Zarządzanie

pic_pm_header

Zarządzanie

Zda­jemy sobie spra­wę, że odpo­wied­nia koor­dy­nac­ja i opty­ma­li­za­c­ja prac prze­kła­da­ją się na wzrost wyda­j­ności oraz popra­wę jakości rea­li­za­c­ji projektu.

ILF posia­da wie­lo­let­nie doś­wiad­cze­nie w przy­go­to­wa­niu i rea­li­za­c­ji złoż­onych, wie­lobranżo­wych pro­jek­tów inży­nier­s­kich. Bazu­jąc na wied­zy zdo­bytej podcz­as pra­cy przy ponad 300 pro­jekt­ach, świad­c­zymy usłu­gi zar­ząd­za­nia rea­li­za­c­ją inwestycji.

pic_projektmanagement

Świad­c­zymy nas­tę­pu­jące usługi: 

  • Orga­ni­za­c­ja projektu
  • Zar­ząd­za­nie kontraktami
  • Zar­ząd­za­nie ryzykiem
  • Zar­ząd­za­nie interesariuszami
  • Pla­no­wa­nie rea­li­za­c­ji projektu
  • Zamó­wie­nia i zakupy
  • Zar­ząd­za­nie łań­cu­chem dostaw
  • Nad­zór nad budową
  • Nad­zór nad odbiorami
  • Nad­zór nad eksploatacją
Hello UptimeRobot