O ILF Polska

zdjęcie biuro

O ILF Polska

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka jest jed­ną z wiodą­cych inży­nier­s­kich firm pro­jek­t­owo-dorad­c­zych, któ­ra świad­c­zy kom­plek­sowe usłu­gi
w obs­za­rach:

Łąc­ząc boga­te doś­wiad­cze­nie ze spec­ja­lis­ty­cz­ną wied­zą tech­nicz­ną i mene­dżer­s­ką, z suk­ce­sem świad­c­zymy usłu­gi pro­jek­t­owe, dorad­c­ze oraz zar­ząd­za­nia i nadzo­ru nad rea­li­za­c­ją inwestycji.

Dzię­ki międ­zy­na­r­odo­we­mu know-how i kom­pet­ent­ne­mu zes­poło­wi, już od ponad 20 lat umie­jęt­nie sta­wia­my czoła nawet naj­bard­ziej złoż­onym inter­dys­cy­pli­nar­nym zada­ni­om, służąc wspar­ciem
w trak­cie całe­go cyklu rea­li­za­c­ji przedsięw­zięcia i łąc­ząc kom­pe­ten­c­je tech­nicz­ne wie­lu dziedzin.

Mamy w swo­im port­fo­lio ponad 350 pro­jek­tów z różnych branż
w Euro­pie, obu Ame­ry­kach, Afryce oraz Azji.

Kli­en­ta­mi fir­my są inwest­or­zy kra­jo­wi i zagra­nicz­ni, zarów­no
z sek­to­ra publi­cz­ne­go, jak i prywatnego.

Należymy do Gru­py ILF – ogól­noś­wia­to­wej fir­my inży­nier­skiej
z ponad 50-let­nim doś­wiad­cze­niem na ryn­ku międ­zy­na­r­odo­wym, sku­pia­jącej ponad 40 oddziałów na pięciu kontynentach.

20+ lat doś­wiad­cze­nia

350+ pro­jek­tów

450+ pra­cow­ni­ków

100+ zado­wo­l­onych klientów

4 branże

A.Dercz_582x420
Andrzej Dercz, Prezes Zarządu ILF Polska
Hello UptimeRobot