Imprint

collage_HGF_rev3_2018-1

Imprint

Infor­macja dotycząca odpowiedzialności:

ILF dokłada wszelkiej staran­ności w celu zapew­nienia popraw­ności infor­macji oraz danych zawartych na ninie­jszej stronie inter­netowej. Jednakże treści zamies­zc­z­onych na ninie­jszej stronie inter­netowej nie należy traktować jako gwarancji, zarówno wyrażonej lub dorozumianej, w zakresie produktów lub usług wskazanych na ninie­jszej stronie inter­netowej. Powyższe dotyczy również wszelkich stron inter­netowych, do których dostęp jest możliwy za pośred­nictwem ninie­jszej strony internetowej.

ILF nie ponosi odpowied­zi­al­ności za treści umies­zczane na stronach inter­netowych, do których dostęp jest możliwy za pośred­nictwem ninie­jszej strony inter­netowej. ILF zastrzega sobie prawo do modyfi­kowania lub udosko­na­lania infor­macji lub danych zawartych na ninie­jszej stronie inter­netowej w dowolnym momencie bez uprzed­niego infor­mo­wania o takim fakcie.

Poszc­ze­gólne spółki ILF są nieza­leżnymi podmiotami i nie ponoszą odpowied­zi­al­ności za działanie lub za zanie­chanie innych spółek ILF.

Ochrona danych osobowych:
Klauzula infor­ma­cyjna o przet­warzaniu danych osobowych w związku z art. 13 i 14 Rozpor­ządzenia Parla­mentu Europe­js­kiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet­warzaniem danych osobowych i w sprawie swobo­dnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest dostępna pod kliknięciu w link.

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12
02–823 Warszawa
tel. +48 22 430 26 00, faks +48 22 430 26 01

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS 0000035851, NIP 526–22-45–076
Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN

Hello UptimeRobot