Misja i Wartości

pic_better_life_header_final

Wizja

Nas­zą pas­ją jest popra­wia­nie jakości życia na całym świecie.

To napęd­za nas do pra­cy i upew­nia, że to co robi­my jest ważne.

pic_core_values_practices

Wartości

W ILF wszys­cy są trak­to­wa­ni z sza­cun­kiem – bez wzglę­du na ich pozy­c­ję, poch­odze­nie, wyz­na­nie czy płeć.

Szc­zerość jest dla nas kluc­zowa we wszyst­kich relac­jach biznesowych.

Wszys­cy pra­cow­ni­cy mają sil­ne poc­zu­cie odpo­wied­zi­al­ności za powier­zo­ne im zada­nia. Rozu­mie­my, że dotrzy­ma­nie ter­minów oraz naj­wyżs­za jakość usług są bard­zo waż­ne. Dzię­ki temu może­my budo­wać trwałe relac­je biznesowe.

W ILF każ­dą osobę trak­tu­je­my ucz­ci­wie. Jest to rów­nież jed­na
z głównych war­tości jaki­mi kie­ru­je­my się przy podej­mo­wa­niu decyzji.

Przekonania

pic_diversity

Należymy do czołów­ki międ­zy­na­r­odo­wych firm inży­nier­s­kich pod wzglę­dem kom­pe­ten­c­ji tech­no­lo­gicz­nych oraz jakości prac pro­jek­t­owych. Dążymy do stałe­go umac­nia­nia wiodącej pozy­c­ji na ryn­ku we wszyst­kich obs­za­rach nas­zej działal­ności poprzez:

  • kom­plek­sowe pode­jście do rozwią­zy­wanych zagadnień,
  • wys­o­ki pozi­om inno­wa­cy­j­ności i kreatywności,
  • cią­głe doskonalenie,
  • silną moty­wac­ję i zaangażowanie,
  • staran­ność i ukie­run­ko­wa­nie na sukces,
  • pro­gra­my roz­wo­jo­we dla pracowników,
  • zar­ząd­za­nie wied­zą oraz rozwój kompetencji.

Dzię­ki ścis­łej współ­pra­cy ze spec­ja­list­ami Gru­py ILF z całe­go świa­ta i wykor­zy­sta­niu międ­zy­na­r­odo­we­go know-how, świad­c­zo­ne przez nas usłu­gi są zgod­ne z najleps­zy­mi międ­zy­na­r­odo­wy­mi prak­ty­ka­mi inży­nier­s­ki­mi. Odle­głość, róż­ne strefy cza­so­we czy róż­ni­ce kul­tur­o­we nie sta­no­wią dla nas przeszkody.

Wys­o­ko wyk­wa­li­fi­kowa­na i zmo­ty­wo­wa­na zało­ga, sku­pia­ją­ca spec­ja­lis­tów z różnych dzied­zin, to nasz naj­waż­nie­js­zy poten­c­jał. Łąc­zy nas wspól­na pas­ja do rozwią­zy­wa­nia pro­ble­mów. Dostrz­egamy wyzwa­nia tam, gdzie inni zau­waża­ją jedy­nie barie­ry tech­nicz­ne bądź organizacyjne.

Wszyst­kich pra­cow­ni­ków dar­zymy zaufa­niem i sza­cun­kiem oraz trak­tu­je­my ucz­ci­wie nie­za­leż­nie od sta­no­wis­ka, poch­odze­nia, wyz­na­nia czy płci. Pro­wad­zi­my długo­fa­lo­wą poli­ty­kę zatrud­nien­ia
i dba­my, aby każ­dy pra­cow­nik czuł się amba­sa­do­rem ILF.

Jes­teś­my nie­za­leżną fir­mą inży­nier­s­ką i dorad­c­zą, któ­rej udziały są wyłącz­nie włas­nością prywatną.

Nasze działa­nia są opar­te na czys­to obiek­tyw­nej oce­nie. Dzię­ki peł­nej nie­za­leż­ności może­my służyć wyłącz­nie inte­re­som nas­zych Klientów.

Do nas­zych prio­ry­te­tów należą: bez­pie­c­zeńst­wo, pro­moc­ja zdro­wia oraz ochro­na środowiska.

Prze­strz­egamy wszyst­kich aktu­al­nie ist­nie­ją­cych prz­episów pra­wa i regulacji.

Jes­teś­my świa­do­mi wpły­wu nas­zej działal­ności na społec­zeńst­wo i śro­do­wis­ko, dla­te­go działa­my odpo­wied­zi­al­nie i ety­cz­nie, przy­c­zy­nia­jąc się do ksz­tał­to­wa­nia odpo­wied­nich warun­ków dla zrów­no­ważo­n­e­go rozwoju.

pic_sustainability
Downloads
thumbnail of PG1101_3 The ILF Group mission statement

The ILF Group mission statement

Hello UptimeRobot