Twoja kariera w ILF

pic_career_header_final

Twoja kariera w ILF

Szu­ka­my osób, któ­re dostrz­ega­ją znacze­nie zmi­an społecz­nych
i chcą pomóc nam sta­le pod­no­sić jakość życia lud­zi na całym świecie.

Bez wzglę­du na to, czy dopie­ro końc­zy­sz stu­dia, masz kil­ka lat doś­wiad­cze­nia, czy też jes­teś u szc­zy­tu karie­ry zawo­do­wej – chce­my wspól­nie z Tobą zmier­zać naprzód.

 

 

pic_career

Doświadczenie

Doświadczeni Inżynierowie

Masz wie­lo­let­nie, boga­te doś­wiad­cze­nie zawo­do­we i chcesz się dalej rozwi­jać pra­cu­jąc nad przeło­mo­wy­mi projektami?

Jes­teś uznanym eks­per­tem i chcesz należeć do międ­zy­na­r­odo­we­go i wie­lo­kul­tur­o­we­go zes­połu? Jes­teś­my prze­kona­ni, że może­my zapew­nić Ci atrak­cy­j­ne sta­no­wis­ko odpowia­da­jące Two­im kwa­li­fi­ka­c­jom. Mamy nad­zie­ję, że pod­ziel­isz nasze dąże­nie do „Inży­nier­skiej Doskonałości”.

 

Absolwenci

Jeże­li Two­je umie­jęt­ności idą w par­ze z zaan­gażo­wa­niem
i łat­wością pra­cy w zes­po­le — ILF to ide­al­ne mie­js­ce dla Cie­bie! Zapew­nia­my moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go oraz pra­cy przy cie­ka­wych i ambit­nych projektach.

Zrób pierws­zy krok w kie­run­ku fas­cy­nu­jącej, międ­zy­na­r­odo­wej kariery!

 

Studenci

Dzi­sie­j­si stu­den­ci są eks­pert­a­mi dnia jutrze­js­ze­go. Sta­le współ­pra­cu­je­my ze stu­den­ta­mi różnych kie­run­ków, ofe­ru­jąc prak­ty­ki i staże oraz umoż­li­wia­jąc zdo­by­cie doś­wiad­cze­nia zawo­do­we­go przy rea­li­za­c­ji projektów.

Stań się częścią nas­ze­go zes­połu i zdo­bą­dź z nami doświadczenie!

 

pic_experienced_prof_header
pic_graduates
pic_interns

Inżynierska doskonałość

Od chwi­li założe­nia fir­my w 1998 roku, ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka nieustan­nie napęd­za rozwój  tech­no­lo­gicz­ny oraz opra­cowu­je inno­wa­cy­j­ne rozwią­za­nia pro­jek­t­owe. Blis­ka współ­pra­ca wyk­wa­li­fi­kowanych eks­per­tów z różnych dzied­zin zawsze była i będ­zie kluc­zem do suk­ce­su ILF. Myś­li­my nies­zab­lono­wo i nieustan­nie prze­cier­a­my szla­ki, sto­sując inno­wa­cy­j­ne meto­dy oraz rozwią­za­nia zgod­ne z najleps­zy­mi prak­ty­ka­mi inży­nier­s­ki­mi. Wizja, jaka towar­zy­szyła założy­cielom ILF oraz stra­te­gia ukie­run­ko­wa­na na rozwój przy­szłych liderów
i wizjo­nerów,  dziś poz­wa­la­ją nam łąc­zyć wie­lo­let­nie doś­wiad­cze­nie rod­zin­nej fir­my z moż­li­wościa­mi zori­en­to­wa­n­e­go na przy­szłość świa­to­we­go gracza.

Promujemy innowacje

Inno­wa­cy­j­ne pomys­ły nas­zych pra­cow­ni­ków poma­ga­ją nam sta­le pod­no­sić pozi­om świad­c­z­onych usług. Nie­za­leż­nie czy pla­nu­jesz opu­bli­ko­wać pracę nau­ko­wą, stworzyć pro­gram kom­pu­te­ro­wy, czy zgło­sić nowy patent – dołożymy wszel­kich starań, aby wes­przeć Two­ją pomys­ło­wość i krea­tyw­ność! Dzię­ki zin­te­gro­wa­ne­mu sys­te­mo­wi zar­ząd­za­nia wied­zą, posia­da­ny przez nas know-how jest odpo­wied­nio doku­men­to­wa­ny i może służyć całe­mu zes­poło­wi ILF.

Downloads

Hello UptimeRobot