Energetyka i Ochrona Klimatu

pic_energy_header

Energetyka i Ochrona Klimatu

Kon­wers­ja kopal­nych i odna­wi­al­nych źró­deł ener­gii, ubocz­nych pro­duk­tów prze­mys­ło­wych i odpa­dów mie­js­kich w elek­trycz­ność oraz cie­pło sta­no­wi kluc­zowy ele­ment zabez­pie­c­za­ją­cy jakość życia współc­zes­ne­go człowieka.

Instal­ac­je ener­ge­ty­cz­ne są fun­da­men­tem nowo­c­zes­ne­go społec­zeńst­wa. Nie­za­wod­ne, trwałe i przy­jaz­ne dla śro­do­wis­ka wyt­warza­nie ener­gii, wyma­ga rea­li­za­c­ji kom­plek­sowych pro­jek­tów na dużą skalę. Wspar­cie kli­en­ta podcz­as wszyst­kich eta­pów inwes­ty­c­ji, od wstęp­ne­go doradzt­wa, aż do urucho­mie­nia obiek­tu, leżą w zak­re­sie nas­zych kluc­zowych kom­pe­ten­c­ji. Świad­c­zymy także usłu­gi dorad­c­ze w zak­re­sie opty­ma­li­za­c­ji pra­cy i moder­ni­za­c­ji instalacji.

Obs­za­ry działalności:

  • Elek­trow­nie słoneczne
  • Far­my wiatrowe
  • Elek­trow­nie wodne
  • Blo­ki ener­ge­ty­cz­ne na biopaliwa
  • Ener­ge­ty­ka konwencjonalna
  • Instal­ac­je ter­micz­ne­go przeksz­tałca­nia odpadów
  • Sys­te­my prze­syłu i dys­try­buc­ji ener­gii elektrycznej
  • Maga­zy­ny energii
  • Elek­trow­nie hybrydowe
Hello UptimeRobot