Aktualności

collage_HGF_rev3_2018-1

Gazociąg Gustorzyn-Wicko

więcej

ILF Consulting Engineers Polska zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej
i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla inwestycji “Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, w podziale na odc. Gustorzyn – Gardeja oraz odc. Gardeja – Kolnik”. Projekt realizowany będzie na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Umowa pomiędzy firmami została podpisana 30.12.2020 r.

Inwestycja realizowana będzie na terenie dwóch województw. Zakładana trasa projektowanego gazociągu na odcinku Gustorzyn – Gardeja przebiega przez tereny województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast Gardeja – Kolnik przez województwo pomorskie. Wskazane części gazociągu będą liczyć odpowiednio 128 i 86 km.

ILF Consulting Engineers Polska został wybrany przez GAZ-SYSTEM na wykonawcę tych zadań inwestycyjnych w wyniku postępowania przetargowego.

Do zadań ILF Polska należy m.in. wykonanie prac projektowych związanych z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej m.in. Projekt Wstępny uwzględniający wybór trasy gazociągu oraz lokalizacji węzła, projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i Pozwolenia na Budowę. Ponadto, pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wraz z udzielaniem odpowiedzi na pytania podczas przetargu na wybór Wykonawcy Robót Budowlanych, a także Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

Nasza firma od początku swojej działalności jest mocno związana z branżą gazową, jest to nasz znak rozpoznawczy – w ciągu 20 lat zaprojektowaliśmy 9 000 km gazociągów przesyłowych
w różnych częściach świata. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy uczestniczyć w rozbudowie polskiego systemu przesyłowego oraz dziękujemy firmie GAZ-SYSTEM za wieloletnie zaufanie. Już wcześniej mieliśmy możliwość współpracować przy wielu strategicznych projektach. Nasza główna oś współpracy dotyczy właśnie gazociągów wysokiego ciśnienia – na zlecenie GAZ-SYSTEM zaprojektowaliśmy do tej pory ponad 1 400 km gazociągów przesyłowych m.in.  Baltic Pipe, Rawa Mazowiecka-Wronów, Lwówek-Odolanów, czy Szczecin-Gdańsk ­–
wskazuje Andrzej Dercz, Prezes ILF Consulting Engineers Polska.

Projekt ma przyczynić się do rozwoju systemu przesyłowego, a także w dłuższej perspektywie zapewnić możliwość stabilnego transportowania paliw gazowych w obrocie krajowym
i transgranicznym.

Rozpoczęliśmy właśnie etap projektowania gazociągu, który połączy budowaną tłocznię
w Gustorzynie, poprzez węzeł gazowy w miejscowości Kolnik, ze statkiem LNG w Zatoce Gdańskiej.  Ten obiekt będzie nowym punktem wejścia do krajowego systemu przesyłowego. Inwestycja umożliwi odbiór i transport zwiększonych ilości gazu ziemnego w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na to źródło energii
– powiedział Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM. Zadanie to wpisuje się także w realizację celów polityki klimatycznej zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej – dodał Stępień.

Przewidywany czas realizacji prac to 33 miesiące na opracowanie dokumentacji projektowej
i kolejne 32 miesiące na sprawowanie Nadzoru Autorskiego.

Największe zmiany i inwestycje w polskiej energetyce w 2020 roku

więcej

Mijający rok zapisze się pod hasłem nowej polityki energetycznej do 2040 roku. Wyznaczenia kierunku, w którym będzie zmierzała Polska – zeroemisyjnego systemu elektroenergetycznego opartego przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii oraz energetyce jądrowej. Na naszym rodzimym rynku już zachodzą znaczące modyfikacje związane m.in. z odchodzeniem od bloków węglowych na rzecz instalacji gazowych. W 2020 roku rozpoczęły się także kolejne prace związane z budową kilku farm wiatrowych na Bałtyku realizowanych przez takich inwestorów jak PGE, PKN Orlen, Polenergię czy RWE. Kluczowe dla energetyki projekty komentuje Prezes ILF Consulting Engineers Polska – Andrzej Dercz.

Sprzyjające otoczenie dla offshoru

Energetyka wiatrowa w Polsce ma szansę rozwinąć się jak nigdy dotąd. Przede wszystkim dzięki wykorzystaniu potencjału Bałtyku, którym są korzystne warunki fundamentowania i prędkość wiatru w okolicach 9,5m/s na wysokości 100 m, bliska wynikom osiąganym na Morzu Północnym. Ponadto, polski ustawodawca wprowadza obecnie korzystne dla inwestorów zmiany związane z realizacją projektów z zakresu energetyki wiatrowej. Wielu krajowych potentatów, a także koncerny zagraniczne są zainteresowane obecnością na polskim morzu. Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polski, do 2030 roku powstać mają farmy o mocy ok 6 GW a do 2040 8–11 GW. Co ciekawe, moc z turbin wiatrowych na morzu można wykorzystać w około 50%, to zdecydowanie więcej niż w przypadku instalacji zlokalizowanych na lądzie – w przybliżeniu 25%.

W październiku 2020 roku PGE Baltica powierzyła ILF Consulting Engineers Polska wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3, a także przygotowanie studium wykonalności przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-2. Rozpoczęły się już pierwsze prace koncepcyjne dla studium wykonalności.

ILF Polska jest zaangażowany w rozwój energetyki wiatrowej na Bałtyku od 2018 roku, kiedy to zaczęliśmy prace nad rozbudowaną koncepcją techniczną morskiej farmy. Otworzyło to nam drogę do udziału w inwestycjach o charakterze strategicznym dla kraju. W tej chwili mamy w swoim portfolio około 20, większych bądź mniejszych, projektów w tym obszarze. Wskazuje się, że energia z wiatru może w przyszłości odpowiadać nawet za jedną piątą produkcji energii elektrycznej w Polsce – komentuje Andrzej Dercz, Prezes ILF Consulting Engineers Polska. W 2020 roku w naszej firmie został wyodrębniony specjalny zespół, którzy tworzą doświadczeni eksperci z zakresu offshore – dodaje.

Energetyka cieplna – Polska stawia na bloki gazowe i spalarnie odpadów

W 2020 roku nastąpiło odejście od planów rozbudowy elektrowni w Ostrołęce o nowy blok węglowy. Ponadto, spółka GE, która miała odpowiadać za realizację projektu ogłosiła, że wycofuje się z tego rodzaju inwestycji. Obecnie inwestorzy rozliczają dotychczasowe prace.

W Ostrołęce miała powstać ostatnia elektrownia węglowa w Unii Europejskiej. Mimo poniesionych już nakładów, podjęto decyzję o zmianie źródła energii z węgla na gaz. Ten przykład wpisuje się w nabierający dynamiki na rynkach światowych trend pozyskiwania energii – mówi Andrzej Dercz, Prezes ILF Consulting Engineers Polska.

Warto dodać, że gaz ma odegrać bardzo ważną rolę w procesie transformacji energetycznej Polski. Ma stanowić surowiec przejściowy, a następnie zabezpieczać system oparty na OZE. W polskich elektrowniach zużyte bloki węglowe mają być zastępowane gazowymi.

W mijającym roku rozstrzygnięto także przetarg na rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) na stołecznym Targówku – flagową inwestycję Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie. ILF Consulting Engineers Polska będzie pełnił funkcję inżyniera kontraktu przy tej inwestycji. Dzięki niej obiekt będzie w stanie przetwarzać rocznie ponad 300 tys. ton odpadów, których nie można poddać recyklingowi, w ciepło i energię elektryczną. Podobny – jednak na mniejszą skalę – projekt jest realizowany także w Gdańsku.

Co przyniesie przyszłość?

W Polsce widoczne jest ożywienie w obszarze energetyki jądrowej, o czym świadczy np. aktywność spółki PGE EJ 1, która odpowiada za powstanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W przyszłym roku powinny być kontynuowane prace w zakresie raportu odziaływania inwestycji na środowisko i decyzji lokalizacyjnej.

W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się dynamicznych zmian w obszarze energetyki. Na znaczeniu zyskiwać będzie produkcja i wykorzystanie wodoru oraz technologia CCSU pozwalająca na usuwanie, a w dalszej perspektywie również utylizację, dwutlenku węgla ze spalin.  Ponadto, warto będzie przyglądać się rozwojowi sektora fotowoltaicznego. Nasza firma w tym roku zaczęła już realizować pierwsze projekty studyjne dotyczące lokalizacji farm fotowoltaicznych w Polsce. Inwestorzy zaczynają dostrzegać potencjał w tego typu innowacyjnych projektach – wskazuje Andrzej Dercz, Prezes ILF Consulting Engineers Polska.

W nowym roku będą kontynuowane prace związane z rozbudową sieci przesyłowych. Oprócz wyprowadzenia mocy z farm wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3, na uwagę zasługuje inwestycja pod nazwą Harmony Link realizowana wspólnie przez PSE i Litgrid. Jest to projekt strategiczny dla całej Europy obejmujący podmorskie połączenie Polski i Litwy, który ma wspierać synchronizację krajów Bałtyckich z Europą kontynentalną. Dzięki instalacji obejmującej podmorskie kable oraz dwa konwertery możliwy będzie przesył energii elektrycznej między sąsiadującymi krajami w technologii HVDC.

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Warszawie

więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie powierzyło ILF Consulting Engineers Polska pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy rozbudowie i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) przy ul. Zabranieckiej na stołecznym Targówku. Po zakończeniu prac będzie on mógł przekształcać w energię elektryczną
i cieplną rocznie ponad 300 tys. ton odpadów, których nie można poddać recyklingowi.

Sztandarowa inwestycja MPO ma powstać w oparciu o rozbudowę obecnego zakładu utylizacji odpadów, który działa od 2001 roku i rocznie przerabia ich 40 tys. ton. ZUSOK na warszawskim Targówku ma być największym tego typu obiektem
w Polsce.

Budowa dwóch nowych linii technologicznych o łącznej mocy przerobowej na poziomie 265 tys. ton odpadów rocznie oraz automatycznej linii do sortowania odpadów pozwoli osiągnąć zdecydowanie wyższą sumaryczną wydajność obiektu – ponad 300 tys. ton rocznie.

Pochodzące ze spalania odpadów przy ul. Zabranieckiej w Warszawie energia elektryczna i ciepło mają odpowiadać zapotrzebowaniu kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.

ILF Polska, w imieniu Zamawiającego – stołecznego MPO – będzie zarządzać kontraktem Projektuj-Buduj oraz sprawować nadzór inwestorski.

Cieszy nas to, że będziemy częścią tak ważnej dla Warszawy inwestycji w ramach  miejskiego systemu zagospodarowania odpadów. ILF posiada bogate doświadczenie w realizacji usług inżynierskich i doradczych dla Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów. Byliśmy zaangażowani w takie projekty
w Koninie, Poznaniu, Zabrzu, Olsztynie, Dubaju i Szardży (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Dhace (Bangladesz), a obecnie projektujemy zakłady w Łodzi i Gdańsku
– wskazuje Rafał Blankiewicz, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu ILF Consulting Engineers Polska.

Morskie farmy wiatrowe Baltica-2 i Baltica-3

więcej

PGE Baltica realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore, zakładającego budowę trzech morskich farm wiatrowych – Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3.

ILF Consulting Engineers Polska wykona m.in. studium wykonalności i uzyska decyzje o pozwoleniu na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-3 oraz przygotuje studium wykonalności przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-2.

Do zadań ILF należy również opracowanie optymalnych rozwiązań pod względem technicznym, ekonomicznym, prawnym, środowiskowym i planistycznym dla całego układu wyprowadzenia mocy. Ponadto, pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na trasie Przyłącza MFW Baltica-3. Firma przygotuje także projekty budowlane wraz z uzyskaniem wszelkich prawnie i technicznie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym ostatecznych i prawomocnych decyzji zatwierdzających projekty budowlane wraz z uzyskaniem kompletu decyzji umożliwiających realizację Przyłącza MFW Baltica-3.

ILF Consulting Engineers Polska już w 2018 roku pozyskał i zrealizował projekt opracowania rozbudowanej koncepcji technicznej morskiej farmy wiatrowej na polskim morzu. Było to swojego rodzaju otwarcie nowego rozdziału, który dzisiaj zaowocował szeregiem projektów związanych z morską energetyką (morskie farmy wiatrowe i kable podmorskie), które ILF Consulting Engineers Polska z sukcesem realizuje.

ILF Polska zaprojektuje nowe zbiorniki na paliwa

więcej

ILF Consulting Engineers Polska podpisał z PERN umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy 15 zbiorników na produkty naftowe.

Prace projektowe obejmą przygotowanie projektów architektoniczno-budowlanych oraz wielobranżowych projektów wykonawczych budowy zbiorników o pojemności nominalnej 32 tys. m³ każdy, przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także uzyskanie pozwoleń na budowę w następujących lokalizacjach:

 • 3 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach,
 • 4 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej,
 • 2 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie,
 • 3 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu,
 • 3 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.

Umowa obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięć budowlanych.

 

ILF Polska przejął biuro projektowe Elektrobudowy w Poznaniu

więcej

17 lipca ILF Consulting Engineers Polska podpisał z syndykiem masy upadłości Elektrobudowy umowę przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. biura projektowego w Poznaniu specjalizującego się w usługach związanych z przesyłem energii elektrycznej.

Przejmując biuro projektowe Elektrobudowy, ILF Polska wzmocnił posiadane kompetencje i pozyskał nowe referencje w zakresie sieci przesyłowych i stacji elektroenergetycznych wysokich napięć.

Do chwili obecnej, w obszarze elektroenergetyki, firma skupiała się głównie na obiektach energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, w tym blokach gazowo-parowych, instalacjach termicznego przekształcania odpadów, blokach wielopaliwowych, morskich farmach wiatrowych oraz magazynach energii.

ILF Polska posiada już w swoim portfolio kontrakty związane z przesyłem energii elektrycznej, m.in. Harmony Link, SuedLink, przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci.
Jednakże nowe kompetencje pozwolą firmie pozyskiwać większe kontrakty, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Tłocznia gazu Lwówek

więcej

ILF Consulting Engineers Polska podpisał umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy tłoczni gazu, która ma powstać w rejonie sąsiadującym z Węzłem Przesyłowym Lwówek zlokalizowanym w Zębowie. To kolejny projekt związany z realizacją inwestycji Baltic Pipe i korytarza Północ- Południe, w którym weźmie udział ILF.

Firma opracuje koncepcję programowo-przestrzenną tłoczni, określi środowiskowe, techniczne oraz ekonomiczne uwarunkowania jej budowy i eksploatacji. Analizie poddane zostaną możliwości lokalizacji tłoczni w aspekcie pozyskania terenu i uwarunkowań formalno-prawnych. Koncepcja programowo-przestrzenna będzie uwzględniać współpracę planowanej tłoczni zarówno z istniejącą, jak i przyszłą infrastrukturą w zakresie przewidywanych scenariuszy przesyłu gazu. ILF sporządzi również harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji.

ilf_pol_flatlay

Komunikat dot. koronawirusa

więcej

Szanowni Państwo,

Ostatnio poruszamy w nowej rzeczywistości, która jeszcze parę miesięcy temu znajdowała się poza wyobraźnią wielu z nas.

W związku z pandemią koronawirusa Zarząd ILF Consulting Engineers Polska oddelegował większość załogi do pracy zdalnej. Decyzja ta ma zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pracowników oraz ciągłość działalności firmy. Praca została zorganizowana w taki sposób, aby móc efektywnie i skutecznie prowadzić realizowane przez nas projekty. Recepcja firmy pracuje bez zmian, obsługując przychodzącą korespondencję.

Jesteśmy świadomi, że sytuacja na świecie, a także w Polsce zmienia się dynamicznie, więc stale ją obserwujemy, aby w razie potrzeby móc podejmować odpowiednie działania.

Otwarcie gazociągu Balticconnector

więcej

11 grudnia 2019 roku równocześnie w Paldiski w Estonii oraz w Helsinkach w Finlandii odbyło się uroczyste otwarcie gazociągu Balticconnector, który łączy oba kraje.

ILF Consulting Engineers Polska jest zaangażowany w realizację budowy bałtyckiego konektora gazowego od listopada 2016 roku, świadcząc m.in. usługi Menadżera Kontraktu EPCM.

Inwestycja jest realizowana przez fińską spółkę Baltic Connector oraz estońskiego operatora systemu przesyłowego gazu Elering i polega na budowie gazociągu, który obejmuje 80-kilometrową część podmorską oraz 77-kilometrowy odcinek lądowy, którego 22 km znajdują się na terytorium Finlandii, a 55 km – Estonii. W ramach projektu powstanie również jedna tłocznia gazu w fińskim Inkoo oraz dwie w Estonii – w Paldiski oraz Puiatu. Gazociąg pozwoli na przesył do 7,2 mln m3 gazu na dobę.

Inwestycja stanowi część unijnego planu BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan), polegającego na stworzeniu połączeń międzysystemowych rynku energii państw bałtyckich. Budowa gazociągu ma na celu integrację fińskiego i bałtyckiego rynku gazu ze wspólnym rynkiem gazu Unii Europejskiej, co dzięki dywersyfikacji źródeł gazu, ma wpłynąć na poprawę regionalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Zarówno przy budowie gazociągu, jak i przy budowie tłoczni gazu, ILF Polska objął funkcję Menadżera Kontraktu w formule EPCM, zajmując się kompleksowym zarządzaniem realizacją projektów. Dodatkowo ILF Polska był odpowiedzialny za projektowanie części lądowej rurociągu w Finlandii. Odcinek podmorski projektowała australijska firma Subsea Engineering Associates z Perth. Dzięki współpracy obydwu firm przygotowanie projektu wykonawczego przebiegło bardzo sprawnie. ILF i Subsea byli zaangażowani również w fazę realizacji inwestycji, pełniąc usługi wsparcia podczas produkcji rur oraz w trakcie realizacji prac przez wykonawcę rurociągu – firmę Allseas.

Prace nad budową podmorskiego gazociągu łączącego Finlandię i Estonię przebiegały bardzo sprawnie i zgodnie z harmonogramem:

 • czerwiec 2018 – oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych w Inkoo w Finlandii (przygotowanie przekroczenia ląd-morze). W tym samym czasie analogiczne prace podjęto na półwyspie Pakri w Estonii.
 • kwiecień 2019 – rozpoczęcie przygotowań do układania gazociągu podmorskiego.
 • maj 2019 – rozpoczęto wciąganie rurociągu po stronie fińskiej.
 • lipiec 2019 – zakończono układanie rurociągu na całym odcinku.
 • wrzesień 2019 – zakończenie prób, odwodnienia i suszenia gazociągu.
 • 28 listopada – gazociąg został nagazowany.

Uruchomienie gazociągu nastąpi 1 stycznia 2020 roku. Koszt inwestycji to ok. 250 mln euro, z czego ok. 75% pokryła Unia Europejska z funduszu “Łącząc Europę”.

Nowa Elektrociepłownia Czechnica

więcej

Nowa jednostka produkcyjna to jedna z kluczowych proekologicznych inwestycji PGE Energia Ciepła S.A. (większościowego akcjonariusza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.) z GK PGE, która ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w regionie oraz do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Funkcjonująca obecnie w Siechnicach jednostka węglowa, która zaopatruje w ciepło Gminę Siechnice oraz południowo-wschodnią część Wrocławia działa już od ponad stu lat. Ma ją zastąpić nowoczesna elektrociepłownia zasilana paliwem niskoemisyjnym: blok gazowo-parowy wraz z kotłownią szczytowo-rezerwową o całkowitej mocy cieplnej do 320 MWt i mocy elektrycznej do 180 MWe.

ILF Polska świadczy usługi doradztwa technicznego w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia przetargu, który ma wyłonić Generalnego Wykonawcę (w formule EPC) budowy nowej elektrociepłowni.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem cała inwestycja ma być zakończona w 2023 roku.

Harmony Link

więcej

ILF Consulting Engineers Polska podpisał umowę z operatorami systemów przesyłowych Polski (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) i Litwy (Litgrid) na doradztwo techniczne dla planowanego podmorskiego kabla prądu stałego (HVDC) Harmony Link, który połączy oba państwa.

Zadaniem ILF jest określenie trasy połączenia na dnie Morza Bałtyckiego, a także wsparcie PSE i Litgrid w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy badania dna morza oraz nadzór nad realizacją badań. Przepustowość połączenia wyniesie ok. 700 MW.

Nowy kabel pozwoli na rozwój jednolitego, europejskiego rynku energii elektrycznej, stworzy nowe możliwości prowadzenia handlu i zwiększy bezpieczeństwo dostaw w całym regionie.

Terminal LNG małej skali w Gdańsku

więcej

Nowy terminal skroplonego gazu ziemnego ma stanowić bazę dla przeładunku, bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw.

Kompleksowe opracowanie studium wykonalności, jakim zajmie się ILF, obejmuje:

 • koncepcję techniczną terminalu LNG w Gdańsku,
  ocenę oddziaływania na środowisko,
  analizę interesariuszy,
  organizację projektu,
  plan wdrożenia projektu,
  analizę dostępnych źródeł finansowania,
  analizę ryzyka,
  analizę kosztów i korzyści (Cost-Benefit Analysis).

Inwestycja ma utorować drogę dla nowego perspektywicznego rynku, jakim jest przeładunek i bunkrowanie LNG, co w przyszłości pozwoli na przeprowadzenie szeregu inwestycji dla zapewnienia efektu synergii sektora transportowego i energetycznego. Terminal LNG będzie stanowił infrastrukturę, która pozwoli zmagazynować i wykorzystać skroplony gaz ziemny:

jako paliwo w żegludze morskiej w trójmiejskich portach należących do transeuropejskiej sieci transportowej (sieci TEN-T),
jako paliwo w transporcie morskim i lądowym w korytarzu TEN-T Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie,
do celów energetycznych,
poprzez redystrybucję – do zastosowań w elektroenergetyce i ciepłownictwie na obszarach pozbawionych dostępu do gazu sieciowego w północno-centralnej i północno-wschodniej Polsce.

Planowane przedsięwzięcie to odpowiedź na coraz ostrzejsze regulacje dotyczące limitów emisji zanieczyszczeń w obszarze transportu morskiego, elektroenergetyki i ciepłownictwa, a także na normy związane z obowiązkiem utrzymania zapasów i dywersyfikacji źródeł gazu. Zgodnie z unijną dyrektywą ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce mają powstać 4 punkty bunkrowania LNG do końca 2025 roku. Oprócz portu w Gdańsku, mają być one zlokalizowane w Gdyni, Szczecinie oraz w Świnoujściu.

Gaz ziemny od pewnego czasu staje się coraz popularniejszym paliwem na całym świecie. Wciąż wzrasta jego dystrybucja i sprzedaż oraz rośnie zainteresowanie ze strony krajów odbierających ten surowiec. W przypadku Polski LNG ma odgrywać szczególną rolę i w niedalekiej przyszłości, poza planowanym gazociągiem Baltic Pipe, stanowić za pośrednictwem terminalu w Świnoujściu jedno z podstawowych źródeł zasilania krajowego systemu przesyłowego gazu.

ILF ma w swoim portfolio podobne projekty:

 • studium wykonalności dla budowy terminalu LNG w Świnoujściu,
  studium wykonalności rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu o stanowisko do zaopatrywania statków w paliwo LNG,
  studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko dla budowy dodatkowego stanowiska statkowego do przeładunku LNG przy wykorzystaniu mniejszych gazowców w porcie zewnętrznym w Świnoujściu,
  dokumentację projektową dla rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu – zwiększenie mocy regazyfikacyjnej istniejącego terminalu o 50% – do 7,5 mld Nm3/rok, dzięki budowie układu dwóch dodatkowych regazyfikatorów SCV,
  studium wykonalności dla terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej,
  studium wykonalności dla terminalu LNG na Ukrainie.

Projekt inwestycji budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali, pełniącego rolę bazy przeładunkowej i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw oraz budowy bunkierki z funkcją wytwarzania energii elektrycznej jest analizowany przez Grupę LOTOS S.A. w konsorcjum z Operatorem Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Studium wykonalności budowy terminalu jest współfinansowane przez Unię Europejską z Instrumentu “Łącząc Europę”.

3 oczyszczalnie ścieków – w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu

więcej

ILF Consulting Engineers Polska podpisał umowę z PGE Energia Ciepła na świadczenie usług projektowych przy modernizacji 3 przemysłowych oczyszczalni ścieków działających przy elektrociepłowniach w Krakowie, Gdańsku (EC2) oraz we Wrocławiu.

ILF jest odpowiedzialny za wykonanie projektów podstawowych, budowlanych oraz wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi, a także zajmie się nadzorem autorskim nad realizacją prac budowlanych.

Wszystkie trzy oczyszczalnie działają w ramach instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS). Technologia IMOS generuje dużą ilość ścieków, których ze względu na skład, nie zagospodarowuje się na terenie zakładów. Ścieki te są neutralizowane w oczyszczalniach, obecnie głównie przy wykorzystaniu metody strąceniowej. ILF ma za zadanie w każdej oczyszczalni zaprojektować nowy węzeł, który będzie usuwał metale ciężkie nowatorską metodą wymiany jonowej (InnUPS). Zastosowanie tej technologii ma zapewnić redukcję zanieczyszczeń do poziomu wymagań wynikających z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Morskie Inwestycje Energetyczne – Forum, 19.11.2019

więcej

ILF Consulting Engineers Polska został partnerem merytorycznym warsztatów podczas spotkania inauguracyjnego nowego projektu – Forum Dobrych Praktyk Inwestycyjnych “Morskie Inwestycje Energetyczne”, które odbędzie się 19 listopada 2019 w Warszawie.

Celem warsztatów będzie wypracowanie podejścia dla przeprowadzenia badań geologicznych na potrzeby projektowania i budowy morskich farm wiatrowych i infrastruktury przyłączeniowej.

To wydarzenie zapoczątkuje cykl warsztatów, publikacji i szkoleń, podczas których zostaną opracowane dobre praktyki rozwoju projektów energetycznych na morzu. Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej.

“Jest to niewątpliwie ważna inicjatywa, która pomoże usprawnić proces realizacji inwestycji morskich farm wiatrowych na wschodzącym rynku, jakim jest Polska. Morska energetyka wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się branż energetycznych w Europie i na świecie. W Polsce dopiero rozwijamy pierwsze projekty i musimy zmierzyć się z wieloma wyzwaniami procesu administracyjnego i projektowego. Konieczna jest również współpraca z administracją publiczną, ale również z samymi inwestorami, aby proces inwestycyjny przebiegał możliwie najsprawniej. Dlatego też ILF zaangażował się w Forum Dobrych Praktyk Inwestycyjnych – przyczyniając się tym samym do tworzenia standardów tej branży w Polsce.”- powiedział Mariusz Wójcik, kierownik projektów w ILF Polska, który weźmie udział w warsztatach jako ekspert.

Otwarcie stacji II linii metra w Warszawie

więcej

W niedzielę, 15 września 2019 roku kolejne stacje II linii metra w Warszawie: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka zostały oddane do użytku pasażerów i tym samym zakończyła się realizacja inwestycji budowy pierwszego etapu odcinka wschodniego-północnego.

W 2011 roku Metro Warszawskie ogłosiło konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną. ILF Consulting Engineers Polska swoją pracą konkursową pokonał pozostałych 8 konkurentów i w 2012 roku podpisał umowę na wykonanie projektów budowlanych. W 2016 roku ILF rozpoczął także prace nad projektem wykonawczym, tym razem na zlecenie wykonawcy – firmy Astaldi.

Dzięki współpracy niemal stuosobowego zespołu inżynierów i specjalistów różnych dziedzin z ILF z doświadczoną kadrą Astaldi, zaledwie dwa miesiące po rozpoczęciu prac projektowych możliwe było rozpoczęcie prac na budowie, a już rok później drążenie tuneli.

Cały proces inwestycyjny przebiegał sprawnie, a poszczególne etapy były realizowane zgodnie z przygotowanym harmonogramem. “Inwestycja charakteryzowała się szybkim tempem projektowania. Dla sukcesu tego przedsięwzięcia kluczowe było nie tylko doświadczenie naszego zespołu projektowego zdobyte przy współpracy z zespołem światowej klasy specjalistów podczas budowy centralnego odcinka II linii metra, ale również sprawna komunikacja zarówno z Inwestorem, jak i Generalnym Wykonawcą – wymieniliśmy setki, jak nie tysiące wiadomości, konsultowaliśmy rozwiązania podczas dziesiątek spotkań przedprojektowych i projektowych. Prowadziliśmy też liczną korespondencję z jednostkami miejskimi w celu uzgodnienia koncepcji, które w pełni spełnią oczekiwania władz Warszawy. Doświadczenie zespołu, znajomość potrzeb Inwestora i dążenie do proponowania coraz lepszych rozwiązań zdecydowanie wpłynęły na pomyślną realizację tego projektu” – powiedział Karol Gumiński, kierownik projektu z ramienia ILF Polska.

Wygląd stacji na tym odcinku zakładał prostotę formy i minimalizm, aby zachować porządek i lekkość formy. Jednym z ważnych założeń projektowych było wpisanie obiektów naziemnych metra w zabudowę dzielnicy Targówek, równocześnie nawiązując do stylistyki praskiego modernizmu obecnego w tym rejonie. We wnętrzach stacji zastosowaliśmy monochromatyczną kolorystykę – odcienie bieli i szarości, co w połączeniu z odpowiednio dobranym oświetleniem dało efekt przestrzennych wnętrz. Na każdej stacji zastosowaliśmy detal wnętrzarski, jako przewodni element graficzny charakterystyczny dla poszczególnych lokalizacji. Na stacji Szwedzka użyliśmy motywu cegły nawiązując do charakteru industrialnej zabudowy tego rejonu Warszawy, na stacji Targówek Mieszkaniowy – motywu linearnego, będącego graficznym przedstawieniem zieleni (stacja znajduje się pod parkiem i terenem zielonym), a na stacji Trocka – motywu graficznego, nawiązującego do formy wysokościowych obiektów mieszkaniowych. Monochromatyczność kolorów przechodzi konsekwentnie na poziom terenu – wszystkie obiekty naziemne stacji mają prostą kubiczną formę i są wykończone betonem architektonicznym i szkłem” – komentuje Sabina Krygowska, kierownik zespołu architektury ILF Polska.

ILF Polska jest zaangażowany w budowę II linii metra w Warszawie już od 10 lat, uczestnicząc w projektowaniu 18 z 21 planowanych stacji, stał się liderem na polskim rynku. Oprócz projektów stacji I etapu budowy odcinka wschodniego-północnego (stacje Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka) opracował projekt budowlany dla wszystkich stacji centralnego odcinka II linii metra, a także projekt wykonawczy 3 stacji (stacje Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Centrum Nauki Kopernik).

Firma przygotowała również projekt budowlany oraz jest w trakcie realizacji projektów wykonawczych dla 3 stacji II etapu wschodniego-północnego (stacje Zacisze, Kondratowicza, Bródno).

Na odcinku zachodnim II linii metra ILF pracuje nad projektem wykonawczym II etapu (stacje Wola Park i Powstańców Śląskich) oraz opracowuje projekt budowlany i wykonawczy ostatniego III etapu (stacje Lazurowa, Chrzanów i Połczyńska wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Mory).

Firma prowadzi także audyt dotyczący określenia stanu technicznego obiektów usytuowanych na I linii metra w Warszawie wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kabaty.

Od 2016 roku ILF jest inżynierem kontraktu dla rozbudowy linii metra w Dnipro na Ukrainie.

ILF Polska opracowuje również studium wykonalności budowy szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.

Elektrownia Khulna, Bangladesz

więcej

ILF Consulting Engineers Polska podpisał umowę z Bangladesh Power Development Board i świadczy usługi Inżyniera Kontraktu w konsorcjum z firmą Engineers and Consultants Bangladesh Ltd dla budowy 330 MW elektrowni gazowo-parowej Khulna w Bangladeszu.

Inwestycja obejmuje budowę elektrowni wraz z powiązaną infrastrukturą, instalację turbin oraz kotła firmy GE oraz instalację linii przesyłowej.

Generalnym wykonawcą jest konsorcjum chińskich firm Harbin Electric International Co Ltd oraz Jiangsu Etern Co Ltd.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 350 mln EUR, a czas realizacji to 36 miesięcy.

Jest to pierwszy kontrakt ILF Polska w obszarze energetyki konwencjonalnej w Azji Południowo-Wschodniej.

26. Inżynierskie Targi Pracy

więcej

W dniach 12-13 marca 2019 roku na Politechnice Warszawskiej odbyły się 26. Inżynierskie Targi Pracy, które zgromadziły największe firmy z Polski i Europy, szukające potencjalnych pracowników.

ILF Consulting Engineers Polska tradycyjnie już gościł na tym wydarzeniu, umożliwiając studentom i absolwentom kierunków technicznych bezpośrednią rozmowę z pracownikami naszej firmy. Nasi reprezentanci z chęcią opowiadali o obszarach działalności firmy, realizowanych projektach czy specyfice pracy w poszczególnych zespołach. Stanowisko cieszyło się dużą popularnością, a zainteresowani mogli z pierwszej ręki dowiedzieć się, jak pracuje się w ILF.

Do zobaczenia za rok!

Hello UptimeRobot