Woda i Środowisko

waterenvironment

Woda i Środowisko

Deficyt wody pitnej oraz rosnące zanie­c­zy­szczenie środo­wiska należą do najpoważ­nie­jszych problemów współc­zesnego świata. Dostęp do wody pitnej stał się czynnikiem ogranic­za­jącym stabilny rozwój wielu krajów. Postęp cywili­za­cyjny pociąga za sobą ciągły wzrost ilości wytwarz­anych odpadów i zanie­c­zy­szczeń. Zasoby wody pitnej, które są podsta­wowym warunkiem rozwoju cywili­zacji, kurczą się błyska­wicznie, a możli­wości składo­wania odpadów są ograniczone.

Aktywnie działamy w obszarze inżynierii środo­wiska, świadcząc kompleksowe usługi projektowe i doradcze dla wielu innowa­cy­jnych, między­na­r­odowych projektów.

Nasze reali­zacje spełniają najwyższe normy w zakresie trwałości, bezpie­c­zeństwa, efektyw­ności ekono­micznej oraz minima­li­zacji szkod­liwego oddziały­wania na środowisko.

Obszary działal­ności:

  • Instalacje do odsalania wody morskiej
  • Zakłady uzdat­niania wody
  • Oczyszcz­alnie ścieków
  • Woda przemysłowa
  • Systemy przesyłu wody
  • Woda miejska
Hello UptimeRobot