ONE ILF Approach

pic_one_ilf_approach_header2

ONE ILF Approach

ในทศวรรษที่ผ่านมาตลาดการบริการทางด้านงานวิศวกรรมนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากมาย ในอดีตนั้นลูกค้าของบริษัทILFติดต่อเพื่อขอรับบริการจากบริษัทที่ตั้งอยู่ในตอนกลางของทวีปยุโรป แต่ว่าในขณะนี้ความต้องการของลูกค้านั้นได้เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบันลูกค้าต่างประเทศมีความต้องการการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยการให้มีผู้ร่วมงานด้านวิศวกรรมอยู่ในพื้นที่ทำงานด้วย ซึ่งหมายความว่าเหล่าวิศวกรต้องอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับลูกค้านั่นเอง อีกทั้งยังมีความต้องการในด้านการรับการฝึกอบรมฝีมืออาชีพของแรงงานในท้องถิ่น และในด้านการจ้างงานคนในพื้นที่แทนที่การนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันนั้นลูกค้าของบริษัทILFยังคาดหวังว่าบริษัทจะใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ระหว่างประเทศมาปรับใช้อีกด้วย

บริษัท ILF เข้าถึงความต้องการของลูกค้าด้วยการให้บริการของบริษัทในเครืออย่างครอบคลุมกว้างขวางด้วยสิ่งที่เรียกว่า ONE ILF

ONE ILF นั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อในเรื่องของการใช้สมรรถนะและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ใน ILF Group รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการร่วมมือกันภายในกลุ่มบริษัทนั้นจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของ ILF

การเข้าถึงหลัก ONE ILF นี้ยังรวมเรื่องการสร้างมาตราฐานในด้านโครงสร้างของกฎหมาย การนำเสนอองค์กรการทำงานที่กำหนดขึ้นมาใหม่ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรการร่วมมือกันภายใน และการมุ่งเน้นเพื่อการสร้างแบรนด์ ILF

Circular_Diagram_ONE_ILF_Rev3

บทบาทที่เป็นไปได้ของบริษัท ILF ภายใต้องค์กรการทำงาน

บทบาทหน้าที่องค์กร

ภายใต้หน้าที่องค์กรแบบใหม่นี้ บริษัททุกบริษัทของ ILF Group มีบทบาทหน้าที่ตั้งแต่หนึ่งหรือมากกว่านั้นตามแต่สมรรถนะและขีดความสามารถ ได้แก่ เป็นศูนย์ของภูมิภาค
ศูนย์ด้านความเป็นเลิศ หรือศูนย์งานด้านวิศวกรรม

ศูนย์ภูมิภาค คือบริษัทของ ILF Group ที่รับผิดชอบดูแลประเทศหรือภูมิภาคตามที่กำหนดไว้และตามแต่ประเภทของกลุ่มธุรกิจ ศูนย์ภูมิภาคนี้จะมีหน้าที่ในการพัฒนาด้านการตลาดโดยการเฟ้นหา การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งงาน และการดำเนินโครงการ

โดยทั่วไปแล้วการให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดแก่ลูกค้าในพื้นที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทางศูนย์ภูมิภาคเองก็มีการพัฒนาทั้งในเรื่องศักยภาพและขีดความสามารถของตัวศูนย์เองเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอีกด้วย

ศูนย์ด้านความเป็นเลิศ คือบริษัทของ ILF Group ที่รับผิดชอบดูแลประเภทกลุ่มธุรกิจตั้งแต่หนึ่งประเภทหรือมากกว่าขึ้นไป บริษัทเหล่านี้จะมีบุคลากรที่มีความสำคัญ หรือมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขางานในประเภทของกลุ่มธุรกิจ

โดยทั่วไปแล้วการให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดแก่ลูกค้าในพื้นที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทางศูนย์ภูมิภาคเองก็มีการพัฒนาทั้งในเรื่องศักยภาพและขีดความสามารถของตัวศูนย์เองเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอีกด้วย

ศูนย์ด้านงานวิศวกรรม ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้แก่ศูนย์ภูมิภาคโดยการทำงานด้านงานบริการเป็นแพคเกจขนาดใหญ่ให้กับศูนย์ภูมิภาคต่างๆ และยังช่วยให้มั่นใจว่างานที่ออกมามีคุณภาพสูงและยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

บริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อมีการกำหนดข้อกำหนดที่มีโครงสร้างต้นทุนที่ยั่งยืน ทั้งยังต้องมีพนักงานทั้งความสามารถและประสบการณ์เพียงพอ

Effective coordi­nation and consul­tation between the companies of the ILF Group is needed for them to work together effici­ently and smoothly. The Group Directors in the four main business areas coordinate the coope­ration between the ILF companies.

วัฒนธรรมด้านการร่วมมือ

แม้จะมีองค์กรที่ยอดเยี่ยมเพียงไร หากปราศจากความตั้งใจและการร่วมมือร่วมใจแล้วนั้น องค์กรก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารของบริษัท ILF จึงมีความตั้งมั่นในการปลูกฝังวัฒนธรรมการร่วมมือกันขององค์กร

การดำเนินงานในด้านของความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างและผลในทางบวกที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้ารนการร่วมมือกันเป็นการภายในระหว่างบริษัทในเครือ ILF Group

ต่านิยมของ ILF ก่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคงโดยมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมการร่วมมือกันของเรา

Downloads
thumbnail of brochure_ILF_Group_13-03-19

Brochure ILF Group

Downloads
thumbnail of PG1106_0 Leadership principles

Leadership Principles of the ILF Group

Hello UptimeRobot