System Zarządzania Zgodnością

pic_compliance_header

System Zarządzania Zgodnością

Aby zapewnić przestrz­eganie obowią­zu­jących przepisów i wytycznych, Grupa ILF wdrożyła System Zarząd­zania Zgodnością (Compliance Management System – CMS), który jest dosto­sowany do otoczenia rynkowego.

Oprócz sprawd­zania odpowiednich przepisów i środków organi­za­cy­jnych, odpowiedni menedże­rowie ds. zgodności regularnie kontrolują efektywność tych systemów.

Centralny kontakt w sprawie zgłas­zania nieprawidłowości 

System CMS Grupy ILF zawiera zorga­ni­zowany system zgłas­zania niepra­wi­dło­wości. Umożliwia on pracow­nikom ILF, partnerom bizne­sowym i innym podmiotom zewnę­trznym zgłas­zanie wszelkich zauważ­onych niepra­wi­dło­wości lub niewłaściwego postę­powania poprzez kontakt z compliance@ilf.com.

Ponieważ ILF jest w pełni zobowiązana do ochrony prywat­ności wszelkich takich infor­macji oraz do zachowania anoni­mo­wości osób zgłas­za­jących niepra­wi­dło­wości, ujawnione infor­macje o niepra­wi­dło­wościach, jak również tożsamość osób zgłas­za­jących niepra­wi­dło­wości, będą traktowane jako ściśle poufne, w pełnej zgodności z Dyrektywą UE 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów.

Spółki Grupy ILF nie pozwolą na podjęcie jakich­kolwiek działań przeciwko osobom, które zgłosiły naruszenie za pośred­nictwem systemu zgłas­zania nieprawidłowości.

pic_compliance
Downloads
thumbnail of PG1102_3 Code of conduct

PG1102_4-Code-of-conduct

Hello UptimeRobot