Usługi Dodatkowe

pic_special_services_header

Usługi dodatkowe

Podcz­as rea­li­za­c­ji złoż­onych pro­jek­tów, wyzwa­nia i pro­ble­my poja­wia­ją się najc­zęściej na sty­ku działań zaan­gażo­wanych stron,
a potrze­ba koor­dy­nac­ji roś­nie wraz z ich liczbą.

Dążymy do tego, by rea­li­zować powier­zo­ne pro­jek­ty przy pomo­cy zatrud­nionych w fir­mie spec­ja­lis­tów, ogra­nic­za­jąc pomoc zewnę­trz­nych pod­wy­ko­naw­ców do abso­lut­ne­go minimum.

pic_consulting_services

Posia­da­my wied­zę spec­ja­lis­ty­cz­ną w nas­tę­pu­ją­cych obszarach:

 • Geo­lo­gia i hydrologia
 • Inży­nie­ria geo­tech­nic­na i mecha­nika gruntów
 • Pla­no­wa­nie prze­strzen­ne i środowiskowe
 • Rapor­ty oddziały­wa­nia na śro­do­wis­ko i społeczeństwo
 • Zar­ząd­za­nie infor­mac­ja­mi — GIS i BIM
 • Zar­ząd­za­nie ryzy­kiem i bezpieczeństwem
 • Zabez­pie­cz­nie infra­struk­tu­ry krytycznej
 • Moder­ni­za­c­ja star­ze­jącej się infrastruktury
 • Kon­cep­c­je energetyczne
 • Reduk­c­ja emis­ji gazów cieplrnianych
 • Łagodze­nie zagrożeń naturalnych
 • Zrów­no­waż­o­ny rozwój
Hello UptimeRobot