Woda i Środowisko

waterenvironment

Woda i Środowisko

Defi­cyt wody pit­nej oraz ros­nące zanie­c­zy­szcze­nie śro­do­wis­ka należą do naj­poważ­nie­js­zych pro­ble­mów współc­zes­ne­go świa­ta. Dost­ęp do wody pit­nej stał się czyn­ni­kiem ogra­nic­za­ją­cym sta­bil­ny rozwój wie­lu kra­jów. Pos­tęp cywi­li­za­cy­j­ny pocią­ga za sobą cią­gły wzrost ilości wyt­warz­anych odpa­dów i zanie­c­zy­szc­zeń. Zaso­by wody pit­nej, któ­re są pod­sta­wo­wym warun­kiem roz­wo­ju cywi­li­za­c­ji, kurc­zą się błys­ka­wicz­nie, a moż­li­wości skła­do­wa­nia odpa­dów są ograniczone.

Aktyw­nie działa­my w obs­zar­ze inży­nie­rii śro­do­wis­ka, świad­c­ząc kom­plek­sowe usłu­gi pro­jek­t­owe i dorad­c­ze dla wie­lu inno­wa­cy­jnych, międ­zy­na­r­odo­wych projektów.

Nasze rea­li­za­c­je speł­nia­ją naj­wyższe nor­my w zak­re­sie trwałości, bez­pie­c­zeńst­wa, efek­tyw­ności eko­no­mic­z­nej oraz mini­ma­li­za­c­ji szkod­li­we­go oddziały­wa­nia na środowisko.

Obs­za­ry działalności:

  • Instal­ac­je do odsa­l­a­nia wody morskiej
  • Zakła­dy uzdat­nia­nia wody
  • Oczy­szcz­al­nie ścieków
  • Woda prze­mys­ło­wa
  • Sys­te­my prze­syłu wody
  • Woda mie­js­ka
Hello UptimeRobot