Organizacja Grupy ILF

pic_about

Organizacja Grupy ILF

Działal­ność wszyst­kich oddziałów ILF jest koor­dynowa­na przez Zar­ząd Gru­py ILF (GMB – Group Manage­ment Board). Dyrek­tor­zy Regio­nal­ni moni­toru­ją, nadzo­ru­ją i wspier­ają kon­kret­ne oddziały
w ich cią­głym rozwoju.

 

Każ­dy z 4 głównych obs­zarów działal­ności ILF ma swo­je­go opie­ku­na – Dyrek­to­ra, któ­ry opty­ma­li­zu­je poten­c­jał Gru­py ILF podcz­as pozys­ki­wa­nia oraz rea­li­za­c­ji pro­jek­tów, tak aby ofe­ro­wać kli­en­tom opty­mal­ne usługi.

ILF Group Organization Chart_0921_

Po więcej infor­mac­ji, pro­si­my kli­knąć poniżej:

Downloads
thumbnail of brochure_ILF_Group_13-03-19

ILF Group (EN)

Hello UptimeRobot