Zarządzanie Wiedzą

pic_knowledge_header

Zarządzanie Wiedzą

Funda­mentem naszej działal­ności są kompe­tencje techniczne. Każdy z obszarów działania ILF znajduje się pod opieką odpowied­zi­alnego i wysoko wykwa­li­fi­kowanego kierownika, którego zadaniem jest nieus­tanne poszer­zanie kompe­tencji ILF, tworzenie dokumen­tacji i dystry­buo­wanie jej w całej grupie ILF. Koordy­na­torzy zarząd­zania kompe­ten­cjami (Compe­tence Officers) wspierają zespoły projektowe przy opraco­wy­waniu rozwiązań dla szcze­gólnie wymaga­jących projektów, stano­wiących wyzwania inżynierskie w danej dziedzinie.

Aby ułatwić dostęp do ogromnych zasobów wiedzy Grupy ILF stworzy­liśmy ILF Knowledge Portal, który jest dostępny dla wszystkich pracow­ników i zawiera obszerne zbiory wewnę­trznych
i zewnę­trznych dokumentów.

Dbamy o rozwój pracow­ników, umożli­wiając im udział
w indywi­du­alnie dobranych kursach szkole­niowych oraz programach rozwo­jowych organi­zowanych przez Akademię ILF.

Etyka Biznesowa

Aby zapewnić zgodność projektów z obowią­zu­jącym prawem, Grupa ILF wdrożyła System Zarząd­zania Zgodnością (Compliance Management System – CMS), który jest dosto­sowany do poszc­ze­gólnych rynków.

Poza kontro­lo­waniem odpowiednich przepisów prawa oraz aspektów organi­za­cy­jnych, koordy­na­torzy zarząd­zania zgodnością regularnie sprawdzają też efektywność systemów.

Hello UptimeRobot