Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ONE ILF Approach

pic_one_ilf_approach_header2

ONE ILF Approach

ในทศวรรษที่ผ่านมาตลาดการบริการทางด้านงานวิศวกรรมนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากมาย ในอดีตนั้นลูกค้าของบริษัทILFติดต่อเพื่อขอรับบริการจากบริษัทที่ตั้งอยู่ในตอนกลางของทวีปยุโรป แต่ว่าในขณะนี้ความต้องการของลูกค้านั้นได้เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบันลูกค้าต่างประเทศมีความต้องการการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยการให้มีผู้ร่วมงานด้านวิศวกรรมอยู่ในพื้นที่ทำงานด้วย ซึ่งหมายความว่าเหล่าวิศวกรต้องอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับลูกค้านั่นเอง อีกทั้งยังมีความต้องการในด้านการรับการฝึกอบรมฝีมืออาชีพของแรงงานในท้องถิ่น และในด้านการจ้างงานคนในพื้นที่แทนที่การนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันนั้นลูกค้าของบริษัทILFยังคาดหวังว่าบริษัทจะใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ระหว่างประเทศมาปรับใช้อีกด้วย

บริษัท ILF เข้าถึงความต้องการของลูกค้าด้วยการให้บริการของบริษัทในเครืออย่างครอบคลุมกว้างขวางด้วยสิ่งที่เรียกว่า ONE ILF

ONE ILF นั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อในเรื่องของการใช้สมรรถนะและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ใน ILF Group รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการร่วมมือกันภายในกลุ่มบริษัทนั้นจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของ ILF

การเข้าถึงหลัก ONE ILF นี้ยังรวมเรื่องการสร้างมาตราฐานในด้านโครงสร้างของกฎหมาย การนำเสนอองค์กรการทำงานที่กำหนดขึ้นมาใหม่ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรการร่วมมือกันภายใน และการมุ่งเน้นเพื่อการสร้างแบรนด์ ILF

Circular_Diagram_ONE_ILF_EN_Rev4_RZ

บทบาทที่เป็นไปได้ของบริษัท ILF ภายใต้องค์กรการทำงาน

บทบาทหน้าที่องค์กร

ภายใต้หน้าที่องค์กรแบบใหม่นี้ บริษัททุกบริษัทของ ILF Group มีบทบาทหน้าที่ตั้งแต่หนึ่งหรือมากกว่านั้นตามแต่สมรรถนะและขีดความสามารถ ได้แก่ เป็นศูนย์ของภูมิภาค
ศูนย์ด้านความเป็นเลิศ หรือศูนย์งานด้านวิศวกรรม

ศูนย์ภูมิภาค คือบริษัทของ ILF Group ที่รับผิดชอบดูแลประเทศหรือภูมิภาคตามที่กำหนดไว้และตามแต่ประเภทของกลุ่มธุรกิจ ศูนย์ภูมิภาคนี้จะมีหน้าที่ในการพัฒนาด้านการตลาดโดยการเฟ้นหา การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งงาน และการดำเนินโครงการ

โดยทั่วไปแล้วการให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดแก่ลูกค้าในพื้นที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทางศูนย์ภูมิภาคเองก็มีการพัฒนาทั้งในเรื่องศักยภาพและขีดความสามารถของตัวศูนย์เองเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอีกด้วย

ศูนย์ด้านความเป็นเลิศ คือบริษัทของ ILF Group ที่รับผิดชอบดูแลประเภทกลุ่มธุรกิจตั้งแต่หนึ่งประเภทหรือมากกว่าขึ้นไป บริษัทเหล่านี้จะมีบุคลากรที่มีความสำคัญ หรือมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขางานในประเภทของกลุ่มธุรกิจ

โดยทั่วไปแล้วการให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดแก่ลูกค้าในพื้นที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทางศูนย์ภูมิภาคเองก็มีการพัฒนาทั้งในเรื่องศักยภาพและขีดความสามารถของตัวศูนย์เองเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอีกด้วย

ศูนย์ด้านงานวิศวกรรม ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้แก่ศูนย์ภูมิภาคโดยการทำงานด้านงานบริการเป็นแพคเกจขนาดใหญ่ให้กับศูนย์ภูมิภาคต่างๆ และยังช่วยให้มั่นใจว่างานที่ออกมามีคุณภาพสูงและยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

บริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อมีการกำหนดข้อกำหนดที่มีโครงสร้างต้นทุนที่ยั่งยืน ทั้งยังต้องมีพนักงานทั้งความสามารถและประสบการณ์เพียงพอ

Effective coordination and consultation between the companies of the ILF Group is needed for them to work together efficiently and smoothly. The Group Directors in the four main business areas coordinate the cooperation between the ILF companies.

วัฒนธรรมด้านการร่วมมือ

แม้จะมีองค์กรที่ยอดเยี่ยมเพียงไร หากปราศจากความตั้งใจและการร่วมมือร่วมใจแล้วนั้น องค์กรก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารของบริษัท ILF จึงมีความตั้งมั่นในการปลูกฝังวัฒนธรรมการร่วมมือกันขององค์กร

การดำเนินงานในด้านของความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างและผลในทางบวกที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้ารนการร่วมมือกันเป็นการภายในระหว่างบริษัทในเครือ ILF Group

ต่านิยมของ ILF ก่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคงโดยมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมการร่วมมือกันของเรา

thumbnail of brochure_ILF_Group_13-03-19

ILF Group

thumbnail of PG1106_0 Leadership principles

Leadership Principles of the ILF Group

Hello UptimeRobot