ONE ILF

pic_one_ilf_approach_header2

ONE ILF

W ostatnich dekadach rynek usług inżynier­skich bardzo się zmienił. Kiedyś klienci oczekiwali, że usługi będą świad­czone w biurach ILF w Europie Środkowej. Dziś między­na­r­odowi klienci liczą na obecność firmy inżynier­skiej na budowie, co oznacza, że musimy być w bliskim zasięgu klienta. Pojawiło się również zapotrze­bo­wanie na zatrud­nianie oraz szkolenie lokalnych pracow­ników przy jedno­c­zesnym zapew­nieniu wiedzy i między­na­r­odowego doświadczenia .

Odpowia­dając na zmieniające się oczeki­wania klientów, ILF wdrożył  kompleksowe podejście ONE ILF.

ONE ILF opiera się na przekonaniu, że kompleksowe wykor­zy­stanie kompe­tencji i poten­cjału ludzkiego dostępnych w oddziałach ILF i optyma­li­zacja wewnę­trznej współ­pracy, maksy­m­a­lizuje korzyści naszych klientów.

ONE ILF obejmuje również ustan­da­ry­zowanie prawnej struktury ILF, wprowadzenie nowej, funkc­jo­nalnej struktury organi­za­cyjnej, promo­wanie kultury wewnę­trznej współ­pracy oraz skupienie się na odpowiednim kształ­to­waniu marki ILF.

Circular_Diagram_ONE_ILF_blue

Możliwe role firmy w struk­turze funkcjonalnej 

Struktura Funkcjonalna

W nowej struk­turze, każda firma w Grupie ILF ma przypisaną jedną lub kilka ról, w zależ­ności od kompe­tencji i zasobów: Centrum Regio­nalne, Centrum Dosko­nałości oraz Centrum Inżynierskie.

Centrum Regio­nalne to firma w Grupie ILF, która jest odpowied­zialna za konkretny kraj lub rejon w okreś­lonym obszarze działal­ności. Zadaniem Centrum Regio­nalnego jest rozwój okreś­lonego rynku tzn. identy­fi­kacja, pozys­kanie i reali­zacja projektów. Jego kluczową rolą jest zapew­nienie bliskiej współ­pracy z klientem, szcze­gólnie podczas fazy reali­zacji inwes­tycji. Centra Regio­nalne rozwijają również własne kompe­tencje i wykor­zystują je przy reali­zacji projektów.

Centrum Dosko­nałości to firma w Grupie ILF, która jest odpowied­zialna za jeden lub kilka obszarów działal­ności. Centra Dosko­nałości, w których pracują kluczowi eksperci danych obszarów, wspierają Centra Regio­nalne swoją wiedzą i doświad­czeniem. Centra Dosko­nałości realizują również własne projekty, w porozu­mieniu z odpowiednim Centrum Regionalnym.

Centra Inżynierskie podnoszą konku­ren­cy­jność Centrów Regio­nalnych poprzez pracę nad większymi pakietami usług, jedno­c­ześnie zapew­niają konku­ren­cy­jność cenową i wysoką jakość pracy. Ta rola jest przypi­sywana wyłącznie firmom, które mają strukturę nisko kosztową oraz których pracownicy posiadają wystar­c­zające doświad­czenie i potencjał.

 

Sprawna współ­praca między firmami w Grupie ILF jest możliwa dzięki efektywnej koordy­nacji i komuni­kacji między firmami, za co odpowiadają Dyrek­torzy czterech głównych obszarów działal­ności firmy.

Kultura Współpracy

Nawet najlepsza organi­zacja nie będzie działała prawi­dłowo, jeśli zabraknie woli współ­pracy. Z tego powodu, w ILF kulty­wujemy kulturę współ­pracy, której funda­mentem są nasze wartości.

 

Downloads
thumbnail of brochure_ILF_Group_13-03-19

Brochure ILF Group

Hello UptimeRobot