Jak Wygląda Rekrutacja

pic_how_apply_header

Jak wygląda rekrutacja

pic_how_apply_grafik

Jest to przegląd procesu aplikacji w ILF Consulting Engineers:

Jeże­li Two­ja apli­ka­c­ja speł­ni wyma­ga­ne kry­te­ria, zad­z­woni­my do Ciebie.

Podcz­as rozmo­wy zwery­fi­ku­je­my pod­sta­wo­we infor­mac­je zawar­te w CV, zada­my kil­ka pytań doty­c­zą­cych doś­wiad­cze­nia zawo­do­we­go oraz sprawd­zi­my zna­jo­mość języ­ka angie­lskie­go. Jeś­li wszyst­ko pójdzie zgod­nie z pla­nem, wspól­nie usta­li­my ter­min spot­ka­nia rekrut­a­cy­j­n­e­go w sied­zi­bie firmy.

Na umó­wionym spot­ka­niu poz­nasz poten­c­ja­l­ne­go przełożo­n­e­go
i spec­ja­lis­tę ds. rekrut­ac­ji. Rozmo­wa będ­zie okazją do poz­na­nia Two­je­go doś­wiad­cze­nia, umie­jęt­ności oraz ocze­ki­wań doty­c­zą­cych współ­pra­cy z nami. Opowie­my Ci o tym, jak pra­cu­je się w nas­zej fir­mie, jakie są nasze ocze­ki­wa­nia na danym sta­no­wis­ku oraz co może­my Ci zao­fe­ro­wać. Chęt­nie odpowie­my też na Two­je pyta­nia. W przy­pad­ku rekrut­ac­ji na sta­no­wis­ka tech­nicz­ne chce­my być pew­ni, że porad­zi­sz sobie z wyzwa­nia­mi
w nowym mie­js­cu pra­cy, dla­te­go bądź przy­go­to­wa­ny na prak­ty­cz­ny sprawd­zi­an umie­jęt­ności. Możesz być rów­nież popr­os­zo­ny
o wypeł­nien­ie tes­tu języ­ko­we­go oraz  tes­tu sprawd­za­jące­go wied­zę merytoryczną.

Nie­za­leż­nie od wyni­ku rekrut­ac­ji, skon­tak­tu­je­my się z Tobą mailo­wo lub tele­fo­nicz­nie, żeby prze­ka­zać Ci infor­mac­ję zwrot­ną. Jeże­li wynik będ­zie pozy­tyw­ny, skon­tak­tu­je­my się z Tobą, aby przed­sta­wić Ci ofer­tę pra­cy oraz wszyst­kie infor­mac­je doty­c­zące pro­ce­su zatrud­nien­ia. Od tego momen­tu decyzja należy do Ciebie!

pic_selection_process
Downloads

Hello UptimeRobot