O Grupie ILF

pic_about

O GRUPIE ILF

ILF Polska należy do ILF Consulting Engineers – między­na­r­odowej, w 100% nieza­leżnej, całko­wicie prywatnej grupy firm projektowo-dorad­czych, świad­c­zących kompleksowe usługi na rzecz kluczowych przedsięwzięć przemys­łowych i infra­struk­tu­ralnych
w skali światowej.

Grupa ILF posiada ponad 45 biur na 5 konty­nentach,
a między­na­r­odowy zespół ILF liczy obecnie ponad 2 500 specja­listów różnych dziedzin, dzięki czemu jesteśmy obecni na rynkach lokalnych. Bliska współ­praca w ramach Grupy ILF pozwala nam korzystać z między­na­r­odowego doświadczenia.

Połączenie obecności na rynkach lokalnych oraz między­na­r­odowego doświad­czenia pozwala nam spełnić wymagania nawet najbardziej wymaga­jących klientów.
Firma jest własnością prywatną i jest całko­wicie nieza­leżna. Nie mamy żadnych powiązań z produ­centami, dostawcami czy insty­tucjami finansowymi.

 

55+ lat doświad­czenia

9 500+ projektów

2 500+ pracow­ników

150+ krajów

45+ biur

4 obszary działal­ności

ILF wspiera klientów w 4 obszarach swojej działal­ności: energetyka
i ochrona klimatu, woda i środo­wisko, transport i przestrzeń miejska oraz ropa, gaz i przemysł poprzez:

  • analizę potrzeb oraz doradztwo,
  • kompleksowe opraco­wy­wanie oraz optyma­li­zację zrówno­waż­onych rozwiązań projektowych,
  • dostar­c­zanie nieza­wodnych rozwiązań najwyższej jakości,
  • bliską, bezpoś­rednią współ­pracę zarówno z klientem jak i innymi interesa­ri­uszami zaangażo­wanymi w projekt,
  • integrację wszystkich interesariuszy,
  • korzy­stanie z między­na­r­odowego doświad­czenia ILF oraz obecności na rynkach lokalnych,
  • utrzy­manie ILF jako nieza­leżnej własności prywatnej.

Sukces naszych klientów jest naszym sukcesem, dlatego z pełnym zaangażo­waniem wspieramy ich w drodze do reali­zacji założ­onych celów.

pic_about_klae_blae
Klaus Lässer i Bernhard Lässer, członkowie Zarządu Grupy ILF
Downloads
thumbnail of brochure_ILF_Group_13-03-19

Brochure ILF Group

Hello UptimeRobot