Usługi Dodatkowe

pic_special_services_header

Usługi dodatkowe

Podczas reali­zacji złożonych projektów, wyzwania i problemy pojawiają się najczęściej na styku działań zaangażo­wanych stron,
a potrzeba koordy­nacji rośnie wraz z ich liczbą.

Dążymy do tego, by reali­zować powierzone projekty przy pomocy zatrud­nionych w firmie specja­listów, ogranic­zając pomoc zewnę­trznych podwy­ko­nawców do absolutnego minimum.

pic_consulting_services

Posiadamy wiedzę specja­lis­tyczną w nastę­pu­jących obszarach:

 • Geologia i hydrologia
 • Inżynieria geotech­nicna i mechanika gruntów
 • Plano­wanie przestrzenne i środowiskowe
 • Raporty oddziały­wania na środo­wisko i społeczeństwo
 • Zarząd­zanie infor­macjami — GIS i BIM
 • Zarząd­zanie ryzykiem i bezpieczeństwem
 • Zabez­pie­cznie infra­struktury krytycznej
 • Moder­ni­zacja starze­jącej się infrastruktury
 • Koncepcje energe­tyczne
 • Redukcja emisji gazów cieplrnianych
 • Łagodzenie zagrożeń naturalnych
 • Zrówno­ważony rozwój
Hello UptimeRobot