Projektowanie

pic_engineering_design_header

Projektowanie

Połączenie wielobranżowej wiedzy technicznej i wielo­let­niego doświad­czenia umożliwia nam reali­zację nawet najbardziej złożonych projektów, wymaga­jących zaangażo­wania i integracji wielu dyscyplin projek­t­owych. Stosując nowoc­zesne narzędzia projektowe oraz kompleksowe systemy zarząd­zania, dążymy do maksy­m­alnego wykor­zy­stania posia­danych zasobów wiedzy oraz do optyma­li­zacji pracy.

Nieza­leżnie od wielkości inwes­tycji, każdego klienta traktujemy indywi­du­alnie, opracowując rozwią­zania w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb. Jesteśmy świadomi, że dobrze przygo­towany projekt jest podstawą skutecznej reali­zacji inwes­tycji, dlatego
w naszych rozwią­za­niach kładziemy nacisk na wysoką jakość, nieza­wodność oraz efektywność kosztów.

Oferujemy również wsparcie na kolejnych etapach reali­zacji inwes­tycji, m.in. podczas uzyski­wania niezbędnych pozwoleń.

pic_planung

Świad­czymy nastę­pujące usługi: 

 • Wstępna koncepcja
 • Projekt koncep­cyjny
 • Projekt podstawowy
 • FEED, Dokumen­tacja przetargowa
 • Projekt budowlany
 • Wytyczne dla podwykonawców
 • Dokumen­tacja warsztatowa
 • Projekt wykonawczy
 • Przegląd projektu
 • Dokumen­tacja powykonawcza
 • Ocena spójności aktywów przedsiębiorstwa
 • Projekt moder­ni­zacji
 • Projekt rozbudowy
 • Plan wycofania z eksploatacji
Hello UptimeRobot