Etyka Biznesowa

pic_compliance_header

Etyka Biznesowa

Aby zapew­nić zgod­ność pro­jek­tów z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, Gru­pa ILF wdrożyła Sys­tem Zar­ząd­za­nia Zgod­nością (Com­pli­an­ce Manage­ment Sys­tem – CMS), któ­ry jest dos­to­so­wa­ny do poszc­ze­gól­nych rynków.

Poza kon­tro­lo­wa­niem odpo­wied­nich prz­episów pra­wa oraz aspek­tów orga­ni­za­cy­jnych, koor­dy­na­tor­zy zar­ząd­za­nia zgod­nością regu­lar­nie sprawd­za­ją też efek­tyw­ność systemów.

pic_compliance
Downloads
thumbnail of PG1102_3 Code of conduct

Code of conduct of the ILF Group

Hello UptimeRobot