Zarządzanie Jakością

pic_QM_header

Zarządzanie Jakością

ILF dąży do zdo­by­cia pozy­c­ji lide­ra na ryn­ku we wszyst­kich obs­za­rach biz­ne­so­wych swo­jej działal­ności, dla­te­go dbałość
o jakość uzna­jemy za priorytet.

Sys­tem Zar­ząd­za­nia Jakością, sta­no­wi cześć Zin­te­gro­wa­n­e­go Sys­temu Zar­ząd­za­nia (IMS) zapew­nia­jąc stały i niez­mi­en­nie wys­o­ki pozi­om usług oraz ich niezawodność.

IMS jest sta­le aktua­li­zowa­ny, aby dos­ko­na­lić nasz sposób działa­nia
i spro­stać naj­wyżs­zym ocze­ki­wa­ni­om Kli­en­tów. Sys­tem speł­nia wyma­ga­nia międ­zy­na­r­odo­wej nor­my ISO 9001 w naj­nows­zym wydaniu.

INTEGRATED-Management-System-Grafik-1-1
Downloads
thumbnail of PG1103_0 Quality policy of the ILF Group

Quality policy of the ILF Group

Hello UptimeRobot