Transport i Przestrzeń Miejska

pic_transport_structures_header

Transport i Przestrzeń Miejska

Opty­mal­na sieć trans­por­to­wa oraz trwałe i przy­jaz­ne śro­do­wis­ku pro­jek­ty infra­struk­tu­ral­ne prze­kła­da­ją się na jakość życia społeczeństwa.

Ucz­est­nic­zymy w rea­li­za­c­ji licz­nych przedsięw­zięć trans­por­to­wych. Pomyśl­nie zakońc­zy­liś­my wie­le pro­jek­tów o zróż­ni­co­wanym stop­niu skom­pli­ko­wa­nia, któ­re pot­wier­d­za­ją nasz pro­fes­jo­na­lizm
i sku­tecz­ność działania.

Obs­za­ry działalności:

  • Rozwój Obs­zarów Miejskich
  • Kole­je
  • Sys­te­my trans­por­tu miejskiego
  • Dro­gi
  • Lot­nis­ka
  • Por­ty mor­skie i terminale
  • Tune­le i kawerny
  • Kon­struk­c­je
  • Budyn­ki
  • Infra­struk­tu­ra narciarska
Hello UptimeRobot