Obszary Działalności

collage_HGF_rev3_2018-1

Obszary Działalności

Wie­lok­rot­nie pot­wier­d­za­liś­my swo­je zdol­ności pro­wadze­nia wyma­ga­ją­cych pro­jek­tów, łąc­ząc kom­plek­sowe umie­jęt­ności zar­ząd­za­nia z wie­lobranżo­wą wied­zą inżynierską.

Rea­li­zu­jąc z suk­ce­sem ponad 200 pro­jek­tów ugr­un­tow­a­liś­my swo­ją pozy­c­ję lide­ra ryn­ku w czte­rech głównych obs­za­rach działalności.

Ofe­ru­je­my kom­plek­sowe usłu­gi inży­nier­skie i dorad­c­ze dla kluc­zowych inwes­ty­c­ji prze­mys­ło­wych
i infra­struk­tu­ral­nych w nas­tę­pu­ją­cych obszarach:

Energetyka i Ochrona Klimatu

 • Ener­ge­ty­ka słoneczna
 • Far­my wiatrowe
 • Elek­trow­nie wodne
 • Blo­ki ener­ge­ty­cz­ne na biopaliwa
 • Ener­ge­ty­ka konwencjonalna
 • Wodór
 • Instal­ac­je ter­micz­ne­go przeksz­tałca­nia odpadów
 • Sys­te­my prze­syłu i dys­try­buc­ji ener­gii elektrycznej
 • Maga­zy­ny energii
 • Elek­trow­nie hybrydowe
 • Cie­płow­nict­wo i Chłód
Pokaż referencje

Woda i Środowisko

 • Instal­ac­je do odsa­l­a­nia wody morskiej
 • Zakła­dy uzdat­nia­nia wody
 • Oczy­szcz­al­nie ścieków
 • Wody prze­mys­ło­we
 • Sys­te­my prze­syłu wody
 • Sys­te­my miejskie
Pokaż referencje

Transport i Przestrzeń Miejska

 • Rozwój Obs­zarów Miejskich
 • Kole­je
 • Komu­ni­ka­c­ja miejska
 • Dro­gi
 • Lot­nis­ka
 • Por­ty mor­skie i terminale
 • Tune­le
 • Kon­struk­c­je
 • Budyn­ki
 • Kur­or­ty narciarskie
Pokaż referencje

Ropa, Gaz i Przemysł

 • Napowier­z­ch­nio­we zago­s­po­dar­owa­nia złóż ropy i gazu
 • Pod­ziem­ne maga­zy­ny gazu
 • Sys­te­my rurociągowe
 • Ter­mi­na­le naftowe
 • Ter­mi­na­le LNG
 • Rafi­ne­rie
 • Zakła­dy che­micz­ne i petrochemiczne
 • Gór­nict­wo
 • Prze­mysł
Pokaż referencje
Hello UptimeRobot