Informacje prawne

Niniejsza strona inter­netowa ma na celu zapre­zen­to­wanie ogólnych infor­macji o spółkach ILF i ich usługach. Wyrażenie „strona inter­netowa” oznacza wszystkie treści prezen­towane pod adresem URL www.ilf.com lub adresem URL opartym na tym adresie (https://www.ilf.com/.…).

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W trakcie przeglą­dania treści ninie­jszej strony inter­netowej mogą Państwo zostać popro­szeni o podanie danych osobowych. Udzie­lenie infor­macji w tym zakresie jest dobro­wolne. W przypadku dobro­wolnego podania danych i wyrażenia zgody na ich przet­warzanie dane te będą przechow­ywane zgodnie z ninie­jszymi postanowieniami.

Podane przez Państwa dane osobowe będą gromadzone, przet­warzane i wykor­zy­stywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do indywi­du­alnej obsługi klienta, przesyłania infor­macji lub ofert, uleps­zania poziomu usług oraz do analizy rynku. Zapew­niamy, że Państwa dane będą traktowane w sposób poufny, zgodnie z obowią­zu­jącymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie będziemy handlować ani w inny sposób wprowadzać do obrotu lub przeka­zywać osobom trzecim Państwa danych osobowych. Wyżej wskazane dane osobowe mogą zostać udost­ęp­nione spółkom powią­zanym kapitałowo z ILF, a po uzyskaniu odrębnej zgody, również partnerom handlowym w celu wykor­zy­stania ich w wyżej wymie­niony sposób.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa zastrzeżone. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie znaki towarowe, wzorce, logotypy firmowe i emblematy należące do ILF Group Holding GmbH są chronione prawem o znakach towarowych. Jakikolwiek tekst, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i filmy oraz ich układ prezen­towany na ninie­jszej stronie inter­netowej są chronione prawem autorskim. W związku z czym zabro­nione jest pobieranie, powie­lanie lub rozpows­zech­nianie ninie­jszej strony inter­netowej w całości lub w części. Dopuszczalne jest powie­lanie ninie­jszej strony inter­netowej w celu przeglą­dania jej treści oraz na użytek prywatny. Wykor­zy­stanie treści ninie­jszej strony inter­netowej lub symboli należących do ILF Group Holding GmbH chronionych prawem w zakresie ochrony znaków towarowych w sposób inny niż wskazano powyżej, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody ILF Group Holding GmbH.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza strona inter­netowa sporządzona została z dochowaniem należytej staran­ności. Jednakże ILF Group Holding GmbH nie ponosi odpowied­zi­al­ności za poprawność zamies­zc­z­onych infor­macji. Zastrz­egamy sobie prawo do wprowad­zania ewentu­alnych zmian w treści. ILF Group Holding GmbH nie ponosi odpowied­zi­al­ności za jakie­kolwiek szkody powstałe w wyniku bezpoś­red­niego lub pośred­niego wykor­zy­stania lub użycia ninie­jszej strony inter­netowej, z wyjątkiem szkód wyrząd­zonych umyślnie lub w wyniku rażącego zanied­bania ze strony ILF Group Holding GmbH.

W przypadku, w którym niniejsza strona inter­netowa odsyła do stron inter­netowych prowad­zonych przez osoby trzecie, ILF Group Holding GmbH nie ponosi odpowied­zi­al­ności za zawartość tych stron inter­netowych i nie odpowiada za jakie­kolwiek szkody, które mogą wynikać z treści tych stron. Wszelkie adresy inter­netowe zamies­zczane na ninie­jszej stronie inter­netowej są adresami zewnę­trznymi i udost­ęp­niane są odwied­za­jącym jedynie w celach infor­ma­cy­jnych. Nie mamy wpływu na treści stron inter­netowych, do których prowadzą ww. adresy. Odpowied­zi­alność za te adresy ponoszą ich poszc­ze­gólni dostawcy.

 

Informacje o plikach cookie

Niniejsza strona inter­netowa wykor­zystuje pliki cookie. Są to pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze, przechow­ywane przez Państwa przeglą­darkę. Nie stanowią żadnego niebez­pie­c­zeństwa dla użytkowania. 

Używamy plików cookie, aby dosto­sować treści do wymagań użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu do momentu ich usunięcia. Pliki cookie umożli­wiają ninie­jszej stronie inter­netowej rozpoz­nanie Państwa przeglą­darki przy następnej wizycie.

Na ninie­jszej stronie inter­netowej stosowane są nastę­pujące rodzaje plików cookie: 

  • „Sesyjne” pliki cookie: są to pliki tymczasowe, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki. 
  • „Trwałe” pliki cookie: pozostają aktywne do momentu ich wygaś­nięcia po upływie okreś­lonego czasu lub po ręcznym usunięciu. 
  • „Web beacons”: są to wszelkie grafiki wykor­zy­stywane do rejes­tracji ruchów użytkownika na stronie lub analizy.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na podej­mo­wanie opisanych powyżej działań, mogą Państwo dezak­ty­wować pliki cookie lub skonfi­gu­rować ustawienia przeglą­darki w taki sposób, aby infor­mowała o aktyw­ności plików cookie, a użytkownik był upraw­niony do wyrażania zgody na tę aktywność. W celu uzyskania szcze­gółowych infor­macji dotyc­zących działania plików cookie w przeglądarce proszę przejść do funkcji pomocy w przeglądarce. Więcej infor­macji na ten temat znajdą Państwo pod adresem https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies. Należy pamiętać, że dezak­ty­wacja plików cookie może ograniczyć funkc­jo­nalność ninie­jszej strony internetowej. 

Poniżej znajdą Państwo infor­macje na temat używanych przez nas plików cookie, sklasy­fi­kowanych według ich przeznaczenia.

Powiadomienie o plikach cookie

Podczas pierwszej wizyty na ninie­jszej stronie inter­netowej wyświetlany jest komunikat z infor­macją o plikach cookie. Informuje on użytkownika o wykor­zy­sty­waniu plików cookie i plików web beacons.

Akcep­tując ww. komunikat, użytkownik wyraża zgodę na korzy­stanie z plików cookie i plików web beacons opisanych powyżej.

Dezaktywacja plików cookie

Poniżej mogą Państwo dezak­ty­wować pliki cookie w poszc­ze­gólnych obszarach aplikacji poprzez ustawienie rezyg­nacji z plików cookie i w ten sposób w każdej chwili wycofać zgodę. W tym celu należy kliknąć przycisk „Wyłącz” obok odpowied­niego obszaru aplikacji. Prosimy pamiętać o ustawieniu rezyg­nacji z plików cookie, jeżeli doszło do samod­zielnego usunięcia plików cookie z przeglądarki.

Pliki cookie niezbędne do funkc­jo­no­wania strony internetowej 

Niniejsza strona inter­netowa używa plików cookie dla zapew­nienia podsta­wowych funkcji strony inter­netowej, takich jak zapisy­wanie ustawień wyszu­ki­wania lub zapisy­wanie statusu logowania i danych logowania, gdy jest to konieczne.

Używane są nastę­pujące pliki cookie:

Plik Cookie CelTypData ważnościDomena
 PHPSESSID Zapisuje bieżącą sesję użytkownika, zwykle jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.SesyjneSesjailf.com
acc_cookie_consent Zapisuje prefe­rencje użytkownika dotyczące plików cookie.Trwały1 miesiącilf.com

 

Statystyki 

Google Analytics to narzędzie anali­tyczne Google, dzięki któremu interakcja użytkow­ników z ofero­wanymi zasobami jest przejr­zysta dla adminis­tra­torów stron inter­netowych oraz aplikacji. Google Analytics może wykor­zy­stywać niektóre pliki cookie do gromadzenia danych i udost­ęp­niania statystyk użytko­wania witryny, ale nie gromadzi infor­macji, które identy­fikują poszc­ze­gólnych użytkow­ników dla Google.

Plik cookie CelTypData ważnościDomena
 _gaGoogle Analytics zapisuje zanoni­mi­zowany adres IP dla każdej wizyty w domenie, a tym samym rozpoznaje powtar­zające się odwiedziny na stronie internetowej. Web beacon24 miesiąceilf.com
_gidSłuży do rozróż­niania użytkownikówTrwały24 miesiąceilf.com


 

Google Analytics

Niniejsza strona inter­netowa korzysta z systemu analizy usług sieciowych Google Analytics należącego do spółki Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie czyli plików tekstowych zapisy­wanych na kompu­terze użytkownika w celu umożli­wienia anali­zowania sposobu, korzy­stania ze strony inter­netowej przez użytkow­ników. Infor­macje generowane przez pliki cookie odnośnie korzy­stania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przeka­zywane spółce Google i przechow­ywane przez nią na serwerach w Stanach Zjedno­c­z­onych. Google będzie korzystać z tych infor­macji w celu oceny sposobu korzy­stania z witryny przez użytkownika, sporząd­zania raportów dotyc­zących ruchu na stronach dla opera­torów witryn oraz świad­czenia innych usług związ­anych z ruchem na witrynach inter­netowych oraz z korzy­staniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Google może również przeka­zywać ww. infor­macje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub jeżeli te osoby trzecie przet­warzają te infor­macje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w posia­daniu Google. Użytkownik może zrezy­gnować z rejes­tro­wania plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można korzystać z pełnej funkc­jo­nal­ności ninie­jszej strony inter­netowej. Korzystając z ninie­jszej strony inter­netowej, użytkownik wyraża zgodę na przet­warzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach opisanych powyżej.

Hello UptimeRobot