Systemy Zarządzania

pic_about

Zintegrowane Systemy Zarządzania

ILF działa w oparciu o Zinte­growany System Zarząd­zania (Integrated Management System – IMS), który określa aspekty organi­za­cyjne oraz przebieg procesów w naszej firmie. IMS obowiązuje we wszystkich biurach ILF łącząc w sobie trzy podstawowe obszary: Zarząd­zanie Jakością, Zarząd­zanie Ochroną Zdrowia
i Bezpie­c­zeństwa oraz Zarząd­zanie Środo­wiskowe. W skład Systemu IMS wchodzą także System Etyki Bizne­sowej oraz System Zarząd­zania Wiedzą.

INTEGRATED-Management-System-Grafik-1

IMS zawiera procesy, które opisują nasz standardowe praktyki , dzięki czemu jest  instru­mentem zarząd­zania zarówno dla Grupy ILF jak i jej poszc­ze­gólnych spółek. IMS zapewnia spełnienie przez spółki Grupy ILF wymagań między­na­r­odowych norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 w najnowszych wydaniach.

IMS jest wspierany przez System Zarząd­zania Projektem (Project Management System – PMS), który definiuje metodyczne podejście do zarząd­zania największymi projektami w oparciu o najlepsze praktyki inżynierskie.

Systemy zarząd­zania wykor­zys­tujemy przede wszystkim jako narzędzie codzi­ennej pracy. Standa­ry­zacja procesów, struktur i wykor­zy­sty­wanych określeń upraszcza i promuje współ­pracę przy projektach między pracow­nikami z różnych działów i spółek Grupy ILF. Co więcej, metodyczne podejście wspiera odpowiednią świadomość i możliwość zmini­ma­li­zowania ryzyka, jedno­c­ześnie zapew­niając stały, wysoki poziom świad­c­z­onych usług.

Nasze systemy zarząd­zania są regularnie uaktu­al­niane
i udosko­nalane.

Hello UptimeRobot