Zarządzanie Projektem

pic_pm_header2

Zarządzanie Projektem

W dążeniu do osiąg­nięcia inżynier­skiej dosko­nałości, ILF stworzył swój własny system zarząd­zania projektem (PMS – PMC). System PMS-PMC to usyste­ma­ty­zowane podejście do zarząd­zania projektem, bazujące na najlepszych praktykach inżynier­skich. Stosujemy  go przy dużych projektach inwes­ty­cy­jnych, o ile klient nie woli zasto­sować własnego systemu zarządzania.

PMS-PMC może zostać dosto­sowany do potrzeb klientów ILF, tworząc podstawę do skutecznej reali­zacji projektu. Jest oparty o ramy opubli­kowane przez Project Management Institute (PMI) i może być adaptowany zgodnie ze zmienia­jącymi się wymaganiami.

pic_pm_grafik
Downloads
thumbnail of PMS-PMC-Brochure_EN

PMS-PMC Brochure (EN)

Hello UptimeRobot