pic_03_ref_yanbu
pic_03_ref_yanbu

Yanbu–Madinah Phase 3 Transmission System