Doradztwo

Doradztwo_1920 x 1216 px.

Doradztwo

Ofe­ru­je­my pro­fes­jo­nal­ne usłu­gi dorad­c­ze w trak­cie przy­go­to­wa­nia
i rea­li­za­c­ji inwestycji.

Istot­nym eta­pem każ­dej inwes­ty­c­ji, poprzed­za­ją­cym decyzję inwes­ty­cy­jną, jest oce­na wyko­nal­ności pla­no­wanych rozwią­zań,
a także iden­ty­fi­ka­c­ja (w odpo­wied­nim cza­sie i z wyst­ar­c­za­jącą dokład­nością) ogra­nic­zeń tech­nicz­nych, ope­ra­cy­jnych i finansowych.

Wspier­a­my nas­zych kli­en­tów w okreś­la­niu oraz mini­ma­li­zowa­niu oddziały­wa­nia inwes­ty­c­ji na śro­do­wis­ko i społec­zeńst­wo oraz
w oce­nie real­ności uzys­ka­nia poz­wo­leń niez­będ­nych do rea­li­za­c­ji projektu.

pic_beratung

Świad­c­zymy nas­tę­pu­jące usługi: 

 • Bada­nia rynku
 • Mie­js­co­we pla­ny zagospodarowania
 • Doradzt­wo transak­cy­j­ne, Due Dilligence
 • Wstęp­ne stu­di­um wykonalności
 • Ban­kowe stu­di­um wykonalności
 • Inży­nier dla kredytodawców
 • Rozwią­zy­wa­nie sporów
 • Doradzt­wo PPP
 • Wstęp­na oce­na pro­jek­tu (scree­ning)
 • Doradzt­wo finansowe
 • Ana­li­za i wzmoc­nien­ie zdol­ności instytucjonalnej
 • Utrzy­ma­nie ruchu
Hello UptimeRobot