Usługi

collage_HGF_rev3_2018-1

Portfolio usług ILF

Oferujemy swoim klientom kompleksowe usługi inżynierskie i we wszystkich fazach projektu:

service_grafik_PL_2018-1164x330

Łączymy bogate doświad­czenie ze specja­lis­tyczną wiedzą techniczną i menedżerską. Umiejętnie zarządzamy wszystkimi pracami projek­t­owymi, dbając o odpowiednią koordy­nację międzybranżową.

Dla naszych Klientów oznacza to jasne okreś­lenie zakresu odpowied­zi­al­ności za powierzony nam projekt oraz możliwość minimalnego angażo­wania się w jego koordynację.

W zależ­ności od roli jaką pełni klient w reali­zacji inwes­tycji, świad­czymy usługi  inżyniera kontraktu, projektowe dla generalnego wykonawcy czy doradcze dla inwestora lub kredytodawcy.

Więcej infor­macji:

Hello UptimeRobot