Misja i Wartości

pic_better_life_header_final

Wizja

Naszą pasją jest popra­wianie jakości życia na całym świecie.

To napędza nas do pracy i upewnia, że to co robimy jest ważne.

pic_core_values_practices

Wartości

W ILF wszyscy są traktowani z szacunkiem – bez względu na ich pozycję, pochodzenie, wyznanie czy płeć.

Szczerość jest dla nas kluczowa we wszystkich relacjach biznesowych.

Wszyscy pracownicy mają silne poczucie odpowied­zi­al­ności za powierzone im zadania. Rozumiemy, że dotrzy­manie terminów oraz najwyższa jakość usług są bardzo ważne. Dzięki temu możemy budować trwałe relacje biznesowe.

W ILF każdą osobę traktujemy uczciwie. Jest to również jedna
z głównych wartości jakimi kierujemy się przy podej­mo­waniu decyzji.

Przekonania

pic_diversity

Należymy do czołówki między­na­r­odowych firm inżynier­skich pod względem kompe­tencji techno­lo­gicznych oraz jakości prac projek­t­owych. Dążymy do stałego umacniania wiodącej pozycji na rynku we wszystkich obszarach naszej działal­ności poprzez:

  • kompleksowe podejście do rozwią­zy­wanych zagadnień,
  • wysoki poziom innowa­cy­j­ności i kreatywności,
  • ciągłe dosko­na­lenie,
  • silną motywację i zaangażowanie,
  • staranność i ukierun­ko­wanie na sukces,
  • programy rozwojowe dla pracowników,
  • zarząd­zanie wiedzą oraz rozwój kompetencji.

Dzięki ścisłej współ­pracy ze specja­listami Grupy ILF z całego świata i wykor­zy­staniu między­na­r­odowego know-how, świad­czone przez nas usługi są zgodne z najlepszymi między­na­r­odowymi praktykami inżynier­skimi. Odległość, różne strefy czasowe czy różnice kulturowe nie stanowią dla nas przeszkody.

Wysoko wykwa­li­fi­kowana i zmoty­wowana załoga, skupiająca specja­listów z różnych dziedzin, to nasz najważ­niejszy potencjał. Łączy nas wspólna pasja do rozwią­zy­wania problemów. Dostrz­egamy wyzwania tam, gdzie inni zauważają jedynie bariery techniczne bądź organizacyjne.

Wszystkich pracow­ników darzymy zaufaniem i szacunkiem oraz traktujemy uczciwie nieza­leżnie od stano­wiska, pochodzenia, wyznania czy płci. Prowadzimy długo­falową politykę zatrud­nienia
i dbamy, aby każdy pracownik czuł się ambasa­dorem ILF.

Jesteśmy nieza­leżną firmą inżynierską i doradczą, której udziały są wyłącznie własnością prywatną.

Nasze działania są oparte na czysto obiek­tywnej ocenie. Dzięki pełnej nieza­leż­ności możemy służyć wyłącznie interesom naszych Klientów.

Do naszych priory­tetów należą: bezpie­c­zeństwo, promocja zdrowia oraz ochrona środowiska.

Przestrz­egamy wszystkich aktualnie istnie­jących przepisów prawa i regulacji.

Jesteśmy świadomi wpływu naszej działal­ności na społec­zeństwo i środo­wisko, dlatego działamy odpowied­zi­alnie i etycznie, przyc­zy­niając się do kształ­to­wania odpowiednich warunków dla zrówno­ważonego rozwoju.

pic_sustainability
Downloads
thumbnail of PG1101_3 The ILF Group mission statement

The ILF-Group mission statement

Hello UptimeRobot