Transport i Przestrzeń Miejska

pic_transport_structures_header

Transport i Przestrzeń Miejska

Optymalna sieć trans­portowa oraz trwałe i przyjazne środo­wisku projekty infra­struk­tu­ralne przekładają się na jakość życia społeczeństwa.

Uczest­niczymy w reali­zacji licznych przedsięwzięć trans­por­towych. Pomyślnie zakońc­zy­liśmy wiele projektów o zróżni­co­wanym stopniu skompli­ko­wania, które potwier­dzają nasz profes­jo­nalizm
i skuteczność działania.

Obszary działal­ności:

  • Rozwój Obszarów Miejskich
  • Koleje
  • Systemy trans­portu miejskiego
  • Drogi
  • Lotniska
  • Porty morskie i terminale
  • Tunele i kawerny
  • Konstrukcje
  • Budynki
  • Infra­struktura narciarska
Hello UptimeRobot