Bezpieczeństwo, Higiena pracy oraz Ochrona Środowiska

pic_hse_header

Bezpieczeństwo, Higiena pracy oraz Ochrona Środowiska (HSSE — Health, Safety, Security, Environment)

Ochro­na śro­do­wis­ka, zdro­wie i bez­pie­c­zeńst­wo pra­cow­ni­ków ILF oraz osób trze­cich są nas­zym abso­lut­nym priorytetem.

HSSE jest inte­gralną częścią Zin­te­gro­wa­n­e­go Sys­temu Zar­ząd­za­nia (IMS), któ­ry jest fun­da­men­tem działań ILF.

Sys­tem speł­nia wyma­ga­nia międ­zy­na­r­odo­wych norm ISO45001 oraz ISO 14001 w naj­nows­zych wydaniach.

pic_hse
Downloads
thumbnail of PG1104_1 HSSE policy of the ILF Group

HSSE policy of the ILF Group

Downloads
thumbnail of PG1105_1 Sustainability Policy of the ILF Group

Sustainability Policy ILF-Group

Hello UptimeRobot