Aktualności

collage_HGF_rev3_2018-1

Terminal LNG małej skali w Gdańsku

więcej

Nowy ter­mi­nal skro­plo­n­e­go gazu ziem­ne­go ma sta­no­wić bazę dla przeła­dun­ku, bunk­ro­wa­nia i dys­try­buc­ji LNG do odbi­o­r­ców koń­co­wych i stac­ji paliw.

Kom­plek­sowe opra­co­wa­nie stu­di­um wyko­nal­ności, jakim zaj­mie się ILF, obejmuje:

 • kon­cep­c­ję tech­nicz­ną ter­mi­nalu LNG w Gdańsku,
  ocenę oddziały­wa­nia na środowisko,
  ana­li­zę interesariuszy,
  orga­ni­za­c­ję projektu,
  plan wdroże­nia projektu,
  ana­li­zę dost­ęp­nych źró­deł finansowania,
  ana­li­zę ryzyka,
  ana­li­zę kosz­tów i kor­zyści (Cost-Bene­fit Analysis).

Inwes­ty­c­ja ma uto­ro­wać dro­gę dla nowe­go per­spek­ty­wicz­ne­go ryn­ku, jakim jest przeła­dunek i bunk­ro­wa­nie LNG, co w przy­szłości poz­wo­li na przepro­wadze­nie sze­re­gu inwes­ty­c­ji dla zapew­ni­en­ia efek­tu syn­er­gii sek­to­ra trans­por­to­we­go i ener­ge­ty­cz­ne­go. Ter­mi­nal LNG będ­zie sta­no­wił infra­struk­turę, któ­ra poz­wo­li zma­ga­zynować i wykor­zystać skro­plo­ny gaz ziemny:

jako pali­wo w żeg­lud­ze mor­skiej w trój­mie­js­kich port­ach należą­cych do trans­eur­o­pe­js­kiej sie­ci trans­por­to­wej (sie­ci TEN‑T),
jako pali­wo w trans­por­cie mor­skim i lądo­wym w kory­tar­zu TEN‑T Mor­ze Bał­ty­ckie — Mor­ze Adriatyckie,
do celów energetycznych,
poprzez redy­stry­buc­ję — do zas­to­so­wań w elek­tro­en­er­ge­ty­ce i cie­płow­nict­wie na obs­za­rach pozba­wionych dost­ę­pu do gazu sie­cio­we­go w pół­no­c­no-cen­tral­nej i pół­no­c­no-wschod­niej Polsce.

Pla­no­wa­ne przedsięw­zięcie to odpo­wie­dź na coraz ost­rze­jsze regu­lac­je doty­c­zące limi­tów emis­ji zanie­c­zy­szc­zeń w obs­zar­ze trans­por­tu mor­skie­go, elek­tro­en­er­ge­ty­ki i cie­płow­nict­wa, a także na nor­my zwią­za­ne z obo­wiąz­kiem utrzy­ma­nia zapasów i dywer­sy­fi­ka­c­ji źró­deł gazu. Zgod­nie z uni­jną dyrek­ty­wą ws. roz­wo­ju infra­struk­tu­ry paliw alter­na­tywnych w Polsce mają pow­stać 4 punk­ty bunk­ro­wa­nia LNG do koń­ca 2025 roku. Oprócz por­tu w Gdańs­ku, mają być one zlo­ka­li­zowa­ne w Gdy­ni, Szc­ze­ci­nie oraz w Świnoujściu.

Gaz ziem­ny od pew­n­e­go cza­su sta­je się coraz popu­lar­nie­js­zym pali­wem na całym świe­cie. Wciąż wzras­ta jego dys­try­buc­ja i sprze­daż oraz roś­nie zain­te­re­so­wa­nie ze stro­ny kra­jów odbier­ają­cych ten suro­wiec. W przy­pad­ku Pol­ski LNG ma odgry­wać szc­ze­gólną rolę i w nie­da­le­kiej przy­szłości, poza pla­no­wanym gazo­cią­giem Bal­tic Pipe, sta­no­wić za poś­red­nict­wem ter­mi­nalu w Świn­ou­jściu jed­no z pod­sta­wo­wych źró­deł zasi­la­nia kra­jo­we­go sys­temu prze­syło­we­go gazu.

ILF ma w swo­im port­fo­lio pod­ob­ne projekty:

 • stu­di­um wyko­nal­ności dla budo­wy ter­mi­nalu LNG w Świnoujściu,
  stu­di­um wyko­nal­ności rozbu­do­wy ter­mi­nalu LNG w Świn­ou­jściu o sta­no­wis­ko do zao­pa­try­wa­nia stat­ków w pali­wo LNG,
  stu­di­um wyko­nal­ności i raport oddziały­wa­nia na śro­do­wis­ko dla budo­wy dodat­ko­we­go sta­no­wis­ka stat­ko­we­go do przeła­dun­ku LNG przy wykor­zy­sta­niu mnie­js­zych gazow­ców w por­cie zewnę­trz­nym w Świnoujściu,
  doku­men­ta­c­ję pro­jek­t­ową dla rozbu­do­wy ter­mi­nalu LNG w Świn­ou­jściu — zwiększe­nie mocy rega­zy­fi­ka­cy­j­nej ist­nie­jące­go ter­mi­nalu o 50% — do 7,5 mld Nm3/rok, dzię­ki budo­wie ukła­du dwóch dodat­ko­wych rega­zy­fi­ka­torów SCV,
  stu­di­um wyko­nal­ności dla ter­mi­nalu FSRU w Zato­ce Gdańskiej,
  stu­di­um wyko­nal­ności dla ter­mi­nalu LNG na Ukrainie.

Pro­jekt inwes­ty­c­ji budo­wy w Gdańs­ku ter­mi­nalu LNG małej ska­li, peł­niące­go rolę bazy przeła­dun­kowej i dys­try­buc­ji LNG do odbi­o­r­ców koń­co­wych i stac­ji paliw oraz budo­wy bun­kier­ki z funk­c­ją wyt­warza­nia ener­gii elek­trycz­nej jest ana­li­zowa­ny przez Grupę LOTOS S.A. w kon­sor­c­jum z Ope­ra­to­rem Gazo­cią­gów Prze­mys­ło­wych GAZ-SYSTEM S.A. Stu­di­um wyko­nal­ności budo­wy ter­mi­nalu jest współ­fin­an­so­wa­ne przez Unię Euro­pe­js­ką z Instru­men­tu „Łąc­ząc Europę”.

3 oczyszczalnie ścieków — w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu

więcej

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka pod­pi­sał umowę z PGE Ener­gia Cie­pła na świad­cze­nie usług pro­jek­t­owych przy moder­ni­za­c­ji 3 prze­mys­ło­wych oczy­szcz­al­ni ście­ków działa­ją­cych przy elek­tro­cie­płow­niach w Kra­ko­wie, Gdańs­ku (EC2) oraz we Wrocławiu.

ILF jest odpo­wied­zi­al­ny za wykona­nie pro­jek­tów pod­sta­wo­wych, budow­lanych oraz wyko­naw­c­zych wraz z kosz­to­ry­sa­mi inwestor­ski­mi i spe­cy­fi­ka­c­ja­mi tech­nicz­ny­mi, a także zaj­mie się nadzo­rem autor­skim nad rea­li­za­c­ją prac budowlanych.

Wszyst­kie trzy oczy­szcz­al­nie działa­ją w ramach instal­ac­ji mok­re­go odsi­ar­c­za­nia spa­lin (IMOS). Tech­no­lo­gia IMOS gene­ru­je dużą ilość ście­ków, któ­rych ze wzglę­du na skład, nie zago­s­po­dar­owu­je się na tere­nie zakła­dów. Ście­ki te są neu­tra­li­zowa­ne w oczy­szcz­al­niach, obec­nie głów­nie przy wykor­zy­sta­niu meto­dy strące­nio­wej. ILF ma za zada­nie w każ­dej oczy­szcz­al­ni zapro­jek­t­ować nowy węzeł, któ­ry będ­zie usu­wał meta­le cięż­kie nowa­tor­ską meto­dą wymi­a­ny jono­wej (InnUPS). Zas­to­so­wa­nie tej tech­no­lo­gii ma zapew­nić reduk­c­ję zanie­c­zy­szc­zeń do pozio­mu wyma­gań wyni­ka­ją­cych z kon­kluz­ji doty­c­zą­cych najleps­zych dost­ęp­nych tech­nik (BAT) w odnie­si­e­n­iu do dużych obiek­tów ener­ge­ty­cz­ne­go spa­la­nia zgod­nie z dyrek­ty­wą Par­la­men­tu Euro­pe­js­kie­go i Rady 2010/75/UE.

Morskie Inwestycje Energetyczne — Forum, 19.11.2019

więcej

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka został part­ne­rem mery­to­rycz­nym warsz­ta­tów podcz­as spot­ka­nia inau­gu­ra­cy­j­n­e­go nowe­go pro­jek­tu — Forum Dobrych Prak­tyk Inwes­ty­cy­jnych „Mor­skie Inwes­ty­c­je Ener­ge­ty­cz­ne”, któ­re odbęd­zie się 19 lis­topa­da 2019 w Warszawie.

Celem warsz­ta­tów będ­zie wypra­co­wa­nie pode­jścia dla przepro­wadze­nia badań geo­lo­gicz­nych na potrze­by pro­jek­t­owa­nia i budo­wy mor­skich farm wia­tro­wych i infra­struk­tu­ry przyłączeniowej.

To wydarze­nie zapo­c­ząt­ku­je cykl warsz­ta­tów, publi­ka­c­ji i szko­leń, podcz­as któ­rych zostaną opra­co­wa­ne dob­re prak­ty­ki roz­wo­ju pro­jek­tów ener­ge­ty­cz­nych na mor­zu. Orga­niz­a­to­rem pro­jek­tu jest Fund­ac­ja na rze­cz Ener­ge­ty­ki Zrównoważonej.

„Jest to nie­wąt­pli­wie waż­na inic­ja­ty­wa, któ­ra pomoże uspraw­nić pro­ces rea­li­za­c­ji inwes­ty­c­ji mor­skich farm wia­tro­wych na wschod­zą­cym ryn­ku, jakim jest Pol­s­ka. Mor­ska ener­ge­ty­ka wia­tro­wa jest jed­ną z najs­zyb­ciej rozwi­ja­ją­cych się branż ener­ge­ty­cz­nych w Euro­pie i na świe­cie. W Polsce dopie­ro rozwi­ja­my pierwsze pro­jek­ty i musi­my zmier­zyć się z wie­lo­ma wyzwa­nia­mi pro­ce­su admi­nis­tra­cy­j­n­e­go i pro­jek­t­o­we­go. Konie­cz­na jest rów­nież współ­pra­ca z admi­nis­trac­ją publi­cz­ną, ale rów­nież z samy­mi inwest­or­ami, aby pro­ces inwes­ty­cy­j­ny prze­bie­gał moż­li­wie naj­spraw­niej. Dla­te­go też ILF zaan­gażo­wał się w Forum Dobrych Prak­tyk Inwes­ty­cy­jnych — przy­c­zy­nia­jąc się tym samym do twor­ze­nia stan­dar­dów tej branży w Polsce.”- powied­ział Mari­usz Wójcik, kie­row­nik pro­jek­tów w ILF Pol­s­ka, któ­ry weź­mie udział w warsz­tat­ach jako ekspert.

Otwarcie stacji II linii metra w Warszawie

więcej

W nied­zielę, 15 wrześ­nia 2019 roku kole­j­ne stac­je II linii metra w Wars­za­wie: Szwedzka, Tar­gó­wek Mieszka­nio­wy i Tro­cka zostały odda­ne do użyt­ku pasażerów i tym samym zakońc­zyła się rea­li­za­c­ja inwes­ty­c­ji budo­wy pierws­ze­go eta­pu odcin­ka wschodniego-północnego.

W 2011 roku Metro Wars­zaw­skie ogło­siło kon­kurs na kon­cep­c­ję archi­tek­to­nicz­no-budow­laną. ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka swo­ją pracą kon­kur­so­wą poko­nał pozostałych 8 kon­ku­ren­tów i w 2012 roku pod­pi­sał umowę na wykona­nie pro­jek­tów budow­lanych. W 2016 roku ILF rozpo­c­zął także prace nad pro­jek­tem wyko­naw­c­zym, tym razem na zle­ce­nie wyko­naw­cy — fir­my Astaldi.

Dzię­ki współ­pra­cy nie­mal stuosobo­we­go zes­połu inży­nierów i spec­ja­lis­tów różnych dzied­zin z ILF z doś­wiad­c­zoną kadrą Astal­di, zaled­wie dwa mie­siące po rozpo­c­zęciu prac pro­jek­t­owych moż­li­we było rozpo­c­zęcie prac na budo­wie, a już rok póź­niej drąże­nie tuneli.

Cały pro­ces inwes­ty­cy­j­ny prze­bie­gał spraw­nie, a poszc­ze­gól­ne eta­py były rea­li­zowa­ne zgod­nie z przy­go­to­wanym har­mo­no­gra­m­em. „Inwes­ty­c­ja cha­rak­te­ry­zowała się szybkim tem­pem pro­jek­t­owa­nia. Dla suk­ce­su tego przedsięw­zięcia kluc­zowe było nie tyl­ko doś­wiad­cze­nie nas­ze­go zes­połu pro­jek­t­o­we­go zdo­byte przy współ­pra­cy z zes­połem świa­to­wej kla­sy spec­ja­lis­tów podcz­as budo­wy cen­tral­ne­go odcin­ka II linii metra, ale rów­nież spraw­na komu­ni­ka­c­ja zarów­no z Inwes­torem, jak i Gene­ral­nym Wyko­naw­cą — wymi­e­ni­liś­my set­ki, jak nie tysiące wia­do­mości, kon­sul­tow­a­liś­my rozwią­za­nia podcz­as dzie­sią­tek spot­kań przed­pro­jek­t­owych i pro­jek­t­owych. Pro­wad­zi­liś­my też licz­ną kore­spon­den­c­ję z jed­nost­ka­mi mie­js­ki­mi w celu uzgod­nien­ia kon­cep­c­ji, któ­re w peł­ni speł­nią ocze­ki­wa­nia władz Wars­za­wy. Doś­wiad­cze­nie zes­połu, zna­jo­mość potrzeb Inwestora i dąże­nie do pro­po­no­wa­nia coraz leps­zych rozwią­zań zde­cy­do­wa­nie wpłynęły na pomyślną rea­li­za­c­ję tego pro­jek­tu” — powied­ział Karol Gumiń­ski, kie­row­nik pro­jek­tu z rami­e­nia ILF Polska.

Wygląd stac­ji na tym odcin­ku zakła­dał pro­s­to­tę for­my i mini­ma­lizm, aby zachować por­zą­dek i lek­kość for­my. Jed­nym z ważnych założeń pro­jek­t­owych było wpi­sa­nie obiek­tów naziem­nych metra w zabu­do­wę dziel­ni­cy Tar­gó­wek, rów­no­c­ześ­nie nawią­zu­jąc do sty­lis­ty­ki pras­kie­go moder­niz­mu obec­n­e­go w tym rejo­nie. We wnę­trz­ach stac­ji zas­to­sow­a­liś­my mono­chro­ma­ty­cz­ną kolo­ry­sty­kę — odcie­nie bie­li i sza­rości, co w połącze­niu z odpo­wied­nio dobranym oświet­le­niem dało efekt prze­strzen­nych wnę­trz. Na każ­dej stac­ji zas­to­sow­a­liś­my detal wnę­trz­ar­ski, jako prze­wod­ni ele­ment gra­ficz­ny cha­rak­te­ry­sty­cz­ny dla poszc­ze­gól­nych loka­li­za­c­ji. Na stac­ji Szwedzka uży­liś­my moty­wu cegły nawią­zu­jąc do cha­rak­te­ru indus­tri­al­nej zabu­do­wy tego rejo­nu Wars­za­wy, na stac­ji Tar­gó­wek Mieszka­nio­wy — moty­wu linear­ne­go, będące­go gra­ficz­nym przed­sta­wi­e­niem zie­le­ni (stac­ja znaj­du­je się pod par­kiem i tere­nem zie­l­onym), a na stac­ji Tro­cka — moty­wu gra­ficz­ne­go, nawią­zu­jące­go do for­my wys­o­kościo­wych obiek­tów mieszka­nio­wych. Mono­chro­ma­ty­cz­ność kolorów prz­echod­zi kon­se­kw­ent­nie na pozi­om tere­nu — wszyst­kie obiek­ty naziem­ne stac­ji mają pro­s­tą kubicz­ną for­mę i są wykońc­zo­ne beto­nem archi­tek­to­nicz­nym i szkłem” — komen­tu­je Sabi­na Kry­gow­s­ka, kie­row­nik zes­połu archi­tek­tu­ry ILF Polska.

ILF Pol­s­ka jest zaan­gażo­wa­ny w budo­wę II linii metra w Wars­za­wie już od 10 lat, ucz­est­nic­ząc w pro­jek­t­owa­niu 18 z 21 pla­no­wanych stac­ji, stał się lide­rem na pol­s­kim ryn­ku. Oprócz pro­jek­tów stac­ji I eta­pu budo­wy odcin­ka wschod­nie­go-pół­no­c­n­e­go (stac­je Szwedzka, Tar­gó­wek Mieszka­nio­wy, Tro­cka) opra­co­wał pro­jekt budow­la­ny dla wszyst­kich stac­ji cen­tral­ne­go odcin­ka II linii metra, a także pro­jekt wyko­naw­c­zy 3 stac­ji (stac­je Ron­do Daszyńs­kie­go, Ron­do ONZ, Cen­trum Nau­ki Kopernik).

Fir­ma przy­go­to­wała rów­nież pro­jekt budow­la­ny oraz jest w trak­cie rea­li­za­c­ji pro­jek­tów wyko­naw­c­zych dla 3 stac­ji II eta­pu wschod­nie­go-pół­no­c­n­e­go (stac­je Zacisze, Kond­ra­to­wic­za, Bródno).

Na odcin­ku zachod­nim II linii metra ILF pra­cu­je nad pro­jek­tem wyko­naw­c­zym II eta­pu (stac­je Wola Park i Pow­stańców Śląs­kich) oraz opra­cowu­je pro­jekt budow­la­ny i wyko­naw­c­zy ostat­nie­go III eta­pu (stac­je Lazu­ro­wa, Chrzanów i Połc­zyńs­ka wraz ze Stac­ją Tech­nicz­no-Pos­to­jo­wą Mory).

Fir­ma pro­wad­zi także audyt doty­c­zą­cy okreś­le­nia sta­nu tech­nicz­ne­go obiek­tów usy­tuo­wanych na I linii metra w Wars­za­wie wraz ze Stac­ją Tech­nicz­no-Pos­to­jo­wą Kabaty.

Od 2016 roku ILF jest inży­nie­rem kon­trak­tu dla rozbu­do­wy linii metra w Dnipro na Ukrainie.

ILF Pol­s­ka opra­cowu­je rów­nież stu­di­um wyko­nal­ności budo­wy szyb­kie­go bez­ko­li­zy­j­n­e­go trans­por­tu szyno­we­go w Krakowie.

Elektrownia Khulna, Bangladesz

więcej

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka pod­pi­sał umowę z Ban­gla­desh Power Deve­lo­p­ment Board i świad­c­zy usłu­gi Inży­nie­ra Kon­trak­tu w kon­sor­c­jum z fir­mą Engi­neers and Con­sul­tants Ban­gla­desh Ltd dla budo­wy 330 MW elek­trow­ni gazowo-parowej Khul­na w Bangladeszu.

Inwes­ty­c­ja obej­mu­je budo­wę elek­trow­ni wraz z powią­z­aną infra­struk­turą, instal­ac­ję tur­bin oraz kotła fir­my GE oraz instal­ac­ję linii przesyłowej.

Gene­ral­nym wyko­naw­cą jest kon­sor­c­jum chińs­kich firm Har­bin Electric Inter­na­tio­nal Co Ltd oraz Jiangsu Etern Co Ltd.

Cał­ko­wi­ty koszt inwes­ty­c­ji to ok. 350 mln EUR, a czas rea­li­za­c­ji to 36 miesięcy.

Jest to pierws­zy kon­trakt ILF Pol­s­ka w obs­zar­ze ener­ge­ty­ki kon­wen­c­jo­nal­nej w Azji Południowo-Wschodniej.

26. Inżynierskie Targi Pracy

więcej

W dniach 12–13 mar­ca 2019 roku na Poli­tech­ni­ce Wars­zaw­skiej odby­ły się 26. Inży­nier­skie Tar­gi Pra­cy, któ­re zgromad­ziły naj­większe fir­my z Pol­ski i Euro­py, szu­ka­jące poten­c­ja­l­nych pracowników.

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka tra­dy­cy­j­nie już gościł na tym wydarze­niu, umoż­li­wia­jąc stu­den­tom i absol­wen­tom kie­run­ków tech­nicz­nych bez­poś­red­nią rozmo­wę z pra­cow­ni­ka­mi nas­zej fir­my. Nasi rep­re­zen­tanci z chęcią opowia­da­li o obs­za­rach działal­ności fir­my, rea­li­zowanych pro­jekt­ach czy spe­cy­fice pra­cy w poszc­ze­gól­nych zes­połach. Sta­no­wis­ko cies­zyło się dużą popu­lar­nością, a zain­te­re­so­wa­ni mog­li z pierws­zej ręki dowied­zieć się, jak pra­cu­je się w ILF.

Do zobacze­nia za rok!

Hello UptimeRobot