Energetyka i Ochrona Klimatu

pic_energy_header

Energetyka i Ochrona Klimatu

Konwersja kopalnych i odnawi­alnych źródeł energii, ubocznych produktów przemys­łowych i odpadów miejskich w elektryczność oraz ciepło stanowi kluczowy element zabez­pie­c­zający jakość życia współc­zesnego człowieka.

Instalacje energe­tyczne są funda­mentem nowoc­zesnego społec­zeństwa. Nieza­wodne, trwałe i przyjazne dla środo­wiska wytwarzanie energii, wymaga reali­zacji komplek­sowych projektów na dużą skalę. Wsparcie klienta podczas wszystkich etapów inwes­tycji, od wstępnego doradztwa, aż do urucho­mienia obiektu, leżą w zakresie naszych kluczowych kompe­tencji. Świad­czymy także usługi doradcze w zakresie optyma­li­zacji pracy i moder­ni­zacji instalacji.

Obszary działal­ności:

  • Elektrownie słoneczne
  • Farmy wiatrowe
  • Elektrownie wodne
  • Bloki energe­tyczne na biopaliwa
  • Energetyka konwen­c­jo­nalna
  • Instalacje termicznego przeksz­tałcania odpadów
  • Systemy przesyłu i dystry­bucji energii elektrycznej
  • Magazyny energii
  • Elektrownie hybrydowe
Hello UptimeRobot