Ochrona danych osobowych

header_contact

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Sta­tus: 19/05/2018

Pod­mi­ot odpo­wied­zi­al­ny:
ILF Group Hol­ding GmbH
Feld­kreuz­stras­se 3
6063 Rum/Innsbruck
Aus­tria

Tel.: +43 (512) 24 12 – 0
Fax: +43 (512) 24 12 – 5900
Email: info.ibk@ilf.com

Dyrek­tor Zar­ząd­za­ją­cy: Klaus Lässer

Pyta­nia i sugestie w zak­re­sie ochro­ny danych osobo­wych pro­si­my kie­ro­wać na adres e‑mail privacy@ilf.com

Polityka Prywatności

Ochro­na danych osobo­wych jest dla ILF spra­wą naj­wyżs­zej wagi. ILF prze­strz­e­ga wszel­kich obo­wią­zu­ją­cych norm i prz­episów w zak­re­sie ochro­ny danych osobo­wych, a także sto­suje wewnę­trz­ny sys­tem zar­ząd­za­nia ochroną danych osobo­wych, któ­ry jest sta­le udos­ko­nal­any i rozwijany.

„ILF” w rozu­mi­e­niu ninie­js­zej klau­zu­li oznac­za spół­kę ILF Group Hol­ding GmbH wraz ze spół­ka­mi zależny­mi. „Stro­na inter­neto­wa” w rozu­mi­e­niu ninie­js­zej klau­zu­li oznac­za ninie­js­zą stronę inter­neto­wą admi­ni­stro­waną przez spół­kę ILF Group Hol­ding GmbH.

Ninie­js­za klau­zu­la jest regu­lar­nie aktualizowana.

ILF pozys­ku­je i przet­warza dane osobo­we wyłącz­nie w zak­re­sie prze­wid­zianym w Rozpor­ządze­niu Par­la­men­tu Euro­pe­js­kie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizy­cz­nych w związ­ku z przet­warza­niem danych osobo­wych i w spra­wie swo­bo­d­ne­go przepły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne rozpor­ządze­nie o ochro­nie danych) oraz w zak­re­sie prze­wid­zianym w kra­jo­wych prz­epi­sach lub na pod­sta­wie zgo­dy oso­by, któ­rej dane doty­c­zą.
Oso­ba, któ­rej dane osobo­we doty­c­zą, ma pra­wo do wyco­fa­nia w dowol­nym momen­cie zgo­dę na przet­warza­nie jej danych.

Wpro­wad­za­nie za poś­red­nict­wem ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej danych osobo­wych lub danych przedsię­bi­o­rst­wa (w szc­ze­gól­ności nazwy/nazwiska, adre­su e‑mail, adre­su kore­spon­den­cy­j­n­e­go) jest cał­ko­wi­cie dobro­wol­ne. Przet­warza­nie takich danych nas­tę­pu­je wyłącz­nie w celu, w jakim zostały one uprzed­nio wprowadzone.

Okres przet­warza­nia danych osobo­wych zde­ter­mi­no­wa­ny jest poszc­ze­gól­ny­mi prz­epi­sami kra­jo­wy­mi w zak­re­sie obo­wiąz­ku prz­echow­y­wa­nia danych osobo­wych i co do zasa­dy wynosi mak­sy­m­al­nie 10 lat.

Wszel­kie dane osobo­we przet­warza­ne za poś­red­nict­wem ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej są prz­echow­y­wa­ne na obs­zar­ze Unii Euro­pe­js­kiej, a prze­ka­zy­wa­nie ich dalej nas­tę­pu­je wyłącz­nie w przy­pad­ku, gdy jest to niez­będ­ne do wykona­nia umowy, w przy­pad­ku obo­wiąz­ku wyni­ka­jące­go z pows­zech­nie obo­wią­zu­ją­cych prz­episów pra­wa, w przy­pad­ku, gdy oso­ba, któ­rej dane osobo­we doty­c­zą, uprzed­nio udziel­iła zgo­dy na ich przet­warza­nie lub też przet­warza­nie tych danych jest dopuszcz­al­ne z innych powo­dów wyni­ka­ją­cych z prz­episów prawa.

Ninie­js­za stro­na inter­neto­wa jest utrzymy­wa­na i rozwi­ja­na przez usłu­go­daw­cę, spół­kę ACC Digi­ta­l­agen­tur GmbH z sied­zi­bą w Inns­brucku w Aus­trii, któ­ry to usłu­go­daw­ca na mocy umowy zobo­wią­z­any jest do zachowa­nia w tajem­ni­cy danych osobo­wych oraz do przet­warza­nia ich wyłącz­nie w imi­e­niu i w sposób wska­zany przez ILF. Hos­ting ninie­js­zej stro­ny zapew­nia spół­ka Hetz­ner Online GmbH z sied­zi­bą w Gun­zen­hau­sen w Niemczech.

Osobom, któ­rych dane osobo­we są przet­warza­ne przez ILF, przysłu­gu­je pra­wo do żąda­nia infor­mac­ji na temat tych danych, a także pra­wo do kory­go­wa­nia, usu­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia takich danych innym pod­mio­tom odpo­wied­zi­al­nym oraz pra­wo do wyco­fa­nia zgo­dy na przet­warza­nie danych osobo­wych, jak rów­nież pra­wo do ogra­nicze­nia moż­li­wości ich przet­warza­nie.
Wska­za­ne powyżej żąda­nia należy kie­ro­wać na nas­tę­pu­ją­cy adres e‑mail: privacy@ilf.com.

Ponad­to osobom zain­te­re­so­wanym przysłu­gu­je pra­wo do skła­da­nia skarg bez­poś­red­nio do orga­nu właści­we­go do spraw ochro­ny danych osobo­wych na tery­to­ri­um poszc­ze­gól­ne­go państwa.

Informacje w zakresie danych osobowych osób aplikujących o pracę

W przy­pad­ku apli­ka­c­ji o pracę skła­d­anych na przy­kład za poś­red­nict­wem zakład­ki „Karie­ra” znaj­du­jącej się na ninie­js­zej stro­nie inter­neto­wej, dane osobo­we osób apli­ku­ją­cych są przet­warza­ne wyłącz­nie w celu przepro­wadze­nia pro­ce­su rekrutacji.

Co do zasa­dy okres prz­echow­y­wa­nia danych osobo­wych osób apli­ku­ją­cych o pracę wynosi mak­sy­m­al­nie trzy mie­siące od dnia złoże­nia poda­nia, po czym dane takie zosta­ją usun­ię­te, z wyjąt­kiem danych, co do któ­rych oso­by zain­te­re­so­wa­ne wyra­ziły wolę dłużs­ze­go ich przechowywanie.

Poda­nie o pracę może zostać wykor­zy­sta­ne na potrze­by rekrut­ac­ji w innych spół­kach Gru­py ILF, jeże­li oso­ba zain­te­re­so­wa­na wyra­zi na to zgo­dę. Zgo­da, o któ­rej mowa powyżej, może być w każ­dym momen­cie wyco­fa­na. W przy­pad­ku pro­wadze­nia przez inną spół­kę z Gru­py ILF pro­ce­su rekrut­ac­ji, zgo­da oso­by skła­da­jącej poda­nie o pracę będ­zie wyma­ga­na z wyprzedzeniem.

Wykorzystywanie plików cookies

Ninie­js­za stro­na wykor­zys­tu­je pli­ki coo­kies w celu popra­wy wyglą­du i nawi­ga­c­ji („cias­tecz­ka”). Cias­tecz­ko oznac­za plik teks­to­wy wysyła­ny przez ser­wer sie­cio­wy do prze­glą­dar­ki inter­neto­wej. Plik taki zawi­e­ra adres URL prze­glą­da­nej stro­ny inter­neto­wej, jak rów­nież infor­mac­ję o dacie wizy­ty na stro­nie inter­neto­wej oraz dacie utra­ty waż­ności, któ­ra to data okreś­la okres aktyw­ności cias­tecz­ka. Cias­tecz­ka są sto­so­wa­ne przez ILF w celu okreś­le­nia najchęt­niej prze­glą­danych obs­zarów stro­ny inter­neto­wej oraz w celu umoż­li­wie­nia Państ­wu zapi­sa­nia sper­so­na­li­zowanych usta­wi­eń, tak aby były one dost­ęp­ne przy ponownym prze­glą­da­niu stro­ny. W celu okreś­le­nia najchęt­niej prze­glą­danych obs­zarów stro­ny inter­neto­wej twor­zo­ne są sta­ty­sty­ki doty­c­zące odwied­zin strony.

W momen­cie rozpo­c­zęcia prze­glą­da­nia przez Państ­wa stro­ny inter­neto­wej poja­wia się infor­mac­ja o wykor­zy­sty­wa­niu cias­tec­zek. Mają Państ­wo moż­li­wość zade­cy­do­wa­nia, czy akcep­tu­ją Państ­wo cias­tecz­ka. Mogą Państ­wo rów­nież mody­fi­kować usta­wi­e­nia prze­glą­dar­ki inter­neto­wej w taki sposób, aby każ­do­ra­zowo infor­mo­wała o wykor­zy­sty­wa­niu przez stronę inter­neto­wą cias­tec­zek lub mogą Państ­wo odmó­wić udzie­le­nia zgo­dy na wykor­zy­sty­wa­nie ciasteczek.

W przy­pad­ku nieud­zie­le­nia zgo­dy na wykor­zy­sty­wa­nie przez stronę inter­neto­wą cias­tec­zek niek­tó­re jej funk­c­jo­nal­ności mogą zostać ograniczone.

Wykorzystanie Google Analytics

Ninie­js­za stro­na inter­neto­wa kor­zys­ta z sys­temu ana­li­zy usług sie­cio­wych Goog­le Ana­ly­tics należące­go do spół­ki Goog­le Inc. („Goog­le”).

Goog­le Ana­ly­tics wykor­zys­tu­je cias­tecz­ka, któ­re są zapi­sy­wa­ne na Państ­wa kom­pu­ter­ze i umoż­li­wia­ją ana­li­zowa­nie Państ­wa aktyw­ności na stro­nie inter­neto­wej. Dane wyge­nero­wa­ne przez cias­tecz­ka, co do zasa­dy, prze­ka­zy­wa­ne są na ser­wer Goog­le w Sta­nach Zjed­no­c­z­onych i tam prz­echow­y­wa­ne. Jed­nakże w przy­pad­ku akty­wo­wa­nia przez Państ­wa funk­c­ji anoni­mi­za­c­ji adre­su IP na stro­nie inter­neto­wej, adres ten zosta­nie skró­co­ny przez Goog­le na obs­zar­ze państw człon­kow­skich Unii Euro­pe­js­kiej lub na obs­zar­ze państw wchod­zą­cych w skład Euro­pe­js­kie­go Obs­za­ru Gos­pod­ar­c­ze­go. W okreś­l­onych przy­pad­kach na ser­wer Goog­le w Sta­nach Zjed­no­c­z­onych prze­ka­zy­wa­ny jest peł­ny adres IP i nas­tęp­nie ule­ga on skróce­niu.
Z upoważ­ni­en­ia ope­ra­to­ra ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej Goog­le kor­zys­ta z wyżej wska­zanych infor­mac­ji w celu ewa­lu­ac­ji odwied­zin przez Państ­wa ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej, spor­ząd­za­nia rapor­tów doty­c­zą­cych aktyw­ności na ninie­js­zej stro­nie inter­neto­wej oraz świad­cze­nia na rze­cz ope­ra­torów stro­ny innych usług zwią­z­anych z funk­c­jo­no­wa­niem ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej oraz z kor­zy­sta­niem z Inter­netu.
Adres IP prze­ka­zy­wa­ny przez Państ­wa prze­glą­dar­kę w ramach Goog­le Ana­ly­tics nie jest łąc­z­o­ny z inny­mi dany­mi Google.

Mają Państ­wo moż­li­wość dezak­ty­wo­wa­nia funk­c­ji zapi­sy­wa­nia cias­tec­zek poprzez mody­fi­ka­c­ję usta­wi­eń Państ­wa prze­glą­dar­ki inter­neto­wej. Należy jed­nak pod­kreś­lić, że w takim przy­pad­ku niek­tó­re funk­c­jo­nal­ności stro­ny mogą zostać ogra­nic­zo­ne. Ponad­to mają Państ­wo moż­li­wość dezak­ty­wo­wa­nia funk­c­ji prze­ka­zy­wa­nia Goog­le danych zwią­z­anych z prze­glą­da­niem przez Państ­wa ninie­js­zej stro­ny inter­neto­wej (łącz­nie z Państ­wa adre­sem IP), zebranych na pod­sta­wie cias­tec­zek oraz przet­warza­nia takich danych przez Goog­le. W tym celu należy pobrać wty­cz­kę do prze­glą­dar­ki inter­neto­wej, dost­ęp­ną pod poniżs­zym adre­sem:
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl)
Ninie­js­zej stro­na inter­neto­wa została w Goog­le Ana­ly­tics opa­trzo­na kodem „anony­mi­zeIp„ co gwa­ran­tu­je zapi­sy­wa­nie adresów IP w sposób anoni­mo­wy. (tzw. mas­ko­wa­nie IP).
Więcej infor­mac­ji na temat warun­ków kor­zy­sta­nia z Goog­le Ana­ly­tics oraz ochro­ny danych osobo­wych znaj­dą Państ­wo pod nas­tę­pu­ją­cy­mi adres­a­mi:
www.google.com/analytics/terms/pl.html wzgl. https://www.google.de/intl/pl/policies/.

Hello UptimeRobot