Zgłaszanie nieprawidłowości

pic_compliance_header

Zgłaszanie nieprawidłowości

Kierow­nictwo spółek Grupy ILF jest świadome ogromnej odpowied­zi­al­ności za swoje działania wobec pracow­ników, klientów i całego społec­zeństwa, dlatego też zawsze działa zgodnie z obowią­zu­jącymi przepisami i standardami. Ponadto ILF dba o to, by etyka biznesowa spełniała oczeki­wania zarówno społec­zeństwa, jak i organi­zacji zawodowych.

System Zarząd­zania Zgodnością Grupy ILF obejmuje zorga­ni­zowany system infor­mo­wania o niepra­wi­dło­wościach, który umożliwia pracow­nikom ILF, partnerom bizne­sowym i innym podmiotom zewnę­trznym zgłas­zanie wszelkich zauważ­onych niepra­wi­dło­wości lub niewłaściwego postępowania.

Infor­macje o niepra­wi­dło­wościach można przeka­zywać na adres compliance@ilf.com.

Ponieważ ILF jest w pełni zobowiązana do ochrony prywat­ności wszelkich takich infor­macji oraz do zachowania anoni­mo­wości osób zgłas­za­jących niepra­wi­dło­wości, ujawnione infor­macje o niepra­wi­dło­wościach, jak również tożsamość osób zgłas­za­jących niepra­wi­dło­wości, będą traktowane jako ściśle poufne, w pełnej zgodności z Dyrektywą UE 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów.

Spółki Grupy ILF nie pozwolą na podjęcie jakich­kolwiek działań przeciwko osobom, które zgłosiły naruszenie za pośred­nictwem systemu zgłas­zania nieprawidłowości.

Prosimy o odpowied­zialne korzy­stanie z systemu infor­mo­wania o niepra­wi­dło­wościach. Należy zgłaszać wyłącznie infor­macje, które według Państwa najlepszej wiedzy są prawdziwe. Nie wolno wysuwać fałszywych oskarżeń przeciwko innym osobom i nie wolno zgłaszać celowo fałszywych informacji.

pic_compliance
PG1102_4-Code-of-conduct
Hello UptimeRobot