Twoja kariera w ILF

pic_career_header_final

Twoja kariera w ILF

Szukamy osób, które dostrz­egają znaczenie zmian społecznych
i chcą pomóc nam stale podnosić jakość życia ludzi na całym świecie.

Bez względu na to, czy dopiero kończysz studia, masz kilka lat doświad­czenia, czy też jesteś u szczytu kariery zawodowej – chcemy wspólnie z Tobą zmierzać naprzód.

 

 

pic_career

Doświadczenie

Doświadczeni Inżynierowie

Masz wielo­letnie, bogate doświad­czenie zawodowe i chcesz się dalej rozwijać pracując nad przeło­mowymi projektami?

Jesteś uznanym ekspertem i chcesz należeć do między­na­r­odowego i wielo­kul­tur­owego zespołu? Jesteśmy przekonani, że możemy zapewnić Ci atrak­cyjne stano­wisko odpowia­dające Twoim kwali­fi­kacjom. Mamy nadzieję, że podzielisz nasze dążenie do „Inżynier­skiej Doskonałości”.

 

Absolwenci

Jeżeli Twoje umiejęt­ności idą w parze z zaangażo­waniem
i łatwością pracy w zespole — ILF to idealne miejsce dla Ciebie! Zapew­niamy możliwość rozwoju zawodowego oraz pracy przy ciekawych i ambitnych projektach.

Zrób pierwszy krok w kierunku fascy­nu­jącej, między­na­r­odowej kariery!

 

Studenci

Dzisiejsi studenci są ekspertami dnia jutrze­jszego. Stale współ­pra­cujemy ze studentami różnych kierunków, oferując praktyki i staże oraz umożli­wiając zdobycie doświad­czenia zawodowego przy reali­zacji projektów.

Stań się częścią naszego zespołu i zdobądź z nami doświadczenie!

 

pic_experienced_prof_header
pic_graduates
pic_interns

Inżynierska doskonałość

Od chwili założenia firmy w 1998 roku, ILF Consulting Engineers Polska nieustannie napędza rozwój  techno­lo­giczny oraz opracowuje innowa­cyjne rozwią­zania projektowe. Bliska współ­praca wykwa­li­fi­kowanych ekspertów z różnych dziedzin zawsze była i będzie kluczem do sukcesu ILF. Myślimy nieszab­lonowo i nieustannie przecieramy szlaki, stosując innowa­cyjne metody oraz rozwią­zania zgodne z najlepszymi praktykami inżynier­skimi. Wizja, jaka towar­zy­szyła założy­cielom ILF oraz strategia ukierun­kowana na rozwój przyszłych liderów
i wizjo­nerów,  dziś pozwalają nam łączyć wielo­letnie doświad­czenie rodzinnej firmy z możli­wościami zorien­to­wanego na przyszłość światowego gracza.

Promujemy innowacje

Innowa­cyjne pomysły naszych pracow­ników pomagają nam stale podnosić poziom świad­c­z­onych usług. Nieza­leżnie czy planujesz opubli­kować pracę naukową, stworzyć program kompu­terowy, czy zgłosić nowy patent – dołożymy wszelkich starań, aby wesprzeć Twoją pomys­łowość i kreatywność! Dzięki zinte­gro­wanemu systemowi zarząd­zania wiedzą, posiadany przez nas know-how jest odpowiednio dokumen­towany i może służyć całemu zespołowi ILF.

Downloads

Hello UptimeRobot