Doradztwo

Doradztwo_1920 x 1216 px.

Doradztwo

Oferujemy profes­jo­nalne usługi doradcze w trakcie przygo­to­wania
i reali­zacji inwestycji.

Istotnym etapem każdej inwes­tycji, poprzed­za­jącym decyzję inwes­ty­cyjną, jest ocena wykonal­ności plano­wanych rozwiązań,
a także identy­fi­kacja (w odpowiednim czasie i z wystar­c­zającą dokład­nością) ograniczeń technicznych, opera­cy­jnych i finansowych.

Wspieramy naszych klientów w okreś­laniu oraz minima­li­zowaniu oddziały­wania inwes­tycji na środo­wisko i społec­zeństwo oraz
w ocenie realności uzyskania pozwoleń niezbędnych do reali­zacji projektu.

pic_beratung

Świad­czymy nastę­pujące usługi: 

 • Badania rynku
 • Miejscowe plany zagospodarowania
 • Doradztwo transak­cyjne, Due Dilligence
 • Wstępne studium wykonalności
 • Bankowe studium wykonalności
 • Inżynier dla kredytodawców
 • Rozwią­zy­wanie sporów
 • Doradztwo PPP
 • Wstępna ocena projektu (screening)
 • Doradztwo finansowe
 • Analiza i wzmoc­nienie zdolności instytucjonalnej
 • Utrzy­manie ruchu
Hello UptimeRobot