Projektowanie

pic_engineering_design_header

Projektowanie

Połącze­nie wie­lobranżo­wej wied­zy tech­nicz­nej i wie­lo­let­nie­go doś­wiad­cze­nia umoż­li­wia nam rea­li­za­c­ję nawet naj­bard­ziej złoż­onych pro­jek­tów, wyma­ga­ją­cych zaan­gażo­wa­nia i inte­grac­ji wie­lu dys­cy­plin pro­jek­t­owych. Sto­sując nowo­c­zes­ne nar­zęd­zia pro­jek­t­owe oraz kom­plek­sowe sys­te­my zar­ząd­za­nia, dążymy do mak­sy­m­al­ne­go wykor­zy­sta­nia posia­danych zas­obów wied­zy oraz do opty­ma­li­za­c­ji pracy.

Nie­za­leż­nie od wie­l­kości inwes­ty­c­ji, każ­de­go kli­en­ta trak­tu­je­my indy­wi­du­al­nie, opra­cowu­jąc rozwią­za­nia w opar­ciu o wnik­li­wą ana­li­zę potrzeb. Jes­teś­my świa­do­mi, że dobr­ze przy­go­to­wa­ny pro­jekt jest pod­sta­wą sku­tecz­nej rea­li­za­c­ji inwes­ty­c­ji, dla­te­go
w nas­zych rozwią­za­niach kład­zie­my nacisk na wys­o­ką jakość, nie­za­wod­ność oraz efek­tyw­ność kosztów.

Ofe­ru­je­my rów­nież wspar­cie na kole­jnych eta­pach rea­li­za­c­ji inwes­ty­c­ji, m.in. podcz­as uzys­ki­wa­nia niez­będ­nych pozwoleń.

pic_planung

Świad­c­zymy nas­tę­pu­jące usługi: 

 • Wstęp­na koncepcja
 • Pro­jekt koncepcyjny
 • Pro­jekt podstawowy
 • FEED, Doku­men­ta­c­ja przetargowa
 • Pro­jekt budowlany
 • Wyty­cz­ne dla podwykonawców
 • Doku­men­ta­c­ja warsztatowa
 • Pro­jekt wykonawczy
 • Prze­gląd projektu
 • Doku­men­ta­c­ja powykonawcza
 • Oce­na spó­j­ności akty­wów przedsiębiorstwa
 • Pro­jekt modernizacji
 • Pro­jekt rozbudowy
 • Plan wyco­fa­nia z eksploatacji
Hello UptimeRobot