Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ — GIS & BIM

pic_GIS_header_final2

ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ — GIS & BIM

ເມື່ອອອກແບບ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່, ຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ເກັບກຳ, ຈັດໂຄງສ້າງ, ປະມວນຜົນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແບ່ງປັນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມໃນການສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການອອກແບບປະສົມປະສານ, ການວິເຄາະດ້ານວິສະວະກໍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ. ອີງ​ຕາມ​ຂະ​ຫນາດ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​, ໄລ​ຍະ ​ແລະ​ຂອບ​ເຂດ​. ໄອແອລເອັຟ ໄດ້ດຳເນີນການແກ້​ໄຂ​ບັນຫາສະ​ເພາະ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ເພື່ອ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​.

ຂະບວນການອອກແບບ ແບບດັ້ງເດີມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສູນເສຍຂໍ້ມູນເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການອອກແບບອັນເນື່ອງມາຈາກແນວທາງທີ່ບໍ່ປະສົມປະສານໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການອອກແບບ, ໄອແອລເອັຟ ມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຜະລິດການອອກແບບທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີຂື້ນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ມີໂຄງສ້າງ, ເຊິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລວມເອົາຂໍ້ມູນການອອກແບບເພີ່ມເຕີມຕາມຄວາມຄືບຫນ້າຂອງຂັ້ນຕອນການອອກແບບ, ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະໂຄງການ, ໄອແອລເອັຟ ນຳສະເໜີການອອກແບບທີ່ປະສົມປະສານກັນ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເປີດໃຊ້ງານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ (GIS) ແລະ/ຫຼື (BIM)

ໄອແອລເອັຟ ມີຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາ ແລະນໍາໃຊ້ລະບົບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນມາຍາວນານ. ຂອບເຂດຂອງການບໍລິການປະກອບມີ:

Gis_BIM_Concept_05frei
Hello UptimeRobot