Ochrona danych osobowych

header_contact

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Status: 19/05/2018

Podmiot odpowied­zialny:
ILF Group Holding GmbH
Feldkreuz­strasse 3
6063 Rum/Innsbruck
Austria

Tel.: +43 (512) 24 12 – 0
Fax: +43 (512) 24 12 – 5900
Email: info.ibk@ilf.com

Dyrektor Zarząd­zający: Klaus Lässer

Pytania i sugestie w zakresie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres e‑mail privacy@ilf.com

Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych jest dla ILF sprawą najwyższej wagi. ILF przestrzega wszelkich obowią­zu­jących norm i przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, a także stosuje wewnę­trzny system zarząd­zania ochroną danych osobowych, który jest stale udosko­nalany i rozwijany.

„ILF” w rozumieniu ninie­jszej klauzuli oznacza spółkę ILF Group Holding GmbH wraz ze spółkami zależnymi. „Strona inter­netowa” w rozumieniu ninie­jszej klauzuli oznacza niniejszą stronę inter­netową admini­strowaną przez spółkę ILF Group Holding GmbH.

Niniejsza klauzula jest regularnie aktualizowana.

ILF pozyskuje i przet­warza dane osobowe wyłącznie w zakresie przewid­zianym w Rozpor­ządzeniu Parla­mentu Europe­js­kiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet­warzaniem danych osobowych i w sprawie swobo­dnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpor­ządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie przewid­zianym w krajowych przepisach lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgodę na przet­warzanie jej danych.

Wprowad­zanie za pośred­nictwem ninie­jszej strony inter­netowej danych osobowych lub danych przedsię­bi­o­rstwa (w szcze­gól­ności nazwy/nazwiska, adresu e‑mail, adresu korespon­den­cy­jnego) jest całko­wicie dobro­wolne. Przet­warzanie takich danych następuje wyłącznie w celu, w jakim zostały one uprzednio wprowadzone.

Okres przet­warzania danych osobowych zdeter­mi­nowany jest poszc­ze­gólnymi przepisami krajowymi w zakresie obowiązku przechow­y­wania danych osobowych i co do zasady wynosi maksy­m­alnie 10 lat.

Wszelkie dane osobowe przet­warzane za pośred­nictwem ninie­jszej strony inter­netowej są przechow­ywane na obszarze Unii Europe­jskiej, a przeka­zy­wanie ich dalej następuje wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, w przypadku obowiązku wynika­jącego z powszechnie obowią­zu­jących przepisów prawa, w przypadku, gdy osoba, której dane osobowe dotyczą, uprzednio udzieliła zgody na ich przet­warzanie lub też przet­warzanie tych danych jest dopuszczalne z innych powodów wynika­jących z przepisów prawa.

Niniejsza strona inter­netowa jest utrzymywana i rozwijana przez usługo­dawcę, spółkę ACC Digita­l­agentur GmbH z siedzibą w Innsbrucku w Austrii, który to usługo­dawca na mocy umowy zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz do przet­warzania ich wyłącznie w imieniu i w sposób wskazany przez ILF. Hosting ninie­jszej strony zapewnia spółka Hetzner Online GmbH z siedzibą w Gunzen­hausen w Niemczech.

Osobom, których dane osobowe są przet­warzane przez ILF, przysługuje prawo do żądania infor­macji na temat tych danych, a także prawo do korygo­wania, usuwania i przeka­zy­wania takich danych innym podmiotom odpowied­zi­alnym oraz prawo do wycofania zgody na przet­warzanie danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia możli­wości ich przet­warzanie.
Wskazane powyżej żądania należy kierować na nastę­pujący adres e‑mail: privacy@ilf.com.

Ponadto osobom zainte­re­so­wanym przysługuje prawo do składania skarg bezpoś­rednio do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych na terytorium poszc­ze­gólnego państwa.

Informacje w zakresie danych osobowych osób aplikujących o pracę

W przypadku aplikacji o pracę skład­anych na przykład za pośred­nictwem zakładki „Kariera” znajdu­jącej się na ninie­jszej stronie inter­netowej, dane osobowe osób apliku­jących są przet­warzane wyłącznie w celu przepro­wadzenia procesu rekrutacji.

Co do zasady okres przechow­y­wania danych osobowych osób apliku­jących o pracę wynosi maksy­m­alnie trzy miesiące od dnia złożenia podania, po czym dane takie zostają usunięte, z wyjątkiem danych, co do których osoby zainte­re­sowane wyraziły wolę dłuższego ich przechowywanie.

Podanie o pracę może zostać wykor­zy­stane na potrzeby rekrutacji w innych spółkach Grupy ILF, jeżeli osoba zainte­re­sowana wyrazi na to zgodę. Zgoda, o której mowa powyżej, może być w każdym momencie wycofana. W przypadku prowadzenia przez inną spółkę z Grupy ILF procesu rekrutacji, zgoda osoby składa­jącej podanie o pracę będzie wymagana z wyprzedzeniem.

Wykorzystywanie plików cookies

Niniejsza strona wykor­zystuje pliki cookies w celu poprawy wyglądu i nawigacji („ciasteczka”). Ciasteczko oznacza plik tekstowy wysyłany przez serwer sieciowy do przeglą­darki inter­netowej. Plik taki zawiera adres URL przeglą­danej strony inter­netowej, jak również infor­mację o dacie wizyty na stronie inter­netowej oraz dacie utraty ważności, która to data określa okres aktyw­ności ciasteczka. Ciasteczka są stosowane przez ILF w celu okreś­lenia najchętniej przeglą­danych obszarów strony inter­netowej oraz w celu umożli­wienia Państwu zapisania sperso­na­li­zowanych ustawień, tak aby były one dostępne przy ponownym przeglą­daniu strony. W celu okreś­lenia najchętniej przeglą­danych obszarów strony inter­netowej tworzone są staty­styki dotyczące odwiedzin strony.

W momencie rozpo­c­zęcia przeglą­dania przez Państwa strony inter­netowej pojawia się infor­macja o wykor­zy­sty­waniu ciasteczek. Mają Państwo możliwość zadecy­do­wania, czy akceptują Państwo ciasteczka. Mogą Państwo również modyfi­kować ustawienia przeglą­darki inter­netowej w taki sposób, aby każdo­razowo infor­mowała o wykor­zy­sty­waniu przez stronę inter­netową ciasteczek lub mogą Państwo odmówić udzie­lenia zgody na wykor­zy­sty­wanie ciasteczek.

W przypadku nieud­zie­lenia zgody na wykor­zy­sty­wanie przez stronę inter­netową ciasteczek niektóre jej funkc­jo­nal­ności mogą zostać ograniczone.

Wykorzystanie Google Analytics

Niniejsza strona inter­netowa korzysta z systemu analizy usług sieciowych Google Analytics należącego do spółki Google Inc. („Google”).

Google Analytics wykor­zystuje ciasteczka, które są zapisywane na Państwa kompu­terze i umożli­wiają anali­zowanie Państwa aktyw­ności na stronie inter­netowej. Dane wygenerowane przez ciasteczka, co do zasady, przeka­zywane są na serwer Google w Stanach Zjedno­c­z­onych i tam przechow­ywane. Jednakże w przypadku aktywo­wania przez Państwa funkcji anoni­mi­zacji adresu IP na stronie inter­netowej, adres ten zostanie skrócony przez Google na obszarze państw człon­kow­skich Unii Europe­jskiej lub na obszarze państw wchod­zących w skład Europe­js­kiego Obszaru Gospod­ar­czego. W okreś­l­onych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjedno­c­z­onych przeka­zywany jest pełny adres IP i następnie ulega on skróceniu.
Z upoważ­nienia operatora ninie­jszej strony inter­netowej Google korzysta z wyżej wskazanych infor­macji w celu ewaluacji odwiedzin przez Państwa ninie­jszej strony inter­netowej, sporząd­zania raportów dotyc­zących aktyw­ności na ninie­jszej stronie inter­netowej oraz świad­czenia na rzecz opera­torów strony innych usług związ­anych z funkc­jo­no­waniem ninie­jszej strony inter­netowej oraz z korzy­staniem z Internetu.
Adres IP przeka­zywany przez Państwa przeglą­darkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mają Państwo możliwość dezak­ty­wo­wania funkcji zapisy­wania ciasteczek poprzez modyfi­kację ustawień Państwa przeglą­darki inter­netowej. Należy jednak podkreślić, że w takim przypadku niektóre funkc­jo­nal­ności strony mogą zostać ograniczone. Ponadto mają Państwo możliwość dezak­ty­wo­wania funkcji przeka­zy­wania Google danych związ­anych z przeglą­daniem przez Państwa ninie­jszej strony inter­netowej (łącznie z Państwa adresem IP), zebranych na podstawie ciasteczek oraz przet­warzania takich danych przez Google. W tym celu należy pobrać wtyczkę do przeglą­darki inter­netowej, dostępną pod poniższym adresem:
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl)
Ninie­jszej strona inter­netowa została w Google Analytics opatrzona kodem „anony­mizeIp„ co gwarantuje zapisy­wanie adresów IP w sposób anonimowy. (tzw. masko­wanie IP).
Więcej infor­macji na temat warunków korzy­stania z Google Analytics oraz ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod nastę­pu­jącymi adresami:
www.google.com/analytics/terms/pl.html wzgl. https://www.google.de/intl/pl/policies/.

Hello UptimeRobot