Supervisory Board กลุ่มคณะกรรมการกำกับดูแล

pic_team_supervisory_header_neu

กลุ่มคณะกรรมการกำกับดูแล

มีการจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไอแอลเอฟ โฮลดิ้ง (ILF Holding) ขึ้นในปี ค.ศ. 2016 โดยมีคุณ ฮานส์ จอร์จ เวชเลอร์ เป็นประธานในขณะนี้

Hello UptimeRobot