Program Szkoleniowy dla Młodych Inżynierów

pic_trainee_header

Program Szkoleniowy

Wier­zymy, że mło­de talen­ty zasłu­gu­ją na szan­sę roz­wo­ju, dla­te­go stworzy­liś­my Międ­zy­na­r­odo­wy Pro­gram Szko­le­nio­wy ILF dla mło­dych inzy­nierów. Jest to pro­gram kil­ku­let­niej wymi­a­ny, któ­ry poz­wa­la ucz­est­ni­kom poz­nać inne kra­je i oddziały fir­my. Dzię­ki temu nasi przy­szli lider­zy mają wszech­s­t­ron­ny ogląd na ILF i branże,
w któ­rych działamy.

pic_interns

Regionalne Programy Szkoleniowe

Oprócz pro­gram­ów szko­le­nio­wych dla całej gru­py ILF, każ­de
z nas­zych biur ofe­ru­je swo­im pra­cow­ni­kom szko­le­nia dopa­so­wa­ne do ich potrzeb.

pic_trainee
Downloads

Hello UptimeRobot