Informacje prawne

Ninie­js­za stro­na inter­neto­wa ma na celu zap­re­zen­to­wa­nie ogól­nych infor­mac­ji o spół­kach ILF i ich usłu­gach. Wyraże­nie „stro­na inter­neto­wa” oznac­za wszyst­kie treści pre­zen­to­wa­ne pod adre­sem URL www.ilf.com lub adre­sem URL opar­tym na tym adre­sie (https://www.ilf.com/.…).

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W trak­cie prze­glą­da­nia treści ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej mogą Państ­wo zostać popr­o­sze­ni o poda­nie danych osobo­wych. Udzie­le­nie infor­mac­ji w tym zak­re­sie jest dobro­wol­ne. W przy­pad­ku dobro­wol­ne­go poda­nia danych i wyraże­nia zgo­dy na ich przet­warza­nie dane te będą prz­echow­y­wa­ne zgod­nie z ninie­js­zy­mi postanowieniami.

Poda­ne przez Państ­wa dane osobo­we będą gromad­zo­ne, przet­warza­ne i wykor­zy­sty­wa­ne wyłącz­nie w zak­re­sie niez­będ­nym do indy­wi­du­al­nej obsłu­gi kli­en­ta, prze­syła­nia infor­mac­ji lub ofert, uleps­za­nia pozio­mu usług oraz do ana­li­zy ryn­ku. Zapew­nia­my, że Państ­wa dane będą trak­to­wa­ne w sposób pouf­ny, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prz­epi­sami o ochro­nie danych osobo­wych. Nie będ­zie­my hand­lo­wać ani w inny sposób wpro­wad­zać do obro­tu lub prze­ka­zy­wać osobom trze­cim Państ­wa danych osobo­wych. Wyżej wska­za­ne dane osobo­we mogą zostać udo­st­ęp­nio­ne spół­kom powią­z­anym kapi­tało­wo z ILF, a po uzys­ka­niu odręb­nej zgo­dy, rów­nież part­nerom hand­lo­wym w celu wykor­zy­sta­nia ich w wyżej wymi­e­n­io­ny sposób.

Własność intelektualna

Wszel­kie pra­wa zastrzeżo­ne. O ile nie wska­za­no inac­zej, wszel­kie zna­ki towa­rowe, wzor­ce, logo­ty­py firmowe i emble­ma­ty należące do ILF Group Hol­ding GmbH są chro­nio­ne pra­wem o zna­kach towa­rowych. Jaki­kol­wiek tekst, obra­zy, gra­fi­ki, dźwię­ki, ani­mac­je i fil­my oraz ich układ pre­zen­to­wa­ny na ninie­js­zej stro­nie inter­neto­wej są chro­nio­ne pra­wem autor­skim. W związ­ku z czym zabro­nio­ne jest pobier­a­nie, powie­la­nie lub rozpows­zech­nia­nie ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej w całości lub w części. Dopuszcz­al­ne jest powie­la­nie ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej w celu prze­glą­da­nia jej treści oraz na uży­tek pry­wat­ny. Wykor­zy­sta­nie treści ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej lub sym­bo­li należą­cych do ILF Group Hol­ding GmbH chro­nionych pra­wem w zak­re­sie ochro­ny znaków towa­rowych w sposób inny niż wska­za­no powyżej, wyma­ga uprzed­niej, pisem­nej zgo­dy ILF Group Hol­ding GmbH.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ninie­js­za stro­na inter­neto­wa spor­ząd­zo­na została z dochowa­niem należy­tej staran­ności. Jed­nakże ILF Group Hol­ding GmbH nie pono­si odpo­wied­zi­al­ności za popraw­ność zamies­zc­z­onych infor­mac­ji. Zastrz­egamy sobie pra­wo do wpro­wad­za­nia ewen­tu­al­nych zmi­an w treści. ILF Group Hol­ding GmbH nie pono­si odpo­wied­zi­al­ności za jakie­kol­wiek szko­dy pow­stałe w wyni­ku bez­poś­red­nie­go lub poś­red­nie­go wykor­zy­sta­nia lub uży­cia ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej, z wyjąt­kiem szkód wyr­ząd­zonych umyśl­nie lub w wyni­ku rażące­go zanied­ba­nia ze stro­ny ILF Group Hol­ding GmbH.

W przy­pad­ku, w któ­rym ninie­js­za stro­na inter­neto­wa odsyła do stron inter­neto­wych pro­wad­zonych przez oso­by trze­cie, ILF Group Hol­ding GmbH nie pono­si odpo­wied­zi­al­ności za zawar­tość tych stron inter­neto­wych i nie odpowia­da za jakie­kol­wiek szko­dy, któ­re mogą wyni­kać z treści tych stron. Wszel­kie adre­sy inter­neto­we zamies­zc­za­ne na ninie­js­zej stro­nie inter­neto­wej są adres­a­mi zewnę­trz­ny­mi i udo­st­ęp­nia­ne są odwied­za­ją­cym jedy­nie w celach infor­ma­cy­jnych. Nie mamy wpły­wu na treści stron inter­neto­wych, do któ­rych pro­wad­zą ww. adre­sy. Odpo­wied­zi­al­ność za te adre­sy pono­s­zą ich poszc­ze­gól­ni dostawcy.

 

Informacje o plikach cookie

Ninie­js­za stro­na inter­neto­wa wykor­zys­tu­je pli­ki coo­kie. Są to pli­ki teks­to­we o nie­wie­lkim rozmiar­ze, prz­echow­y­wa­ne przez Państ­wa prze­glą­dar­kę. Nie sta­no­wią żad­ne­go nie­bez­pie­c­zeńst­wa dla użytkowania. 

Uży­wa­my pli­ków coo­kie, aby dos­to­so­wać treści do wyma­gań użyt­kow­ni­ka. Niek­tó­re pli­ki coo­kie pozosta­ją zapi­sa­ne na Państ­wa urządze­niu do momen­tu ich usun­ięcia. Pli­ki coo­kie umoż­li­wia­ją ninie­js­zej stro­nie inter­neto­wej rozpoz­na­nie Państ­wa prze­glą­dar­ki przy nas­tęp­nej wizycie.

Na ninie­js­zej stro­nie inter­neto­wej sto­so­wa­ne są nas­tę­pu­jące rod­za­je pli­ków cookie: 

  • „Sesy­j­ne” pli­ki coo­kie: są to pli­ki tymcza­so­we, któ­re usu­wa­ne są po zam­knięciu przeglądarki. 
  • „Trwałe” pli­ki coo­kie: pozosta­ją aktyw­ne do momen­tu ich wygaś­nięcia po upły­wie okreś­lo­n­e­go cza­su lub po ręcz­nym usunięciu. 
  • „Web beacons”: są to wszel­kie gra­fi­ki wykor­zy­sty­wa­ne do rejes­trac­ji ruchów użyt­kow­ni­ka na stro­nie lub analizy.

Jeże­li nie wyraża­ją Państ­wo zgo­dy na podej­mo­wa­nie opi­s­anych powyżej działań, mogą Państ­wo dezak­ty­wo­wać pli­ki coo­kie lub skon­fi­gu­ro­wać usta­wi­e­nia prze­glą­dar­ki w taki sposób, aby infor­mo­wała o aktyw­ności pli­ków coo­kie, a użyt­kow­nik był upra­w­nio­ny do wyraża­nia zgo­dy na tę aktyw­ność. W celu uzys­ka­nia szc­ze­góło­wych infor­mac­ji doty­c­zą­cych działa­nia pli­ków coo­kie w prze­gląd­ar­ce pros­zę prze­jść do funk­c­ji pomo­cy w prze­gląd­ar­ce. Więcej infor­mac­ji na ten temat znaj­dą Państ­wo pod adre­sem https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies. Należy pamię­tać, że dezak­ty­wac­ja pli­ków coo­kie może ogra­nic­zyć funk­c­jo­nal­ność ninie­js­zej stro­ny internetowej. 

Poniżej znaj­dą Państ­wo infor­mac­je na temat uży­wanych przez nas pli­ków coo­kie, skla­sy­fi­kowanych według ich przeznaczenia.

Powiadomienie o plikach cookie

Podcz­as pierws­zej wizy­ty na ninie­js­zej stro­nie inter­neto­wej wyś­wiet­la­ny jest komu­ni­kat z infor­mac­ją o pli­kach coo­kie. Infor­mu­je on użyt­kow­ni­ka o wykor­zy­sty­wa­niu pli­ków coo­kie i pli­ków web beacons.

Akcep­tu­jąc ww. komu­ni­kat, użyt­kow­nik wyraża zgo­dę na kor­zy­sta­nie z pli­ków coo­kie i pli­ków web beacons opi­s­anych powyżej.

Dezaktywacja plików cookie

Poniżej mogą Państ­wo dezak­ty­wo­wać pli­ki coo­kie w poszc­ze­gól­nych obs­za­rach apli­ka­c­ji poprzez usta­wi­e­nie rezyg­nac­ji z pli­ków coo­kie i w ten sposób w każ­dej chwi­li wyco­fać zgo­dę. W tym celu należy kli­knąć przy­cisk „Wyłącz” obok odpo­wied­nie­go obs­za­ru apli­ka­c­ji. Pro­si­my pamię­tać o usta­wi­e­niu rezyg­nac­ji z pli­ków coo­kie, jeże­li doszło do samod­ziel­ne­go usun­ięcia pli­ków coo­kie z przeglądarki.

Pli­ki coo­kie niez­będ­ne do funk­c­jo­no­wa­nia stro­ny internetowej 

Ninie­js­za stro­na inter­neto­wa uży­wa pli­ków coo­kie dla zapew­ni­en­ia pod­sta­wo­wych funk­c­ji stro­ny inter­neto­wej, takich jak zapi­sy­wa­nie usta­wi­eń wys­zu­ki­wa­nia lub zapi­sy­wa­nie sta­tu­su logo­wa­nia i danych logo­wa­nia, gdy jest to konieczne.

Uży­wa­ne są nas­tę­pu­jące pli­ki cookie:

Plik Coo­kie CelTypData waż­nościDome­na
 PHPSESSID Zapi­su­je bieżącą ses­ję użyt­kow­ni­ka, zwyk­le jest usu­wa­ny po zam­knięciu przeglądarki.Sesy­j­neSes­jailf.com
acc_cookie_consent Zapi­su­je pre­fe­ren­c­je użyt­kow­ni­ka doty­c­zące pli­ków cookie.Trwały1 mie­siącilf.com

 

Statystyki 

Goog­le Ana­ly­tics to nar­zęd­zie ana­li­ty­cz­ne Goog­le, dzię­ki które­mu interak­c­ja użyt­kow­ni­ków z ofe­ro­wany­mi zaso­ba­mi jest prze­jr­zys­ta dla admi­nis­tra­torów stron inter­neto­wych oraz apli­ka­c­ji. Goog­le Ana­ly­tics może wykor­zy­sty­wać niek­tó­re pli­ki coo­kie do gromadze­nia danych i udo­st­ęp­nia­nia sta­ty­styk użyt­ko­wa­nia witry­ny, ale nie gromad­zi infor­mac­ji, któ­re iden­ty­fi­ku­ją poszc­ze­gól­nych użyt­kow­ni­ków dla Google.

Plik coo­kie CelTypData waż­nościDome­na
 _gaGoog­le Ana­ly­tics zapi­su­je zanoni­mi­zowa­ny adres IP dla każ­dej wizy­ty w dome­nie, a tym samym rozpoz­na­je powtar­za­jące się odwied­zi­ny na stro­nie internetowej. Web beacon24 mie­siąceilf.com
_gidSłuży do rozróż­nia­nia użytkownikówTrwały24 mie­siąceilf.com


 

Google Analytics

Ninie­js­za stro­na inter­neto­wa kor­zys­ta z sys­temu ana­li­zy usług sie­cio­wych Goog­le Ana­ly­tics należące­go do spół­ki Goog­le Inc. („Goog­le”). Goog­le Ana­ly­tics uży­wa pli­ków coo­kie czy­li pli­ków teks­to­wych zapi­sy­wanych na kom­pu­ter­ze użyt­kow­ni­ka w celu umoż­li­wie­nia ana­li­zowa­nia sposo­bu, kor­zy­sta­nia ze stro­ny inter­neto­wej przez użyt­kow­ni­ków. Infor­mac­je genero­wa­ne przez pli­ki coo­kie odnoś­nie kor­zy­sta­nia z witry­ny przez użyt­kow­ni­ka (włącz­nie z jego adre­sem IP) będą prze­ka­zy­wa­ne spółce Goog­le i prz­echow­y­wa­ne przez nią na ser­wer­ach w Sta­nach Zjed­no­c­z­onych. Goog­le będ­zie kor­zystać z tych infor­mac­ji w celu oce­ny sposo­bu kor­zy­sta­nia z witry­ny przez użyt­kow­ni­ka, spor­ząd­za­nia rapor­tów doty­c­zą­cych ruchu na stro­nach dla ope­ra­torów witryn oraz świad­cze­nia innych usług zwią­z­anych z ruchem na witry­nach inter­neto­wych oraz z kor­zy­sta­niem z Inter­netu na rze­cz ope­ra­to­ra witry­ny. Goog­le może rów­nież prze­ka­zy­wać ww. infor­mac­je osobom trze­cim, jeże­li jest to wyma­ga­ne prz­epi­sami pra­wa lub jeże­li te oso­by trze­cie przet­warza­ją te infor­mac­je w imi­e­niu Goog­le. Goog­le nie łąc­zy adre­su IP użyt­kow­ni­ka z żad­ny­mi inny­mi dany­mi będą­cy­mi w posia­da­niu Goog­le. Użyt­kow­nik może zre­zy­gno­wać z reje­s­tro­wa­nia pli­ków coo­kie, zmi­e­nia­jąc usta­wi­e­nia w swo­jej prze­gląd­ar­ce. Należy jed­nak pamię­tać, że w takim przy­pad­ku nie będ­zie moż­na kor­zystać z peł­nej funk­c­jo­nal­ności ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej. Kor­zysta­jąc z ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej, użyt­kow­nik wyraża zgo­dę na przet­warza­nie swoich danych przez Goog­le w sposób i w celach opi­s­anych powyżej.

Hello UptimeRobot