Wyjątkowi Ludzie

zdj-grupowe-ILF-2019-1

Różnorodność

W ILF pra­cu­je­my w bard­zo zróż­ni­co­wanym śro­do­wis­ku. Róż­ni­my się pod wzglę­dem nar­odo­wości, języ­ka, kul­tu­ry, wie­ku, płci, czy sposo­bu myś­le­nia. Cenimy róż­no­rod­ność i dostrz­egamy w niej nas­zą prze­wa­gę – wier­zymy, że to dzię­ki niej, jes­teś­my w sta­nie przy­cią­g­nąć i zatrzy­mać wyjąt­ko­wych lud­zi. To właś­nie oni poma­ga­ją nam pod­no­sić kom­fort życia na świe­cie, jed­no­c­ześ­nie dost­ar­c­za­jąc kli­en­tom efek­tyw­ne rozwiązania.

Za róż­no­rod­nością kry­je się duch inte­grac­ji społecz­nej, któ­ry jest fun­da­men­tem nas­zej działal­ności. W tę ideę wpi­su­je się także boga­te i zróż­ni­co­wa­ne doś­wiad­cze­nie nas­zych eks­per­tów – dostrz­egamy wie­le kor­zyści płyną­cych z pra­cy
w inter­dys­cy­pli­nar­nych zespołach.

Zes­pół ILF Pol­s­ka lic­zy obec­nie ponad 450 pra­cow­ni­ków. Wyk­res po pra­wej przed­sta­wia pod­ział pra­cow­ni­ków, ze wzglę­du na dyscypliny.

pic_diversity1

Struk­tu­ra zatrudnienia:

wykres-www

Międzynarodowy

Od założe­nia — ponad 20 lat temu — ILF Pol­s­ka rea­li­zu­je zarów­no kra­jo­we jak i zagra­nicz­ne pro­jek­ty. Obec­nie mamy swo­je przed­sta­wi­cielst­wo w Dnipro na Ukrainie.

Downloads

Hello UptimeRobot