Zarządzanie Projektem

pic_pm_header2

Zarządzanie Projektem

W dąże­niu do osią­g­nięcia inży­nier­skiej dos­ko­nałości, ILF stworzył swój włas­ny sys­tem zar­ząd­za­nia pro­jek­tem (PMS – PMC). Sys­tem PMS-PMC to usys­te­ma­ty­zowa­ne pode­jście do zar­ząd­za­nia pro­jek­tem, bazu­jące na najleps­zych prak­ty­kach inży­nier­s­kich. Sto­suje­my  go przy dużych pro­jekt­ach inwes­ty­cy­jnych, o ile kli­ent nie woli zas­to­so­wać włas­ne­go sys­temu zarządzania.

PMS-PMC może zostać dos­to­so­wa­ny do potrzeb kli­en­tów ILF, twor­ząc pod­sta­wę do sku­tecz­nej rea­li­za­c­ji pro­jek­tu. Jest opar­ty o ramy opu­bli­ko­wa­ne przez Pro­ject Manage­ment Insti­tu­te (PMI) i może być adap­towa­ny zgod­nie ze zmi­e­nia­ją­cy­mi się wymaganiami.

pic_pm_grafik
Downloads
thumbnail of XX0351-ILF-PMC-GEN-BRO-0001-Rev-5-PMS-PMC Brochure

PMS-PMC-Brochure_EN

Hello UptimeRobot