O Grupie ILF

pic_about

O GRUPIE ILF

ILF Pol­s­ka należy do ILF Con­sul­ting Engi­neers – międ­zy­na­r­odo­wej, w 100% nie­za­leż­nej, cał­ko­wi­cie pry­wat­nej gru­py firm pro­jek­t­owo-dorad­c­zych, świad­c­zą­cych kom­plek­sowe usłu­gi na rze­cz kluc­zowych przedsięw­zięć prze­mys­ło­wych i infra­struk­tu­ral­nych
w ska­li światowej.

Gru­pa ILF posia­da ponad 40 biur na 5 kon­ty­nen­tach,
a międ­zy­na­r­odo­wy zes­pół ILF lic­zy obec­nie ponad 2 500 spec­ja­lis­tów różnych dzied­zin, dzię­ki cze­mu jes­teś­my obec­ni na rynkach lokal­nych. Blis­ka współ­pra­ca w ramach Gru­py ILF poz­wa­la nam kor­zystać z międ­zy­na­r­odo­we­go doświadczenia.

Połącze­nie obec­ności na rynkach lokal­nych oraz międ­zy­na­r­odo­we­go doś­wiad­cze­nia poz­wa­la nam speł­nić wyma­ga­nia nawet naj­bard­ziej wyma­ga­ją­cych kli­en­tów.
Fir­ma jest włas­nością pry­wat­ną i jest cał­ko­wi­cie nie­za­leż­na. Nie mamy żad­nych powią­zań z pro­du­cen­ta­mi, dost­aw­ca­mi czy ins­ty­tuc­ja­mi finansowymi.

 

50+ lat doś­wiad­cze­nia

8 000+ pro­jek­tów

2 500+ pra­cow­ni­ków

150+ kra­jów

40+ biur

4 obs­za­ry działalności

ILF wspie­ra kli­en­tów w 4 obs­za­rach swo­jej działal­ności: ener­ge­ty­ka
i ochro­na kli­ma­tu, woda i śro­do­wis­ko, trans­port i prze­strzeń mie­js­ka oraz ropa, gaz i prze­mysł poprzez:

  • ana­li­zę potrzeb oraz doradztwo,
  • kom­plek­sowe opra­co­wy­wa­nie oraz opty­ma­li­za­c­ję zrów­no­waż­onych rozwią­zań projektowych,
  • dost­ar­c­za­nie nie­za­wod­nych rozwią­zań naj­wyżs­zej jakości,
  • blis­ką, bez­poś­red­nią współ­pracę zarów­no z kli­en­tem jak i inny­mi inte­resa­ri­us­za­mi zaan­gażo­wany­mi w projekt,
  • inte­grac­ję wszyst­kich interesariuszy,
  • kor­zy­sta­nie z międ­zy­na­r­odo­we­go doś­wiad­cze­nia ILF oraz obec­ności na rynkach lokalnych,
  • utrzy­ma­nie ILF jako nie­za­leż­nej włas­ności prywatnej.

Suk­ces nas­zych kli­en­tów jest nas­zym suk­ce­sem, dla­te­go z pełnym zaan­gażo­wa­niem wspier­a­my ich w drod­ze do rea­li­za­c­ji założ­onych celów.

pic_about_klae_blae
Klaus Lässer i Bernhard Lässer, członkowie Zarządu Grupy ILF
Downloads
thumbnail of brochure_ILF_Group_13-03-19

ILF Group (EN)

Hello UptimeRobot