Choose your Country

Australia

Austria

Canada

Chile

Czechia

France

Georgia

Germany

Iraq

Jordan

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Norway

Pakistan

Peru

Polska

Romania

Saudi-Arabia

Spain

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

Ochrona danych osobowych

header_contact

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Status: 19/05/2018

Podmiot odpowiedzialny:
ILF Group Holding GmbH
Feldkreuzstrasse 3
6063 Rum/Innsbruck
Austria

Tel.: +43 (512) 24 12 – 0
Fax: +43 (512) 24 12 – 5900
Email: info.ibk@ilf.com

Dyrektor Zarządzający: Klaus Lässer

Pytania i sugestie w zakresie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail privacy@ilf.com

Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych jest dla ILF sprawą najwyższej wagi. ILF przestrzega wszelkich obowiązujących norm i przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, a także stosuje wewnętrzny system zarządzania ochroną danych osobowych, który jest stale udoskonalany i rozwijany.

“ILF” w rozumieniu niniejszej klauzuli oznacza spółkę ILF Group Holding GmbH wraz ze spółkami zależnymi. “Strona internetowa” w rozumieniu niniejszej klauzuli oznacza niniejszą stronę internetową administrowaną przez spółkę ILF Group Holding GmbH.

Niniejsza klauzula jest regularnie aktualizowana.

ILF pozyskuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie przewidzianym w krajowych przepisach lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie jej danych.

Wprowadzanie za pośrednictwem niniejszej strony internetowej danych osobowych lub danych przedsiębiorstwa (w szczególności nazwy/nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego) jest całkowicie dobrowolne. Przetwarzanie takich danych następuje wyłącznie w celu, w jakim zostały one uprzednio wprowadzone.

Okres przetwarzania danych osobowych zdeterminowany jest poszczególnymi przepisami krajowymi w zakresie obowiązku przechowywania danych osobowych i co do zasady wynosi maksymalnie 10 lat.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są przechowywane na obszarze Unii Europejskiej, a przekazywanie ich dalej następuje wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, w przypadku obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku, gdy osoba, której dane osobowe dotyczą, uprzednio udzieliła zgody na ich przetwarzanie lub też przetwarzanie tych danych jest dopuszczalne z innych powodów wynikających z przepisów prawa.

Niniejsza strona internetowa jest utrzymywana i rozwijana przez usługodawcę, spółkę ACC Digitalagentur GmbH z siedzibą w Innsbrucku w Austrii, który to usługodawca na mocy umowy zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz do przetwarzania ich wyłącznie w imieniu i w sposób wskazany przez ILF. Hosting niniejszej strony zapewnia spółka Hetzner Online GmbH z siedzibą w Gunzenhausen w Niemczech.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez ILF, przysługuje prawo do żądania informacji na temat tych danych, a także prawo do korygowania, usuwania i przekazywania takich danych innym podmiotom odpowiedzialnym oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia możliwości ich przetwarzanie.
Wskazane powyżej żądania należy kierować na następujący adres e-mail: privacy@ilf.com.

Ponadto osobom zainteresowanym przysługuje prawo do składania skarg bezpośrednio do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych na terytorium poszczególnego państwa.

Informacje w zakresie danych osobowych osób aplikujących o pracę

W przypadku aplikacji o pracę składanych na przykład za pośrednictwem zakładki “Kariera” znajdującej się na niniejszej stronie internetowej, dane osobowe osób aplikujących są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Co do zasady okres przechowywania danych osobowych osób aplikujących o pracę wynosi maksymalnie trzy miesiące od dnia złożenia podania, po czym dane takie zostają usunięte, z wyjątkiem danych, co do których osoby zainteresowane wyraziły wolę dłuższego ich przechowywanie.

Podanie o pracę może zostać wykorzystane na potrzeby rekrutacji w innych spółkach Grupy ILF, jeżeli osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę. Zgoda, o której mowa powyżej, może być w każdym momencie wycofana. W przypadku prowadzenia przez inną spółkę z Grupy ILF procesu rekrutacji, zgoda osoby składającej podanie o pracę będzie wymagana z wyprzedzeniem.

Wykorzystywanie plików cookies

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy wyglądu i nawigacji („ciasteczka”). Ciasteczko oznacza plik tekstowy wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej. Plik taki zawiera adres URL przeglądanej strony internetowej, jak również informację o dacie wizyty na stronie internetowej oraz dacie utraty ważności, która to data określa okres aktywności ciasteczka. Ciasteczka są stosowane przez ILF w celu określenia najchętniej przeglądanych obszarów strony internetowej oraz w celu umożliwienia Państwu zapisania spersonalizowanych ustawień, tak aby były one dostępne przy ponownym przeglądaniu strony. W celu określenia najchętniej przeglądanych obszarów strony internetowej tworzone są statystyki dotyczące odwiedzin strony.

W momencie rozpoczęcia przeglądania przez Państwa strony internetowej pojawia się informacja o wykorzystywaniu ciasteczek. Mają Państwo możliwość zadecydowania, czy akceptują Państwo ciasteczka. Mogą Państwo również modyfikować ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby każdorazowo informowała o wykorzystywaniu przez stronę internetową ciasteczek lub mogą Państwo odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie ciasteczek.

W przypadku nieudzielenia zgody na wykorzystywanie przez stronę internetową ciasteczek niektóre jej funkcjonalności mogą zostać ograniczone.

Wykorzystanie Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z systemu analizy usług sieciowych Google Analytics należącego do spółki Google Inc. (“Google”).

Google Analytics wykorzystuje ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie Państwa aktywności na stronie internetowej. Dane wygenerowane przez ciasteczka, co do zasady, przekazywane są na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jednakże w przypadku aktywowania przez Państwa funkcji anonimizacji adresu IP na stronie internetowej, adres ten zostanie skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub na obszarze państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W określonych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP i następnie ulega on skróceniu.
Z upoważnienia operatora niniejszej strony internetowej Google korzysta z wyżej wskazanych informacji w celu ewaluacji odwiedzin przez Państwa niniejszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na niniejszej stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz operatorów strony innych usług związanych z funkcjonowaniem niniejszej strony internetowej oraz z korzystaniem z Internetu.
Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mają Państwo możliwość dezaktywowania funkcji zapisywania ciasteczek poprzez modyfikację ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Należy jednak podkreślić, że w takim przypadku niektóre funkcjonalności strony mogą zostać ograniczone. Ponadto mają Państwo możliwość dezaktywowania funkcji przekazywania Google danych związanych z przeglądaniem przez Państwa niniejszej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP), zebranych na podstawie ciasteczek oraz przetwarzania takich danych przez Google. W tym celu należy pobrać wtyczkę do przeglądarki internetowej, dostępną pod poniższym adresem:
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl)
Niniejszej strona internetowa została w Google Analytics opatrzona kodem „anonymizeIp„ co gwarantuje zapisywanie adresów IP w sposób anonimowy. (tzw. maskowanie IP).
Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics oraz ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod następującymi adresami:
www.google.com/analytics/terms/pl.html wzgl. https://www.google.de/intl/pl/policies/.

Hello UptimeRobot