Systemy Zarządzania

pic_about

Zintegrowane Systemy Zarządzania

ILF działa w opar­ciu o Zin­te­gro­wa­ny Sys­tem Zar­ząd­za­nia (Inte­gra­ted Manage­ment Sys­tem – IMS), któ­ry okreś­la aspek­ty orga­ni­za­cy­j­ne oraz prze­bieg pro­cesów w nas­zej fir­mie. IMS obo­wią­zu­je we wszyst­kich biurach ILF łąc­ząc w sobie trzy pod­sta­wo­we obs­za­ry: Zar­ząd­za­nie Jakością, Zar­ząd­za­nie Ochroną Zdro­wia
i Bez­pie­c­zeńst­wa oraz Zar­ząd­za­nie Śro­do­wis­kowe. W skład Sys­temu IMS wchod­zą także Sys­tem Ety­ki Biz­ne­so­wej oraz Sys­tem Zar­ząd­za­nia Wiedzą.

INTEGRATED-Management-System-Grafik-1

IMS zawi­e­ra pro­ce­sy, któ­re opi­su­ją nasz stan­dar­do­we prak­ty­ki , dzię­ki cze­mu jest  instru­men­tem zar­ząd­za­nia zarów­no dla Gru­py ILF jak i jej poszc­ze­gól­nych spółek. IMS zapew­nia speł­nien­ie przez spół­ki Gru­py ILF wyma­gań międ­zy­na­r­odo­wych norm ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 w naj­nows­zych wydaniach.

IMS jest wspier­any przez Sys­tem Zar­ząd­za­nia Pro­jek­tem (Pro­ject Manage­ment Sys­tem – PMS), któ­ry defi­ni­uje meto­dy­cz­ne pode­jście do zar­ząd­za­nia naj­więks­zy­mi pro­jekt­a­mi w opar­ciu o najlepsze prak­ty­ki inżynierskie.

Sys­te­my zar­ząd­za­nia wykor­zys­tu­je­my prze­de wszystkim jako nar­zęd­zie codzi­en­nej pra­cy. Stan­da­ry­za­c­ja pro­cesów, struk­tur i wykor­zy­sty­wanych okreś­leń upra­szc­za i pro­mu­je współ­pracę przy pro­jekt­ach międ­zy pra­cow­ni­ka­mi z różnych działów i spółek Gru­py ILF. Co więcej, meto­dy­cz­ne pode­jście wspie­ra odpo­wied­nią świa­do­mość i moż­li­wość zmi­ni­ma­li­zowa­nia ryzy­ka, jed­no­c­ześ­nie zapew­nia­jąc stały, wys­o­ki pozi­om świad­c­z­onych usług.

Nasze sys­te­my zar­ząd­za­nia są regu­lar­nie uak­tu­al­nia­ne
i udos­ko­nala­ne.

Hello UptimeRobot