Akademia ILF

pic_academy_header

Akademia ILF

Aka­de­mia ILF ofe­ru­je szko­le­nia dla młods­zych inży­nierów, kie­row­ni­ków pro­jek­tów i kie­row­ni­ków linio­wych, dedy­ko­wa­ne szko­le­nia tech­nicz­ne oraz kluc­zowe szko­le­nia ski­e­ro­wa­ne do wszyst­kich pracowników.

Doś­wiad­cze­ni wewnę­trz­ni i zewnę­trz­ni tren­er­zy pro­wad­zą szko­le­nia dopa­so­wa­ne do nas­zych potrzeb. 

 

pic_academy_2
Downloads
thumbnail of folder_ILF_academy_en_rvF

The ILF Academy

Hello UptimeRobot