Aktualności

collage_HGF_rev3_2018-1

Nowy punkt przesiadkowy na mapie Warszawy?

więcej

ILF Consulting Engineers Polska, firma zaangażowana w budowę warszawskiego metra już od blisko 15 lat, wykona analizę technicznych możliwości powiązania stacji Centrum na pierwszej linii metra z dworcami Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna. Na sporządzenie całej analizy przeznaczono 18 miesięcy.
Do obowiązków ILF Polska należeć będzie m.in. opracowanie raportu wstępnego oraz opracowanie analizy możliwych wariantów połączenia stacji metra Centrum (linia M1) z dworcem Warszawa-Śródmieście/Warszawa Centralna. Przygotowując opracowanie ILF Polska będzie musiał uwzględnić rozwiązania minimalizujące wpływ budowy łącznika na eksploatowaną I linię metra, a także otoczenie.
Celem działań jest pozyskanie analizy wariantów wykonania łącznika poprzez dostarczenie podstawowych założeń lokalizacyjnych oraz technicznych, które umożliwią prowadzenie dalszych prac przygotowawczych.
Analizie podlegać będą trzy rozwiązania. Pierwsze z nich zakłada połączenie nad tunelem średnicowym, drugie – pod tunelem średnicowym (wariant według koncepcji PKP PLK). Natomiast ostatnie z nich ma być wariantem autorskim firmy ILF Polska.

Cieszy nas fakt, że ponownie możemy przyczynić się do budowy i ulepszania warszawskiego metra. Nasze dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie dało nam pozycję lidera na polskim rynku – wskazuje Rafał Blankiewicz, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, ILF Consulting Engineers Polska. Koncepcja połączenia centralnej stacji pierwszej linii metra z najważniejszym przystankiem linii średnicowej nie jest nowa. Jest to bardzo istotny punkt przesiadkowy na mapie całej Warszawy, dlatego tak ważne jest stworzenie tego łącznika. Dołożymy wszelkich starań, aby analiza trzech wariantów dała solidne podstawy do wyboru optymalnego z nich. Wykonanie opracowania odpowie na szereg technicznych pytań dotyczących możliwości i uwarunkowań dla każdego z rozwiązań – dodaje.

ILF_Polska_M2_w_Warszawie_podsumowanie_2

Dwie nowe instalacje termicznego przekształcania odpadów

więcej

ILF Consulting Engineers Polska świadczy usługi doradztwa dla dwóch instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie Polski. Firma w swoim portfolio posiada wiele kontraktów z tego zakresu – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W minionych latach była zaangażowana w inwestycje m.in. w Koninie, w Poznaniu, czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (w Sharjah i Dubaju). Od 2018 roku uczestniczy w budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku, a od 2020 w Warszawie.

Przy pierwszym z nowych projektów ILF Polska pełni rolę doradcy technicznego w procesie przygotowania inwestycji budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO) na terenie Polski (100 000 Mg/rok). Usługi firmy obejmują przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych oraz pozwoleń na realizację inwestycji oraz wybór wykonawcy.

Firma odpowiada za wykonanie projektu podstawowego, a także opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W zakresie jej obowiązków jest również sporządzenie dokumentacji, która jest wymagana przy składaniu wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto, ILF Polska sporządzi wniosek o wydanie warunków lokalizacyjnych dla inwestycji. Finalnie, ILF Polska opracuje projekt budowlany oraz uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę.

Oprócz wskazanych już obowiązków, ILF Polska – jako doradca techniczny – będzie wspierać klienta doradzając mu przy wyborze wykonawcy. Przygotuje dokumentację przetargową, dokona oceny ofert oraz rekomendacji wyboru najkorzystniejszej z nich. Będzie także uczestniczyć w negocjacjach w trakcie postępowań.

Natomiast przy drugim projekcie ITPO (również 100 000 Mg/rok) ILF Polska jest doradcą technicznym i środowiskowym. Usługi firmy w tym przypadku obejmują m.in.: weryfikację i analizę istniejącej dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych i środowiskowych uzyskanych w trakcie procesu inwestycyjnego, w tym: raportu o oddziaływaniu na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia na budowę. Firma zweryfikuje także istniejącą dokumentacje projektową pod kątem zmodyfikowanych rozwiązań technicznych. Firma odpowiedzialna będzie również za sporządzenie analizy oferty technicznej wykonawcy. Ponadto, ILF Polska zidentyfikuje ryzyka techniczne wykonalności projektu oraz oszacuje CAPEX.

itpok-poznan-8

Badania dna morskiego pod Harmony Link

więcej

ILF Consulting Engineers Polska jest odpowiedzialna za nadzór nad badaniami dna Morza Bałtyckiego na potrzeby inwestycji Harmony Link – nowego podmorskiego połączenia elektroenergetycznego między Polską a Litwą. Inwestycja jest realizowana przez PSE i Litgrid, operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej – odpowiednio w Polsce i na Litwie.

Celem inwestycji jest przygotowanie podmorskiego kabla prądu stałego (HVDC) między Polską a Litwą. Ma ona istotne znaczenie dla Unii Europejskiej, w szczególności dla bezpieczeństwa energetycznego państw bałtyckich.

Firma ILF Consulting Engineers Polska była odpowiedzialna za opracowanie trasy połączenia na dnie Morza Bałtyckiego, a także wsparcie PSE i Litgrid w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy badań.

Obecnie ILF Polska sprawuje nadzór nad badaniami dna morskiego. Przeanalizowana ma zostać trasa o długości około 290 km. Działania rozpoczęły się w lutym 2021 roku. Raport z badań posłuży do opracowania strategii układania i ochrony kabla prądu stałego (HVDC).

Vismar UK / Shutterstock.com

Modernizacja OŚ w Kazachstanie

więcej

ILF Consulting Engineers Polska został wybrany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju do pełnienia funkcji konsultanta ds. zamówień Rafinerii Atyrau w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w zachodniej części Kazachstanu. Działania mają zostać zrealizowane w 2021 roku.

Firma Atyrau Refinery LLP jest wiodącą rafineryjną spółką zależną do JSC NC „KazMunayGas”, która jest w całości własnością rządu Republiki Kazachstanu.

Celem inwestycji jest modernizacja oczyszczalni ścieków w rafinerii Atyrau w Kazahstanie, tak aby była ona dostosowana do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Projekt obejmuje przebudowę urządzeń do mechanicznego i biologicznego oczyszczania.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zamierza udzielić pożyczki w wysokości do 80 mln USD na sfinansowanie modernizacji wskazanej oczyszczalni ścieków w rafinerii Atyrau.

Do obowiązków ILF Polska będzie należeć m.in. opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym umów dla trzech pakietów kontraktów budowlanych w oparciu o standardowe warunki kontraktowe FIDIC oraz ocena ofert. Firma będzie również odpowiedzialna za przygotowanie przetargu na Inżyniera FIDIC (nadzór budowy).

Coraz bliżej zakończenia budowy II linii metra

więcej

Zespół ILF Polska pod koniec 2020 roku złożył komplet wniosków o pozwolenie na budowę dla trzech stacji zachodniego odcinka M2 – C03 Lazurowa, C02 Chrzanów, C01 Karolin, dwóch wentylatorni i Stacji Techniczno-Postojowej Karolin (Mory). Po uzyskaniu pozwoleń i przekazaniu terenu rozpoczną się prace budowlane.

Przygotowana przez naszą firmę dokumentacja została złożona w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Obecnie trwa analiza wniosków o pozwolenie na budowę. Warto podkreślić, że są to ostatnie obiekty II linii metra w Warszawie. Wszystkie pozostałe są już w trakcie realizacji.

Inwestycja obejmuje budowę prawie 4 km podwójnego tunelu, trzech stacji, dwóch wentylatorni oraz stacji techniczno-postojowej. Omawiany, zachodni odcinek II linii metra, jest realizowany w systemie „Projektuj i buduj”.

W ramach projektu mają powstać trzy stacje:

 • C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,
 • C02 Chrzanów – niedaleko skrzyżowania ul. Szeligowskiej z planowanym przedłużeniem ul. Człuchowskiej,
 • C01 Karolin – w pobliżu ul. Sochaczewskiej i ul. Połczyńskiej.
 • oraz Stacja Techniczno-Postojowa Karolin (Mory), która jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania II linii metra w Warszawie.

 

Zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2024 rok.

Konsulting inżynierski w 2020 roku – jak się zmienił rynek?

więcej

2020 rok zapisze się w pamięci wielu branż jako czas zmian – zmian w obszarze biznesowym i trybie pracy. Rewolucja wywołana pandemią Covid-19 nie ominęła firm projektowo-doradczych. Musiały one zmierzyć się przede wszystkim ze wzrostem konkurencji na krajowym rynku oraz większą nieprzewidywalnością w realizacji projektów. Komunikacja zarówno pomiędzy członkami zespołów, jak i z klientami przeniosła się do online’u. Wbrew pozorom, miało to też pozytywne konsekwencje. Jak branża zapamięta mijający rok? Wskazują Rafał Blankiewicz, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu oraz Beata Nepelska-Kula, Dyrektor Działu Projekty z ILF Consulting Engineers Polska.

Koncentracja na krajowych inwestycjach

Ograniczenia w przemieszczaniu się, a także czasowe zamknięcie granic, ograniczyły możliwości ekspansji na zagraniczne rynki.

Musieliśmy odłożyć plany związane z rozwojem współpracy z partnerami biznesowymi z Azji Południowo-Wschodniej i skoncentrować się na dostępnym, rodzimym rynku. Brak możliwości bezpośredniego kontaktu wpłynął na relacje z klientami i proces budowy zaufania. Jest to widoczne przede wszystkim na etapie działań new biznesowych – wskazuje Rafał Blankiewicz, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, ILF Polska.

Ponadto, niektórzy polscy inwestorzy obniżyli kryteria dopuszczenia do przetargów w zakresie wymaganego doświadczenia firmy i personelu, tym samym umożliwiając udział w  nich większej ilości podmiotów. W praktyce oznacza to, że zdecydowanie wzrosła konkurencja. Zwiększyło się także ryzyko, że usługi projektowo-doradcze dla strategicznych inwestycji w Polsce, będą świadczone przez firmy nie posiadające odpowiednich kompetencji.

W niektórych sektorach obserwowane było także znaczne obniżenie oferowanych cen, co jest typowym zjawiskiem przy pogarszającej się sytuacji na rynku i rosnącej niepewności. Tego typu procesy branża szczególnie dotkliwie odczuwała w latach 2007-2012, przy kolejnych falach kryzysu gospodarczego. Mimo, że jest to zjawisko typowe, to nie należy go bagatelizować. Konsulting inżynierski jest i tak często niedoceniany i zbyt nisko opłacany, a pamiętajmy, że odpowiednie rozwiązania projektowe mogą mieć ogromny wpływ m.in. na efektywność ekonomiczną zrealizowanych inwestycji, czy ich długoterminową użyteczność, trwałość i oddziaływanie na środowisko.

Z tą sytuacją musiały zmierzyć się nawet czołowe spółki o ugruntowanej pozycji.

2020 rok był dla firm sprawdzianem umiejętności sprawnej adaptacji do nowych warunków. W związku z zaostrzoną konkurencją na rynku, musieliśmy mocno zintensyfikować wysiłki akwizycyjne. W 2020 roku złożyliśmy ponad 30% więcej ofert niż w roku 2019. Niestabilne warunki przejawiały się także w liczbie unieważnionych postępowań – ta, w obszarze, w którym działamy, wzrosła niemal dwukrotnie – wskazuje Rafał Blankiewicz, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, ILF Polska. Wykorzystywaliśmy też pojawiające się możliwości, m.in. przejęliśmy biuro projektowe Elektrobudowy. Dzięki nowemu potencjałowi w zakresie projektowania sieci przesyłu energii elektrycznej, oferujemy kompleksowe usługi dla inwestycji związanych z budową farm wiatrowych na Bałtyku – m.in. Baltica 2 i Baltica 3  –  dodaje.

Przesunięcia w harmonogramach

Warto podkreślić, że pandemia nie wpłynęła w znaczący sposób na kondycję branży budowlanej. Można było zauważyć zmiany w harmonogramach inwestycji wynikające z czynników zewnętrznych takich jak lockdown i konieczność przystosowania się do nowej rzeczywistości czy ogniska zakażeń koronawirusem. Jednak prace związane z kluczowymi inwestycjami sukcesywnie postępowały.

Jednym ze skutków pandemii, które odczuliśmy, były opóźnienia wynikające ze znacząco wydłużonego czasu oczekiwania na decyzje administracyjne. Dla firm działających w naszej branży, kiedy większość projektów realizowana jest na tzw. negatywnym cashflow, a płatności zazwyczaj są powiązane z osiągnięciem kamieni milowych (takich jak uzyskanie np. pozwolenia na budowę), tego typu przesunięcia miały realny wpływ na zaburzenia płynności finansowej – mówi Beata Nepelska-Kula, Dyrektor Działu Projekty, ILF Polska.

Przejście w tryb online

W 2020 roku zaszła duża zmiana w mentalności firm i ich pracowników. Okazało się, że można pracować zdalnie i utrzymywać efektywność oraz realizować wszystkie działania terminowo. Kluczem do sukcesu byli ludzie – zaangażowane zespoły oraz odpowiednie zarządzanie.

Wbrew pozorom, obecna sytuacja pandemiczna wpłynęła w niektórych przypadkach na poprawę kontaktów między partnerami biznesowymi. Bezpośrednia komunikacja za pomocą środków elektronicznych stały się standardem. Upowszechnienie spotkań online, które są znacznie łatwiejsze do skoordynowania, ponieważ pochłaniają mniej czasu na przemieszczanie się, ma bezpośredni wpływ na wzrost dynamiki kontaktów i efektywności wykorzystania czasu. Co więcej, klienci otworzyli się na proces opiniowania dokumentacji w formie elektronicznej. Akceptują elektroniczne podpisy projektantów uprawnionych.

Praca zdalna daje większe możliwości, jeśli chodzi o zatrudnianie specjalistów. Nie każdy z nich musi się przeprowadzać do Warszawy, żeby pracować np. w naszej firmie – wskazuje Beata Nepelska-Kula, Dyrektor Działu Projekty, ILF Polska. Z drugiej jednak strony pojawiają się nowe wyzwania związane z prowadzeniem zespołów rozproszonych, takie jak np. team building – dodaje.

M2 w Warszawie – podsumowanie działań w 2020 roku

więcej

Budowa II linii warszawskiego metra nie zwalnia tempa. W 2020 roku uruchomiono stacje: Płocka, Młynów i Księcia Janusza. Tarcze TBM drążyły kolejne metry tuneli. Powstawały korpusy stacji oraz wyjścia. Co warto wiedzieć o postępach prac przy budowie II linii metra w mijającym roku? Wskazuje Marcin Przepiórka, Wicedyrektor, obszar infrastruktury transportowej ILF Consulting Engineers Polska.

Kontynuacja prac

W 2020 roku kontynuowane były prace budowlane oraz projektowe kolejnych odcinków II linii stołecznego metra. Powstawały główne korpusy stacji, wyjścia, szyby windowe oraz ściany peronów pasażerskich. Rozpoczęte zostały także pierwsze prace instalacyjne ze szczególnym naciskiem na instalacje prowadzone w elementach żelbetowych. Tworzone były również ostateczne projekty układów torowych, sieci trakcyjnej oraz sterowania ruchem pociągów – szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu oraz późniejszej eksploatacji metra. Wszystkie systemy opracowane są zgodnie z ideą utrzymania jak najwyższej niezawodności, jednego z najważniejszych elementów miejskiej infrastruktury transportowej jakim jest metro.

Na początku kwietnia 2020 roku otworzono nowe przystanki II linii metra: Płocka, Młynów, Księcia Janusza. Wydłużyły one sieć warszawskiego metra o kolejne kilometry. Są to ważne punkty na komunikacyjnej mapie Warszawy. Dzięki nim M2 liczy już ponad 13 km długości i łączy dzielnice – Pragę i Wolę.

W grudniu 2020 roku złożony został wniosek o pozwolenie na budowę dla ostatniego zachodniego odcinka II linii metra, od stacji Powstańców Śląskich do stacji Połczyńska, który obejmuje również – bardzo ważną z uwagi na funkcjonowanie pociągów – Stację Techniczno-Postojową Mory (w skrócie STP Mory). Jest ona niezbędna do sprawnej obsługi rozbudowywanej linii. Wynika to głównie z tego, że wraz z rozbudową drugiej linii metra zwiększa się liczba składów koniecznych do jej prawidłowego funkcjonowania

Po pozyskaniu pozwolenia na budowę będziemy mieli komplet dokumentów formalnych otwierający ostatnią prostą do zakończenia działań związanych z II linią metra. Plan budowy był od samego początku przekorny względem samego pikietażu (kilometrażu) tej linii metra, ponieważ ostatni pod względem czasowym odcinek jest w zasadzie pierwszym biorąc pod uwagę ten techniczny szczegół – wskazuje Marcin Przepiórka, Wicedyrektor, obszar infrastruktury transportowej ILF Consulting Engineers Polska. Firma ILF Polska była odpowiedzialna za przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz projektów ­– dodaje.

Ważnym wydarzeniem w 2020 roku była również 25. rocznica uruchomienia metra w Warszawie. To właśnie w 1995 roku na linię M1 wyruszyły pierwsze pociągi.

 Ruszyły tarcze Anna, Maria, Krystyna i Elisabetta                                                

Drążenie tarczami TBM na budowie odcinka wschodniego-północnego II linii rozpoczęło się na początku maja 2020 roku, a sam termin był podyktowany sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Wykonawca przed rozpoczęciem drążenia musiał mieć pewność, że zachowana będzie ciągłość pracy TBM. Kluczowe znaczenie miało nie tylko zapewnienie niezakłóconych dostaw materiałów, ale przede wszystkim nieprzerwanej (np. zakażeniem lub kwarantanną) dostępności zespołów drążących tarczami TBM, w których skład wchodzą specjaliści
o niepowtarzalnych kompetencjach.

Rozpoczęcie prac TBM zaliczane jest zawsze do przełomowych momentów podczas budowy metra. Jest ono celebrowane przez wykonawców oraz najważniejsze osoby w mieście związane z budową. Niestety w tym roku te wydarzenia nie mogły się odbyć ze względów bezpieczeństwa i obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV 2 – wskazuje Marcin Przepiórka, Wicedyrektor, obszar infrastruktury transportowej ILF Consulting Engineers Polska.

W listopadzie 2020 roku na odcinku zachodnim tarcza Krystyna zakończyła jako pierwsza swoją pracę. Wydrążyła około kilometra tunelu. Dzięki niej Wola i Bemowo zostały połączone pierwszym tunelem. Tuż przed świętami swoją pracę zakończyła równolegle pracująca tarcza Elisabetta, przebijając się do szybu wydobywczego przy stacji Ks. Janusza. Tym samym oba tunele najkrótszego odcinka całej II linii metra (Powstańców Śląskich – Ulrychów – Ks. Janusza) zostały wydrążone.

Pomimo obostrzeń i przypadków koronawirusa w zespołach realizujących te dwa odcinki metra, rok 2020 udało się zakończyć z zadowalającym postępem prac.

2021 rok – czego możemy się spodziewać?

W pierwszym kwartale br. – zgodnie z aktualnymi planami – dwie tarcze TBM: Maria i Anna zakończą prace na odcinku Bródnowskim – nastąpi przebicie się do komory demontażowej za stacją Trocka. Dalsze prace będą skupiały się na wyposażeniu stacji, budowie torów i wszystkich instalacji towarzyszących.

W 2021 roku planowane jest również rozpoczęcie budowy kolejnego etapu zachodniego odcinka II linii metra. Przebiegać on będzie przez Bemowo w stronę STP Mory. Aktualnie zespoły zaangażowane w ten temat skoncentrowane są na pozyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz planowaniu przebiegu i etapowania całej inwestycji.

Po zakończeniu prac tego odcinka, oddana do użytkowania zostanie już cała II linia metra i będzie z niej mogło korzystać nawet milion pasażerów. Co ciekawe, do tej pory z linii M2 codziennie korzystało około 215 tys. pasażerów, a z I linii metra ponad 550 tys. – wynika z informacji podanych przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Warto również wspomnieć o kolejnym etapie rozwoju metra w Warszawie – planowana jest budowa III linii. W 2020 roku postępowały prace przy tworzeniu studium technicznego dla pierwszego etapu tej inwestycji, tj. fragmentu na Pradze-Południe, które pozwoli na podjęcie kolejnych działań związanych z budową III linii metra. Obecnie analizowane w studium warianty obejmują poprowadzenie III linii metra na odcinku od – istniejącej i przygotowanej na rozbudowę –stacji Stadion Narodowy (stacja wspólna dla II i III linii metra) w kierunku Gocławia.

Gazociąg Gustorzyn-Wicko

więcej

ILF Consulting Engineers Polska zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej
i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla inwestycji “Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, w podziale na odc. Gustorzyn – Gardeja oraz odc. Gardeja – Kolnik”. Projekt realizowany będzie na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Umowa pomiędzy firmami została podpisana 30.12.2020 r.

Inwestycja realizowana będzie na terenie dwóch województw. Zakładana trasa projektowanego gazociągu na odcinku Gustorzyn – Gardeja przebiega przez tereny województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast Gardeja – Kolnik przez województwo pomorskie. Wskazane części gazociągu będą liczyć odpowiednio 128 i 86 km.

ILF Consulting Engineers Polska został wybrany przez GAZ-SYSTEM na wykonawcę tych zadań inwestycyjnych w wyniku postępowania przetargowego.

Do zadań ILF Polska należy m.in. wykonanie prac projektowych związanych z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej m.in. Projekt Wstępny uwzględniający wybór trasy gazociągu oraz lokalizacji węzła, projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i Pozwolenia na Budowę. Ponadto, pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wraz z udzielaniem odpowiedzi na pytania podczas przetargu na wybór Wykonawcy Robót Budowlanych, a także Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

Nasza firma od początku swojej działalności jest mocno związana z branżą gazową, jest to nasz znak rozpoznawczy – w ciągu 20 lat zaprojektowaliśmy 9 000 km gazociągów przesyłowych w różnych częściach świata. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy uczestniczyć w rozbudowie polskiego systemu przesyłowego oraz dziękujemy firmie GAZ-SYSTEM za wieloletnie zaufanie. Już wcześniej mieliśmy możliwość współpracować przy wielu strategicznych projektach. Nasza główna oś współpracy dotyczy właśnie gazociągów wysokiego ciśnienia – na zlecenie GAZ-SYSTEM zaprojektowaliśmy do tej pory ponad 1 400 km gazociągów przesyłowych m.in.  Baltic Pipe, Rawa Mazowiecka-Wronów, Lwówek-Odolanów, czy Szczecin-Gdańsk ­– wskazuje Andrzej Dercz, Prezes ILF Consulting Engineers Polska.

Projekt ma przyczynić się do rozwoju systemu przesyłowego, a także w dłuższej perspektywie zapewnić możliwość stabilnego transportowania paliw gazowych w obrocie krajowym
i transgranicznym.

Rozpoczęliśmy właśnie etap projektowania gazociągu, który połączy budowaną tłocznię
w Gustorzynie, poprzez węzeł gazowy w miejscowości Kolnik, ze statkiem LNG w Zatoce Gdańskiej.  Ten obiekt będzie nowym punktem wejścia do krajowego systemu przesyłowego. Inwestycja umożliwi odbiór i transport zwiększonych ilości gazu ziemnego w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na to źródło energii
– powiedział Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM. Zadanie to wpisuje się także w realizację celów polityki klimatycznej zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej – dodał Stępień.

Przewidywany czas realizacji prac to 33 miesiące na opracowanie dokumentacji projektowej
i kolejne 32 miesiące na sprawowanie Nadzoru Autorskiego.

Największe zmiany i inwestycje w polskiej energetyce w 2020 roku

więcej

Mijający rok zapisze się pod hasłem nowej polityki energetycznej do 2040 roku. Wyznaczenia kierunku, w którym będzie zmierzała Polska – zeroemisyjnego systemu elektroenergetycznego opartego przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii oraz energetyce jądrowej. Na naszym rodzimym rynku już zachodzą znaczące modyfikacje związane m.in. z odchodzeniem od bloków węglowych na rzecz instalacji gazowych. W 2020 roku rozpoczęły się także kolejne prace związane z budową kilku farm wiatrowych na Bałtyku realizowanych przez takich inwestorów jak PGE, PKN Orlen, Polenergię czy RWE. Kluczowe dla energetyki projekty komentuje Prezes ILF Consulting Engineers Polska – Andrzej Dercz.

Sprzyjające otoczenie dla offshoru

Energetyka wiatrowa w Polsce ma szansę rozwinąć się jak nigdy dotąd. Przede wszystkim dzięki wykorzystaniu potencjału Bałtyku, którym są korzystne warunki fundamentowania i prędkość wiatru w okolicach 9,5m/s na wysokości 100 m, bliska wynikom osiąganym na Morzu Północnym. Ponadto, polski ustawodawca wprowadza obecnie korzystne dla inwestorów zmiany związane z realizacją projektów z zakresu energetyki wiatrowej. Wielu krajowych potentatów, a także koncerny zagraniczne są zainteresowane obecnością na polskim morzu. Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polski, do 2030 roku powstać mają farmy o mocy ok 6 GW a do 2040 8–11 GW. Co ciekawe, moc z turbin wiatrowych na morzu można wykorzystać w około 50%, to zdecydowanie więcej niż w przypadku instalacji zlokalizowanych na lądzie – w przybliżeniu 25%.

W październiku 2020 roku PGE Baltica powierzyła ILF Consulting Engineers Polska wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3, a także przygotowanie studium wykonalności przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-2. Rozpoczęły się już pierwsze prace koncepcyjne dla studium wykonalności.

ILF Polska jest zaangażowany w rozwój energetyki wiatrowej na Bałtyku od 2018 roku, kiedy to zaczęliśmy prace nad rozbudowaną koncepcją techniczną morskiej farmy. Otworzyło to nam drogę do udziału w inwestycjach o charakterze strategicznym dla kraju. W tej chwili mamy w swoim portfolio około 20, większych bądź mniejszych, projektów w tym obszarze. Wskazuje się, że energia z wiatru może w przyszłości odpowiadać nawet za jedną piątą produkcji energii elektrycznej w Polsce – komentuje Andrzej Dercz, Prezes ILF Consulting Engineers Polska. W 2020 roku w naszej firmie został wyodrębniony specjalny zespół, którzy tworzą doświadczeni eksperci z zakresu offshore – dodaje.

Energetyka cieplna – Polska stawia na bloki gazowe i spalarnie odpadów

W 2020 roku nastąpiło odejście od planów rozbudowy elektrowni w Ostrołęce o nowy blok węglowy. Ponadto, spółka GE, która miała odpowiadać za realizację projektu ogłosiła, że wycofuje się z tego rodzaju inwestycji. Obecnie inwestorzy rozliczają dotychczasowe prace.

W Ostrołęce miała powstać ostatnia elektrownia węglowa w Unii Europejskiej. Mimo poniesionych już nakładów, podjęto decyzję o zmianie źródła energii z węgla na gaz. Ten przykład wpisuje się w nabierający dynamiki na rynkach światowych trend pozyskiwania energii – mówi Andrzej Dercz, Prezes ILF Consulting Engineers Polska.

Warto dodać, że gaz ma odegrać bardzo ważną rolę w procesie transformacji energetycznej Polski. Ma stanowić surowiec przejściowy, a następnie zabezpieczać system oparty na OZE. W polskich elektrowniach zużyte bloki węglowe mają być zastępowane gazowymi.

W mijającym roku rozstrzygnięto także przetarg na rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) na stołecznym Targówku – flagową inwestycję Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie. ILF Consulting Engineers Polska będzie pełnił funkcję inżyniera kontraktu przy tej inwestycji. Dzięki niej obiekt będzie w stanie przetwarzać rocznie ponad 300 tys. ton odpadów, których nie można poddać recyklingowi, w ciepło i energię elektryczną. Podobny – jednak na mniejszą skalę – projekt jest realizowany także w Gdańsku.

Co przyniesie przyszłość?

W Polsce widoczne jest ożywienie w obszarze energetyki jądrowej, o czym świadczy np. aktywność spółki PGE EJ 1, która odpowiada za powstanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W przyszłym roku powinny być kontynuowane prace w zakresie raportu odziaływania inwestycji na środowisko i decyzji lokalizacyjnej.

W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się dynamicznych zmian w obszarze energetyki. Na znaczeniu zyskiwać będzie produkcja i wykorzystanie wodoru oraz technologia CCSU pozwalająca na usuwanie, a w dalszej perspektywie również utylizację, dwutlenku węgla ze spalin.  Ponadto, warto będzie przyglądać się rozwojowi sektora fotowoltaicznego. Nasza firma w tym roku zaczęła już realizować pierwsze projekty studyjne dotyczące lokalizacji farm fotowoltaicznych w Polsce. Inwestorzy zaczynają dostrzegać potencjał w tego typu innowacyjnych projektach – wskazuje Andrzej Dercz, Prezes ILF Consulting Engineers Polska.

W nowym roku będą kontynuowane prace związane z rozbudową sieci przesyłowych. Oprócz wyprowadzenia mocy z farm wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3, na uwagę zasługuje inwestycja pod nazwą Harmony Link realizowana wspólnie przez PSE i Litgrid. Jest to projekt strategiczny dla całej Europy obejmujący podmorskie połączenie Polski i Litwy, który ma wspierać synchronizację krajów Bałtyckich z Europą kontynentalną. Dzięki instalacji obejmującej podmorskie kable oraz dwa konwertery możliwy będzie przesył energii elektrycznej między sąsiadującymi krajami w technologii HVDC.

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Warszawie

więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie powierzyło ILF Consulting Engineers Polska pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy rozbudowie i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) przy ul. Zabranieckiej na stołecznym Targówku. Po zakończeniu prac będzie on mógł przekształcać w energię elektryczną
i cieplną rocznie ponad 300 tys. ton odpadów, których nie można poddać recyklingowi.

Sztandarowa inwestycja MPO ma powstać w oparciu o rozbudowę obecnego zakładu utylizacji odpadów, który działa od 2001 roku i rocznie przerabia ich 40 tys. ton. ZUSOK na warszawskim Targówku ma być największym tego typu obiektem
w Polsce.

Budowa dwóch nowych linii technologicznych o łącznej mocy przerobowej na poziomie 265 tys. ton odpadów rocznie oraz automatycznej linii do sortowania odpadów pozwoli osiągnąć zdecydowanie wyższą sumaryczną wydajność obiektu – ponad 300 tys. ton rocznie.

Pochodzące ze spalania odpadów przy ul. Zabranieckiej w Warszawie energia elektryczna i ciepło mają odpowiadać zapotrzebowaniu kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.

ILF Polska, w imieniu Zamawiającego – stołecznego MPO – będzie zarządzać kontraktem Projektuj-Buduj oraz sprawować nadzór inwestorski.

Cieszy nas to, że będziemy częścią tak ważnej dla Warszawy inwestycji w ramach  miejskiego systemu zagospodarowania odpadów. ILF posiada bogate doświadczenie w realizacji usług inżynierskich i doradczych dla Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów. Byliśmy zaangażowani w takie projekty
w Koninie, Poznaniu, Zabrzu, Olsztynie, Dubaju i Szardży (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Dhace (Bangladesz), a obecnie projektujemy zakłady w Łodzi i Gdańsku
– wskazuje Rafał Blankiewicz, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu ILF Consulting Engineers Polska.

Morskie farmy wiatrowe Baltica-2 i Baltica-3

więcej

PGE Baltica realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore, zakładającego budowę trzech morskich farm wiatrowych – Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3.

ILF Consulting Engineers Polska wykona m.in. studium wykonalności i uzyska decyzje o pozwoleniu na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-3 oraz przygotuje studium wykonalności przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-2.

Do zadań ILF należy również opracowanie optymalnych rozwiązań pod względem technicznym, ekonomicznym, prawnym, środowiskowym i planistycznym dla całego układu wyprowadzenia mocy. Ponadto, pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na trasie Przyłącza MFW Baltica-3. Firma przygotuje także projekty budowlane wraz z uzyskaniem wszelkich prawnie i technicznie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym ostatecznych i prawomocnych decyzji zatwierdzających projekty budowlane wraz z uzyskaniem kompletu decyzji umożliwiających realizację Przyłącza MFW Baltica-3.

ILF Consulting Engineers Polska już w 2018 roku pozyskał i zrealizował projekt opracowania rozbudowanej koncepcji technicznej morskiej farmy wiatrowej na polskim morzu. Było to swojego rodzaju otwarcie nowego rozdziału, który dzisiaj zaowocował szeregiem projektów związanych z morską energetyką (morskie farmy wiatrowe i kable podmorskie), które ILF Consulting Engineers Polska z sukcesem realizuje.

ILF Polska zaprojektuje nowe zbiorniki na paliwa

więcej

ILF Consulting Engineers Polska podpisał z PERN umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy 15 zbiorników na produkty naftowe.

Prace projektowe obejmą przygotowanie projektów architektoniczno-budowlanych oraz wielobranżowych projektów wykonawczych budowy zbiorników o pojemności nominalnej 32 tys. m³ każdy, przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także uzyskanie pozwoleń na budowę w następujących lokalizacjach:

 • 3 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach,
 • 4 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej,
 • 2 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie,
 • 3 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu,
 • 3 x 32 tys. m³ w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.

Umowa obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięć budowlanych.

 

ILF Polska przejął biuro projektowe Elektrobudowy w Poznaniu

więcej

17 lipca ILF Consulting Engineers Polska podpisał z syndykiem masy upadłości Elektrobudowy umowę przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. biura projektowego w Poznaniu specjalizującego się w usługach związanych z przesyłem energii elektrycznej.

Przejmując biuro projektowe Elektrobudowy, ILF Polska wzmocnił posiadane kompetencje i pozyskał nowe referencje w zakresie sieci przesyłowych i stacji elektroenergetycznych wysokich napięć.

Do chwili obecnej, w obszarze elektroenergetyki, firma skupiała się głównie na obiektach energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, w tym blokach gazowo-parowych, instalacjach termicznego przekształcania odpadów, blokach wielopaliwowych, morskich farmach wiatrowych oraz magazynach energii.

ILF Polska posiada już w swoim portfolio kontrakty związane z przesyłem energii elektrycznej, m.in. Harmony Link, SuedLink, przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci.
Jednakże nowe kompetencje pozwolą firmie pozyskiwać większe kontrakty, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Tłocznia gazu Lwówek

więcej

ILF Consulting Engineers Polska podpisał umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy tłoczni gazu, która ma powstać w rejonie sąsiadującym z Węzłem Przesyłowym Lwówek zlokalizowanym w Zębowie. To kolejny projekt związany z realizacją inwestycji Baltic Pipe i korytarza Północ- Południe, w którym weźmie udział ILF.

Firma opracuje koncepcję programowo-przestrzenną tłoczni, określi środowiskowe, techniczne oraz ekonomiczne uwarunkowania jej budowy i eksploatacji. Analizie poddane zostaną możliwości lokalizacji tłoczni w aspekcie pozyskania terenu i uwarunkowań formalno-prawnych. Koncepcja programowo-przestrzenna będzie uwzględniać współpracę planowanej tłoczni zarówno z istniejącą, jak i przyszłą infrastrukturą w zakresie przewidywanych scenariuszy przesyłu gazu. ILF sporządzi również harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji.

ilf_pol_flatlay

Komunikat dot. koronawirusa

więcej

Szanowni Państwo,

Ostatnio poruszamy w nowej rzeczywistości, która jeszcze parę miesięcy temu znajdowała się poza wyobraźnią wielu z nas.

W związku z pandemią koronawirusa Zarząd ILF Consulting Engineers Polska oddelegował większość załogi do pracy zdalnej. Decyzja ta ma zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pracowników oraz ciągłość działalności firmy. Praca została zorganizowana w taki sposób, aby móc efektywnie i skutecznie prowadzić realizowane przez nas projekty. Recepcja firmy pracuje bez zmian, obsługując przychodzącą korespondencję.

Jesteśmy świadomi, że sytuacja na świecie, a także w Polsce zmienia się dynamicznie, więc stale ją obserwujemy, aby w razie potrzeby móc podejmować odpowiednie działania.

Otwarcie gazociągu Balticconnector

więcej

11 grudnia 2019 roku równocześnie w Paldiski w Estonii oraz w Helsinkach w Finlandii odbyło się uroczyste otwarcie gazociągu Balticconnector, który łączy oba kraje.

ILF Consulting Engineers Polska jest zaangażowany w realizację budowy bałtyckiego konektora gazowego od listopada 2016 roku, świadcząc m.in. usługi Menadżera Kontraktu EPCM.

Inwestycja jest realizowana przez fińską spółkę Baltic Connector oraz estońskiego operatora systemu przesyłowego gazu Elering i polega na budowie gazociągu, który obejmuje 80-kilometrową część podmorską oraz 77-kilometrowy odcinek lądowy, którego 22 km znajdują się na terytorium Finlandii, a 55 km – Estonii. W ramach projektu powstanie również jedna tłocznia gazu w fińskim Inkoo oraz dwie w Estonii – w Paldiski oraz Puiatu. Gazociąg pozwoli na przesył do 7,2 mln m3 gazu na dobę.

Inwestycja stanowi część unijnego planu BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan), polegającego na stworzeniu połączeń międzysystemowych rynku energii państw bałtyckich. Budowa gazociągu ma na celu integrację fińskiego i bałtyckiego rynku gazu ze wspólnym rynkiem gazu Unii Europejskiej, co dzięki dywersyfikacji źródeł gazu, ma wpłynąć na poprawę regionalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Zarówno przy budowie gazociągu, jak i przy budowie tłoczni gazu, ILF Polska objął funkcję Menadżera Kontraktu w formule EPCM, zajmując się kompleksowym zarządzaniem realizacją projektów. Dodatkowo ILF Polska był odpowiedzialny za projektowanie części lądowej rurociągu w Finlandii. Odcinek podmorski projektowała australijska firma Subsea Engineering Associates z Perth. Dzięki współpracy obydwu firm przygotowanie projektu wykonawczego przebiegło bardzo sprawnie. ILF i Subsea byli zaangażowani również w fazę realizacji inwestycji, pełniąc usługi wsparcia podczas produkcji rur oraz w trakcie realizacji prac przez wykonawcę rurociągu – firmę Allseas.

Prace nad budową podmorskiego gazociągu łączącego Finlandię i Estonię przebiegały bardzo sprawnie i zgodnie z harmonogramem:

 • czerwiec 2018 – oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych w Inkoo w Finlandii (przygotowanie przekroczenia ląd-morze). W tym samym czasie analogiczne prace podjęto na półwyspie Pakri w Estonii.
 • kwiecień 2019 – rozpoczęcie przygotowań do układania gazociągu podmorskiego.
 • maj 2019 – rozpoczęto wciąganie rurociągu po stronie fińskiej.
 • lipiec 2019 – zakończono układanie rurociągu na całym odcinku.
 • wrzesień 2019 – zakończenie prób, odwodnienia i suszenia gazociągu.
 • 28 listopada – gazociąg został nagazowany.

Uruchomienie gazociągu nastąpi 1 stycznia 2020 roku. Koszt inwestycji to ok. 250 mln euro, z czego ok. 75% pokryła Unia Europejska z funduszu “Łącząc Europę”.

Nowa Elektrociepłownia Czechnica

więcej

Nowa jednostka produkcyjna to jedna z kluczowych proekologicznych inwestycji PGE Energia Ciepła S.A. (większościowego akcjonariusza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.) z GK PGE, która ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w regionie oraz do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Funkcjonująca obecnie w Siechnicach jednostka węglowa, która zaopatruje w ciepło Gminę Siechnice oraz południowo-wschodnią część Wrocławia działa już od ponad stu lat. Ma ją zastąpić nowoczesna elektrociepłownia zasilana paliwem niskoemisyjnym: blok gazowo-parowy wraz z kotłownią szczytowo-rezerwową o całkowitej mocy cieplnej do 320 MWt i mocy elektrycznej do 180 MWe.

ILF Polska świadczy usługi doradztwa technicznego w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia przetargu, który ma wyłonić Generalnego Wykonawcę (w formule EPC) budowy nowej elektrociepłowni.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem cała inwestycja ma być zakończona w 2023 roku.

Harmony Link

więcej

ILF Consulting Engineers Polska podpisał umowę z operatorami systemów przesyłowych Polski (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) i Litwy (Litgrid) na doradztwo techniczne dla planowanego podmorskiego kabla prądu stałego (HVDC) Harmony Link, który połączy oba państwa.

Zadaniem ILF jest określenie trasy połączenia na dnie Morza Bałtyckiego, a także wsparcie PSE i Litgrid w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy badania dna morza oraz nadzór nad realizacją badań. Przepustowość połączenia wyniesie ok. 700 MW.

Nowy kabel pozwoli na rozwój jednolitego, europejskiego rynku energii elektrycznej, stworzy nowe możliwości prowadzenia handlu i zwiększy bezpieczeństwo dostaw w całym regionie.

Terminal LNG małej skali w Gdańsku

więcej

Nowy terminal skroplonego gazu ziemnego ma stanowić bazę dla przeładunku, bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw.

Kompleksowe opracowanie studium wykonalności, jakim zajmie się ILF, obejmuje:

 • koncepcję techniczną terminalu LNG w Gdańsku,
  ocenę oddziaływania na środowisko,
  analizę interesariuszy,
  organizację projektu,
  plan wdrożenia projektu,
  analizę dostępnych źródeł finansowania,
  analizę ryzyka,
  analizę kosztów i korzyści (Cost-Benefit Analysis).

Inwestycja ma utorować drogę dla nowego perspektywicznego rynku, jakim jest przeładunek i bunkrowanie LNG, co w przyszłości pozwoli na przeprowadzenie szeregu inwestycji dla zapewnienia efektu synergii sektora transportowego i energetycznego. Terminal LNG będzie stanowił infrastrukturę, która pozwoli zmagazynować i wykorzystać skroplony gaz ziemny:

jako paliwo w żegludze morskiej w trójmiejskich portach należących do transeuropejskiej sieci transportowej (sieci TEN-T),
jako paliwo w transporcie morskim i lądowym w korytarzu TEN-T Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie,
do celów energetycznych,
poprzez redystrybucję – do zastosowań w elektroenergetyce i ciepłownictwie na obszarach pozbawionych dostępu do gazu sieciowego w północno-centralnej i północno-wschodniej Polsce.

Planowane przedsięwzięcie to odpowiedź na coraz ostrzejsze regulacje dotyczące limitów emisji zanieczyszczeń w obszarze transportu morskiego, elektroenergetyki i ciepłownictwa, a także na normy związane z obowiązkiem utrzymania zapasów i dywersyfikacji źródeł gazu. Zgodnie z unijną dyrektywą ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce mają powstać 4 punkty bunkrowania LNG do końca 2025 roku. Oprócz portu w Gdańsku, mają być one zlokalizowane w Gdyni, Szczecinie oraz w Świnoujściu.

Gaz ziemny od pewnego czasu staje się coraz popularniejszym paliwem na całym świecie. Wciąż wzrasta jego dystrybucja i sprzedaż oraz rośnie zainteresowanie ze strony krajów odbierających ten surowiec. W przypadku Polski LNG ma odgrywać szczególną rolę i w niedalekiej przyszłości, poza planowanym gazociągiem Baltic Pipe, stanowić za pośrednictwem terminalu w Świnoujściu jedno z podstawowych źródeł zasilania krajowego systemu przesyłowego gazu.

ILF ma w swoim portfolio podobne projekty:

 • studium wykonalności dla budowy terminalu LNG w Świnoujściu,
  studium wykonalności rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu o stanowisko do zaopatrywania statków w paliwo LNG,
  studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko dla budowy dodatkowego stanowiska statkowego do przeładunku LNG przy wykorzystaniu mniejszych gazowców w porcie zewnętrznym w Świnoujściu,
  dokumentację projektową dla rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu – zwiększenie mocy regazyfikacyjnej istniejącego terminalu o 50% – do 7,5 mld Nm3/rok, dzięki budowie układu dwóch dodatkowych regazyfikatorów SCV,
  studium wykonalności dla terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej,
  studium wykonalności dla terminalu LNG na Ukrainie.

Projekt inwestycji budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali, pełniącego rolę bazy przeładunkowej i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw oraz budowy bunkierki z funkcją wytwarzania energii elektrycznej jest analizowany przez Grupę LOTOS S.A. w konsorcjum z Operatorem Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Studium wykonalności budowy terminalu jest współfinansowane przez Unię Europejską z Instrumentu “Łącząc Europę”.

3 oczyszczalnie ścieków – w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu

więcej

ILF Consulting Engineers Polska podpisał umowę z PGE Energia Ciepła na świadczenie usług projektowych przy modernizacji 3 przemysłowych oczyszczalni ścieków działających przy elektrociepłowniach w Krakowie, Gdańsku (EC2) oraz we Wrocławiu.

ILF jest odpowiedzialny za wykonanie projektów podstawowych, budowlanych oraz wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi, a także zajmie się nadzorem autorskim nad realizacją prac budowlanych.

Wszystkie trzy oczyszczalnie działają w ramach instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS). Technologia IMOS generuje dużą ilość ścieków, których ze względu na skład, nie zagospodarowuje się na terenie zakładów. Ścieki te są neutralizowane w oczyszczalniach, obecnie głównie przy wykorzystaniu metody strąceniowej. ILF ma za zadanie w każdej oczyszczalni zaprojektować nowy węzeł, który będzie usuwał metale ciężkie nowatorską metodą wymiany jonowej (InnUPS). Zastosowanie tej technologii ma zapewnić redukcję zanieczyszczeń do poziomu wymagań wynikających z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Hello UptimeRobot