Energetyka i Ochrona Klimatu

pic_energy_header

Energetyka i Ochrona Klimatu

Wspieramy trans­for­mację energetyczną! 

ILF wspiera klientów na całym świecie w reali­zacji komplek­sowych projektów na dużą skalę, obejmu­jących m.in. wytwarzanie, magazynowanie i przesył energii elektrycznej pochod­zącej ze źródeł odnawi­alnych. Aktywnie promujemy i uczest­niczymy w trans­for­macji energe­ty­cznej dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Obszary działal­ności:

 • Bloki energe­tyczne na biopaliwa
 • Ciepłow­nictwo i Chłód
 • Elektrownie hybrydowe
 • Elektrownie słoneczne
 • Elektrownie wodne
 • Energetyka konwen­c­jo­nalna
 • Farmy wiatrowe
 • Instalacje termicznego przeksz­tałcania odpadów
 • Magazyny energii
 • Systemy przesyłu i dystry­bucji energii elektrycznej
 • Wodór
Hello UptimeRobot