ONE ILF

pic_one_ilf_approach_header2

ONE ILF

W ostat­nich deka­d­ach rynek usług inży­nier­s­kich bard­zo się zmi­e­nił. Kie­dyś kli­en­ci ocze­ki­wa­li, że usłu­gi będą świad­c­zo­ne w biurach ILF w Euro­pie Środ­kowej. Dziś międ­zy­na­r­odo­wi kli­en­ci lic­zą na obec­ność fir­my inży­nier­skiej na budo­wie, co oznac­za, że musi­my być w blis­kim zasię­gu kli­en­ta. Poja­wiło się rów­nież zapo­trze­bo­wa­nie na zatrud­nia­nie oraz szko­le­nie lokal­nych pra­cow­ni­ków przy jed­no­c­zes­nym zapew­ni­en­iu wied­zy i międ­zy­na­r­odo­we­go doświadczenia .

Odpowia­da­jąc na zmi­e­nia­jące się ocze­ki­wa­nia kli­en­tów, ILF wdrożył  kom­plek­sowe pode­jście ONE ILF.

ONE ILF opie­ra się na prze­kona­niu, że kom­plek­sowe wykor­zy­sta­nie kom­pe­ten­c­ji i poten­c­jału ludzkie­go dost­ęp­nych w oddziałach ILF i opty­ma­li­za­c­ja wewnę­trz­nej współ­pra­cy, mak­sy­m­a­li­zu­je kor­zyści nas­zych klientów.

ONE ILF obej­mu­je rów­nież ustan­da­ry­zowa­nie praw­nej struk­tu­ry ILF, wpro­wadze­nie nowej, funk­c­jo­nal­nej struk­tu­ry orga­ni­za­cy­j­nej, pro­mo­wa­nie kul­tu­ry wewnę­trz­nej współ­pra­cy oraz sku­pie­nie się na odpo­wied­nim ksz­tał­to­wa­niu mar­ki ILF.

pic_one_ilf_approach

Moż­li­we role fir­my w struk­tur­ze funkcjonalnej 

Struktura Funkcjonalna

W nowej struk­tur­ze, każ­da fir­ma w Gru­pie ILF ma przy­pi­s­aną jed­ną lub kil­ka ról, w zależ­ności od kom­pe­ten­c­ji i zas­obów: Cen­trum Regio­nal­ne, Cen­trum Dos­ko­nałości oraz Cen­trum Inżynierskie.

Cen­trum Regio­nal­ne to fir­ma w Gru­pie ILF, któ­ra jest odpo­wied­zi­al­na za kon­kret­ny kraj lub rejon w okreś­l­onym obs­zar­ze działal­ności. Zada­niem Cen­trum Regio­nal­ne­go jest rozwój okreś­lo­n­e­go ryn­ku tzn. iden­ty­fi­ka­c­ja, pozys­ka­nie i rea­li­za­c­ja pro­jek­tów. Jego kluc­zową rolą jest zapew­nien­ie blis­kiej współ­pra­cy z kli­en­tem, szc­ze­gól­nie podcz­as fazy rea­li­za­c­ji inwes­ty­c­ji. Cen­tra Regio­nal­ne rozwi­ja­ją rów­nież włas­ne kom­pe­ten­c­je i wykor­zys­tu­ją je przy rea­li­za­c­ji projektów.

Cen­trum Dos­ko­nałości to fir­ma w Gru­pie ILF, któ­ra jest odpo­wied­zi­al­na za jeden lub kil­ka obs­zarów działal­ności. Cen­tra Dos­ko­nałości, w któ­rych pra­cu­ją kluc­zowi eks­per­ci danych obs­zarów, wspier­ają Cen­tra Regio­nal­ne swo­ją wied­zą i doś­wiad­cze­niem. Cen­tra Dos­ko­nałości rea­li­zu­ją rów­nież włas­ne pro­jek­ty, w poro­zu­mi­e­niu z odpo­wied­nim Cen­trum Regionalnym.

Cen­tra Inży­nier­skie pod­nos­zą kon­ku­ren­cy­j­ność Cen­trów Regio­nal­nych poprzez pracę nad więks­zy­mi pakiet­ami usług, jed­no­c­ześ­nie zapew­nia­ją kon­ku­ren­cy­j­ność cenową i wys­o­ką jakość pra­cy. Ta rola jest przy­pi­sy­wa­na wyłącz­nie fir­mom, któ­re mają struk­turę nis­ko kosz­to­wą oraz któ­rych pra­cow­ni­cy posia­da­ją wyst­ar­c­za­jące doś­wiad­cze­nie i potencjał.

 

Spraw­na współ­pra­ca międ­zy fir­m­a­mi w Gru­pie ILF jest moż­li­wa dzię­ki efek­tyw­nej koor­dy­nac­ji i komu­ni­ka­c­ji międ­zy fir­m­a­mi, za co odpowia­da­ją Dyrek­tor­zy czte­rech głównych obs­zarów działal­ności firmy.

Kultura Współpracy

Nawet najleps­za orga­ni­za­c­ja nie będ­zie działała pra­wi­dło­wo, jeś­li zabraknie woli współ­pra­cy. Z tego powo­du, w ILF kul­ty­wu­je­my kul­turę współ­pra­cy, któ­rej fun­da­men­tem są nasze wartości.

 

Downloads
thumbnail of brochure_ILF_Group_13-03-19

ILF Group (EN)

Hello UptimeRobot