Twój Rozwój w ILF

DSC_3390 1920 x 1216 px. copy

Możliwości Rozwoju w ILF

Ofe­ru­je­my znacz­nie więcej niż zar­ząd­za­nie talen­ta­mi. Chce­my, abyś rozwi­ja‑ł/-ła zarów­no swo­je umie­jęt­ności zawo­do­we jak i oso­bis­te wykor­zys­tu­jąc przy tym swój cały potencjał.

Nasze pro­gra­my roz­wo­ju dla pra­cow­ni­ków są dopa­so­wy­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb oraz prak­ty­cz­ne. Chce­my wspier­ać rozwój wszyst­kich Twoich talentów. 

Rozwój jest inte­gralną częścią Two­jej karie­ry w ILF — możesz dołąc­zyć do wir­tu­al­ne­go zes­połu kom­pe­ten­cy­j­n­e­go, wziąć udział w szko­le­niach ILF Aca­de­my ski­e­ro­wanych do mło­dych inży­nierów, kie­row­ni­ków pro­jek­tu i kadry kie­row­nic­zej lub zdo­by­wać doś­wiad­cze­nie na pla­cu budowy. 

Ścieżki Rozwoju

Wier­zymy, że zapla­no­wa­ny dłu­go­ter­mi­no­wy rozwój nas­zych pra­cow­ni­ków jest kluc­zem do suk­ce­su. Nasze ścież­ki roz­wo­ju jas­no wskażą Ci jak może prze­bie­gać Two­ja karie­ra w ILF Pol­s­ka.
 

Poszc­ze­gól­ne ścież­ki odzwier­cied­la­ją kom­pe­ten­c­je nas­zych pra­cow­ni­ków. Każ­da ścież­ka sku­pia się na innych umie­jęt­nościach, od zar­ząd­za­nia do kom­pe­ten­c­ji technicznych. 

pic_development_grafik
Hello UptimeRobot