Usługi

collage_HGF_rev3_2018-1

Portfolio usług ILF

Ofe­ru­je­my swo­im kli­en­tom kom­plek­sowe usłu­gi inży­nier­skie i we wszyst­kich fazach projektu:

service_grafik_PL_2018-1164x330

Łąc­zymy boga­te doś­wiad­cze­nie ze spec­ja­lis­ty­cz­ną wied­zą tech­nicz­ną i mene­dżer­s­ką. Umie­jęt­nie zar­ządza­my wszystki­mi pra­ca­mi pro­jek­t­owy­mi, dba­jąc o odpo­wied­nią koor­dy­nac­ję międzybranżową.

Dla nas­zych Kli­en­tów oznac­za to jas­ne okreś­le­nie zak­re­su odpo­wied­zi­al­ności za powier­zo­ny nam pro­jekt oraz moż­li­wość mini­mal­ne­go angażo­wa­nia się w jego koordynację.

W zależ­ności od roli jaką peł­ni kli­ent w rea­li­za­c­ji inwes­ty­c­ji, świad­c­zymy usłu­gi  inży­nie­ra kon­trak­tu, pro­jek­t­owe dla gene­ral­ne­go wyko­naw­cy czy dorad­c­ze dla inwestora lub kredytodawcy.

Więcej infor­mac­ji:

Hello UptimeRobot