Zarządzanie

pic_pm_header

Zarządzanie

Zdajemy sobie sprawę, że odpowiednia koordy­nacja i optyma­li­zacja prac przekładają się na wzrost wydaj­ności oraz poprawę jakości reali­zacji projektu.

ILF posiada wielo­letnie doświad­czenie w przygo­to­waniu i reali­zacji złożonych, wielobranżowych projektów inżynier­skich. Bazując na wiedzy zdobytej podczas pracy przy ponad 300 projektach, świad­czymy usługi zarząd­zania reali­zacją inwestycji.

pic_projektmanagement

Świad­czymy nastę­pujące usługi: 

  • Organi­zacja projektu
  • Zarząd­zanie kontraktami
  • Zarząd­zanie ryzykiem
  • Zarząd­zanie interesariuszami
  • Plano­wanie reali­zacji projektu
  • Zamówienia i zakupy
  • Zarząd­zanie łańcuchem dostaw
  • Nadzór nad budową
  • Nadzór nad odbiorami
  • Nadzór nad eksploatacją
Hello UptimeRobot