Ropa, Gaz i Przemysł

pic_oil_gas_industrial_header

Ropa, Gaz i Przemysł

Ropa i gaz to surow­ce, któ­re domi­n­u­ją w nie­mal wszyst­kich dzied­zi­n­ach życia współc­zes­nych, uprze­mys­ło­wionych społecz­ności. Trud­no sobie wyo­bra­zić, jak wyglą­dało­by nasze życie bez tych zas­obów i pow­sta­ją­cych z nich produktów.

Pro­fes­jo­nal­ne usłu­gi pro­jek­t­owe i dorad­c­ze w branży ropy i gazu są nas­zym zna­kiem rozpoz­naw­c­zym. Zrea­li­zow­a­liś­my wie­le znac­zą­cych pro­jek­tów zarów­no w kra­ju, jak i za granicą.

Obs­za­ry działalności:

  • Napowier­z­ch­nio­we zago­s­po­dar­owa­nie złóż ropy
    i gazu
  • Pod­ziem­ne magazyny
  • Sys­te­my rurociągowe
  • Ter­mi­na­le naftowe
  • Ter­mi­na­le LNG
  • Rafi­ne­rie
  • Zakła­dy petrochemiczne
  • Gór­nict­wo
Hello UptimeRobot