Wyjątkowi Ludzie

zdj-grupowe-ILF-2019-1

Różnorodność

W ILF pracujemy w bardzo zróżni­co­wanym środo­wisku. Różnimy się pod względem narodo­wości, języka, kultury, wieku, płci, czy sposobu myślenia. Cenimy różno­rodność i dostrz­egamy w niej naszą przewagę – wierzymy, że to dzięki niej, jesteśmy w stanie przyciągnąć i zatrzymać wyjąt­kowych ludzi. To właśnie oni pomagają nam podnosić komfort życia na świecie, jedno­c­ześnie dostar­c­zając klientom efektywne rozwiązania.

Za różno­rod­nością kryje się duch integracji społecznej, który jest funda­mentem naszej działal­ności. W tę ideę wpisuje się także bogate i zróżni­cowane doświad­czenie naszych ekspertów – dostrz­egamy wiele korzyści płynących z pracy
w inter­dys­cy­pli­narnych zespołach.

Zespół ILF Polska liczy obecnie ponad 450 pracow­ników. Wykres po prawej przed­stawia podział pracow­ników, ze względu na dyscypliny.

pic_diversity1

Struktura zatrud­nienia:

2022.08_wykres-www

Międzynarodowy

Od założenia — ponad 20 lat temu — ILF Polska realizuje zarówno krajowe jak i zagra­niczne projekty. Obecnie mamy swoje przed­sta­wi­cielstwo w Dnipro na Ukrainie.

Downloads

Hello UptimeRobot