Obszary Działalności

collage_HGF_rev3_2018-1

Obszary Działalności

Wielok­rotnie potwier­d­za­liśmy swoje zdolności prowadzenia wymaga­jących projektów, łącząc kompleksowe umiejęt­ności zarząd­zania z wielobranżową wiedzą inżynierską.

Reali­zując z sukcesem ponad 200 projektów ugrun­tow­a­liśmy swoją pozycję lidera rynku w czterech głównych obszarach działalności.

Oferujemy kompleksowe usługi inżynierskie i doradcze dla kluczowych inwes­tycji przemys­łowych
i infra­struk­tu­ralnych w nastę­pu­jących obszarach:

Energetyka i Ochrona Klimatu

 • Energetyka słoneczna
 • Farmy wiatrowe
 • Elektrownie wodne
 • Bloki energe­tyczne na biopaliwa
 • Energetyka konwen­c­jo­nalna
 • Wodór
 • Instalacje termicznego przeksz­tałcania odpadów
 • Systemy przesyłu i dystry­bucji energii elektrycznej
 • Magazyny energii
 • Elektrownie hybrydowe
 • Ciepłow­nictwo i Chłód
Pokaż referencje

Woda i Środowisko

 • Instalacje do odsalania wody morskiej
 • Zakłady uzdat­niania wody
 • Oczyszcz­alnie ścieków
 • Wody przemysłowe
 • Systemy przesyłu wody
 • Systemy miejskie
Pokaż referencje

Transport i Przestrzeń Miejska

 • Rozwój Obszarów Miejskich
 • Koleje
 • Komuni­kacja miejska
 • Drogi
 • Lotniska
 • Porty morskie i terminale
 • Tunele
 • Konstrukcje
 • Budynki
 • Kurorty narci­arskie
Pokaż referencje

Ropa, Gaz i Przemysł

 • Napowier­z­ch­niowe zagos­po­dar­owania złóż ropy i gazu
 • Podziemne magazyny gazu
 • Systemy rurociągowe
 • Terminale naftowe
 • Terminale LNG
 • Rafinerie
 • Zakłady chemiczne i petrochemiczne
 • Górnictwo
 • Przemysł
Pokaż referencje
Hello UptimeRobot