Zarządzanie Wiedzą

pic_knowledge_header

Zarządzanie Wiedzą

Fun­da­men­tem nas­zej działal­ności są kom­pe­ten­c­je tech­nicz­ne. Każ­dy z obs­zarów działa­nia ILF znaj­du­je się pod opie­ką odpo­wied­zi­al­ne­go i wys­o­ko wyk­wa­li­fi­kowa­n­e­go kie­row­ni­ka, któ­re­go zada­niem jest nieus­tan­ne poszer­za­nie kom­pe­ten­c­ji ILF, twor­ze­nie doku­men­ta­c­ji i dys­try­buo­wa­nie jej w całej gru­pie ILF. Koor­dy­na­tor­zy zar­ząd­za­nia kom­pe­ten­c­ja­mi (Com­pe­tence Offi­cers) wspier­ają zes­poły pro­jek­t­owe przy opra­co­wy­wa­niu rozwią­zań dla szc­ze­gól­nie wyma­ga­ją­cych pro­jek­tów, sta­no­wią­cych wyzwa­nia inży­nier­skie w danej dziedzinie.

Aby ułat­wić dost­ęp do ogrom­nych zas­obów wied­zy Gru­py ILF stworzy­liś­my ILF Know­ledge Por­tal, któ­ry jest dost­ęp­ny dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków i zawi­e­ra obs­zer­ne zbio­ry wewnę­trz­nych
i zewnę­trz­nych dokumentów.

Dba­my o rozwój pra­cow­ni­ków, umoż­li­wia­jąc im udział
w indy­wi­du­al­nie dobranych kur­sach szko­le­nio­wych oraz pro­gra­mach roz­wo­jo­wych orga­ni­zowanych przez Aka­de­mię ILF.

Etyka Biznesowa

Aby zapew­nić zgod­ność pro­jek­tów z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, Gru­pa ILF wdrożyła Sys­tem Zar­ząd­za­nia Zgod­nością (Com­pli­an­ce Manage­ment Sys­tem – CMS), któ­ry jest dos­to­so­wa­ny do poszc­ze­gól­nych rynków.

Poza kon­tro­lo­wa­niem odpo­wied­nich prz­episów pra­wa oraz aspek­tów orga­ni­za­cy­jnych, koor­dy­na­tor­zy zar­ząd­za­nia zgod­nością regu­lar­nie sprawd­za­ją też efek­tyw­ność systemów.

Hello UptimeRobot