Imprint

collage_HGF_rev3_2018-1

Imprint

Infor­mac­ja doty­c­zą­ca odpowiedzialności:

ILF dokła­da wszel­kiej staran­ności w celu zapew­ni­en­ia popraw­ności infor­mac­ji oraz danych zawar­tych na ninie­js­zej stro­nie inter­neto­wej. Jed­nakże treści zamies­zc­z­onych na ninie­js­zej stro­nie inter­neto­wej nie należy trak­to­wać jako gwa­ran­c­ji, zarów­no wyrażo­nej lub doro­zumia­nej, w zak­re­sie pro­duk­tów lub usług wska­zanych na ninie­js­zej stro­nie inter­neto­wej. Powyższe doty­c­zy rów­nież wszel­kich stron inter­neto­wych, do któ­rych dost­ęp jest moż­li­wy za poś­red­nict­wem ninie­js­zej stro­ny internetowej.

ILF nie pono­si odpo­wied­zi­al­ności za treści umies­zc­za­ne na stro­nach inter­neto­wych, do któ­rych dost­ęp jest moż­li­wy za poś­red­nict­wem ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej. ILF zastrz­e­ga sobie pra­wo do mody­fi­kowa­nia lub udos­ko­na­la­nia infor­mac­ji lub danych zawar­tych na ninie­js­zej stro­nie inter­neto­wej w dowol­nym momen­cie bez uprzed­nie­go infor­mo­wa­nia o takim fakcie.

Poszc­ze­gól­ne spół­ki ILF są nie­za­leżny­mi pod­mio­ta­mi i nie pono­s­zą odpo­wied­zi­al­ności za działa­nie lub za zanie­cha­nie innych spółek ILF.

Ochro­na danych osobo­wych:
Klau­zu­la infor­ma­cy­j­na o przet­warza­niu danych osobo­wych w związ­ku z art. 13 i 14 Rozpor­ządze­nia Par­la­men­tu Euro­pe­js­kie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizy­cz­nych w związ­ku z przet­warza­niem danych osobo­wych i w spra­wie swo­bo­d­ne­go przepły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE jest dost­ęp­na pod kli­knięciu w link.

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
ul. Osmańs­ka 12
02–823 Wars­za­wa
tel. +48 22 430 26 00, faks +48 22 430 26 01

Sąd Rejo­no­wy dla m.st. Wars­za­wy, KRS 0000035851, NIP 526–22-45–076
Kapi­tał zakła­do­wy 1 000 000 PLN

Hello UptimeRobot