­c­ja ta jest szc­ze­gól­nie waż­na, ponie­waż poz­wa­la efek­tyw­nie wykor­zystać pro­du­ko­wa­ne cie­pło, oraz poka­zu­je kie­ru­nek zmi­an w sposo­bie zar­zą­da­nia zaso­ba­mi energii.

ILF Pol­s­ka będ­zie odpo­wied­zi­al­ny za opra­co­wa­nie wstęp­nej kon­cep­c­ji tech­nicz­no-kosz­to­wej budo­wy instal­ac­ji do pro­duk­c­ji ener­gii elek­trycz­nej, wykor­zys­tu­jącej ener­gię spa­lin wypro­wad­zanych z pie­ców elek­trycz­nych rezy­s­tancy­j­no-łuko­wych do zasi­la­nia kotła/kotłów odzys­kni­co­wych oraz dost­ar­cze­nie doku­men­ta­c­ji w języ­ku pol­s­kim. Fir­ma w swo­im port­fo­lio posia­da wie­le pro­jek­tów z obs­za­ru ener­ge­ty­ki i ochro­ny środowiska.

Zak­res prac pro­jek­t­owych dla fir­my Re Alloys pod­zie­lo­no na trzy etapy.

Pierws­zy z nich obej­mie wie­lo­wa­ri­an­to­wą ana­li­zę ukła­du odzys­ku i uży­tecz­ne­go wykor­zy­sta­nia odpa­do­wej ener­gii cie­pl­nej ze spa­lin wypro­wad­zanych z pie­ców elek­trycz­nych przy pro­duk­c­ji żela­zos­to­pów. Zostaną pod­da­ne wie­lo­wa­ri­an­to­wej oce­nie moż­li­wości odzys­ku cie­pła z trzech pie­cow­ni. Pro­duk­tem ukła­du odzys­ku ener­gii będ­zie ener­gia elek­trycz­na wyge­nero­wa­na w tur­bo­ge­ne­ra­tor­ze parowym współ­pra­cu­ją­cym z kotłem/kotłami parowy­mi odzys­kni­co­wy­mi, bez­pa­le­nis­ko­wy­mi, zasi­lany­mi zapy­l­ony­mi spa­lina­mi z instal­ac­ji pro­duk­c­ji żela­zos­to­pów wraz z sys­te­ma­mi odpro­wadze­nia schłod­zonych spa­lin do ist­nie­jącej instal­ac­ji odpy­la­nia. Dla ana­li­zowanych ukła­dów przy­szłe­go blo­ku zosta­nie przepro­wad­zo­na wstęp­na ana­li­za gazo­dy­na­micz­na kanałów spa­lin, a także ana­li­za ist­nie­jącej wewną­trz­zakła­do­wej sie­ci elek­tro­en­er­ge­ty­cz­nej wraz z oceną sta­nu obecnych urząd­zeń i zabez­pie­c­zeń pod kątem moż­li­wości wpro­wadze­nia do niej ener­gii elek­trycz­nej wyge­nero­wa­nej w blo­ku parowym.

Podcz­as dru­gie­go eta­pu prac wyko­n­a­ny zosta­nie pro­jekt tech­nicz­no-tech­no­lo­gicz­ny dla części tech­no­lo­gicz­nej w opar­ciu o wybra­ny wari­ant z pierws­ze­go eta­pu wraz z ana­li­zą CFD kanałów spa­lin, w celu okreś­le­nia moż­li­wości wykor­zy­sta­nia ist­nie­jące­go ukła­du odpro­wad­za­nia spa­lin.  Zosta­nie rów­nież przy­go­to­wa­ny pro­jekt tech­no­lo­gicz­ny gos­po­dar­ki elek­tro­en­er­ge­ty­cz­nej wraz z wypro­wad­za­niem ener­gii elek­trycz­nej do wewną­trz­zakła­do­wej sieci.

Ostat­nia część pro­jek­tu to przepro­wadze­nie ewa­lu­ac­ji eko­no­mic­z­no-fin­an­so­wej oraz for­mal­no-praw­nej. Opra­co­wa­na zosta­nie ana­li­za OPEX/CAPEX, któ­ra ma za zada­nie okreś­lić nakła­dy inwes­ty­cy­j­ne w opar­ciu o otrzy­ma­ne ofer­ty, kosz­ty eks­ploat­a­cy­j­ne i remon­to­we dla pla­no­wa­nej inwestycji.

Zakończe­nie prac pla­no­wa­ne jest w 2021 roku.

zd 1

Energia [od]nowa – raport

więcej

W czwar­tek, 13 maja 2021 roku, odby­ło się śnia­da­nie pra­so­we, podcz­as któ­re­go fir­ma ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka zap­re­zen­to­wała raport pt. Ener­gia [od]nowa. Podej­mo­wał on najis­tot­nie­jsze kwestie zwią­za­ne z tema­tem trans­for­mac­ji ener­ge­ty­cz­nej Pol­ski. Spot­ka­nie przepro­wad­zo­ne zostało w for­mie online, a przy jed­nym sto­le dys­ku­tow­a­li: Andrzej Der­cz, Pre­zes Zar­zą­du w ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka, Mich­ał Tomc­zyń­ski, Kie­row­nik Zes­połu Pro­ces — Ener­ge­ty­ka oraz Mari­usz Wójcik, Kie­row­nik Zes­połu Ener­ge­ty­ki Mor­skiej i Odna­wi­al­nej. Z biura na Ukrai­nie łąc­zył się zdal­nie rów­nież Rafał Blan­kie­wicz, Dyrek­tor Działu Roz­wo­ju Biz­ne­su w ILF Polska.

Rozmo­wa rozpo­c­zęła się od wstę­pu Rafała Blan­kie­wic­za, któ­ry wpro­wad­ził dzi­en­nikar­zy w aspek­ty, któ­ry­mi na co dzień zaj­mu­je się fir­ma. Wyjaś­nił rów­nież, że ILF Pol­s­ka od lat aktyw­nie ucz­est­nic­zy w roz­wo­ju różnych gałę­zi sek­to­ra ener­ge­ty­cz­ne­go i wno­si swój know-how w trans­for­mac­ję ener­ge­ty­cz­ną, dla­te­go fir­ma zde­cy­do­wała się na opra­co­wa­nie rapor­tu w tak istot­nym temacie.

Nas­tęp­nie głos zab­rał Pre­zes Zar­zą­du, Andrzej Der­cz, któ­ry sku­pił się na omó­wie­niu obecnych tren­dów świa­to­wych i kra­jo­wych w branży ener­ge­ty­cz­nej. Wska­zał też sza­cun­kowe nakła­dy inwes­ty­cy­j­ne w tym sek­tor­ze w lat­ach 2021–2040 oraz nawią­zał do społecz­nych skut­ków trans­for­mac­ji energetycznej.

Pierws­zy z autorów rapor­tu – Mich­ał Tomc­zyń­ski – odniósł się do planów trans­for­mac­ji ener­ge­ty­cz­nej Pol­ski. Przed­sta­wił pokrót­ce zawar­tość Poli­ty­ki Ener­ge­ty­cz­nej Pol­ski do roku 2040, jej kluc­zowe cele oraz pod­sta­wo­we fila­ry. Zwrócił uwa­gę na zag­ad­nien­ia zwią­za­ne z pla­no­wany­mi inwes­ty­c­ja­mi w ener­ge­ty­kę atomo­wą, a także na istot­ną rolę trans­for­mac­ji ciepłownictwa.

Dru­gi z autorów rapor­tu – Mari­usz Wójcik – wska­zał na ogrom­ny poten­c­jał mor­skiej ener­ge­ty­ki wia­tro­wej w Polsce, przed­sta­wił wizję roz­wo­ju tego sek­to­ra oraz sto­jące przed nim głów­ne wyzwa­nia. W dru­giej części swo­jej wypo­wied­zi omó­wił znacze­nie i sze­ro­kie moż­li­wości wykor­zy­sta­nia wodo­ru oraz zag­ad­nien­ia zwią­za­ne z sie­cia­mi morskimi.

Pod koniec spot­ka­nia ponow­nie głos zab­rał Mich­ał Tomc­zyń­ski, któ­ry opo­wied­ział więcej o kluc­zowych wyzwa­niach sto­ją­cych przed branżą cie­płow­nic­zą w Polsce oraz o odna­wi­al­nych źró­dłach ener­gii w cie­płow­nict­wie. Była to wypo­wie­dź końc­zą­ca część doty­c­zącą rapor­tu na spotkaniu.

Całe spot­ka­nie mery­to­rycz­nie pod­sumował Pre­zes Andrzej Der­cz oraz wska­zał aspek­ty, na któ­re powin­niś­my się przy­go­to­wać w naj­b­liżs­zej przyszłości.

Śnia­da­nie pra­so­we zam­knęła ses­ja odpo­wied­zi na pyta­nia od dziennikarzy.

Na spot­ka­niu poja­wi­li się̨ przed­sta­wi­cie­le zarów­no medi­ów branżo­wych, jak i ważnych tytułów o zasię­gu ogól­no­pol­s­kim, m.in. dzi­en­nikar­ze Rze­cz­pos­po­li­tej, Onetu, Inte­rii, Pol­skie­go Radia, TVP, wnp.pl, cire.pl, BiznesAlert.pl.

Cały raport dost­ęp­ny jest TUTAJ

DSC_6034

Blok gazowo-parowy CCGT Adamów

więcej

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka świad­c­zy usłu­gi dorad­c­ze przy rozważa­nej przez Zes­pół Elek­trow­ni Pąt­nów-Adamów-Konin SA stra­te­gicz­nej inwes­ty­c­ji obej­mu­jącej m.in. przy­go­to­wa­nie stu­di­um wyko­nal­ności. Prace doty­c­zą poten­c­ja­l­nej budo­wy blo­ku gazowo-paro­we­go CCGT Adamów (kla­sy 400–600 MWe). Rozwój tego rod­za­ju jed­nos­tek pro­du­ku­ją­cych ener­gię sprzy­ja zmnie­js­za­niu udziału węg­la w całościo­wym miksie paliw w gos­pod­ar­ce ener­ge­ty­cz­nej Polski.

W 2020 roku Zes­pół Elek­trow­ni Pąt­nów-Adamów-Konin ogło­sił, że do 2030 roku zaprze­sta­nie pro­duk­c­ji ener­gii elek­trycz­nej z węg­la bru­n­at­ne­go. Spół­ka infor­mo­wała o dłu­go­ter­mi­no­wej stra­te­gii zwięks­za­jącej wyt­warza­nie ener­gii z udziałem OZE oraz innych paliw. Przy pro­jek­cie budo­wy blo­ku gazowo-paro­we­go CCGT Adamów (kla­sy 400–600 MWe) do doradzt­wa wybra­ny został zes­pół ILF Polska.

Prace rozpo­cz­nie przy­go­to­wa­nie cha­rak­te­ry­sty­ki pro­jek­tu oraz stu­di­um jego wyko­nal­ności. W tej części ILF Pol­s­ka będ­zie zob­li­go­wa­ny do przed­sta­wi­e­nia uza­sad­nien­ia ryn­ko­we­go, kluc­zowych założeń biz­ne­so­wych oraz pod­sta­wo­wych para­me­trów pro­jek­tu inwes­ty­cy­j­n­e­go. Stu­di­um wyko­nal­ności obej­mie przy­go­to­wa­nie reko­men­dac­ji doty­c­zą­cych kon­fi­gu­rac­ji, para­me­trów ope­ra­cy­jnych, kosz­tów, szc­ze­góło­wej loka­li­za­c­ji budo­wy na tere­nie Elek­trow­ni Adamów oraz har­mo­no­gra­mu rea­li­za­c­ji uwz­ględ­nia­jące­go wyma­ga­nia ryn­ku mocy. Nas­tęp­ny etap będ­zie pole­gał na stwor­ze­niu ana­liz fin­an­so­wo-eko­no­mic­z­nych wraz
z ana­li­zą wraż­li­wości, któ­rych efek­tem ma być oce­na zasad­ności rea­li­za­c­ji pro­jek­tu pod kątem fin­an­so­wym i biznesowym.

Kole­jnym zada­niem będ­zie wspar­cie w przy­go­to­wa­niu wni­o­s­ku o ucz­est­nict­wo w ryn­ku mocy dla nowej jed­nost­ki. Final­nie ILF Pol­s­ka opra­cu­je stra­te­gię zar­ząd­za­nia kluc­zowy­mi inte­resa­ri­us­za­mi. Jej celem jest iden­ty­fi­ka­c­ja i ana­li­za głównych pod­mio­tów, któ­re mogą mieć istot­ny wpływ na pro­ces przy­go­to­wa­nia i rea­li­za­c­ję inwes­ty­c­ji w zak­re­sie budo­wy blo­ku gazowo-paro­we­go. Takie działa­nie zapew­ni efek­tywną komu­ni­ka­c­ję w ramach projektu.

Port­fo­lio nas­zej fir­my zawi­e­ra wie­le pro­jek­tów z sek­to­ra ener­ge­ty­ki – zes­pół ILF Pol­s­ka pra­co­wał przy ponad 40 pro­jekt­ach dla samych blo­ków gazowych i gazowo-parowych. Działa­liś­my m.in. przy blok­ach w Wars­za­wie, Kra­ko­wie, Poz­na­niu, Łod­zi czy Elblą­gu, a także przy zagra­nicz­nych inwes­ty­c­jach np. na tere­nie Gruz­ji, Liba­nu, Rumu­n­ii czy Łot­wy. Ostat­nim nas­zym pro­jek­tem w tym sek­tor­ze jest nad­zór nad budo­wą blo­ku gazo­we­go w Ban­gla­des­zu – wska­zu­je Rafał Blan­kie­wicz, Dyrek­tor Działu Roz­wo­ju Biz­ne­su, ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka. Miks ener­ge­ty­cz­ny Pol­ski ule­ga zmia­nie – wid­zi­my w nim coraz więks­zy udział ener­gii pro­du­ko­wa­nej z gazu ziem­ne­go oraz odna­wi­al­nych źró­deł. Takie rea­li­za­c­je, jak ta dla Zes­połu Elek­trow­ni Pąt­nów-Adamów-Konin, pot­wier­d­za­ją trend – dodaje.

Ostat­ni etap pro­jek­tu pole­ga na dost­ar­cze­niu doku­men­tów niez­będ­nych do pozys­ka­nia wyma­ga­nych zgód i przed­sta­wi­e­nie sposo­bu komu­ni­ka­c­ji z kluc­zowy­mi interesariuszami.

Zakończe­nie prac, pla­no­wa­ne jest na grud­zień 2021.

Construction,And,Structure,Concept,Of,Engineer,Or,Architect,Meeting,For

Nowy punkt przesiadkowy na mapie Warszawy?

więcej

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka, fir­ma zaan­gażo­wa­na w budo­wę wars­zaw­skie­go metra już od blis­ko 15 lat, wyko­na ana­li­zę tech­nicz­nych moż­li­wości powią­za­nia stac­ji Cen­trum na pierws­zej linii metra z dwor­ca­mi Wars­za­wa Śródmieście/Warszawa Cen­tral­na. Na spor­ządze­nie całej ana­li­zy przez­nac­zo­no 18 miesięcy.
Do obo­wiąz­ków ILF Pol­s­ka należeć będ­zie m.in. opra­co­wa­nie rapor­tu wstęp­ne­go oraz opra­co­wa­nie ana­li­zy moż­li­wych wari­an­tów połącze­nia stac­ji metra Cen­trum (linia M1) z dwor­cem Wars­za­wa-Śród­mieście/­Wars­za­wa Cen­tral­na. Przy­go­towu­jąc opra­co­wa­nie ILF Pol­s­ka będ­zie musiał uwz­ględ­nić rozwią­za­nia mini­ma­li­zu­jące wpływ budo­wy łącz­ni­ka na eks­ploa­to­waną I linię metra, a także otoczenie.
Celem działań jest pozys­ka­nie ana­li­zy wari­an­tów wykona­nia łącz­ni­ka poprzez dost­ar­cze­nie pod­sta­wo­wych założeń loka­li­za­cy­jnych oraz tech­nicz­nych, któ­re umoż­li­wią pro­wadze­nie dals­zych prac przygotowawczych.
Ana­li­zie pod­le­gać będą trzy rozwią­za­nia. Pierwsze z nich zakła­da połącze­nie nad tune­lem śred­nico­wym, dru­gie – pod tune­lem śred­nico­wym (wari­ant według kon­cep­c­ji PKP PLK). Nato­mi­ast ostat­nie z nich ma być wari­an­tem autor­skim fir­my ILF Polska.

Cies­zy nas fakt, że ponow­nie może­my przy­c­zy­nić się do budo­wy i uleps­za­nia wars­zaw­skie­go metra. Nasze dotych­cza­so­we doś­wiad­cze­nie w tym zak­re­sie dało nam pozy­c­ję lide­ra na pol­s­kim ryn­ku – wska­zu­je Rafał Blan­kie­wicz, Dyrek­tor Działu Roz­wo­ju Biz­ne­su, ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka. Kon­cep­c­ja połącze­nia cen­tral­nej stac­ji pierws­zej linii metra z naj­waż­nie­js­zym przy­s­tan­kiem linii śred­nico­wej nie jest nowa. Jest to bard­zo istot­ny punkt prze­siad­ko­wy na mapie całej Wars­za­wy, dla­te­go tak waż­ne jest stwor­ze­nie tego łącz­ni­ka. Dołożymy wszel­kich starań, aby ana­li­za trzech wari­an­tów dała solid­ne pod­sta­wy do wybo­ru opty­mal­ne­go z nich. Wykona­nie opra­co­wa­nia odpowie na sze­reg tech­nicz­nych pytań doty­c­zą­cych moż­li­wości i uwa­run­ko­wań dla każ­de­go z rozwią­zań – dodaje.

ILF_Polska_M2_w_Warszawie_podsumowanie_2

Dwie nowe instalacje termicznego przekształcania odpadów

więcej

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka świad­c­zy usłu­gi doradzt­wa dla dwóch instal­ac­ji ter­micz­ne­go przeksz­tałca­nia odpa­dów na tere­nie Pol­ski. Fir­ma w swo­im port­fo­lio posia­da wie­le kon­trak­tów z tego zak­re­su – zarów­no kra­jo­wych, jak i międ­zy­na­r­odo­wych. W minionych lat­ach była zaan­gażo­wa­na w inwes­ty­c­je m.in. w Koni­nie, w Poz­na­niu, czy w Zjed­no­c­z­onych Emi­ratach Arabskich (w Shar­jah i Duba­ju). Od 2018 roku ucz­est­nic­zy w budo­wie zakła­du ter­micz­ne­go przeksz­tałca­nia odpa­dów w Gdańs­ku, a od 2020 w Warszawie.

Przy pierws­zym z nowych pro­jek­tów ILF Pol­s­ka peł­ni rolę dorad­cy tech­nicz­ne­go w pro­ce­sie przy­go­to­wa­nia inwes­ty­c­ji budo­wy instal­ac­ji ter­micz­ne­go przeksz­tałca­nia odpa­dów (ITPO) na tere­nie Pol­ski (100 000 Mg/rok). Usłu­gi fir­my obej­mu­ją przy­go­to­wa­nie kom­plet­nej doku­men­ta­c­ji pro­jek­t­owej niez­będ­nej do uzys­ka­nia wszel­kich decyzji admi­nis­tra­cy­jnych oraz poz­wo­leń na rea­li­za­c­ję inwes­ty­c­ji oraz wybór wykonawcy.

Fir­ma odpowia­da za wykona­nie pro­jek­tu pod­sta­wo­we­go, a także opra­co­wa­nie rapor­tu o oddziały­wa­niu na śro­do­wis­ko oraz przy­go­to­wa­nie wni­o­s­ku i uzys­ka­nie decyzji o śro­do­wis­ko­wych uwarunkowaniach.
W zak­re­sie jej obo­wiąz­ków jest rów­nież spor­ządze­nie doku­men­ta­c­ji, któ­ra jest wyma­ga­na przy skła­da­niu wni­o­s­ku o przyłącze­nie do sie­ci elek­tro­en­er­ge­ty­cz­nej. Ponad­to, ILF Pol­s­ka spor­ząd­zi wnio­sek o wyda­nie warun­ków loka­li­za­cy­jnych dla inwes­ty­c­ji. Final­nie, ILF Pol­s­ka opra­cu­je pro­jekt budow­la­ny oraz uzys­ka decyzję o poz­wo­le­niu na budowę.

Oprócz wska­zanych już obo­wiąz­ków, ILF Pol­s­ka – jako dorad­ca tech­nicz­ny – będ­zie wspier­ać kli­en­ta dorad­za­jąc mu przy wybor­ze wyko­naw­cy. Przy­go­tu­je doku­men­ta­c­ję prze­tar­go­wą, doko­na oce­ny ofert oraz reko­men­dac­ji wybo­ru naj­kor­zyst­nie­js­zej z nich. Będ­zie także ucz­est­nic­zyć w negoc­ja­c­jach w trak­cie postępowań.

Nato­mi­ast przy drugim pro­jek­cie ITPO (rów­nież 100 000 Mg/rok) ILF Pol­s­ka jest dorad­cą tech­nicz­nym i śro­do­wis­ko­wym. Usłu­gi fir­my w tym przy­pad­ku obej­mu­ją m.in.: wery­fi­ka­c­ję i ana­li­zę ist­nie­jącej doku­men­ta­c­ji pro­jek­t­owej oraz decyzji admi­nis­tra­cy­jnych i śro­do­wis­ko­wych uzys­kanych w trak­cie pro­ce­su inwes­ty­cy­j­n­e­go, w tym: rapor­tu o oddziały­wa­niu na śro­do­wis­ko, decyzji o śro­do­wis­ko­wych uwa­run­ko­wa­niach oraz poz­wo­le­nia na budo­wę. Fir­ma zwery­fi­ku­je także ist­nie­jącą doku­men­ta­c­je pro­jek­t­ową pod kątem zmo­dy­fi­kowanych rozwią­zań tech­nicz­nych. Fir­ma odpo­wied­zi­al­na będ­zie rów­nież za spor­ządze­nie ana­li­zy ofer­ty tech­nicz­nej wyko­naw­cy. Ponad­to, ILF Pol­s­ka ziden­ty­fi­ku­je ryzy­ka tech­nicz­ne wyko­nal­ności pro­jek­tu oraz osza­cu­je CAPEX.

itpok-poznan-8

Badania dna morskiego pod Harmony Link

więcej

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka jest odpo­wied­zi­al­na za nad­zór nad bada­nia­mi dna Mor­za Bał­ty­ckie­go na potrze­by inwes­ty­c­ji Har­mo­ny Link – nowe­go pod­mor­skie­go połącze­nia elek­tro­en­er­ge­ty­cz­ne­go międ­zy Pol­ską a Lit­wą. Inwes­ty­c­ja jest rea­li­zowa­na przez PSE i Lit­grid, ope­ra­torów sys­te­mów prze­syło­wych ener­gii elek­trycz­nej – odpo­wied­nio w Polsce i na Litwie. 

Celem inwes­ty­c­ji jest przy­go­to­wa­nie pod­mor­skie­go kab­la prą­du stałe­go (HVDC) międ­zy Pol­ską a Lit­wą. Ma ona istot­ne znacze­nie dla Unii Euro­pe­js­kiej, w szc­ze­gól­ności dla bez­pie­c­zeńst­wa ener­ge­ty­cz­ne­go państw bałtyckich.

Fir­ma ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka była odpo­wied­zi­al­na za opra­co­wa­nie tra­sy połącze­nia na dnie Mor­za Bał­ty­ckie­go, a także wspar­cie PSE i Lit­grid w pro­ce­dur­ze prze­tar­go­wej na wyło­nien­ie wyko­naw­cy badań.

Obec­nie ILF Pol­s­ka spra­wu­je nad­zór nad bada­nia­mi dna mor­skie­go. Przea­na­li­zowa­na ma zostać tra­sa o dłu­go­ści około 290 km. Działa­nia rozpo­c­zęły się w lutym 2021 roku. Raport z badań posłuży do opra­co­wa­nia stra­te­gii ukła­da­nia i ochro­ny kab­la prą­du stałe­go (HVDC).

Vismar UK / Shutterstock.com

Modernizacja OŚ w Kazachstanie

więcej

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka został wybra­ny przez Euro­pe­j­ski Bank Odbu­do­wy i Roz­wo­ju do peł­ni­en­ia funk­c­ji kon­sul­tan­ta ds. zamó­wień Rafi­ne­rii Atyrau w zak­re­sie moder­ni­za­c­ji oczy­szcz­al­ni ście­ków w zachod­niej części Kazach­sta­nu. Działa­nia mają zostać zrea­li­zowa­ne w 2021 roku. 

Fir­ma Atyrau Refi­ne­ry LLP jest wiodącą rafi­ne­ry­jną spół­ką zależną do JSC NC „Kaz­Mu­n­ay­Gas”, któ­ra jest w całości włas­nością rzą­du Repu­bli­ki Kazachstanu.

Celem inwes­ty­c­ji jest moder­ni­za­c­ja oczy­szcz­al­ni ście­ków w rafi­ne­rii Atyrau w Kazah­sta­nie, tak aby była ona dos­to­so­wa­na do obo­wią­zu­ją­cych prz­episów bez­pie­c­zeńst­wa i ochro­ny śro­do­wis­ka. Pro­jekt obej­mu­je prze­bu­do­wę urząd­zeń do mecha­nicz­ne­go i bio­lo­gicz­ne­go oczyszczania.

Euro­pe­j­ski Bank Odbu­do­wy i Roz­wo­ju (EBOiR) zamier­za udziel­ić poży­cz­ki w wys­o­kości do 80 mln USD na sfin­an­so­wa­nie moder­ni­za­c­ji wska­za­nej oczy­szcz­al­ni ście­ków w rafi­ne­rii Atyrau.

Do obo­wiąz­ków ILF Pol­s­ka będ­zie należeć m.in. opra­co­wa­nie doku­men­ta­c­ji prze­tar­go­wej, w tym umów dla trzech pakie­tów kon­trak­tów budow­lanych w opar­ciu o stan­dar­do­we warun­ki kon­trak­to­we FIDIC oraz oce­na ofert. Fir­ma będ­zie rów­nież odpo­wied­zi­al­na za przy­go­to­wa­nie prze­tar­gu na Inży­nie­ra FIDIC (nad­zór budowy).

Coraz bliżej zakończenia budowy II linii metra

więcej

Zes­pół ILF Pol­s­ka pod koniec 2020 roku złożył kom­plet wni­o­s­ków o poz­wo­le­nie na budo­wę dla trzech stac­ji zachod­nie­go odcin­ka M2 – C03 Lazu­ro­wa, C02 Chrzanów, C01 Karo­lin, dwóch wen­tyla­tor­ni i Stac­ji Tech­nicz­no-Pos­to­jo­wej Karo­lin (Mory). Po uzys­ka­niu poz­wo­leń i prze­ka­za­niu tere­nu rozpo­cz­ną się prace budowlane. 

Przy­go­to­wa­na przez nas­zą fir­mę doku­men­ta­c­ja została złożo­na w Mazowieckim Urzęd­zie Woje­wódzkim. Obec­nie trwa ana­li­za wni­o­s­ków o poz­wo­le­nie na budo­wę. War­to pod­kreś­lić, że są to ostat­nie obiek­ty II linii metra w Wars­za­wie. Wszyst­kie pozostałe są już w trak­cie realizacji.

Inwes­ty­c­ja obej­mu­je budo­wę pra­wie 4 km pod­wó­j­n­e­go tune­lu, trzech stac­ji, dwóch wen­tyla­tor­ni oraz stac­ji tech­nicz­no-pos­to­jo­wej. Oma­wia­ny, zachod­ni odci­nek II linii metra, jest rea­li­zowa­ny w sys­temie „Pro­jek­tuj i buduj”.

W ramach pro­jek­tu mają pow­stać trzy stacje:

  • C03 Lazu­ro­wa – po połud­nio­wej stro­nie ul. Górc­zew­skiej, w rejo­nie ul. Lazurowej,
  • C02 Chrzanów – nie­da­le­ko skrzyżo­wa­nia ul. Sze­li­gow­skiej z pla­no­wanym prze­dłuże­niem ul. Człuchowskiej,
  • C01 Karo­lin – w pob­liżu ul. Soch­ac­zew­skiej i ul. Połczyńskiej.
  • oraz Stac­ja Tech­nicz­no-Pos­to­jo­wa Karo­lin (Mory), któ­ra jest kluc­zowa dla pra­wi­dło­we­go funk­c­jo­no­wa­nia II linii metra w Warszawie.

 

Zakończe­nie prac pla­no­wa­ne jest na wios­nę 2024 rok.

Konsulting inżynierski w 2020 roku – jak się zmienił rynek?

więcej

2020 rok zapisze się w pamięci wie­lu branż jako czas zmi­an – zmi­an w obs­zar­ze biz­ne­so­wym i try­bie pra­cy. Rewo­luc­ja wywoła­na pan­de­mią Covid-19 nie ominęła firm pro­jek­t­owo-dorad­c­zych. Musiały one zmier­zyć się prze­de wszystkim ze wzros­tem kon­ku­ren­c­ji na kra­jo­wym ryn­ku oraz więks­zą nie­prze­widy­wal­nością w rea­li­za­c­ji pro­jek­tów. Komu­ni­ka­c­ja zarów­no pomięd­zy człon­ka­mi zes­połów, jak i z kli­en­ta­mi prze­ni­osła się do online’u. Wbrew pozorom, miało to też pozy­tyw­ne kon­se­kwen­c­je. Jak branża zapa­mię­ta mija­ją­cy rok? Wska­zu­ją Rafał Blan­kie­wicz, Dyrek­tor Działu Roz­wo­ju Biz­ne­su oraz Bea­ta Nepels­ka-Kula, Dyrek­tor Działu Pro­jek­ty z ILF Con­sul­ting Engi­neers Polska.

Kon­cen­trac­ja na kra­jo­wych inwestycjach

Ogra­nicze­nia w prze­mies­zc­za­niu się, a także cza­so­we zam­knięcie gra­nic, ogra­nic­zyły moż­li­wości eks­pans­ji na zagra­nicz­ne rynki.

Musie­liś­my odłożyć pla­ny zwią­za­ne z roz­wo­jem współ­pra­cy z part­nera­mi biz­ne­so­wy­mi z Azji Połud­nio­wo-Wschod­niej i skon­cen­tro­wać się na dost­ęp­nym, rod­zi­mym ryn­ku. Brak moż­li­wości bez­poś­red­nie­go kon­tak­tu wpłynął na relac­je z kli­en­ta­mi i pro­ces budo­wy zaufa­nia. Jest to widocz­ne prze­de wszystkim na eta­pie działań new biz­ne­so­wych – wska­zu­je Rafał Blan­kie­wicz, Dyrek­tor Działu Roz­wo­ju Biz­ne­su, ILF Polska.

Ponad­to, niek­tór­zy polscy inwest­or­zy obniży­li kry­te­ria dopuszcze­nia do prze­tar­gów w zak­re­sie wyma­ga­n­e­go doś­wiad­cze­nia fir­my i per­so­nelu, tym samym umoż­li­wia­jąc udział w  nich więks­zej ilości pod­mio­tów. W prak­ty­ce oznac­za to, że zde­cy­do­wa­nie wzrosła kon­ku­ren­c­ja. Zwięks­zyło się także ryzy­ko, że usłu­gi pro­jek­t­owo-dorad­c­ze dla stra­te­gicz­nych inwes­ty­c­ji w Polsce, będą świad­c­zo­ne przez fir­my nie posia­da­jące odpo­wied­nich kompetencji.

W niek­tó­rych sek­tor­ach obser­wo­wa­ne było także znacz­ne obniże­nie ofe­ro­wanych cen, co jest typo­wym zja­wis­kiem przy pogars­za­jącej się sytu­ac­ji na ryn­ku i ros­nącej nie­pew­ności. Tego typu pro­ce­sy branża szc­ze­gól­nie dot­kli­wie odc­zu­wała w lat­ach 2007–2012, przy kole­jnych falach kry­zy­su gos­pod­ar­c­ze­go. Mimo, że jest to zja­wis­ko typo­we, to nie należy go bag­ate­li­zować. Kon­sul­ting inży­nier­ski jest i tak częs­to nie­do­ce­nia­ny i zbyt nis­ko opła­ca­ny, a pamię­taj­my, że odpo­wied­nie rozwią­za­nia pro­jek­t­owe mogą mieć ogrom­ny wpływ m.in. na efek­tyw­ność eko­no­mic­z­ną zrea­li­zowanych inwes­ty­c­ji, czy ich dłu­go­ter­mi­no­wą uży­tecz­ność, trwałość i oddziały­wa­nie na środowisko.

Z tą sytu­ac­ją musiały zmier­zyć się nawet czoło­we spół­ki o ugr­un­to­wa­nej pozycji.

2020 rok był dla firm sprawd­zia­nem umie­jęt­ności spraw­nej adap­tac­ji do nowych warun­ków. W związ­ku z zaos­trzoną kon­ku­ren­c­ją na ryn­ku, musie­liś­my moc­no zin­ten­sy­fi­kować wysił­ki akwi­zy­cy­j­ne. W 2020 roku złoży­liś­my ponad 30% więcej ofert niż w roku 2019. Nie­sta­bil­ne warun­ki prze­ja­wiały się także w licz­bie unie­waż­nionych pos­tę­powań – ta, w obs­zar­ze, w któ­rym działa­my, wzrosła nie­mal dwukrot­nie – wska­zu­je Rafał Blan­kie­wicz, Dyrek­tor Działu Roz­wo­ju Biz­ne­su, ILF Pol­s­ka. Wykor­zy­sty­wa­liś­my też poja­wia­jące się moż­li­wości, m.in. prze­ję­liś­my biuro pro­jek­t­owe Elek­tro­bu­do­wy. Dzię­ki nowe­mu poten­c­jało­wi w zak­re­sie pro­jek­t­owa­nia sie­ci prze­syłu ener­gii elek­trycz­nej, ofe­ru­je­my kom­plek­sowe usłu­gi dla inwes­ty­c­ji zwią­z­anych z budo­wą farm wia­tro­wych na Bał­ty­ku – m.in. Bal­ti­ca 2 i Bal­ti­ca 3  –  doda­je.

Przes­un­ięcia w harmonogramach

War­to pod­kreś­lić, że pan­de­mia nie wpłynęła w znac­zą­cy sposób na kon­dy­c­ję branży budow­la­nej. Moż­na było zau­ważyć zmi­a­ny w har­mo­no­gra­mach inwes­ty­c­ji wyni­ka­jące z czyn­ni­ków zewnę­trz­nych takich jak lock­down i konie­cz­ność przy­sto­so­wa­nia się do nowej rze­c­zy­wis­tości czy ognis­ka zakażeń koro­na­wirus­em. Jed­nak prace zwią­za­ne z kluc­zowy­mi inwes­ty­c­ja­mi suk­ce­syw­nie postępowały.

Jed­nym ze skut­ków pan­de­mii, któ­re odc­zu­liś­my, były opóź­ni­en­ia wyni­ka­jące ze znac­zą­co wydłużo­n­e­go cza­su ocze­ki­wa­nia na decyzje admi­nis­tra­cy­j­ne. Dla firm działa­ją­cych w nas­zej branży, kie­dy więks­zość pro­jek­tów rea­li­zowa­na jest na tzw. nega­tywnym cash­flow, a płat­ności zazwy­c­zaj są powią­za­ne z osią­g­nięciem kami­e­ni milo­wych (takich jak uzys­ka­nie np. poz­wo­le­nia na budo­wę), tego typu przes­un­ięcia miały real­ny wpływ na zab­urze­nia płyn­ności fin­an­so­wej – mówi Bea­ta Nepels­ka-Kula, Dyrek­tor Działu Pro­jek­ty, ILF Polska.

Prze­jście w tryb online

W 2020 roku zas­zła duża zmia­na w men­tal­ności firm i ich pra­cow­ni­ków. Oka­zało się, że moż­na pra­co­wać zdal­nie i utrzymy­wać efek­tyw­ność oraz rea­li­zować wszyst­kie działa­nia ter­mi­no­wo. Kluc­zem do suk­ce­su byli lud­zie – zaan­gażo­wa­ne zes­poły oraz odpo­wied­nie zarządzanie.

Wbrew pozorom, obec­na sytu­ac­ja pan­de­micz­na wpłynęła w niek­tó­rych przy­pad­kach na popra­wę kon­tak­tów międ­zy part­nera­mi biz­ne­so­wy­mi. Bez­poś­red­nia komu­ni­ka­c­ja za pomocą środ­ków elek­tro­nicz­nych stały się stan­dard­em. Upows­zech­nien­ie spot­kań online, któ­re są znacz­nie łat­wie­jsze do sko­or­dynowa­nia, ponie­waż pochła­nia­ją mniej cza­su na prze­mies­zc­za­nie się, ma bez­poś­red­ni wpływ na wzrost dyna­mi­ki kon­tak­tów i efek­tyw­ności wykor­zy­sta­nia cza­su. Co więcej, kli­en­ci otwor­zy­li się na pro­ces opi­nio­wa­nia doku­men­ta­c­ji w for­mie elek­tro­nicz­nej. Akcep­tu­ją elek­tro­nicz­ne pod­pi­sy pro­jekt­an­tów uprawnionych.

Pra­ca zdal­na daje większe moż­li­wości, jeś­li chod­zi o zatrud­nia­nie spec­ja­lis­tów. Nie każ­dy z nich musi się przepro­wad­zać do Wars­za­wy, żeby pra­co­wać np. w nas­zej fir­mie – wska­zu­je Bea­ta Nepels­ka-Kula, Dyrek­tor Działu Pro­jek­ty, ILF Pol­s­ka. Z dru­giej jed­nak stro­ny poja­wia­ją się nowe wyzwa­nia zwią­za­ne z pro­wadze­niem zes­połów rozpr­os­zonych, takie jak np. team buil­ding – doda­je.

M2 w Warszawie – podsumowanie działań w 2020 roku

więcej

Budo­wa II linii wars­zaw­skie­go metra nie zwal­nia tem­pa. W 2020 roku urucho­mi­o­no stac­je: Pło­cka, Młynów i Księcia Janus­za. Tar­c­ze TBM drążyły kole­j­ne metry tun­e­li. Pow­sta­wały kor­pu­sy stac­ji oraz wyjścia. Co war­to wied­zieć o pos­tę­pach prac przy budo­wie II linii metra w mija­ją­cym roku? Wska­zu­je Mar­cin Przepiór­ka, Wice­dy­rek­tor, obs­zar infra­struk­tu­ry trans­por­to­wej ILF Con­sul­ting Engi­neers Polska.

Kon­ty­nu­ac­ja prac

W 2020 roku kon­ty­nuo­wa­ne były prace budow­la­ne oraz pro­jek­t­owe kole­jnych odcin­ków II linii stołecz­ne­go metra. Pow­sta­wały głów­ne kor­pu­sy stac­ji, wyjścia, szy­by win­do­we oraz ścia­ny peronów pasażer­s­kich. Rozpo­c­zę­te zostały także pierwsze prace instal­a­cy­j­ne ze szc­ze­gól­nym nacis­kiem na instal­ac­je pro­wad­zo­ne w ele­men­tach żel­be­to­wych. Twor­zo­ne były rów­nież ostatecz­ne pro­jek­ty ukła­dów toro­wych, sie­ci trak­cy­j­nej oraz ste­ro­wa­nia ruchem pocią­gów – szc­ze­gól­nie istot­ne z punk­tu widze­nia bez­pie­c­zeńst­wa ruchu oraz póź­nie­js­zej eks­ploat­ac­ji metra. Wszyst­kie sys­te­my opra­co­wa­ne są zgod­nie z ideą utrzy­ma­nia jak naj­wyżs­zej nie­za­wod­ności, jed­ne­go z naj­waż­nie­js­zych ele­men­tów mie­js­kiej infra­struk­tu­ry trans­por­to­wej jakim jest metro.

Na poc­ząt­ku kwiet­nia 2020 roku otwor­zo­no nowe przy­s­tan­ki II linii metra: Pło­cka, Młynów, Księcia Janus­za. Wydłużyły one sieć wars­zaw­skie­go metra o kole­j­ne kilo­me­try. Są to waż­ne punk­ty na komu­ni­ka­cy­j­nej mapie Wars­za­wy. Dzię­ki nim M2 lic­zy już ponad 13 km dłu­go­ści i łąc­zy dziel­ni­ce – Pra­gę i Wolę.

W grud­niu 2020 roku złoż­o­ny został wnio­sek o poz­wo­le­nie na budo­wę dla ostat­nie­go zachod­nie­go odcin­ka II linii metra, od stac­ji Pow­stańców Śląs­kich do stac­ji Połc­zyńs­ka, któ­ry obej­mu­je rów­nież – bard­zo ważną z uwa­gi na funk­c­jo­no­wa­nie pocią­gów – Stac­ję Tech­nicz­no-Pos­to­jo­wą Mory (w skrócie STP Mory). Jest ona niez­będ­na do spraw­nej obsłu­gi rozbu­do­wy­wa­nej linii. Wyni­ka to głów­nie z tego, że wraz z rozbu­do­wą dru­giej linii metra zwięks­za się licz­ba skła­dów konie­cz­nych do jej pra­wi­dło­we­go funkcjonowania

Po pozys­ka­niu poz­wo­le­nia na budo­wę będ­zie­my mie­li kom­plet doku­men­tów for­mal­nych otwier­ają­cy ostat­nią pro­s­tą do zakończe­nia działań zwią­z­anych z II linią metra. Plan budo­wy był od same­go poc­ząt­ku prze­kor­ny wzglę­dem same­go pikie­tażu (kilo­me­trażu) tej linii metra, ponie­waż ostat­ni pod wzglę­dem cza­so­wym odci­nek jest w zasad­zie pierws­zym bio­rąc pod uwa­gę ten tech­nicz­ny szc­ze­gół – wska­zu­je Mar­cin Przepiór­ka, Wice­dy­rek­tor, obs­zar infra­struk­tu­ry trans­por­to­wej ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka. Fir­ma ILF Pol­s­ka była odpo­wied­zi­al­na za przy­go­to­wa­nie niez­będ­nych doku­men­tów oraz pro­jek­tów ­– doda­je.

Ważnym wydarze­niem w 2020 roku była rów­nież 25. rocz­ni­ca urucho­mie­nia metra w Wars­za­wie. To właś­nie w 1995 roku na linię M1 wyrus­zyły pierwsze pociągi.

 Rus­zyły tar­c­ze Anna, Maria, Kry­sty­na i Elisabetta 

Drąże­nie tar­cz­a­mi TBM na budo­wie odcin­ka wschod­nie­go-pół­no­c­n­e­go II linii rozpo­c­zęło się na poc­ząt­ku maja 2020 roku, a sam ter­min był podyk­to­wa­ny sytu­ac­ją zwią­z­aną z pan­de­mią koro­na­wiru­sa. Wyko­naw­ca przed rozpo­c­zęciem drąże­nia musiał mieć pew­ność, że zachowa­na będ­zie cią­głość pra­cy TBM. Kluc­zowe znacze­nie miało nie tyl­ko zapew­nien­ie nie­zakłó­conych dost­aw mate­riałów, ale prze­de wszystkim nie­prz­er­wa­nej (np. zakaże­niem lub kwa­ran­tan­ną) dost­ęp­ności zes­połów drążą­cych tar­cz­a­mi TBM, w któ­rych skład wchod­zą specjaliści
o nie­powtarz­al­nych kompetencjach.

Rozpo­c­zęcie prac TBM zali­c­za­ne jest zawsze do przeło­mo­wych momen­tów podcz­as budo­wy metra. Jest ono cele­bro­wa­ne przez wyko­naw­ców oraz naj­waż­nie­jsze oso­by w mieście zwią­za­ne z budo­wą. Nies­te­ty w tym roku te wydarze­nia nie mogły się odbyć ze wzglę­dów bez­pie­c­zeńst­wa i obos­trzeń sani­tar­nych wpro­wad­zonych w związ­ku z ogra­nicze­niem rozprze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS CoV 2 – wska­zu­je Mar­cin Przepiór­ka, Wice­dy­rek­tor, obs­zar infra­struk­tu­ry trans­por­to­wej ILF Con­sul­ting Engi­neers Polska.

W lis­topad­zie 2020 roku na odcin­ku zachod­nim tar­c­za Kry­sty­na zakońc­zyła jako pierws­za swo­ją pracę. Wydrążyła około kilo­me­tra tune­lu. Dzię­ki niej Wola i Bemo­wo zostały połąc­zo­ne pierws­zym tune­lem. Tuż przed święta­mi swo­ją pracę zakońc­zyła rów­n­o­leg­le pra­cu­ją­ca tar­c­za Eli­sa­bet­ta, prze­bi­ja­jąc się do szy­bu wydo­byw­c­ze­go przy stac­ji Ks. Janus­za. Tym samym oba tune­le naj­króts­ze­go odcin­ka całej II linii metra (Pow­stańców Śląs­kich – Ulrychów – Ks. Janus­za) zostały wydrążone.

Pomi­mo obos­trzeń i przy­pad­ków koro­na­wiru­sa w zes­połach rea­li­zu­ją­cych te dwa odcin­ki metra, rok 2020 udało się zakońc­zyć z zadow­a­la­ją­cym pos­tę­pem prac.

2021 rok – cze­go może­my się spodziewać?

W pierws­zym kwar­ta­le br. – zgod­nie z aktu­al­ny­mi pla­na­mi – dwie tar­c­ze TBM: Maria i Anna zakońc­zą prace na odcin­ku Bród­now­s­kim – nas­tą­pi prze­bicie się do komo­ry demon­tażo­wej za stac­ją Tro­cka. Dalsze prace będą sku­pia­ły się na wypo­saże­niu stac­ji, budo­wie torów i wszyst­kich instal­ac­ji towarzyszących.

W 2021 roku pla­no­wa­ne jest rów­nież rozpo­c­zęcie budo­wy kole­j­n­e­go eta­pu zachod­nie­go odcin­ka II linii metra. Prze­bie­gać on będ­zie przez Bemo­wo w stronę STP Mory. Aktu­al­nie zes­poły zaan­gażo­wa­ne w ten temat skon­cen­tro­wa­ne są na pozys­ka­niu niez­będ­nych decyzji i poz­wo­leń oraz pla­no­wa­niu prze­bie­gu i eta­powa­nia całej inwestycji.

Po zakończe­niu prac tego odcin­ka, odda­na do użyt­ko­wa­nia zosta­nie już cała II linia metra i będ­zie z niej mogło kor­zystać nawet mili­on pasażerów. Co cie­ka­we, do tej pory z linii M2 codzi­en­nie kor­zystało około 215 tys. pasażerów, a z I linii metra ponad 550 tys. – wyni­ka z infor­mac­ji podanych przez Metro Wars­zaw­skie Sp. z o.o.

War­to rów­nież wsp­om­nieć o kole­jnym eta­pie roz­wo­ju metra w Wars­za­wie – pla­no­wa­na jest budo­wa III linii. W 2020 roku pos­tę­powały prace przy twor­ze­niu stu­di­um tech­nicz­ne­go dla pierws­ze­go eta­pu tej inwes­ty­c­ji, tj. frag­men­tu na Prad­ze-Połud­nie, któ­re poz­wo­li na pod­jęcie kole­jnych działań zwią­z­anych z budo­wą III linii metra. Obec­nie ana­li­zowa­ne w stu­di­um wari­an­ty obej­mu­ją popro­wadze­nie III linii metra na odcin­ku od – ist­nie­jącej i przy­go­to­wa­nej na rozbu­do­wę –stac­ji Sta­di­on Nar­odo­wy (stac­ja wspól­na dla II i III linii metra) w kie­run­ku Gocławia.

Gazociąg Gustorzyn-Wicko

więcej

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka zaj­mie się opra­co­wa­niem doku­men­ta­c­ji projektowej
i spra­wo­wa­niem nadzo­ru autor­skie­go dla inwes­ty­c­ji „Budo­wa gazo­cią­gu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gus­tor­zyn – Wicko, w pod­zia­le na odc. Gus­tor­zyn — Gar­de­ja oraz odc. Gar­de­ja — Kol­nik”. Pro­jekt rea­li­zowa­ny będ­zie na zle­ce­nie Ope­ra­to­ra Gazo­cią­gów Prze­syło­wych GAZ-SYSTEM S.A. Umowa pomięd­zy fir­m­a­mi została pod­pisa­na 30.12.2020 r.

Inwes­ty­c­ja rea­li­zowa­na będ­zie na tere­nie dwóch woje­wództw. Zakła­da­na tra­sa pro­jek­t­owa­n­e­go gazo­cią­gu na odcin­ku Gus­tor­zyn – Gar­de­ja prze­bie­ga przez tere­ny woje­wództ­wa kujaw­sko-pomor­skie­go, nato­mi­ast Gar­de­ja – Kol­nik przez woje­wództ­wo pomor­skie. Wska­za­ne części gazo­cią­gu będą lic­zyć odpo­wied­nio 128 i 86 km.

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka został wybra­ny przez GAZ-SYSTEM na wyko­naw­cę tych zadań inwes­ty­cy­jnych w wyni­ku pos­tę­powa­nia przetargowego.

Do zadań ILF Pol­s­ka należy m.in. wykona­nie prac pro­jek­t­owych zwią­z­anych z przy­go­to­wa­niem kom­plet­nej doku­men­ta­c­ji pro­jek­t­owej zawi­er­ającej m.in. Pro­jekt Wstęp­ny uwz­ględ­nia­ją­cy wybór tra­sy gazo­cią­gu oraz loka­li­za­c­ji węzła, pro­jekt wyko­naw­c­zy oraz pro­jekt budow­la­ny wraz
z uzys­ka­ni­em wszyst­kich niez­będ­nych decyzji i Poz­wo­le­nia na Budo­wę. Ponad­to, peł­nien­ie nadzo­ru autor­skie­go nad inwes­ty­c­ją wraz z udzie­la­niem odpo­wied­zi na pyta­nia podcz­as prze­tar­gu na wybór Wyko­naw­cy Robót Budow­lanych, a także Wyko­naw­cy Nadzo­ru Inwestorskiego.

Nas­za fir­ma od poc­ząt­ku swo­jej działal­ności jest moc­no związana z branżą gazową, jest to nasz znak rozpoz­naw­c­zy – w cią­gu 20 lat zapro­jek­t­ow­a­liś­my 9 000 km gazo­cią­gów prze­syło­wych w różnych częściach świa­ta. Cies­zymy się, że po raz kole­j­ny może­my ucz­est­nic­zyć w rozbu­do­wie pol­skie­go sys­temu prze­syło­we­go oraz dzię­ku­je­my fir­mie GAZ-SYSTEM za wie­lo­let­nie zaufa­nie. Już wcześ­niej mie­liś­my moż­li­wość współ­pra­co­wać przy wie­lu stra­te­gicz­nych pro­jekt­ach. Nas­za głów­na oś współ­pra­cy doty­c­zy właś­nie gazo­cią­gów wys­o­kie­go ciś­ni­en­ia – na zle­ce­nie GAZ-SYSTEM zapro­jek­t­ow­a­liś­my do tej pory ponad 1 400 km gazo­cią­gów prze­syło­wych m.in.  Bal­tic Pipe, Rawa Mazowiecka-Wronów, Lwó­wek-Odo­lanów, czy Szc­ze­cin-Gdańsk ­– wska­zu­je Andrzej Der­cz, Pre­zes ILF Con­sul­ting Engi­neers Polska.

Pro­jekt ma przy­c­zy­nić się do roz­wo­ju sys­temu prze­syło­we­go, a także w dłużs­zej per­spek­ty­wie zapew­nić moż­li­wość sta­bil­ne­go trans­por­to­wa­nia paliw gazowych w obro­cie krajowym
i transgranicznym.

Rozpo­c­zę­liś­my właś­nie etap pro­jek­t­owa­nia gazo­cią­gu, któ­ry połąc­zy budo­waną tłocznię
w Gus­tor­zy­nie, poprzez węzeł gazowy w mie­js­co­wości Kol­nik, ze stat­kiem LNG w Zato­ce Gdańs­kiej.  Ten obiekt będ­zie nowym punk­tem wejścia do kra­jo­we­go sys­temu prze­syło­we­go. Inwes­ty­c­ja umoż­li­wi odbiór i trans­port zwięks­zonych ilości gazu ziem­ne­go w celu zas­po­ko­je­nia ros­nące­go zapo­trze­bo­wa­nia na to źró­dło ener­gii
– powied­ział Tomasz Stę­pień, Pre­zes GAZ-SYSTEM. Zada­nie to wpi­su­je się także w rea­li­za­c­ję celów poli­ty­ki kli­ma­ty­cz­nej zarów­no Pol­ski, jak i Unii Euro­pe­js­kiej – dodał Stępień.

Prze­widy­wa­ny czas rea­li­za­c­ji prac to 33 mie­siące na opra­co­wa­nie doku­men­ta­c­ji projektowej
i kole­j­ne 32 mie­siące na spra­wo­wa­nie Nadzo­ru Autorskiego.

Największe zmiany i inwestycje w polskiej energetyce w 2020 roku

więcej

Mija­ją­cy rok zapisze się pod hasłem nowej poli­ty­ki ener­ge­ty­cz­nej do 2040 roku. Wyz­nacze­nia kie­run­ku, w któ­rym będ­zie zmier­zała Pol­s­ka – zero­emi­sy­j­n­e­go sys­temu elek­tro­en­er­ge­ty­cz­ne­go opar­te­go prze­de wszystkim na odna­wi­al­nych źró­dłach ener­gii oraz ener­ge­ty­ce jąd­ro­wej. Na nas­zym rod­zi­mym ryn­ku już zachod­zą znac­zące mody­fi­ka­c­je zwią­za­ne m.in. z odchodze­niem od blo­ków węg­lo­wych na rze­cz instal­ac­ji gazowych. W 2020 roku rozpo­c­zęły się także kole­j­ne prace zwią­za­ne z budo­wą kil­ku farm wia­tro­wych na Bał­ty­ku rea­li­zowanych przez takich inwest­orów jak PGE, PKN Orlen, Pol­ener­gię czy RWE. Kluc­zowe dla ener­ge­ty­ki pro­jek­ty komen­tu­je Pre­zes ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka — Andrzej Dercz.

Sprzy­ja­jące oto­cze­nie dla offshoru

Ener­ge­ty­ka wia­tro­wa w Polsce ma szan­sę rozwinąć się jak nig­dy dotąd. Prze­de wszystkim dzię­ki wykor­zy­sta­niu poten­c­jału Bał­ty­ku, któ­rym są kor­zyst­ne warun­ki fun­da­men­to­wa­nia i pręd­kość wia­tru w oko­li­cach 9,5m/s na wys­o­kości 100 m, blis­ka wyni­kom osią­ga­nym na Mor­zu Pół­no­cnym. Ponad­to, pol­ski usta­wo­daw­ca wpro­wad­za obec­nie kor­zyst­ne dla inwest­orów zmi­a­ny zwią­za­ne z rea­li­za­c­ją pro­jek­tów z zak­re­su ener­ge­ty­ki wia­tro­wej. Wie­lu kra­jo­wych poten­ta­tów, a także kon­cer­ny zagra­nicz­ne są zain­te­re­so­wa­ne obec­nością na pol­s­kim mor­zu. Zgod­nie z założe­nia­mi poli­ty­ki ener­ge­ty­cz­nej Pol­ski, do 2030 roku pow­stać mają far­my o mocy ok 6 GW a do 2040 8–11 GW. Co cie­ka­we, moc z tur­bin wia­tro­wych na mor­zu moż­na wykor­zystać w około 50%, to zde­cy­do­wa­nie więcej niż w przy­pad­ku instal­ac­ji zlo­ka­li­zowanych na ląd­zie – w przy­b­liże­niu 25%.

W paźd­zier­ni­ku 2020 roku PGE Bal­ti­ca powier­zyła ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka wykona­nie doku­men­ta­c­ji pro­jek­t­owej wraz z uzys­ka­ni­em poz­wo­le­nia na budo­wę przyłąc­za mor­skiej far­my wia­tro­wej Baltica‑3, a także przy­go­to­wa­nie stu­di­um wyko­nal­ności przyłąc­za dla mor­skiej far­my wia­tro­wej Baltica‑2. Rozpo­c­zęły się już pierwsze prace kon­cep­cy­j­ne dla stu­di­um wykonalności.

ILF Pol­s­ka jest zaan­gażo­wa­ny w rozwój ener­ge­ty­ki wia­tro­wej na Bał­ty­ku od 2018 roku, kie­dy to zac­zę­liś­my prace nad rozbu­do­waną kon­cep­c­ją tech­nicz­ną mor­skiej far­my. Otwor­zyło to nam dro­gę do udziału w inwes­ty­c­jach o cha­rak­ter­ze stra­te­gicz­nym dla kra­ju. W tej chwi­li mamy w swo­im port­fo­lio około 20, więks­zych bądź mnie­js­zych, pro­jek­tów w tym obs­zar­ze. Wska­zu­je się, że ener­gia z wia­tru może w przy­szłości odpowia­dać nawet za jed­ną pią­tą pro­duk­c­ji ener­gii elek­trycz­nej w Polsce – komen­tu­je Andrzej Der­cz, Pre­zes ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka. W 2020 roku w nas­zej fir­mie został wyo­dręb­nio­ny spec­ja­l­ny zes­pół, któr­zy twor­zą doś­wiad­cze­ni eks­per­ci z zak­re­su off­shore – dodaje.

Ener­ge­ty­ka cie­pl­na – Pol­s­ka sta­wia na blo­ki gazowe i spa­lar­nie odpadów

W 2020 roku nas­tą­piło ode­jście od planów rozbu­do­wy elek­trow­ni w Ost­rołęce o nowy blok węg­lo­wy. Ponad­to, spół­ka GE, któ­ra miała odpowia­dać za rea­li­za­c­ję pro­jek­tu ogło­siła, że wyco­fu­je się z tego rod­za­ju inwes­ty­c­ji. Obec­nie inwest­or­zy rozli­c­za­ją dotych­cza­so­we prace.

W Ost­rołęce miała pow­stać ostat­nia elek­trow­nia węg­lo­wa w Unii Euro­pe­js­kiej. Mimo ponie­sionych już nakła­dów, pod­ję­to decyzję o zmia­nie źró­dła ener­gii z węg­la na gaz. Ten przy­kład wpi­su­je się w nabier­ają­cy dyna­mi­ki na rynkach świa­to­wych trend pozys­ki­wa­nia ener­gii – mówi Andrzej Der­cz, Pre­zes ILF Con­sul­ting Engi­neers Polska.

War­to dodać, że gaz ma ode­grać bard­zo ważną rolę w pro­ce­sie trans­for­mac­ji ener­ge­ty­cz­nej Pol­ski. Ma sta­no­wić suro­wiec prze­jścio­wy, a nas­tęp­nie zabez­pie­c­zać sys­tem opar­ty na OZE. W pol­skich elek­trow­niach zuży­te blo­ki węg­lo­we mają być zas­tę­powa­ne gazowymi.

W mija­ją­cym roku rozstrzy­g­nię­to także prze­targ na rozbu­do­wę i moder­ni­za­c­ję Zakła­du Unieszkod­li­wia­nia Stałych Odpa­dów Komu­nal­nych (ZUSOK) na stołecz­nym Tar­gów­ku – flagową inwes­ty­c­ję Mie­js­kie­go Przedsię­bi­o­rst­wa Oczy­szc­za­nia w m.st. Wars­za­wie. ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka będ­zie peł­nił funk­c­ję inży­nie­ra kon­trak­tu przy tej inwes­ty­c­ji. Dzię­ki niej obiekt będ­zie w sta­nie przet­warzać rocz­nie ponad 300 tys. ton odpa­dów, któ­rych nie moż­na pod­dać recy­klin­go­wi, w cie­pło i ener­gię elek­trycz­ną. Pod­ob­ny – jed­nak na mnie­js­zą skalę – pro­jekt jest rea­li­zowa­ny także w Gdańsku.

Co przy­nie­sie przyszłość?

W Polsce widocz­ne jest oży­wie­nie w obs­zar­ze ener­ge­ty­ki jąd­ro­wej, o czym świad­c­zy np. aktyw­ność spół­ki PGE EJ 1, któ­ra odpowia­da za pow­sta­nie pierws­zej elek­trow­ni jąd­ro­wej w Polsce. W przy­szłym roku powin­ny być kon­ty­nuo­wa­ne prace w zak­re­sie rapor­tu odziały­wa­nia inwes­ty­c­ji na śro­do­wis­ko i decyzji lokalizacyjnej.

W nie­da­le­kiej przy­szłości może­my spod­zie­wać się dyna­micz­nych zmi­an w obs­zar­ze ener­ge­ty­ki. Na znacze­niu zys­ki­wać będ­zie pro­duk­c­ja i wykor­zy­sta­nie wodo­ru oraz tech­no­lo­gia CCSU poz­wa­la­ją­ca na usu­wa­nie, a w dals­zej per­spek­ty­wie rów­nież uty­li­za­c­ję, dwut­len­ku węg­la ze spa­lin.  Ponad­to, war­to będ­zie przy­glą­dać się roz­wo­jo­wi sek­to­ra foto­wol­taicz­ne­go. Nas­za fir­ma w tym roku zac­zęła już rea­li­zować pierwsze pro­jek­ty stu­dy­j­ne doty­c­zące loka­li­za­c­ji farm foto­wol­taicz­nych w Polsce. Inwest­or­zy zac­zy­na­ją dostrz­egać poten­c­jał w tego typu inno­wa­cy­jnych pro­jekt­ach – wska­zu­je Andrzej Der­cz, Pre­zes ILF Con­sul­ting Engi­neers Polska.

W nowym roku będą kon­ty­nuo­wa­ne prace zwią­za­ne z rozbu­do­wą sie­ci prze­syło­wych. Oprócz wypro­wadze­nia mocy z farm wia­tro­wych Baltica‑2 i Baltica‑3, na uwa­gę zasłu­gu­je inwes­ty­c­ja pod nazwą Har­mo­ny Link rea­li­zowa­na wspól­nie przez PSE i Lit­grid. Jest to pro­jekt stra­te­gicz­ny dla całej Euro­py obej­mu­ją­cy pod­mor­skie połącze­nie Pol­ski i Lit­wy, któ­ry ma wspier­ać syn­chro­ni­za­c­ję kra­jów Bał­ty­ckich z Euro­pą kon­ty­nen­talną. Dzię­ki instal­ac­ji obej­mu­jącej pod­mor­skie kab­le oraz dwa kon­wer­te­ry moż­li­wy będ­zie prze­sył ener­gii elek­trycz­nej międ­zy sąsia­du­ją­cy­mi kra­ja­mi w tech­no­lo­gii HVDC.

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Warszawie

więcej

Mie­js­kie Przedsię­bi­o­rst­wo Oczy­szc­za­nia w m.st. Wars­za­wie powier­zyło ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka peł­nien­ie funk­c­ji Inży­nie­ra Kon­trak­tu przy rozbu­do­wie i moder­ni­za­c­ji Zakła­du Unieszkod­li­wia­nia Stałych Odpa­dów Komu­nal­nych (ZUSOK) przy ul. Zab­ra­ni­eckiej na stołecz­nym Tar­gów­ku. Po zakończe­niu prac będ­zie on mógł przeksz­tał­cać w ener­gię elektryczną
i cie­plną rocz­nie ponad 300 tys. ton odpa­dów, któ­rych nie moż­na pod­dać recyklingowi.

Sztan­dar­owa inwes­ty­c­ja MPO ma pow­stać w opar­ciu o rozbu­do­wę obec­n­e­go zakła­du uty­li­za­c­ji odpa­dów, któ­ry działa od 2001 roku i rocz­nie przer­a­bia ich 40 tys. ton. ZUSOK na wars­zaw­s­kim Tar­gów­ku ma być naj­więks­zym tego typu obiektem
w Polsce.

Budo­wa dwóch nowych linii tech­no­lo­gicz­nych o łącz­nej mocy prze­ro­bo­wej na pozio­mie 265 tys. ton odpa­dów rocz­nie oraz auto­ma­ty­cz­nej linii do sor­to­wa­nia odpa­dów poz­wo­li osią­g­nąć zde­cy­do­wa­nie wyżs­zą suma­rycz­ną wyda­j­ność obiek­tu – ponad 300 tys. ton rocznie.

Poch­od­zące ze spa­la­nia odpa­dów przy ul. Zab­ra­ni­eckiej w Wars­za­wie ener­gia elek­trycz­na i cie­pło mają odpowia­dać zapo­trze­bo­wa­niu kil­ku­na­stu tysię­cy gos­po­darstw domowych.

ILF Pol­s­ka, w imi­e­niu Zama­wia­jące­go – stołecz­ne­go MPO – będ­zie zar­ząd­zać kon­trak­tem Pro­jek­tuj-Buduj oraz spra­wo­wać nad­zór inwestorski.

Cies­zy nas to, że będ­zie­my częścią tak waż­nej dla Wars­za­wy inwes­ty­c­ji w ramach  mie­js­kie­go sys­temu zago­s­po­dar­owa­nia odpa­dów. ILF posia­da boga­te doś­wiad­cze­nie w rea­li­za­c­ji usług inży­nier­s­kich i dorad­c­zych dla Zakła­dów Ter­micz­ne­go Przeksz­tałca­nia Odpa­dów. Byliś­my zaan­gażo­wa­ni w takie projekty
w Koni­nie, Poz­na­niu, Zab­rzu, Olsz­ty­nie, Duba­ju i Szar­dży (Zjed­no­c­zo­ne Emi­ra­ty Arabskie), Dhace (Ban­gla­desz), a obec­nie pro­jek­tu­je­my zakła­dy w Łod­zi i Gdańs­ku
– wska­zu­je Rafał Blan­kie­wicz, Dyrek­tor Działu Roz­wo­ju Biz­ne­su ILF Con­sul­ting Engi­neers Polska.

Morskie farmy wiatrowe Baltica‑2 i Baltica‑3

więcej

PGE Bal­ti­ca rea­li­zu­je kole­j­ne działa­nia w ramach Pro­gra­mu Off­shore, zakła­da­jące­go budo­wę trzech mor­skich farm wia­tro­wych – Baltica‑1, Baltica‑2 i Baltica‑3.

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka wyko­na m.in. stu­di­um wyko­nal­ności i uzys­ka decyzje o poz­wo­le­niu na budo­wę przyłąc­za Mor­skiej Far­my Wia­tro­wej Baltica‑3 oraz przy­go­tu­je stu­di­um wyko­nal­ności przyłąc­za Mor­skiej Far­my Wia­tro­wej Baltica‑2.

Do zadań ILF należy rów­nież opra­co­wa­nie opty­mal­nych rozwią­zań pod wzglę­dem tech­nicz­nym, eko­no­mic­z­nym, prawnym, śro­do­wis­ko­wym i pla­nis­ty­cz­nym dla całe­go ukła­du wypro­wadze­nia mocy. Ponad­to, pozys­ka­nie pra­wa do dys­po­no­wa­nia nie­rucho­mościa­mi na cele budow­la­ne na tra­sie Przyłąc­za MFW Baltica‑3. Fir­ma przy­go­tu­je także pro­jek­ty budow­la­ne wraz z uzys­ka­ni­em wszel­kich praw­nie i tech­nicz­nie wyma­ga­nych uzgod­nień i decyzji admi­nis­tra­cy­jnych, w tym ostatecz­nych i pra­wo­mocnych decyzji zat­wier­d­za­ją­cych pro­jek­ty budow­la­ne wraz z uzys­ka­ni­em kom­ple­tu decyzji umoż­li­wia­ją­cych rea­li­za­c­ję Przyłąc­za MFW Baltica‑3.

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka już w 2018 roku pozys­kał i zrea­li­zował pro­jekt opra­co­wa­nia rozbu­do­wa­nej kon­cep­c­ji tech­nicz­nej mor­skiej far­my wia­tro­wej na pol­s­kim mor­zu. Było to swo­je­go rod­za­ju otwar­cie nowe­go rozdziału, któ­ry dzi­siaj zao­wo­co­wał sze­re­giem pro­jek­tów zwią­z­anych z mor­ską ener­ge­ty­ką (mor­skie far­my wia­tro­we i kab­le pod­mor­skie), któ­re ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka z suk­ce­sem realizuje.

ILF Polska zaprojektuje nowe zbiorniki na paliwa

więcej

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka pod­pi­sał z PERN umowę na wykona­nie kom­plet­nej doku­men­ta­c­ji pro­jek­t­owej dla budo­wy 15 zbio­r­ni­ków na pro­duk­ty naftowe.

Prace pro­jek­t­owe obej­mą przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów archi­tek­to­nicz­no-budow­lanych oraz wie­lobranżo­wych pro­jek­tów wyko­naw­c­zych budo­wy zbio­r­ni­ków o pojem­ności nomi­nal­nej 32 tys. m³ każ­dy, przez­nac­z­onych do maga­zynowa­nia pro­duk­tów naf­towych III kla­sy wraz z infra­struk­turą towar­zy­szącą, a także uzys­ka­nie poz­wo­leń na budo­wę w nas­tę­pu­ją­cych lokalizacjach:

  • 3 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach,
  • 4 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej,
  • 2 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie,
  • 3 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu,
  • 3 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.

Umowa obej­mu­je rów­nież peł­nien­ie nadzo­ru autor­skie­go nad rea­li­za­c­ją przedsięw­zięć budowlanych.

 

ILF Polska przejął biuro projektowe Elektrobudowy w Poznaniu

więcej

17 lip­ca ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka pod­pi­sał z syn­dy­kiem masy upa­dłości Elek­tro­bu­do­wy umowę prze­jęcia zor­ga­ni­zowa­nej części przedsię­bi­o­rst­wa, tj. biura pro­jek­t­o­we­go w Poz­na­niu spec­ja­li­zu­jące­go się w usłu­gach zwią­z­anych z prze­syłem ener­gii elektrycznej.

Przej­mu­jąc biuro pro­jek­t­owe Elek­tro­bu­do­wy, ILF Pol­s­ka wzmoc­nił posia­da­ne kom­pe­ten­c­je i pozys­kał nowe refe­ren­c­je w zak­re­sie sie­ci prze­syło­wych i stac­ji elek­tro­en­er­ge­ty­cz­nych wys­o­kich napięć.

Do chwi­li obec­nej, w obs­zar­ze elek­tro­en­er­ge­ty­ki, fir­ma sku­pia­ła się głów­nie na obiekt­ach ener­ge­ty­ki kon­wen­c­jo­nal­nej i odna­wi­al­nej, w tym blok­ach gazowo-parowych, instal­ac­jach ter­micz­ne­go przeksz­tałca­nia odpa­dów, blok­ach wie­lo­pa­li­wo­wych, mor­skich far­mach wia­tro­wych oraz maga­zy­nach energii.

ILF Pol­s­ka posia­da już w swo­im port­fo­lio kon­trak­ty zwią­za­ne z prze­syłem ener­gii elek­trycz­nej, m.in. Har­mo­ny Link, Sued­Link, przyłącze­nia mor­skich farm wia­tro­wych do sieci.
Jed­nakże nowe kom­pe­ten­c­je poz­wolą fir­mie pozys­ki­wać większe kon­trak­ty, zarów­no w Polsce, jak i za granicą.

Hello UptimeRobot